Công văn 5111/VPCP-KTTH năm 2018 Ưu đãi thuế đối với dự án điện mặt trời dưới 50kW

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

Số: 5111/VPCP-KTTH

V/v: Ưu đãi thuế đối với dự án điện mặt trời dưới 50kW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- B Công Thương;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- B Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 5400/BTC-CST ngày 10 tháng 5 năm 2018 về việc ưu đãi

đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kW, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 5400/BTC-CST nêu trên. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ,
Trịnh Đình Dũng;
 - VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, CN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Sỹ Hiệp

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực