Quyết định 4877/QĐ-UBND Hà Nội lập Ban Giám sát thi tuyển công chức 2020

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH
HÀ NỘI

______

Số: 4877/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Giám sát kỳ thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố năm 2020

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2020;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Thành phố tại Tờ trình số 4878/TTr-TTTP ngày 16 tháng 10 năm 2020 về việc thành lập Ban Giám sát kỳ thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Giám sát kỳ thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2020; gồm các ông, bà sau đây:
- Trưởng Ban:
Ông Nguyễn Xuân Minh, Phó Chánh Thanh tra Thành phố.
- Phó Trưởng Ban:
1. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chánh Văn phòng Thanh tra Thành phố;
2. Bà Nguyễn Thị Dung, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Thành phố;
3. Ông Nguyễn Văn Dũng, Đội phó Đội 2, Phòng PA03 Công an Thành phố;
- Các Ủy viên:
01. Ông Trần Văn Nam, Phó Trưởng phòng Thanh tra GQKNTC 4;
02. Ông Trần Trung, Phó trưởng phòng Thanh tra PCTN Thanh tra Thành phố;
03. Ông Thế Nam Sơn, Thanh tra viên chính Thanh tra Thành phố;
04. Ông Nguyễn Huy Hiếu, Thanh tra viên chính Thanh tra Thành phố;
05. Ông Nguyễn Thanh Bình, Thanh tra viên Thanh tra Thành phố;
06. Bà Nguyễn Thu Hà, Thanh tra viên chính Thanh tra Thành phố; thư ký
07. Ông Phùng Thanh Hải, Đội phó Đội 2, Phòng PA03, Công an Thành phố;
08. Ông Nguyễn Đức Tường, Cán bộ Đội 2, Phòng PA03 Công an Thành phố;
09. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Cán bộ Đội 2, Phòng PA03 Công an Thành phố;
10. Bà Văn Thị Phương Thúy, Cán bộ Đội 2, Phòng PA03 Công an Thành phố;
11. Ông Nguyễn Thế Năng, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội Vụ;
12. Bà Nguyễn Lê Thị Giang, Chuyên viên Thanh tra Sở Nội Vụ;
13. Ông Phùng Văn Dũng, Chuyên viên Thanh tra Sở Tư Pháp;
14. Bà Chu Hà Mi, Chuyên viên phòng Tổ chức - Đào tạo Sở Tư pháp;
Điều 2.
Nhiệm vụ của Ban Giám sát thi tuyển công chức Thành phố thực hiện theo theo quy định tại Điều 29 Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ.
Kinh phí hoạt động của Ban Giám sát kỳ thi tuyển công chức Thành phố được áp dụng theo quy định tại Phụ lục 06 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố v/v quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố, trích từ nguồn kinh phí đã giao cho Sở Nội vụ theo Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của thành phố Hà Nội.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Công an Thành phố; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tư pháp; Chánh Thanh tra Thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 2;

Bộ Nội vụ;

Chủ tịch UBND Thành phố; (để b/c)

- PCT TT UBNDTP Nguyễn Văn Sửu;

PCT UBNDTP Ngô Văn Quý;

VP UBTP: PCVP Đ.H.Giang, Võ Tuấn Anh

Các phòng: NC, KGVX, TKBT, KT;

- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sửu

Thuộc tính văn bản
Quyết định 4877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Giám sát thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4877/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 29/10/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Cán bộ-Công chức-Viên chức
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực