Thông báo 301/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 và Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2012 của Ủy ban Quốc gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------
Số: 301/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN,
CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT
CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
6 THÁNG CUỐI NĂM 2012 CỦA ỦY BAN QUỐC GIA
 
 
Ngày 09 tháng 8 năm 2012, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Ủy ban Quốc gia và đại diện của một số Bộ, ngành, cơ quan liên quan. Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động đã triển khai trong 6 tháng đầu năm 2012, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2012 của Ủy ban Quốc gia; ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đã kết luận như sau:
1. Về việc triển khai thi hành Luật người cao tuổi và công tác chăm sóc người cao tuổi trong 6 tháng đầu năm 2012
Công tác chăm sóc người cao tuổi vừa là văn hóa của người Việt Nam, vừa là nhiệm vụ chính trị của các Bộ, ngành. Các hoạt động chăm sóc người cao tuổi 6 tháng đầu năm 2012 của các Bộ, ngành, địa phương về cơ bản đã thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bám sát phương hướng hoạt động năm 2012 của Ủy ban quốc gia, tiếp tục đưa Luật người cao tuổi đi vào cuộc sống, đem lại những kết quả có ý nghĩa thiết thực. Đặc biệt, việc vận động hỗ trợ cho 12 tỉnh xóa nhà dột nát cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và thăm hỏi, tặng quà cho người có công là người cao tuổi nhân ngày 27 tháng 7 là việc làm có ý nghĩa, trách nhiệm, thiết thực.
Tuy nhiên, công tác người cao tuổi còn một số hạn chế như: thông tin, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện một số văn bản đã ban hành của một số Bộ, ngành, địa phương chưa đến đối tượng người cao tuổi (miễn, giảm giá vé giao thông, tham quan di tích lịch sử, chăm sóc sức khỏe...); xác định tuổi để người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của Luật, nhất là ở miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên hưởng mức tuất công nhân, viên chức chưa được cấp thẻ bảo hiếm y tế, trợ cấp mai táng phí; đời sống người cao tuổi nghèo, cô đơn vẫn gặp nhiều khó khăn; việc thành lập Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn chậm; việc chủ động lồng ghép các hoạt động của ngành với công tác người cao tuổi chưa tốt... Tiến độ thực hiện nhiệm vụ công tác người cao tuổi năm 2012 của một số Bộ, ngành liên quan còn chậm.
Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách với người cao tuổi, đưa Luật người cao tuổi vào cuộc sống một cách toàn diện, tiếp tục phát huy sự đóng góp của người cao tuổi, đồng thời hoàn thành việc thực hiện phương hướng hoạt động năm 2012, các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ sau:
2. Những nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2012:
a) Các Bộ: Giao thông vận tải, Y tế, Văn hóa, thể thao và Du lịch tiếp tục thông tin, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các văn bản liên quan đến người cao tuổi.
b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ủy ban Quốc gia khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012 - 2020 và Báo cáo 10 năm thực hiện Kế hoạch hành động Quốc tế Madrid về người cao tuổi của Việt Nam trong tháng 8 năm 2012.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, Bộ Tài chính, các ngành liên quan và các địa phương rà soát, hướng dẫn thủ tục xác định tuổi người cao tuổi từ đủ 80 tuổi bảo đảm chính xác, thuận lợi, nhất là đối với người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc và miền núi.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu chính sách đối với người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên hưởng mức tuất công nhân, viên chức; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Nghị định thay thế các Nghị định quy định chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội trong tháng 9 năm 2012; nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2012 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 “Một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”, trong đó có chính sách với người cao tuổi;
c) Bộ Nội vụ đánh giá tổng kết việc thực hiện, nghiên cứu sửa đổi Thông tư số 08/2009/TT-BNV về hướng dẫn việc thành lập Ban công tác Người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ban hành quy định về tổ chức, chế độ chính sách đối với người làm công tác người cao tuổi; báo cáo chuyên đề trong Hội nghị tổng kết năm 2012 của Ủy ban Quốc gia.
Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam làm điểm và nhân rộng việc xây dựng Quỹ chăm sóc người cao tuổi cấp xã ở 20 tỉnh chưa triển khai thực hiện công tác này.
d) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế nghiên cứu, xây dựng Đề án “Nhà chăm sóc người cao tuổi độc thân” (lộ trình, kế hoạch thực hiện về đầu tư của cả Nhà nước và xã hội hóa) nhất là ở ở các vùng khó khăn, trình Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi cho ý kiến vào tháng 6 năm 2013 trước khi hoàn chỉnh trình Thủ tướng Chính phủ.
đ) Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án phổ biến các mô hình chăm sóc người cao tuổi; báo cáo Ủy ban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam.
e) Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký văn bản liên tịch về việc vận động hỗ trợ, chăm sóc người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên có hoàn cảnh khó khăn ở miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; báo cáo tại Hội nghị tổng kết cuối năm 2012.
g) Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai, lồng ghép các chương trình liên quan đến người cao tuổi để thực hiện chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi.
Các Bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Thông báo số 66/TB-VPCP ngày 29 tháng 02 năm 2012.
h) Tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác về người cao tuổi năm 2012 của Ủy ban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam vào cuối năm 2012 hoặc đầu năm 2013.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- UBND các tỉnh, T.P trực thuộc TW;
- Các thành viên Ủy ban Quốc gia NCT VN;
- Các cơ quan có thành viên UBQG;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng;
- VP Ủy ban Quốc gia NCT VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các vụ: TH, KTTH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), md.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

thuộc tính Thông báo 301/TB-VPCP

Thông báo 301/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 và Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2012 của Ủy ban Quốc gia
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:301/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành:24/08/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi