Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
_______

Số: 47/2022/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

 Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2016;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, như sau:
1. Bổ sung điểm đ khoản 3 Điều 11 như sau:
"đ) Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô (người gửi hàng hoá không đi theo xe) phải yêu cầu người gửi hàng hoá cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về: Tên hàng hoá, cân nặng (nếu có), họ và tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân/số thẻ căn cước công dân, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận.".
2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 12 như sau:
"b) Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải và được kết nối, chia sẻ với Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông), Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan) để thực hiện quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông; an ninh, trật tự; thuế; phòng, chống buôn lậu.".
3. Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 13 như sau:
"d) Xe taxi phải có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái) và có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất).".
4. Bổ sung khoản 3 Điều 13 như sau:
"3. Không sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách. Không sử dụng xe ô tô kiểu dáng tương tự xe từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.".
5. Sửa đổi, bổ sung tên khoản 5 Điều 18 như sau:
"5. Trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh do bị thu hồi, hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh:".
6. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 18 như sau:
"b) Tài liệu chứng minh việc khắc phục đối với vi phạm quy định tại điểm a, điểm d khoản 6 Điều 19 Nghị định này.".
7. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 7 Điều 19 như sau:
"d) Khi cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh ban hành quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh thì đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 07 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực phải nộp lại Giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu cho cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh, phải dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh vận tải theo quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh ngay sau khi quyết định có hiệu lực;".
8. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 22 như sau:
"7. Phù hiệu được cấp lại khi bị thu hồi. Sau khi hết thời hạn bị thu hồi phù hiệu, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện tham gia kinh doanh vận tải thì đơn vị kinh doanh vận tải phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu theo quy định. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp lại phù hiệu thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều này.".
9. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 22 như sau:
"8. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.".
10. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 9 Điều 22 như sau:
"a) Cấp phù hiệu, biển hiệu theo quy định tại Điều này và tổ chức thực hiện việc dán phù hiệu, biển hiệu lên xe ô tô;".
11. Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 23 như sau:
"9. Kết nối, chia sẻ dữ liệu về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình xe với Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông), Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan) để phối hợp quản lý.".
12. Bổ sung khoản 8 Điều 34 như sau:
"8. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy định của Nghị định này, khi tham gia kinh doanh vận tải lần đầu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera để được cấp phù hiệu, biển hiệu. Thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Nghị định này.".
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2022.
2. Bãi bỏ khoản 8khoản 9 Điều 19 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
3. Xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái xe) đã được cấp phù hiệu, biển hiệu trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục được sử dụng để kinh doanh vận tải hành khách đến hết niên hạn sử dụng theo quy định tại Nghị định này.
4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- V
ăn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ cổng TTĐT,

 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CN (2)
. pvc

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Lê Văn Thành

thuộc tính Nghị định 47/2022/NĐ-CP

Nghị định 47/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 47/2022/NĐ-CP Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản: Nghị định Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 19/07/2022 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông , Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ 01/7/2023, xe kinh doanh vận tải phải lắp camera hành trình để được cấp phù hiệu

Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ thông qua tại Nghị định 47/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ngày 19/7/2022.

Theo quy định mới, không sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách. Không sử dụng xe ô tô kiểu dáng tương tự xe từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Đáng chú ý, khi cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh ban hành quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh thì đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 07 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực phải nộp lại Giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu cho cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh, phải dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh vận tải theo quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh ngay sau khi quyết định có hiệu lực.

Từ ngày 01/7/2023, đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy định của Nghị định này, khi tham gia kinh doanh vận tải lần đầu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera để được cấp phù hiệu, biển hiệu.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2022.

Xem chi tiết Nghị định 47/2022/NĐ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
__________

No. 47/2022/ND-CP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

_______________________

Hanoi, July 19, 2022

 

DECREE

Amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 10/2020/ND-CP dated January 17, 2020, providing by-automobile transport business and its conditions

__________

 

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015 and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration dated November 22, 2019;

 Pursuant to the Law on Road Traffic dated November 13, 2008;

Pursuant to the Law on Investment dated November 26, 2014; the Law Amending and Supplementing Article 6 of, and Appendix 4 on the List of sectors and trades subject to conditional business investment to, the Law on Investment dated November 26, 2016;

At the proposal of the Minister of Transport;

The Government hereby promulgates the Decree amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 10/2020/ND-CP dated January 17, 2020, providing by-automobile transport business and its conditions.

 

Article 1. Amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 10/2020/ND-CP dated January 17, 2020, providing by-automobile transport business and its conditions as follows:

1. To add Point dd Clause 3 Article 11 as follows:

“dd) Passenger transport business units, drivers, attendants on vehicles (if any) must require the consignors who do not accompany with their consignments to provide sufficient and accurate information about the name and weight (if any) of consignments, full name, address, identity card/citizen’s identity card number and phone of the consignors and recipients.”.

2. To amend and supplement Point b Clause 3 Article 12 as follows:

“b) Information from the itinerary tracking devices shall be used in the state management of transport activities and management of activities of transport business units, and connected and shared with the Ministry of Public Security (the Department of Traffic Police) and the Ministry of Finance (the General Department of Taxation and the General Department of Customs) to perform the state management of traffic order and safety; security and order; and taxation; smuggling prevention.”.

3. To amend Point d Clause 1 Article 13 as follows:

“d) A taxi must have a capacity of under 9 seats (including the driver) and have a lifetime not exceed 12 years (from the year of manufacture).”.

4. To add Clause 3 Article 13 as follows:

“3. It is not allowed to use vehicles of under 10 seats (including the driver) renovated from vehicles with a capacity of 10 seats or more for passenger transport business. It is not allowed to use vehicles with sizes and designs similar to vehicles of 9 seats or more (including the driver) for by-taxi passenger transport business.”.

5. To amend and supplement the title of Clause 5 Article 18 as follows:

“5. In case of re-grant of revoked business licenses, dossiers of request for re-grant of business licenses:”.

6. To amend and supplement Point b Clause 5 Article 18 as follows:

“b) Documents proving the remediation of violations prescribed at Point a, Point d Clause 6 Article 19 of this Decree.”.

7. To amend and supplement Point d Clause 7 Article 19 as follows:

“d) When the licensing agency issues a decision on revocation of the business license, the transport business unit shall, within 7 days from the effective date of the decision, return its business license, badges and signboards to the former and stop all transport business activities specified in the revocation decision immediately after it becomes effective;”.

8. To amend and supplement Clause 7 Article 22 as follows:

“7. Badges may be re-granted after they are revoked. After the expiration of the revocation, if wishing to continue using the vehicle for transport business, a transport business unit shall carry out procedures for being re-granted badges as prescribed. Dossiers, order, procedures and competence for re-grant of badges must comply with Clauses 4 and 5 of this Article.”.

9. To amend and supplement Clause 8 Article 22 as follows:

“8. Dossiers, order, procedures and competence for grant or re-grant of badges of tourist cars must comply with the Decree detailing a number of articles of the Law on Tourism.”.

10. To amend and supplement Point a Clause 9 Article 22 as follows:

“a) To grant badges and signboards according to this Article and organize to affix them to automobiles;”.

11. To amend and supplement Clause 9 Article 23 as follows:

“9. To connect and share data on the management of by-automobile transport business activities and data from automobiles’ itinerary tracking devices with the Ministry of Public Security (the Traffic Police Department) and the Ministry of Finance (the General Department of Taxation and the General Department of Customs) for coordinated management.”.

12. To add Clause 8 Article 34 as follows:

“8. From July 01, 2023, transport business units using automobiles used for transport business that are subject to camera installation requirement under this Decree must install itinerary monitoring devices integrated with a camera when participating in transport business activities for the first time in order to be granted with badges and signboards. An itinerary monitoring device integrated with a camera must fully satisfy requirements specified in this Decree.”.

Article 2. Effect

1. This Decree takes effect on September 1, 2022.

2. To annul Clause 8 and Clause 9 Article 19 of the Government's Decree No. 10/2020/ND-CP dated January 17, 2020, providing by-automobile transport business and its conditions.

3. Vehicles of under 10 seats (including the driver) renovated from vehicles with a capacity of 10 seats or more that have been granted with badges and signboards before the effective date of this Decree shall continue to be used for passenger transport business activities until the end of their lifetime in accordance with this Decree.

4. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of People’s Committees of provinces and centrally-run cities, and related organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Decree./.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
FOR THE PRIME MINISTER

THE DEPUTY MINISTER

 

 

 

Le Van Thanh

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Decree 47/2022/ND-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decree 47/2022/ND-CP PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi