Kế hoạch 200/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thống kê, rà soát về tổ chức, hoạt động của các hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 200/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
 CỦA CÁC HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP; Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội quy định về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; UBND Thành phố ban hành Kế hoạch Thống kê, rà soát về tổ chức, hoạt động của các hội trên địa bàn Thành phố (sau đây viết tắt là Kế hoạch) như sau:
1. Mc đích
- Thu thập, thống kê, rà soát, đánh giá thực trạng tình hình tổ chức, hoạt động của các hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nhà nước về hội trong tình hình mới.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý.
- Là cơ sở để kiện toàn tổ chức, hoạt động và quản lý hội đảm bảo đúng hướng và hiệu quả.
2. Yêu cầu
- Các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã đồng bộ triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng yêu cầu về thời gian.
- Các Hội phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn thực hiện việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác.
- Thông tin cung cấp chính xác, đầy đủ, khách quan là cơ sở để ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nhà nước về hội.
1. Quán triệt và triển khai Kế hoạch của UBND Thành phố đến Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã; các hội trên địa bàn Thành phố; các tổ chức và cá nhân liên quan.
2. Tổ chức thực hiện thu thập thông tin về tổ chức, hoạt động của các hội (qua Phiếu cung cấp thông tin).
3. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch và việc cung cấp, báo cáo số liệu, thông tin về tổ chức, hoạt động của các hội thuộc thẩm quyền quản lý.
4. Thống kê, tổng hợp, rà soát và đánh giá sơ bộ tổ chức hoạt động và quản lý hội thuộc thẩm quyền quản lý.
5. Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu và triển khai việc nhập dữ liệu đảm bảo ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong việc quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (giai đoạn 2016-2017).
1. Từ ngày 01/11/2016 đến 15/11/2016, các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai Kế hoạch đến các hội hoạt động theo ngành, lĩnh vực và hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn quản lý.
2. Từ ngày 16/11/2016 đến 30/11/2016, các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thu thập, tổng hợp Phiếu cung cấp thông tin về tổ chức, hoạt động của các hội gửi về Sở Nội vụ.
3. Trong tháng 12/2016, Sở Nội vụ tổng hợp phiếu cung cấp thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê, rà soát về tổ chức, hoạt động hội và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch với UBND Thành phố.
4. Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu và triển khai việc nhập dữ liệu đảm bảo ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong việc quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (giai đoạn 2016-2017).
1. Sở Nội vụ:
- Tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn thành phố.
- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện Kế hoạch.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch đảm bảo yêu cầu.
- Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thống kê, rà soát về tổ chức, hoạt động của hội và tổ chức thuộc hội trên địa bàn Thành phố.
- Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Là đầu mối chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan ứng dụng công nghệ thông tin (xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu...) trong thống kê, rà soát về tổ chức và hoạt động, người làm công tác hội trên địa bàn Thành phố phục vụ công tác quản lý.
2. Sở Tài chính: Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch Thống kê, rà soát về tổ chức, hoạt động của các hội và hướng dẫn các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định.
3. Các Sở, ngành:
- Trên cơ sở nội dung Kế hoạch của UBND Thành phố, có trách nhiệm tổ chức triển khai đối với các hội hoạt động trong phạm vi Thành phố thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.
- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các hội hoạt động trong phạm vi Thành phố thuộc lĩnh vực, ngành quản lý thực hiện việc cung cấp thông tin vào Phiếu cung cấp thông tin.
- Thu thập Phiếu cung cấp thông tin của các hội và Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố (Mẫu biểu kèm theo) gửi về Sở Nội vụ.
4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:
- Trên cơ sở nội dung Kế hoạch của UBND Thành phố, có trách nhiệm tổ chức triển khai đối với các hội hoạt động trong phạm vi huyện, xã thuộc địa bàn quản lý.
- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các hội hoạt động hoạt động trong phạm vi huyện, xã thuộc địa bàn quản lý thực hiện việc cung cấp thông tin vào Phiếu cung cấp thông tin.
- Thu thập Phiếu cung cấp thông tin của các hội và Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố (mẫu biểu kèm theo) gửi về Sở Nội vụ.
4. Các hội
- Các hội hoạt động trên địa bàn Thành phố cung cấp thông tin và tự đánh giá kết quả về tổ chức, hoạt động của các hội theo Phiếu cung cấp thông tin về tổ chức, hoạt động của các hội (Mẫu phiếu cung cấp thông tin kèm theo).
- Các hội hoạt động trong phạm vi Thành phố có các hội thành viên: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Hội Người mù, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Người Khuyết tật, Hội Khuyến học, có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện cung cấp thông tin và tự đánh giá kết quả về tổ chức, hoạt động của các hội.
Trên đây là Kế hoạch Thống kê, rà soát về tổ chức, hoạt động của các hội của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (phòng Tổ chức phi chính phủ và Công tác thanh niên), số điện thoại: 0439336364 để hướng dẫn thực hiện./.
 

 
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBND TP L.H.Sơn;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Các hội phạm vi TP: LHCHKHKT, HLHVHNT, HCTĐ, HĐY, HNM, HNNCDDC, HCTNXP, HNKT, HKH;
- VPUBND TP: CVP, PCVP P.C.Công, NC, TH;
- Lưu: VT, SNV(10 b).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn
 


-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 
(Kèm theo Kế hoạch số ……/KH-UBND ngày …… của UBND Thành phố)
 
 
I. TÊN HỘI:
Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: ………………………………………………………………………
Tên giao dịch bằng tiếng Việt (nếu có): …………………………………………………………
Tên bằng tiếng Anh (nếu có): ……………………………………………………………………
Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có): …………………………………………………………
Số Quyết định công nhận (hoặc Quyết định thành lập) Ban vận động thành lập hội: …….
Số Quyết định công nhận Ban chấp hành (nếu có): ………………………………………….
Số Quyết định thành lập: …………………………………………………………………………
Số Quyết định phê duyệt Điều lệ: ………………………………………………………………
Tên cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội hoạt động: ……………………
Tên cơ quan Quyết định cho phép thành lập hội hoặc tên cơ quan Quyết định thành lập Ban vận động thành lập hội: …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
II. LOẠI HỘI:
. Tổ chức chính trị-xã hội □
. Tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp □
. Tổ chức xã hội nghề nghiệp □
. Tổ chức kinh tế □
. Tổ chức xã hội nhân đạo, từ thiện □
. Tổ chức xã hội khác □
. Hội có tính chất đặc thù (nếu có ghi rõ số Quyết định xác nhận là hội có tính chất đặc thù): ………………………………………………………………………………….
III. TRỤ SỞ HỘI
Địa chỉ trụ sở của hội hiện nay (số nhà, đường phố (thôn xóm), phường (xã), quận (huyện))………………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại: ……………………………………..Fax: …………………………………………
Website: ………………………………………….. Email: ………………………………………
Diện tích trụ sở: ……………………………………………………………………………………
Do Hội thuê (bằng nguồn kinh phí của hội hoặc nhà nước hỗ trợ kinh phí)
Tự có: ………………………………………………………………………………………………
Nhà nước cấp (Ghi rõ số Quyết định hoặc Hợp đồng): ………………………………………
IV. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG
Hội có phạm vi hoạt động:
Thành phố □                         Quận, huyện □                         Xã, phường, thị trấn □
V. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Lĩnh vực chính hội đang hoạt động: ……………………………………………………………
Lĩnh vực khác hội tham gia hoạt động: …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
VI. CÁC KỲ ĐẠI HỘI
Nhiệm kỳ của hội: 2 năm □                3 năm □                   5 năm □
Từ khi thành lập đến nay đã qua bao nhiêu kỳ đại hội: ………………………………………
Nhiệm kỳ hiện tại: …………………………………………………………………………………
VII. TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG HỘI
Hội có tổ chức đảng: có □                  không có □
Nếu có ghi rõ: Đảng đoàn □                 Đảng bộ □                 Chi bộ □
VIII. ĐỔI TÊN HỘI
Từ khi thành lập đến nay, Hội đã đổi tên mấy lần? ……………………………………………
Nếu có ghi rõ:

Lần thứ
Tên hội
Số Quyết định
Ngày tháng ra quyết định
Cơ quan ra quyết định
……….
……………………………….
……………………………….
…………….
…./…./….
……………….
……………….
……….
……………………………….
……………………………….
…………….
…./…./….
……………….
……………….
……….
……………………………….
……………………………….
…………….
…./…./….
……………….
……………….
……….
……………………………….
……………………………….
…………….
…./…./….
……………….
……………….
……….
……………………………….
……………………………….
…………….
…./…./….
……………….
……………….
IX. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI
1. Tổng kinh phí hoạt động trong 1 năm của hội (nêu 3 năm gần nhất tính đến thời điểm kê khai)
ĐVT: Triệu đồng

Nguồn thu
Năm 2014
Năm 2015
Năm 2016
Kinh phí hỗ trợ của Nhà nước
 
 
 
Kinh phí do hội viên đóng góp
 
 
 
Kinh phí của các tổ chức trực thuộc hội đóng góp
 
 
 
Kinh phí từ các dịch vụ của hội
 
 
 
Kinh phí từ nguồn tài trợ cả các tổ chức trong nước, nước ngoài (nếu tài trợ bằng hiện vật ghi rõ hiện tên hiện vật và có thể quy đổi bằng tiền)
 
 
 
Các nguồn thu khác (nếu có)
 
 
 
2. Tổng chi:
ĐVT: Triệu đồng

Nội dung chi
Năm 2014
Năm 2015
Năm 2016
Chi lương và phụ cấp người làm công tác tại hội (cán bộ, công chức, viên chức nếu có)
 
 
 
Chi mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, cơ sở vật chất
 
 
 
Thuế (nếu có)
 
 
 
Tích lũy (nếu có)
 
 
 
Các khoản chi khác
 
 
 
X. CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ (NGOÀI TRỤ SỞ)

STT
Tên tài sản
Số lượng
Tổng số tiền đầu tư
Tình trạng hoạt động
Nguồn
Nhà nước cấp
Hội ttrang bị
1.
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
 
 
10.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA HỘI

Họ và tên lãnh đạo
………..
………..
 
 
 
Chức vụ (Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký)
Chủ tịch
Phó chủ tịch
Ủy viên
 
 
Giới tính
 
 
 
 
 
Ngày tháng năm sinh
 
 
 
 
 
Nhiệm kỳ đã tham gia (từ năm - đến năm)
 
 
 
 
 
Trình độ văn hóa (10/10, 12/12)
 
 
 
 
 
Trình độ chuyên môn (giáo sư, tiến sĩ, thạc sỹ, ĐH, CĐ)
 
 
 
 
 
Chuyên ngành đào tạo
 
 
 
 
 
Chế độ làm việc
Chuyên trách
Cán bộ đã nghỉ hưu
 
 
 
 
 
Là công chức- viên chức
Ngày nhận QĐ
 
 
 
 
 
Số QĐ tuyển dụng
 
 
 
 
 
Tên cơ quan tuyển dụng
 
 
 
 
 
Ngạch lương
 
 
 
 
 
Bậc lương
 
 
 
 
 
Hệ số lương
 
 
 
 
 
Kiêm nhiệm
 
 
 
 
 
Hợp đồng
Chỉ tiêu do nhà nước cấp
 
 
 
 
 
Hội hợp đồng
 
 
 
 
 
Chức vụ trước khi chuyển về hội
 
 
 
 
 
XII. BIÊN CHẾ, HỘI VIÊN, THÀNH VIÊN, CÁC TỔ CHỨC THUỘC HỘI
1. Số lượng hội viên hiện có 03 kỳ đại hội gần nhất: ……………………………………………….

Nhiệm kỳ thứ
Từ năm
Đến năm
Tổng số hội viên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Số biên chế được giao: ………………………………………………………………………………

STT
Họ và tên
Số QĐ tuyển dụng
Cơ quan tuyển dụng
Số QĐ điều động, luân chuyển
Cơ quan điều động, luân chuyển
Trình đchuyên môn, nghiệp vụ
Ngạch bậc lương
Vị trí việc làm trong hội
Ngch
Bậc
Hệ số
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tổng số hợp đồng lao động: …………………………………………………………………
+ Theo chỉ tiêu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao: ………………………………
+ Do Hội hợp đồng: ………………………………………………………………………………

STT
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Số hợp đồng tuyển dụng
Thời hạn hợp đồng
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
Tiền lương
Vtrí việc làm
HĐ theo chỉ tiêu
Do hội tự hợp đồng
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Các tổ chức thành viên, các tổ chức thuộc hội: ...

STT
Tên đơn vị
Địa chỉ
Số đin thoi
Cơ quan thành lập hoặc cho phép thành lập tchức thuộc hội
Lĩnh vực hoạt động
Là pháp nhân
Ghi chú
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Người cung cấp thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)
Lãnh đạo đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
XII. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI
1. Những kết quả đạt được
(Khái quát tình hình hoạt động từ khi thành lập cho đến nay, nêu kết quả hoạt động cụ thể trong 3 năm gần đây từ 2014-2016)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Những tồn tại, hạn chế
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. Đề xuất, kiến nghị
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 


-------
Số:       /BC-...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
….., ngày tháng năm
 
 
BÁO CÁO
 
 
I/ VỀ SỐ LƯỢNG HỘI THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ
1. Tổng số hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố thuộc thẩm quyền quản lý về ngành, lĩnh vực (Có danh sách kèm theo): …………………………………………………………
II/ KẾT QUẢ THU THẬP, TỔNG HỢP PHIẾU
1. Văn bản triển khai Kế hoạch Thống kê, rà soát về hội của UBND Thành phố
2. Tổng số phiếu cung cấp thông tin của các hội hoạt động trong Thành phố thuộc thẩm quyền quản lý về ngành, lĩnh vực (Có danh sách kèm theo): …………………………………
III/ ĐÁNH GIÁ CHUNG, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
(Đối chiếu quy định về tổ chức, quản lý hội tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP, Quyết định 34/2013/QĐ-UBND và các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố để rà soát, đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện của các hội; của Sở, ban, ngành và có đề xuất, kiến nghị).
 

 Nơi nhận:
- …………..;
- ………….;
- Lưu: ……
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên
 


-------
Số:      /BC-...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
….., ngày tháng năm
 
I/ VỀ SỐ LƯỢNG HỘI THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ
1. Tổng số hội có phạm vi hoạt động trong huyện (Có danh sách kèm theo): ………………
2. Tổng số hội có phạm vi hoạt động trong xã (Có danh sách kèm theo): ……………………
II/ KẾT QUẢ THU THẬP, TNG HỢP PHIẾU
1. Văn bản triển khai Kế hoạch Thống kê, rà soát về hội của UBND Thành phố
2. Tổng số phiếu cung cấp thông tin của các hội hoạt động trong huyện ……………………
3. Tổng số phiếu cung cấp thông tin của các hội hoạt động trong xã …………………………
III/ ĐÁNH GIÁ CHUNG, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
(Đối chiếu quy định về tổ chức, quản lý hội tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP, Quyết định 34/2013/QĐ-UBND và các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố để rà soát, đánh giá sơ bộ kết quả kết quả thực hiện của các hội, của UBND quận, huyện, thị xã; có đề xuất, kiến nghị).
 

 Nơi nhận:
- …………..;
- ………….;
- Lưu: ……
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

thuộc tính Kế hoạch 200/KH-UBND

Kế hoạch 200/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thống kê, rà soát về tổ chức, hoạt động của các hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:200/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:01/11/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi