Nghị quyết 57/NQ-CP 2019 phê duyệt Kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 57/NQ-CP

Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:57/NQ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:23/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt Kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 24 đề mục

Ngày 23/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 57/NQ-CP về việc phê duyệt Kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục.

Theo đó, phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề :Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; 24 đề mục thuộc 19 chủ đề khác (Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Bình đẳng giới; hôn nhân và gia đình; Giáo dục đại học; Tiếp công dân; Khoa học và công nghệ; Tài nguyên nước; Việc làm; Dự trữ quốc gia; Thi hành án hình sự…)

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 57/NQ-CP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

-----------------

Số: 57/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Hà Nội, ngày 23  tháng 7 năm 2019

--------------

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục (Danh mục kèm theo và kết quả pháp điển đăng trên Cổng thông tin điện tử pháp điển). 
Điều 2. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan 
1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc sắp xếp các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền về kết quả pháp điển.
2. Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục nêu trên. 
3. Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục nêu trên, cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định. 
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 4. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (2).

 

TM.CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỜNG
(Đã ký)
 

 

Nguyễn Xuân Phúc

DANH MỤC
CÁC CHỦ ĐỀ: TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG; XÂY DỰNG PHÁP LUẬT 
VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ 24 Đ
MỤC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-CP
ngày
23 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ)

 

I. CHỦ ĐỂ TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG

STT

Tên đề mục

1.

Tín ngưỡng, tôn giáo

II. CHỦ ĐỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT 1

STT

Tền đề mục

1.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

III. 24 ĐỀ MỤC (THUỘC 19 CHỦ ĐỂ KHÁC)

STT

Tên đề mục

Tên chủ đề

1.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Công nghiệp 

2.

Bình đẳng giới 

Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới 

3.

Hôn nhân và gia đình 

4.

Giáo dục đại học 

Giáo dục, đào tạo 

5.

Kiểm toán Nhà nước

Kế toán, kiểm toán

6.

Tiếp công dân 

Khiếu nại, tố cáo

7.

Khoa học và công nghệ 

Khoa học, công nghệ 

8.

Giáo dục nghề nghiệp2

Lao động

 

9.

Việc làm 

10.

Phát triển ngành nghề nông thôn

Nông nghiệp, nông thôn 

11.

Tài nguyên nước

Tài nguyên 

12.

Dự trữ quốc gia 

Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước 

13.

Thi hành án hình sự

Thi hành án 

14.

Tiếp cận thông tin

Thông tin, báo chí, xuất bản

15.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thương mại, đầu tư, chứng khoán 

16.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Tổ chức bộ máy nhà nước 

17.

Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

18.

Công đoàn 

Tổ chức chính trị - xã hội, hội 

19.

Hoạt động chữ thập đỏ

20.

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp 

21.

Phòng, chống mua bán người

Trật tự an toàn xã hội 

22.

Du lịch

Văn hóa, thể thao, du lịch 

 

23.

Quảng cáo

24.

An toàn thực phẩm 

Y tế, dược 

-------------------
1
11/12 đề mục thuộc chủ đề Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 13/6/2017 và Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 16/01/2018 hoặc loại bỏ khỏi Bộ pháp điển gồm: Ban hành văn bản QPPL; Ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (đã được loại bỏ); Hợp nhất văn bản QPPL; Kiểm soát thủ tục hành chính; Kiểm tra và xử lý văn bản QPPL (đã được loại bỏ); Pháp điển hệ thống QPPL; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật; Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL (đã được loại bỏ); Theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. 

2 Đề mục “Dạy nghề đổi tên thành “Giáo dục nghề nghiệp” do Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội được thay thế bởi Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 của Quốc hội. 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi