Công văn 2870/BNV-TCBC năm 2018 báo cáo số liệu theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP, Nghị định 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2870/BNV-TCBC

Công văn 2870/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc báo cáo số liệu theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP, Nghị định 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2870/BNV-TCBCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành:26/06/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính

tải Công văn 2870/BNV-TCBC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

Số: 2870/BNV-TCBC
V/v: Báo cáo số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đsở báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ hằng tháng về số công chức giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi và thôi việc ngay theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ và số cán bộ không đủ điều kiện về tui tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ và số biên chế, số lượng người làm việc đã chuyển sang xã hội hóa (không hưởng lương từ ngân sách nhà nước), Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là địa phương):

1. Báo cáo kết quả việc giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc ngay theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP; số cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và số biên chế, số lượng người làm việc đã chuyn sang xã hội hóa trong năm 2015, 2016, 2017 và 6 tháng đu năm 2018 theo biểu mẫu đính kèm (Bộ, ngành theo biểu 1A, địa phương theo biu 1B, 1C) về Bộ Nội vụ trước ngày 05/7/2018.

2. Từ tháng 7 năm 2018, báo cáo định k vào ngày 15 hằng tháng theo biu mu đính kèm (Bộ, ngành theo biu 2A, địa phương theo biểu 2B, 2C).

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về việc báo cáo số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và số biên chế, số lượng người làm việc đã chuyển sang xã hội hóa, đề nghị các Bộ, ngành và địa phương thực hiện./.

                                 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòn
g Chính phủ (đ p/h);
- Bộ trư
ng b/c);
- Thứ trư
ng Nguyễn Duy Thăng;
- Sở Nội vụ các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCBC (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Duy Thăng

Tnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Biểu số 1B

(Ban hành kèm theo Công văn số: 2870/BNV-TCBC ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Bộ Nội vụ)

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ THEO NGHỊ ĐỊNH S 26/2015/NĐ-CP NGÀY 09/3/2015

STT

Tên quan, đơn vị

Số cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

6 tháng đầu năm 2018

1.

Cấp tỉnh

………….

2.

Cấp huyện

………….

3.

Cấp xã

Tổng cộng

NGƯỜI LẬP BIU
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày       tháng         năm
THTRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký tên, đóng du)

Tnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Biểu số 2B

(Ban hành kèm theo Công văn số 2870/BNV-TCBC ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Bộ Nội vụ)

TNG HP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2015/NĐ-CP NGÀY 09/3/2015

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Số cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm

TỔNG SỐ:

1.

Cấp tỉnh

………….

………….

2.

Cấp huyện

………….

………….

3.

Cấp xã

………….

………….


NGƯỜI LẬP BIU
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày       tháng         năm
THTRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký tên, đóng du)

Tnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Biểu số 1C

(Ban hành kèm theo Công văn số 2870/BNV-TCBC ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Bộ Nội vụ)

TNG HỢP KT QUẢ GIẢI QUYT CHĐỘ NGHỈ HƯU ĐÚNG TUI, THÔI VIC THEO NGHỊ ĐỊNH S46/2010/NĐ-CP NGÀY 27/4/2010 VÀ S BIÊN CH CHUYN SANG XÃ HỘI HÓA

STT

Các tổ chức thuộc và trc thuc

Số người ngh hưu đúng tuổi

Số người thôi việc theo quy định của pháp luật

Số biên chế chuyn sang xã hội hóa

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

6 tháng đầu năm 2018

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

6 tháng đầu năm 2018

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

6 tháng đầu năm 2018

TỔNG CỘNG:

1.

……………

2.

……………

3.

……………


NGƯỜI LẬP BIU
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày       tháng         năm
THTRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký tên, đóng du)

Tnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Biểu số 2C

(Ban hành kèm theo Công văn số 2870/BNV-TCBC ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Bộ Nội vụ)

TNG HỢP KT QUẢ GIẢI QUYT CHĐỘ NGHỈ HƯU ĐÚNG TUI, THÔI VIC THEO NGHỊ ĐỊNH S 46/2010/NĐ-CP NGÀY 27/4/2010 VÀ S BIÊN CH CHUYN SANG XÃ HỘI HÓA

Tháng………………

STT

Các tổ chức thuộc và trc thuc

Số người ngh hưu đúng tuổi

Số người thôi việc theo quy định của pháp luật

Số biên chế chuyn sang xã hội hóa

TỔNG CỘNG:

1.

Cấp tỉnh

……………

2.

Cấp huyện

……………

3.

Cấp xã

……………


NGƯỜI LẬP BIU
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày       tháng         năm
THTRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký tên, đóng du)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi