Quyết định 928/QĐ-BGTVT 2022 điều chỉnh đầu tư Dự án cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 928/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1751/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2021 của Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án;

Xét đề nghị của Ban QLDA đường sắt tại Tờ trình số 1566/TTr-BQLDAĐS ngày 27/6/2022 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc;

Theo đề nghị của Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 851/KHĐT ngày 12/7/2022.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư:

a) Bổ sung hạng mục sửa chữa đường sắt trong các ga hành khách (Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương) để đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khi thực hiện cải tạo, nâng cấp, xây dựng ke ga, mái che ke ga.

b) Về hạng mục cải tạo, nâng cấp các ga hàng hóa:

- Không đầu tư ga Yên Viên Nam và ga Thượng Lý.

- Bổ sung đầu tư một số hạng mục của 04 ga (Đồng Đăng, Lạng Sơn, Xuân Giao, Vật Cách kết hợp với cảng Vật Cách) để bảo đảm khai thác đồng bộ các ga, cụ thể:

+ Xây dựng mới một số nhà ga trong ga Xuân Giao, ga Vật Cách, ga phân loại trong cảng Vật Cách và hạng mục công trình (khu chỉnh bị đầu máy - toa xe, nhà điều hành, nhà gác ghi, sân, đường bộ, thông tin tín hiệu…).

+ Chuẩn xác quy mô cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới đường bộ vào ga tại một số ga; cải tạo, nâng cấp các công trình phụ trợ liên quan (phòng cháy chữa cháy, hệ thống thoát nước, tường rào, cấp điện, nước, điện chiếu sáng…).

2. Tổng mức đầu tư dự kiến: 476 tỷ đồng.

3. Thời gian thực hiện dự án: 2022-2024.

4. Các nội dung khác giữ nguyên theo quyết định số 1751/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2021 của Bộ GTVT.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Yêu cầu Ban QLDA đường sắt khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án để trình duyệt theo quy định hiện hành, đáp ứng tiến độ yêu cầu. Quá trình thực hiện tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan, ý kiến thẩm định của Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 851/KHĐT ngày 12/7/2022.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ Môi trường, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Cục Đường sắt Việt Nam; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Ban Quản lý dự án Đường sắt và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Kho bạc Nhà nước TW;
- UBND các tỉnh/TP: Hà Nội, Hải Dương, Lạng Sơn, Hải Phòng, Lào Cai;
- Lưu: VT, KHĐTTUANCV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

 

thuộc tính Quyết định 928/QĐ-BGTVT

Quyết định 928/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:928/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành:18/07/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh đầu tư Dự án cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc

Ngày 18/07/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 928/QĐ-BGTVT về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc.

Theo đó, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc với những nội dung chủ yếu sau: bổ sung hạng mục sửa chữa đường sắt trong các ga hành khách (Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương) để đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khi thực hiện cải tạo, nâng cấp, xây dựng ke ga, mái che ke ga; không đầu tư ga Yên Viên Nam và ga Thượng Lý.

Ngoài ra, bổ sung đầu tư một số hạng mục của 04 ga (Đồng Đăng, Lạng Sơn, Xuân Giao, Vật Cách kết hợp với cảng Vật Cách) để bảo đảm khai thác đồng bộ các ga, cụ thể: xây dựng mới một số nhà ga trong ga Xuân Giao, ga Vật Cách, ga phân loại trong cảng Vật Cách và hạng mục công trình (khu chỉnh bị đầu máy – toa xe, nhà điều hành, nhà gác ghi,…); chuẩn xác quy mô cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới đường bộ vào ga tại một số ga; cải tạo, nâng cấp các công trình phụ trợ liên quan.

Tổng mức đầu tư dự kiến là 476 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ 2022 – 2024.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định928/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi