Thông báo 68/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 68/TB-VPCP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2008

 

 

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp

về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh

 

 

Ngày 11 tháng 3 năm 2008, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị và Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, các Bộ, ngành, địa phương đã cơ bản hoàn thành việc ban hành các văn bản thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ; phê duyệt phương án sắp xếp các nông, lâm trường quốc doanh của các địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng công ty Giấy Việt Nam (riêng thành phố Hà Nội đến nay chưa trình phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh).

Tuy nhiên, theo yêu cầu của Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 198/TB-VPCP ngày 28 tháng 11 năm 2006 thì nhiều nội dung chưa triển khai, tài nguyên đất đai, rừng vẫn chưa được rà soát, xử lý cụ thể, tiếp tục bị buông lỏng quản lý và hiệu quả sử dụng thấp; lúng túng trong việc xác định mô hình đổi mới tổ chức quản lý, áp dụng khoa học và công nghệ; đời sống của công nhân lâm nghiệp và người dân làm lâm nghiệp chưa được cải thiện,...

2. Để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty nhà nước có nông, lâm trường, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải khẩn trương kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện và có kế hoạch tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển nông thôn, lâm trường quốc doanh chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng ngay đề cương, kế hoạch hướng dẫn việc kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị và Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về việc sắp xếp đổi mới nông trường quốc doanh, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 198/TB-VPCP ngày 28 tháng 11 năm 2006, trong đó cần tập trung: làm rõ thực trạng quản lý, sử dụng đất của các nông lâm trường quốc doanh gắn với quy hoạch, kế hoạch, sử dụng đất và sản xuất của ngành của địa phương, sử dụng lao động, mô hình tổ chức quản lý và cơ chế chính sách... Thời gian hoàn thành đề cương trong tháng 3 năm 2008.

Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có nông, lâm trường) có trách nhiệm tổ chức triển khai kiểm tra, đánh giá lại thực trạng và kết quả sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh của đơn vị mình theo nội dung đề cương hướng dẫn của Ban Chỉ đạo sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá sắp xếp nông, lâm trường quốc doanh trên phạm vi cả nước để báo cáo Chính phủ và Bộ Chính trị.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập các tổ công tác liên ngành để kiểm tra cụ thể việc rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất và quy hoạch kế hoạch sử dụng đất ở khoảng 100 nông trường, lâm trường Trung ương và địa phương đại diện cho các vùng sinh thái, cây trồng, vật nuôi.

Tổ công tác liên ngành gồm các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành có liên quan và các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; tổ công tác và lãnh đạo cấp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập tổ công tác của địa phương để kiểm tra các nông, lâm trường quốc doanh còn lại (tổ công tác liên ngành không kiểm tra) và báo cáo kết quả kiểm tra về Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh Trung ương.

Các nông, lâm trường quốc doanh tự rà soát đánh giá hiện trạng quản lý sử dụng đất và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi phương án sắp xếp được duyệt, báo cáo kết quả rà soát với Ban Chỉ đạo sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh Trung ương và địa phương.

Ban Chỉ đạo sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh Trung ương có trách nhiệm thẩm tra kết quả kiểm tra của các địa phương, tổng hợp kết quả kiểm tra, hoàn thành báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2008.

4. Về một số kiến nghị của Ban Chỉ đạo sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh Trung ương:

a) Đối với việc cổ phần hóa nông lâm trường: trước mắt tiếp tục thực hiện thí điểm cổ phần hóa vườn cây gắn với cơ sở chế biến như quy định tại Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị và Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới nông trường quốc doanh, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh.

b) Về việc chuyển các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: thực hiện sai khi hoàn thành việc rà soát, xử lý, điều chỉnh đất đai trong các nông, lâm trường quốc doanh.

c) Việc giải thể, phá sản một số nông lâm trường: thực hiện một cách thận trọng, bảo đảm quản lý chặt chẽ đất đai và theo quy định của pháp luật về sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh.

5. Ban Chỉ đạo sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh phải phân công thành viên Ban Chỉ đạo và có kế hoạch kiểm tra việc triển khai sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh; định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng,

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương,

  Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường,

  Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Công an;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp;

- Các UBND, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

- Tổng công ty Cà phê Việt Nam;

- Tổng công ty Giấy Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viêt Muôn,

  Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy,

  các Vụ: KTTH, ĐMDN, ĐP, V.IV, TH, Website CP;

- Lưu: VT, NN (3). 170

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Phạm Viết Muôn

thuộc tính Thông báo 68/TB-VPCP

Thông báo 68/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 68/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 14/03/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

tải Thông báo 68/TB-VPCP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi