Quyết định 1049/QĐ-UBND dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đào tạo cán bộ, công chức tỉnh Kon Tum

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

Số: 1049/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Kon Tum, ngày 26 tháng 10 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

-------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội về Luật cán bộ, công chức;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Quyết định 186/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 292/TTr-SNV ngày 08 tháng 10 năm 2020 về việc ban hành quyết định về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 Quyết định này là căn cứ để cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnhHTKT;
- Lưu: VT, HTKT.TQT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Hữu Tháp

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(kèm theo Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày   tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

 

TT

Tên dịch vụ

Phương thức thực hiện

A

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

 

1

Trình độ Đại học

 

1.1

Đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ 4 đến 6 năm học tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ 2,5 đến 4 năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành; từ 1,5 đến 2 năm học đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng chuyên ngành; đào tạo văn bằng 2.

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

1.2

Vừa làm vừa học và đào tạo từ xa (là hình thức đào tạo theo các lớp học, khóa học tại cơ sở giáo dục đại học hoặc cơ sở liên kết đào tạo, phù hợp với nhu cầu của người học để thực hiện chương trình đào tạo trình độ đại học)

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

2

Đào tạo trình độ Cao đẳng

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

3

Đào tạo trình độ Trung cấp

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

B

DỊCH VỤ BỒI DƯỠNG

 

1

Bồi dưỡng lý luận chính trị

 

1.1

Bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

1.2

Bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

2

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

 

2.1

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

2.2

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

3

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức

 

3.1

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

3.2

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

3.3

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

3.4

Bồi dưỡng ngạch cán sự và tương đương

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

4

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý

 

4.1

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

4.2

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

4.3

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

5

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp xã

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

6

Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành (thời gian thực hiện tối đa là 01 tuần)

 

6.1

Bồi dưỡng cho đối tượng cán bộ, công chức

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

6.2

Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

6.3

Bồi dưỡng cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và cán bộ cơ sở (đối tượng không hưởng lương)

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

7

Tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ (thời gian từ 02 ngày trở xuống)

 

7.1

Bồi dưỡng cho đối tượng cán bộ, công chức

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

7.2

Bồi dưỡng cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và cán bộ cơ sở (đối tượng không hưởng lương)

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

8

Bồi dưỡng ngoại ngữ

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

9

Bồi dưỡng tin học

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

10

Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

 

 

 

thuộc tính Quyết định 1049/QĐ-UBND

Quyết định 1049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon TumSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1049/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:
Ngày ban hành:26/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức

tải Quyết định 1049/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Hướng dẫn 14872/HD-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hằng năm trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan hành chính Nhà nước, Đơn vị sự nghiệp công lập và Tổ chức Hội có tính chất đặc thù, người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh

Hướng dẫn 14872/HD-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hằng năm trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan hành chính Nhà nước, Đơn vị sự nghiệp công lập và Tổ chức Hội có tính chất đặc thù, người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh

Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức

Vui lòng đợi