Thông báo 108/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp đánh giá về công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 108/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2007

 

 

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

tại cuộc họp đánh giá về công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng;

công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội

 

 

Ngày 20 tháng 4 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã chủ trì cuộc họp đánh giá về công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng và công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Y tế, Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ và đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, ý kiến của đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã kết luận như sau:

1. Việc đánh giá chính xác hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội có ý nghĩa rất quan trọng góp phần vào việc hoạch định, xây dựng cơ chế và chính sách đồng bộ, hiệu quả đối với công tác cai nghiện, giảm tỷ lệ tái nghiện, tạo điều kiện cho những người đã cai nghiện thành công hòa nhập cuộc sống cộng đồng một cách bền vững. Vì vậy, cần tổng kết, đánh giá kết quả công tác này sao cho chính xác, chỉ rõ những mặt được, chưa được, nguyên nhân, xu hướng diễn biến tình hình tại các địa phương, làm cơ sở đề xuất các giải pháp thực hiện thiết thực và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Vấn đề cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trong những năm qua chưa được quan tâm đúng mức, đạt kết quả thấp. Cả nước mới chỉ có khoảng 33,5% tổng số người được cai nghiện tại gia đình và cộng đồng và khoảng 50% số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Điều này thể hiện sự thiếu quan tâm, thiếu sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên của lãnh đạo các cấp tại các địa phương.

Các địa phương chưa chỉ đạo tổ chức công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng hoặc có tổ chức thực hiện nhưng hiệu quả thấp cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khẩn trương chỉ đạo triển khai công tác này.

Các địa phương cần định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá kịp thời, đưa ra các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

2. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá sâu sắc công tác cai nghiện phục hồi và xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội; làm rõ những mặt được, những mặt chưa được, những khó khăn và thuận lợi, các giải pháp, các mô hình có hiệu quả, nêu rõ những địa phương, đơn vị làm tốt, những địa phương, đơn vị làm chưa tốt, nguyên nhân. Từ đó đề ra chủ trương, mục tiêu, cơ chế, chính sách, giải pháp cho giai đoạn tới.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì cùng các Bộ: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an và các cơ quan liên quan đánh giá kết quả công tác xây dựng xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn xã hội.

Trên cơ sở các tổng kết trên, sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác cai nghiện phục hồi và xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội vào tháng 7 năm 2007.

Bộ Lao động-Thương binh và xã hội chủ trì cùng các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức Hội nghị này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 5 năm 2007.

3. Các Bộ: Công an, Lao động-Thương binh và Xã hội phải xây dựng phương án thống  kê, theo dõi định kỳ số liệu người nghiện ma túy tại từng xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố; rà soát và thống kê số người nghiện ma túy trong lĩnh vực được phân công theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng-Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại Thông báo số 72/TB-VPCP, ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo tổng hợp số liệu người nghiện ma túy trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2007.

4. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển khảo sát, đánh giá tình hình người nghiện ma túy và các vấn đề liên quan đến tệ nạn ma túy ở khu vực biên giới, đề xuất các cơ chế chính sách và các giải pháp tăng cường công tác cai nghiện cho đồng bào ở các khu vực này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 5 năm 2007.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu đề xuất phương án phân bổ và sử dụng kinh phí cho công tác quốc phòng, chống ma túy sao cho có hiệu quả nhất (quan tâm đúng mức đến kinh phí cho công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, chống tái nghiện tại xã, phường và cho các đơn vị trực tiếp làm công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở).

6. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì cùng các cơ quan liên quan cần kịp thời động viên, khen thưởng các đơn vị, địa phương, cá nhân làm tốt công tác cai nghiện, phục hồi và xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội, đồng thời phê bình, chấn chỉnh, chỉ đạo những nơi chưa làm tốt công tác này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực tuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo);

- Thủ tướng CP, các Phó TTg CP;

- UB các vấn đề về xã hội của Quốc hội;

- Ban Tuyên giáo TW;

- Các Bộ: LĐTBXH, CA, QP, KH&ĐT, TC;

- Các thành viên UBQG p/c AIDS và p/c tệ nạn ma túy, mại dâm;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Các Vụ: NC, TH, TTTTBC, XDPL, ĐP,

  Người phát ngôn của TTg;

  Website Chính phủ;

- Lưu VT, VX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Trần Quốc Toản

 

 

thuộc tính Thông báo 108/TB-VPCP

Thông báo 108/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp đánh giá về công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 108/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 14/05/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự

tải Thông báo 108/TB-VPCP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi