Quyết định 1718/QĐ-UBND 2016 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Tây Hồ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
---------
Số: 1718/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2016
 
 
-------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2135/TTr-STNMT ngày 23 tháng 3 năm 2016;
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2016

STT
Chỉ tiêu sử dụng đất
Diện tích (ha)
 
Tổng diện tích tự nhiên
 
2.439,02
1
Đất nông nghiệp
NNP
368,80
1.1
Đất trồng lúa
LUA
 
 
Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước
LUC
 
1.2
Đất trồng cây hàng năm khác
HNK
174,55
1.3
Đất trồng cây lâu năm
CLN
5,72
1.4
Đất nuôi trồng thủy sản
NTS
24.99
1.5
Đất nông nghiệp khác
NKH
163,54
2
Đất phi nông nghiệp
PNN
1.994,92
2.1
Đất quốc phòng
CQP
8,15
2.2
Đất an ninh
CAN
5,22
2.3
Đất khu công nghiệp
SKK
 
2.4
Đất khu chế xuất
SKX
 
2.5
Đất cụm công nghiệp
SKN
 
2.6
Đất thương mại, dịch vụ
TMD
3,51
2.7
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
SKC
54,97
2.8
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
SKS
3,50
2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã
DHT
321,51
2.10
Đất có di tích lịch sử - văn hóa
DDT
6,01
2.11
Đất danh lam thắng cảnh
DDL
 
2.12
Đất bãi thải, xử lý chất thải
DRA
 
2.13
Đất ở tại nông thôn
ONT
 
2.14
Đất ở tại đô thị
ODT
579,61
2.15
Đất xây dựng trụ sở cơ quan
TSC
19,11
2.16
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
DTS
26,97
2.17
Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
DNG
 
2.18
Đất cơ sở tôn giáo
TON
4,48
2.19
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
NTD
10,89
2.20
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
SKX
 
2.21
Đất sinh hoạt cộng đồng
DSH
3,25
2.22
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
DKV
6,26
2.23
Đất cơ sở tín ngưỡng
TIN
5,75
2.24
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
SON
361,49
2.25
Đất có mặt nước chuyên dùng
MNC
558,91
2.26
Đất phi nông nghiệp khác
PNK
15,32
3
Đất chưa sử dụng
CSD
75,30
 
b) Danh mục các công trình, dự án
Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 kèm theo.
2. Trong năm thực hiện, UBND quận Tây Hồ có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, trường hợp cn điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Tây Hồ đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2016.
1. UBND quận Tây Hồ:
a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.
c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2016.
d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.
đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.
e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30/9/2016.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
b) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31/10/2016.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi
trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND;
- MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công;
- Lưu VT, TNMT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng
 
DANH MỤC
CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 QUẬN TÂY HỒ
(Kèm theo Quyết định số: 1718/QĐ-UBND ngày 13 tháng4 năm 2016 của UBND Thành phố)
 

STT
Danh mục công trình, dự án
Mã loại đất
Chủ đầu tư
Din tích (ha)
Trong đó diện tích (ha)
Vị trí
Căn cứ pháp lý
Dự án có trong Nghị quyết 13/NQ-HĐND
Đất trồng lúa
Thu hồi đất
Địa danh huyện
Địa danh
 
 
I
Các dự án không thay đi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cm mốc giới GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất; …)
1
XD trường THCS An Dương
DGD
BQL DA quận
0,6100
 
0,6100
Tây Hồ
Yên Phụ
Thông báo s75/TB-UBND của UBND Quận ngày 20/3/2014 về việc thu hồi đất. Quyết định số 343/QĐ-UBND Quận ngày 07/3/2014 phê duyệt dự án đầu tư
x
2
XD tuyến đường tại vườn hoa Lý Tự Trọng kết nối với đường Thanh Niên
DGT
TTPTQĐ
0,2900
 
0,2900
Tây Hồ
Thụy Khuê
QĐ số 3318/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND quận Tây Hồ về vic phê duyệt Báo cáo KTKT
x
3
DA mrộng vườn hoa LLQ
DSH
BQL DA quận
0,1700
 
 
Tây Hồ
Nhật Tân
QĐ số 1284/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 UBND quận phê duyệt kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác GPMB. Thông báo số 256/TB-UBND ngày 10/10/2013 về việc thu hồi đt
 
4
DA GPMB di chuyển hộ dân ra khỏi vùng bảo vệ di tích đền Đồng Cổ
TIN
BQL DA quận
0,1400
 
 
Tây Hồ
Bưởi
Quyết định số 3074/QĐ-UBND của UBND Quận ngày 18/10/12 về việc phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch Dự án
 
 
5
Khu cây xanh, nhà điều hành, tổ chức sự kiện và vui chơi giải trí công cộng Tây Hồ
TMD
Cty CP ĐTTM Hà Nội Xanh
1,8200
 
 
Tây Hồ
Quảng An
Giấy CNĐT số 01121001142 ngày 10/4/2013 của UBND TP Hà Nội; CV 5791/STNMT-KHTH ngày 29/10/2013 về việc xác định ranh giới, diện tích đất phục vụ GPMB
 
6
Chùa Tảo Sách
TIN
BQL DA quận
0,7200
 
 
Tây Hồ
Nhật Tân
Quyết định số 896/QĐ-UBND của UBND Quận ngày 02/4/2015 phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. TB thu hồi đt s383/TB-UBND ngày 01/12/2014 để thực hiện dự án; số 2902/QĐ-UB ngày 26/8/2014 của UBND quận giao chủ đầu tư để thực hiện DA cắm mốc giới.
 
7
XD tuyến đường ngõ 45 Võng Thị
DGT
BQL DA quận
0,3407
 
0,3407
Tây Hồ
Bưởi
Quyết định s: 3098/QĐ-UBND của UBND Quận ngày 23/10/2012 về việc phê duyệt dự án đầu tư Dự án
x
8
XD tuyến đường ngõ 612 Lạc Long Quân
DGT
BQL DA quận
0,6385
 
0,6385
Tây Hồ
Nhật Tân
Quyết định số 3119/QĐ-UBND của UBND Quận ngày 24/10/2012 phê duyệt dự án đầu tư; TB thu hồi đất số 283/TB-UBND ngày 30/11/2012
x
9
XD HTKT đấu giá QSD đất tổ 7-8 Ao Dài
ODT
BQL DA qun
0,7514
 
0,7514
Tây Hồ
Phú Thượng
Thông báo số 184/TB-UBND ngày 25/7/2013 thu hồi đất để thực hiện dự án
x
10
Hợp phần A, hành lang đường thủy số 1 (WB6)
DTL
 
0,3030
 
0,3030
Tây Hồ
Phú Thượng
Thông báo số 257/TB-UBND ngày 10/10/2013 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án
x
11
Dự án cống hóa mương Xuân La
DTL
UBND quận
0,1664
 
0,1664
Tây Hồ
Xuân La
Công văn s228/TTXT-XTĐT ngày 12/11/2015 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch; Quyết định số: 3998/QĐ-UBND quận ngày 18/12/2014
x
12
DA XD 03 tuyến đường khung và quảng trường trung tâm KĐTM Tây H Tây
DGT
Cty TNHH THT, BQL DA
8,0731
 
8,0731
Tây Hồ
Xuân La
1307/BC-KH&ĐT ngày 11/12/2013 của Sở KH&ĐT và CV 161/UBND-QHXDGT ngày 09/01/2014 của UBND TP về việc chấp thuận chủ trương; TB s 48/TB-UBND ngày 23/3/2015 thông báo thu hồi đất
x
13
DA tuyến số 1 vào TT KĐTM Tây Hồ Tây
DGT
Cty TNHH THT
3,6200
 
3,6200
Tây Hồ
Xuân La
x
14
Đường Văn Cao - H Tây
DGT
Sở GTVT
 
 
0,2000
Tây Hồ
Bưởi
VB số 3663/KH&ĐT-NN ngày 13/10/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
x
15
DA công viên sinh thái tại Tổ 29 Quảng Bá
TMD
Tập đoàn HANAKA
1,3000
 
1,3000
Tây Hồ
Quảng An
CV s2285/STNMT-QHKHSDĐ ngày 06/5/2015 về việc cắm mốc GPMB; CV số 4989/UBND-QHXDGT của UBND TP ngày 10/07/2013 về việc Dự án ĐTXD công viên sinh thái tại tổ 29, cụm Quảng Bá
x
16
DA bãi đỗ xe tại khu đất cạnh Ao Sen Công đoàn
TMD
Cty CP Nam Quốc Sơn
0,1304
 
0,1304
Tây Hồ
Quảng An
QĐ số 766/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của UBND TP Hà Nội vv chp thuận chủ trương đầu tư dự án
x
17
XD đường tổ 45 cụm 7
DGT
BQL DA quận
0,7216
 
0,7216
Tây Hồ
Phú Thượng
Quyết định số 284/QĐ-UBND của UBND Quận ngày 06/02/2007 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
x
18
DA cải tạo môi trường vệ sinh KDC xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê (dc La Pho- cống Đõ)
DTL
BQL DA quận
1,7768
 
0,8000
Tây Hồ
Thụy Khuê
Quyết định số 5256/QĐ-UBND ngày 12/10/2009 của UBND TP về thu hồi đất tại phường Thụy Khuê
x
19
DA thương mại, DV y tế Tây Hồ Tây và nhà ở thấp tầng
ODT
LD Cty TNHH PT Bắc Việt và Cty CP Nam Quốc Sơn
1,3900
 
 
Tây Hồ
Xuân La
TB số 345/TB-UB ngày 15/9/2014 của UBND quận Tây Hồ về việc thu hồi đất
 
20
Dự án đầu tư XDCT khai thác mỏ cát san lấp bãi nổi sông Hồng
SKX
Cty CP KTXD Thủ Đô
3,5000
 
 
Tây Hồ
NT, Phú Thượng
CV 10049/UBND-TNMT ngày 23/12/2014 của UBND TP HN và CV 5443/STNMT-QHKHSDĐ ngày 01/9/2015 vv cắm mốc
 
21
Dự án sản xuất nông nghiệp (trồng hoa, cây cảnh Cty CP cây cảnh Bảo Linh)
NNK
Cty CP cây cảnh Bảo Linh
0,9000
 
 
Tây Hồ
Tứ Liên
CV 7608/UBND-TNMT ngày 02/10/2014 của UBND TP HN về việc chủ trương cho Cty CP cây cảnh Bảo Linh thuê đất; TB số 130/TB-UBND ngày 04/6/2015
 
22
Trường Mầm non TD School
DGD
Cty CPĐT TDI
0,5000
 
 
Tây Hồ
Xuân La
Số 1284/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 UBND quận phê duyệt kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác GPMB
 
23
Dự án hồ Bụng Cá
DTL
Cty TNHH ĐT và PTCN Mefrimex
0,9869
 
 
Tây Hồ
Quảng An
TB s 99/TB-UBND ngày 21/3/2011 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư theo kết quả đấu thầu quyền sử dụng đất năm 1997 (QĐ 1577/QĐ-UB ngày 23/4/1997)
 
24
DA xây dựng khu cây xanh, kết hợp thể thao và CTDVCC
DTT
Cty TNHH Ngọc Linh
0,3817
 
 
Tây Hồ
Yên Phụ
QĐ số 2867/QĐ-UBND ngày 13/7/2007 của UBND TP và Thông báo số 145/TB-UBND ngày 25/6/2015 thông báo thu hồi đất
 
25
Xây dựng đường trục Phú Thượng tuyến 3
DGT
BQL DA
1,8943
 
 
Tây Hồ
Phú Thượng
QĐ số 3651/QĐ-UBND ngày 23/7/2010 của UBND TP phê duyệt DA và Thông báo số 232/TB-UBND ngày 30/7/2010 về thu hồi đất
 
26
Tuyến B=17,5m đoạn từ cầu Nhật Tân đến phía Đông cầu Thăng Long
DGT
BQL DA
5,2200
 
 
Tây Hồ
Phú Thượng
QĐ số 3986/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND TP phê duyệt chủ trương đầu tư DA
 
27
XD Tuyến đường Đăng Thái Mai
DGT
BQL DA
3,0324
 
 
Tây Hồ
Quảng An
TB số 54/TB-UBND ngày 28/3/2013 của UBND quận Tây Hồ vv thông báo thu hồi đất
 
28
Tuyến đường ngõ 50 Đng Thái Mai
DGT
BQL DA
6,3998
 
 
Tây Hồ
Quảng An
TB số 445/TB-UBND ngày 29/11/2011 của UBND quận Tây Hồ vv thông báo thu hồi đất
 
29
Dự án chùa Khai Nguyên
TIN
 
1,2126
 
1,2126
Tây Hồ
Xuân La
Dự án dân sinh bức xúc
x
II
Các d án chưa thc hiện trong KHSDĐ năm 2015, chuyển sang thực hiện trong KHSDĐ năm 2016
1
Trường Mầm non Nhật Tân 2
DGD
BQL DA quận
0,8034
 
0,8034
Tây Hồ
Nhật Tân
Số 3122/QĐ-UB ngày 24/10/12 của UBND qun về việc phê duyệt dự án đầu tư. TB số 285/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hin d án
x
2
Trung tâm GDTX quận Tây Hồ
DGD
BQL DA qun
0,3697
 
0,3697
Tây Hồ
Nhật Tân
QĐ 10/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 về việc phê duyệt dự án
x
3
XD tuyến đường ngõ 123A Thụy Khuê
DGT
BQL DA quận
0,1725
 
0,1725
Tây Hồ
Thụy Khuê
QĐ số 214/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 của UBND quận phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư D án
x
4
XD tuyến đường ngõ 72 Thụy Khuê
DGT
BQL DA quận
0,0720
 
0,0720
Tây Hồ
Thụy Khuê
QĐ s1321/QĐ-UBND Quận ngày 31/12/2008 phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án
x
5
XD tuyến đường ngõ 596 Hoàng Hoa Thám
DGT
BQL DA quận
0,1440
 
0,1440
Tây Hồ
Bưởi
Số 215/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 của UBND quận phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án
x
6
XD tuyến đường ngõ 254 Thụy Khuê
DGT
BQL DA quận
0,1202
 
0,1202
Tây Hồ
Thụy Khuê
QĐ số 969/QĐ-UBND của UBND Quận ngày 29/3/2013 về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án
x
7
Dự án HTKT khu đm Cụm 1 (Trường Tiểu học và THCS Tứ Liên,...)
DGD
BQL DA quận
4,5000
 
4,5000
Tây Hồ
Tứ Liên
CV 893/UB-QLĐT ngày 12/8/2011 của UBND quận vv lập QHCT 1/500 toàn khu vực nghiên cứu lập dự án xây dựng HTXH
x
8
GPMB khu đất 264 & ngõ 264 Thụy Khuê
DQP
BQL DA quận
0,1080
 
0,1080
Tây Hồ
Thụy Khuê
Quyết Định số 3374/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 về việc thu hồi 1.072,3m2 đất tại số 264 và ngõ 264 phố Thụy Khuê
x
9
Trường THCS Chìa khóa vàng
DGD
Cty Chìa khóa vàng
0,5000
 
0,5000
Tây Hồ
Quảng An
Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001815 ngày 29/6/2015
x
10
DA nhà sinh hoạt các khu dân cư (04 khu)
DSH
UBND phường
0,1067
 
0,0061
Tây Hồ
Thụy Khuê, Nhật Tân, QA
QĐ 4156/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND quận về việc giao chủ đầu tư các dự án
 
11
Cải tạo môi trường hTứ Liên
DTL
BQL DA qun
2,7387
 
 
Tây Hồ
Tứ Liên
TB 27/TB-UBND ngày 12/01/2011 của UBND quận thông báo thu hồi đất
 
12
Cải tạo môi trường hĐầm Sang
DTL
BQL DA qun
0,3300
 
 
Tây Hồ
Quảng An
Quyết định 737/QĐ-UBND ngày 11/02/2011 của UBND Thành phố về giao chủ đầu tư
 
13
Cải tạo môi trường ao Láng
DTL
BQL DA qun
 
 
 
Tây Hồ
Quảng An
Quyết định 844/QĐ-UBND ngày 02/8/2011 của UBND quận về giao chủ đầu tư
 
14
Cải tạo môi trường hĐầm Tr
DTL
BQL DA qun
 
 
 
Tây Hồ
Quảng An
Quyết định 1695/QĐ-UBND ngày 14/01/2010 của UBND Thành phố về giao chủ đầu tư
 
15
XD HTKT đấu giá nhỏ, lẻ xen kẹt tại Tổ 40 Cm 5 Xuân La
ODT
BQL DA quận
0,0310
 
 
Tây Hồ
Xuân La
Quyết định 49/QĐ-TTQĐ của UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt dự toán kinh phí chuẩn bđầu tư
 
16
XD HTKT đấu giá QSD đất ti Tổ 14 Cụm 2 Phú Thượng
ODT
BQL DA quận
0,3587
 
 
Tây Hồ
Phú Thượng
Quyết định 5024/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND TP
 
17
Xây dựng trụ sở làm việc HTX Công nghiệp cổ phần Hoa Sen
TMD
HTX CNCP Hoa Sen
0,0190
 
 
Tây Hồ
Nhật Tân
UBND Thành phố có Vb chấp thuận Đền bù cho Công ty
 
III
Những dự án đăng ký mới thực hiện trong KHSDĐ năm 2016
1
XD trụ sở BCHQS các phường
CQP
 
0,4000
 
0,4000
Tây Hồ
các phường
Phục vụ mục đích QPAN
 
2
Ga ngầm C6, C7 và đoạn chuyển tiếp
DGT
 
1,4700
 
 
Tây Hồ
Thụy Khuê
QĐ số 2054/QĐ-UBND ngày 13/11/2008 của UBND TP phê duyệt BCNCKT dự án vốn ODA CP Nhật; s2297/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 và số 1910/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND TP phê duyệt tổng mặt bằng; CV 4712/STNMT-KHTH ngày 27/8/2014 vv cm mốc
 
3
Cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu và ngõ 31 Xuân Diu
DGT
BQL DA quận
4,5000
 
0,3000
Tây Hồ
Quảng An
Quyết định số 1579/QĐ-UBND của UBND TP ngày 05/5/2008 phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án; DA dân sinh bức xúc
 
4
Cải tạo các tuyến đường (10 tuyến)
DGT
BQL DA quận
2,5500
 
2,5500
Tây Hồ
Xuân La, Thụy Khuê, QA
QĐ 4156/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND quận về việc giao chủ đầu tư; QĐ 3998/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND quận vv giao ngân sách năm 2015; DA dân sinh bức xúc
 
5
Ngõ 67 Tô Ngọc Vân
DGT
BQL DA quận
1,3525
 
0,5000
Tây Hồ
Quảng An
QĐ số 5620/QĐ-UBND của UBND Thành phố ngày 12/11/2010 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
 
6
Đường Tô Ngọc Vân (13,5-17,5m)
DGT
BQL DA quận
1,0450
 
0,3500
Tây Hồ
Quảng An
QĐ 1354/QĐ-UBND của UBND Thành phố ngày 25/03/2009 phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án
x
7
Ngõ 399 Âu Cơ
DGT
BQL DA quận
0,1360
 
0,1360
Tây Hồ
Nhật Tân
Thông báo số 127/TB-UBND ngày 24/6/2013 về việc thu hồi đất
 
8
Cải tạo ngõ 238 Âu Cơ
DGT
BQL DA quận
 
 
 
Tây Hồ
Quảng An
số 2399/QĐ-UBND của UBND quận ngày 03/9/2015 vv phê duyệt dự án
 
9
DA CT hỗn hợp TM, DV nhà ở (Cty CP Cung đin Mùa Đông)
ODT
Cty CP Cung điện Mùa Đông
0,2808
 
 
Tây Hồ
Phú Thượng
VB số 4239/UBND-TNMT ngày 23/6/2015 của UBND TP về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất
 
10
DA Thợp văn phòng, dịch vụ thương mại, căn hộ và khu đỗ xe công cộng (69 Thụy Khuê)
ODT
Cty CP ĐT và PT BĐS Hồ Tây
0,8249
 
 
Tây Hồ
Thụy Khuê
QĐ số 6765/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND TP về chủ trương đầu tư
 
11
Đầu tư xây dựng mới nhà khách UBND Thành phố
DTS
Cty CP Tập đoàn Ti Bình
0,7200
 
 
Tây Hồ
Nhật Tân
TB số 88/TB-VP ngày 27/3/2015 của UBND TP Hà Nội
 
12
XD trạm dân phòng, nhà truyền thống, nhà sinh hoạt KDC (06 khu)
DSH
BQL DA quận
0,1736
 
0,1736
Tây Hồ
Nhật Tân, TK, QA
QĐ 3998/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND quận; DA dân sinh bức xúc
 
13
DA tu bổ đền An Thọ
TIN
UBND quận
0,0440
 
0,0440
Tây Hồ
Yên Ph
dự án dân sinh bức xúc
x
14
Mở rộng chùa Võng Thị
TON
UBND quận
0,0200
 
0,0200
Tây Hồ
Bưởi
CV 7483/UBND-TNMT ngày 23/10/2015 của UBND TP về chủ trương CMĐ sử dụng đất và giao đất MR khuôn viên chùa Võng Thị
 
15
DA di chuyển các hộ dân khỏi khu vực I di tích chùa Châu Lâm
TON
UBND quận
 
 
 
Tây Hồ
Thụy Khuê
dự án dân sinh bức xúc
 
16
Công trình điện phục vụ Trạm biến áp 110kV Công viên Thủ Lệ và Trạm 220kV Tây Hồ, Trạm 110kV Nhật Tân
DNT
BQL DA lưới điện Hà Ni
1,8200
 
 
Tây Hồ
các phường
CV 3220 ngày 22/10/2015 của BQL DA Lưới điện Hà Nội - Tổng công ty Điện lực TP Hà Ni
 
17
DA Trung tâm Thương mại, Văn phòng và căn hộ cho thuê (tại 249 Thụy Khuê)
TMD
Cty CP VLXD Hà Nội - Cty CPĐT BĐS Toàn Cầu
0,0949
 
 
Tây Hồ
Thụy Khuê
CV số 7938/VP-CT ngày 17/11/2015 của Văn phòng UBND Thành phố
 
18
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đấu giá quyền sử dụng đất (05 khu)
ODT
BQL DA quận
0,4810
 
 
Tây Hồ
Quảng An, Yên Phụ, Phú Thượng, Xuân La
QĐ 4156/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND quận về việc giao chủ đầu tư; QĐ 3998/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND quận vv giao ngân sách năm 2015;
 
19
DA Bãi trông giữ ô tô, sân thể thao, trồng cây sinh thái và kho bãi tạm thời
TMD
Công ty CP Đầu tư BĐS Đông Đô - BQP
2,0643
 
 
Tây Hồ
Tứ Liên
CV 8758/UBND-TNMT ngày 09/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chủ trương cho Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Đông Đô - BQP thuê hằng năm 20.064m2 đất công tại bãi Đạc 10, cụm 1, phường Tứ Liên
 
20
DA Tổ hợp Khách sạn, văn phòng, TTTM, dịch vụ và căn hộ cao cp cho thuê tại khu đất số 58 đường Tây Hồ, Quảng An
ODT
LD Cty TNHH HTây một thành viên và Công ty cổ phần Vinpearl
3,1286
 
 
Tây Hồ
Quảng An
CV 3706/UBND-KH&ĐT ngày 17/5/2011 của UBND Thành phố chấp thuận đề xuất DA Tổ hợp Khách sạn, văn phòng, TTTM, dịch vụ và căn hộ cao cấp cho thuê
 
21
DA nhà ở Lô D7 Phú Thượng
ODT
Cty Hin Đức Tây Hồ
0,8970
 
 
Tây Hồ
Phú Thượng
Chuyn mục đích từ đất văn phòng sang xây dựng nhà ở, đang hoàn thiện thủ tục chấp thun đầu tư
 
22
Dự án văn phòng, TT giao dịch điện tử và công nghệ phần mềm và khu nhà ở thấp tầng
ODT
Công ty CP Tập đoàn HIPT
0,2
 
 
Tây Hồ
Thụy Khuê
UBND Thành phố có QĐ giao đất số 3284/QĐ-UBND ngày 10/5/2002 về việc giao đất khu nhà ở cho thuê nay chuyển sang nhà ở để bán
 
23
Dự án Công trình hỗn hợp văn phòng, nhà ở và căn hộ để bán
ODT
Công ty CP ĐT Phú Thượng
0,3214
 
 
Tây Hồ
Phú Thượng
Quyết định chủ trương đầu tư số 753/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của UBND Thành phố
 
24
Dự án khách sạn - 130 Thụy Khuê
TMD
Công ty CP xuất khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội
0,0554
 
 
Tây Hồ
Thụy Khuê
Ngày 17/8/2015 Sở Quy hoạch kiến trúc có văn bản số 3639/QHKT-TMB-PAKT(P2) chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng khu đất.
 
 

thuộc tính Quyết định 1718/QĐ-UBND

Quyết định 1718/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Tây Hồ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1718/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành:13/04/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Chính sách

tải Quyết định 1718/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi