Quyết định 3595/QĐ-UBND Hà Nội thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3595/QĐ-UBND

Quyết định 3595/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3595/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành:17/08/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________

Số: 3595/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội

__________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ);

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 26/02/2020 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 463/TTr-NV ngày 25 tháng 6 năm 2020 về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Ngoại vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2.

1. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan triển khai kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

2. Giao Văn phòng UBND Thành phố kiểm tra, đôn đốc Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, cơ quan tương đương sở thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Văn phòng: Thành ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND TP;
- Các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, PCVP L.T.Lực, các phòng: NC, TKBT, TH, KG-VX, KSTTHC, TTTH-CB TP;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

PHỤ LỤC

Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

___________

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 26/02/2020 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 trên địa bàn Thành phố, trong đó lĩnh vực Ngoại vụ có 09 thủ tục hành chính được rà soát, đánh giá, qua rà soát, đánh giá có 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Ngoại vụ được giản hóa, tiết kiệm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính khoảng 47.769.700 đồng/năm. Cụ thể:

1. Thủ tục cấp mới, gia hạn, bổ sung, sửa đổi Giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài:

a) Nội dung đơn giản hóa: Giảm số lượng hồ sơ (từ 06 bộ giảm còn 03 bộ)

b) Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi Quyết định số 6902/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội.

- Sửa đổi Quyết định số 3612/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Hà Nội.

c) Lợi ích phương án đơn giản hóa:

- Giảm số lượng hồ sơ, giảm chi phí chuẩn bị hồ sơ.

2. Thủ tục gia hạn thị thực, lưu trú cho người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp của Hà Nội

a) Nội dung đơn giản hóa:

- Giảm thành phần hồ sơ (giảm từ 05 danh mục hồ sơ còn 04 danh mục hồ sơ), cụ thể: Bỏ danh mục số 2 là Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập đơn vị (nếu có).

- Giảm 01 ngày giải quyết hồ sơ tại Sở Ngoại vụ (04 ngày giảm còn 03 ngày).

b) Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi Quyết định số 6902/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội.

- Sửa đổi Quyết định số 3612/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Hà Nội.

c) Lợi ích phương án đơn giản hóa:

- Giảm chi phí chuẩn bị hồ sơ, giảm thời gian giải quyết hồ sơ.

3. Thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc tại Hà Nội

a) Nội dung đơn giản hóa:

- Giảm thành phần hồ sơ (Giảm từ 02 danh mục hồ sơ còn 01 danh mục), cụ thể: Bỏ danh mục số 2 là Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập đơn vị (nếu có).

b) Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi Quyết định số 6902/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội.

- Sửa đổi Quyết định số 3612/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Hà Nội.

c) Lợi ích phương án đơn giản hóa:

- Giảm chi phí chuẩn bị hồ sơ./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi