Quyết định 1660/QĐ-UBND 2016 Kế hoạch sử dụng đất 2016 huyện Ứng Hòa

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 1660/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016
 
 
---------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2051/TTr-STNMT ngày 22 tháng 3 năm 2016;
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2016

STT
Chỉ tiêu
Tổng diện tích (ha)
 
Tổng diện tích tự nhiên
 
18.818,05
1
Đất nông nghiệp
NNP
13.558,17
1.1
Đất trồng lúa
LUA
10.537,19
 
Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước
LUC
9.311,17
1.2
Đất trồng cây hàng năm khác
HNK
442,43
1.3
Đất trồng cây lâu năm
CLN
225,72
1.4
Đất rừng phòng hộ
RPH
 
1.5
Đất rng đặc dụng
RDD
 
1.6
Đất rừng sản xuất
RSX
 
1.7
Đất nuôi trồng thủy sản
NTS
2.279,47
1.8
Đất làm muối
LMU
 
1.9
Đất nông nghiệp khác
NKH
73,37
2
Đất phi nông nghiệp
PNN
5.215,81
2.1
Đất quốc phòng
CQP
4,40
2.2
Đất an ninh
CAN
1,42
2.3
Đất khu công nghiệp
SKK
 
2.4
Đất khu chế xuất
SKT
 
2.5
Đất cụm công nghiệp
SKN
10,02
2.6
Đất thương mại, dịch vụ
TMD
0,04
2.7
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
SKC
56,18
2.8
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
SKS
 
2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã
DHT
2.588,13
2.10
Đất có di tích lịch sử - văn hóa
DDT
3,74
2.12
Đất bãi thải, xử lý chất thải
DRA
42,69
2.13
Đất ở tại nông thôn
ONT
1.539,45
2.14
Đất ở tại đô thị
ODT
81,70
2.15
Đất xây dựng trụ sở cơ quan
TSC
17,32
2.16
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức SN
DTS
113,37
2.18
Đất cơ sở tôn giáo
TON
44,29
2.19
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
NTD
175,90
2.20
Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm
SKX
34,66
2.21
Đất sinh hoạt cộng đồng
DSH
15,06
2.22
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
DKV
0,12
2.23
Đất cơ sở tín ngưỡng
TIN
55,71
2.24
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
SON
406,46
2.25
Đất có mặt nước chuyên dùng
MNC
21,22
2.26
Đất phi nông nghiệp khác
PNK
3,95
3
Đất chưa sử dụng
CSD
44,06
4
Đất khu công nghệ cao*
KCN
 
5
Đất khu kinh tế*
KKT
 
6
Đất đô thị*
KDT
562,12
 
b) Danh mục các Công trình, dự án
Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 kèm theo.
2. Trong năm kế hoạch, UBND huyện ng Hòa có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện ng Hòa đã được UBND Thành phố phê duyệt, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2016.
1. UBND huyện ng Hòa:
a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.
c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2016.
d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.
đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.
e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30/9/2016.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
b) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31/10/2016.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi
trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND;
- MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công;
- Lưu VT, TNMT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng
 
CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN ỨNG HÒA
(Kèm theo Quyết định số:
1660/QĐ-UBND ngày 12 tháng04 năm 2016 của UBND Thành phố)
 

STT
Danh mục công trình, dự án
Mã loại đt
Chủ đầu tư
Diện tích (ha)
Trong đó diện tích (ha)
Vị trí (xã, thị trấn)
Căn cứ pháp lý
Dự án có trong NQ s 13/NQ- HĐND
Đất trồng lúa
Đất khác
 
I
Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất; ...)
1
Nạo vét, cứng hóa bờ kênh Tân Phương kết hợp giao thông huyện ng Hòa
DTL
Ủy ban nhân dân huyện ng Hòa
5,50
0,48
5,02
TT. Vân Đình
Quyết định 5370/QĐ-UBND ngày 29.10/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư
x
2
Cấp nước sạch liên xã Viên An, Viên Nội, Sơn Công, Cao Thành, Hoa Sơn
DTL
Ủy ban nhân dân huyện ng Hòa
1,69
1,69
 
Xã Cao Thành
Quyết định 5346/QD-UBND ngày 19/11/2012, của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư
x
3
Dự án cầu Ba Thá
DGT
Ban QLDA giao thông 2
0,02
 
0,02
Xã Viên An
Quyết định số 1781/QĐ-GTVT ngày 28/10/2009 của Sở giao thông vận ti về việc Phê duyệt dự án đầu tư.
 
4
Dự án đầu tư xây dựng cầu Hòa viên
DGT
Ban QLDA giao thông 2
0,25
 
0,25
Xã Viên An
Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 4/1/2006 của UBND tnh Hà Tây cũ về việc duyệt dự án đầu tư.
 
5
Dự án đầu tư xây dựng cầu Quảng Tái
DGT
Ban QLDA giao thông 1
0,34
 
0,34
Xã Trung Tú
Quyết định s767/QĐ-SGTVT ngày 16/7/2012 của Sở giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư.
 
6
Dự án đầu tư xây dng cầu Bầu
DGT
Ban QLDA giao thông 1
0,21
 
0,21
Xã Quảng Phú Cầu
Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của Sở giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư.
 
7
Đất dịch vụ xã Liên Bạt
ONT
Ban BTGP mặt bằng huyện
1,10
1,10
 
Xã Liên Bạt
Quyết định s98/QĐ-UBND ngày 5/12/2008 của UBND huyện ng Hòa về việc thu hồi 11.022,25m2 đất nông nghiệp chuyển mục đích giao đất tại xã Liên Bạt, huyện ng Hòa.
x
8
Đường dây 500KV Nho Quan - Thường Tín (Mạch 2) và mrộng các ngăn lộ tại trạm biến áp Nho Quan và Thường Tín
DNL
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia
0,33
0,33
 
H. ng Hòa
Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030
x
II
Các dự án chưa thực hiện trong KHSDD 2015 chuyển sang thực hiện trong KHSDD năm 2016
1
Trạm cấp nước sạch xã Hòa Xá
DHT
Ủy ban nhân dân huyện ng Hòa
0,50
 
0,50
Xã Hòa Xá
Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 của UBND thành phố Hà Nội về kế hoạch xây dựng trạm cấp nước sạch trên địa bàn thành phố.
x
2
Trường MN trung tâm xã Liên Bạt
DHT
Ban QL dự án ĐTXD huyện
0,4
 
0,40
Xã Liên Bạt
Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND huyện về việc chuẩn bthực hiện đầu tư.
 
3
Chợ xã Đông Lỗ
DHT
y ban nhân dân xã Đông Lỗ
0,35
0,33
0,02
Xã Đông Lỗ
Quyết định s266/QĐ-UBND ngày 15/2/2013 của UBND huyện về việc phê duyệt đầu tư xây dựng chợ xã Đông Lỗ
x
4
Đất đấu giá xã Hòa Nam
ONT
Trung tâm phát triển quỹ đất
0,06
0,06
 
Xã Hòa Nam
Quyết định 482/QĐ-UBND và Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 9/7/2014 quyết định của UBND huyện về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư; Thông tin quy hoạch số 1716/QHKT-P4 ngày 13/5/2014 của Sở QHKT
x
5
Đất đấu giá xã Hòa Xá
ONT
Trung tâm phát triển quỹ đất
1,04
1,04
 
Xã Hòa Xá
Công văn s363/CV-UBND ngày 30/5/2013 về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất xã Hòa Xá; Thông tin quy hoạch số 2727/QHKT-P4 ngày 14/7/2014 của Sở QHKT
x
6
Đất đấu giá xã Trầm Lộng
ONT
Trung tâm phát triển quỹ đất
1,55
1,55
 
Xã Trầm Lộng
Công văn s233/CV-UBND ngày 10/4/2014 về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất; Thông tin quy hoạch số 1716/QHKT-P4 ngày 13/5/2014 của Sở QHKT
x
7
Đất đấu giá xã Đông Lỗ
ONT
Trung tâm phát trin quỹ đất
0,12
0,12
 
Xã Đông Lỗ
Công văn số 236/CV-UBND ngày 10/4/2014 về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất xã Đông Lỗ; Thông tin quy hoạch số 1716/QHKT-P4 ngày 13/5/2014 của Sở QHKT
X
8
Đất đấu giá xã Phương Tú
ONT
Trung tâm phát triển quỹ đất
0,69
0,69
 
Xã Phương Tú
Quyết định 517/QĐ-UBND; Quyết số 522/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 của UBND huyện về việc cho phép chuẩn bị đầu tư; Thông tin quy hoạch số 1716/QHKT-P4 ngày 13/5/2014 của Sở QHKT
x
9
Đất đấu giá xã Đồng Tân
ONT
Trung tâm phát triển quỹ đất
0,50
0,50
 
Xã Đồng Tân
Quyết định 336/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của UBND huyện về việc cho phép chuẩn bị đầu tư
x
10
sở bán vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp. Sản xuất vật liệu xây dựng
SKC
Công ty TNHH vật tư nông nghiệp, xây dựng An Thái
0,25
 
0,25
Xã Kim Đường
Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND huyện ng Hòa về việc thu hồi 2454 m2 đất mặt nước nuôi trồng thủy sản tại địa bàn thôn Tu Lễ, xã Kim Đường, huyện ng Hòa.
 
11
Đình Xà Cầu
TIN
Ban BTGP mặt bằng huyện
0,1459
 
0,15
Xã Quảng Phú Cầu
Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của UBND huyện về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/200 công trình tôn tạo Đình làng Xà Cầu, xã Quảng Phú cầu, huyện ng Hòa
x
12
Khu nuôi trồng thủy sản
NTS
Các hộ gia đình, cá nhân
100,51
100,51
 
Các xã trên địa bàn huyện
- Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 02/12/2012 của Hội đồng nhân dân xã Cao Thành về Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mi xã Cao Thành giai đon 2015-2020.
- Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 25/6/2015 của Hội đồng nhân dân xã Hòa Nam về việc tiếp tụ
X
13
Trồng cây lâu năm
CLN
Ủy ban nhân dân xã
38,94
 
38,94
Các xã trên địa bàn huyện
- Trích Nghị quyết s11/2015/NQ-HĐND ngày 26/10/2015 của Hội đồng nhân dân xã Phù Lưu về việc điều chnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất và thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn xã Phù Lưu.
- Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 25/6/20
 
III
Những dự án đăng ký mới thực hiện trong KHSDD năm 2016
1
Cầu Mỹ Hòa
DGT
Ban QLDA giao thông 2
1,00
0,80
0,20
Cao Thành
Quyết định số 4305/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Dự án
x
2
Mở rộng cụm công nghiệp Xà Cầu
SKN
UBND huyện ng Hòa
3,27
3,27
 
Xã Quảng Phú Cầu
Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 3/10/2006 của UBND tnh Hà Tây v/v phê duyệt kết quả rà soát điều chnh quy hoạch phát triển công nghiệp tnh Hà Tây đến năm 2010 đnh hướng đến năm 2020
x
3
Mở rộng cụm công nghiệp Cầu Bầu
SKN
UBND huyện ng Hòa
5,20
5,20
 
Xã Quảng Phú Cầu
Công văn s9036/BCT-CNĐP ngày 16/9/2014 của Bộ Công Thương v/v thỏa thuận QH cụm CN trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020
x
4
Trường mầm non Tân Phương
DHT
UBND huyện ng Hòa
0,60
 
0,60
TT. Vân Đình
Quyết định 809/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ chương đầu tư dự án Trường Mm non Tân Phương
x
5
Nhà văn hóa phố Trần Đăng Ninh
DSH
UBND huyện ng Hòa
0,06
0,06
 
TT. Vân Đình
Quyết định 808/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt chchương đầu tư dự án Nhà văn hóa phố Trần Đăng Ninh
x
6
Chùa Kim Châm
TON
UBND huyện ng Hòa
0,27
0,27
 
Xã Đội Bình
Công văn số 573/UBND-VHTT ngày 5/9/2014 của UBND huyện ng Hòa v/v phục dựng ngôi chùa cổ thôn Kim Châm, xã Đi Bình
x
7
Khu xử lý rác tại xã Đông Lỗ
DRA
UBND huyện ng Hòa
6,0
6,0
 
Xã Đông Lỗ
- Thông báo số 152/TB-KH&ĐT ngày 26/02/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư v/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thi tại xã Đông Lỗ;
- Văn bản số 8816/UBND-NN ngày 01/11/2010 của UBND Thành phố Hà Nội v/v xây dựng điểm tập kết rác thải khu
x
8
Đất đấu giá xã Đại Cường
ONT
Trung tâm phát triển quỹ đất
0,05
0,05
 
Xã Đại Cường
Công văn s621/CV-UBND ngày 21/10/2015 của UBND huyện v/v chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất đất
 
9
Đất đấu giá xã Đại Hùng
ONT
Trung tâm phát triển quỹ đất
0,60
0,60
 
Xã Đại Hùng
Công văn số 620/CV-UBND ngày 21/10/2015 của UBND huyện v/v chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất đất
 
10
Đất đấu giá Xã Hoa Sơn
ONT
Trung tâm phát triển quỹ đất
1,45
1,45
 
Xã Hoa Sơn
Công văn số 626/CV-UBND ngày 21/10/2015 của UBND huyện v/v chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất đất
x
11
Đất đấu giá Xã Phù Lưu
ONT
Trung tâm phát triển quỹ đất
0,08
0,08
 
Xã Phù Lưu
Công văn số 623/CV-UBND ngày 21/10/2015 của UBND huyện v/v chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất đất ở
 
12
Đất đấu giá Xã Trường Thịnh
ONT
Trung tâm phát triển quỹ đất
0,20
0,20
 
Xã Trường Thịnh
Công văn s622/CV-UBND ngày 21/10/2015 của UBND huyện v/v chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất đất ở
 
13
Đất đấu giá Xã Quảng Phú Cầu
ONT
Trung tâm phát triển quỹ đất
0,30
0,30
 
Xã Quảng Phú Cầu
Công văn s624/CV-UBND ngày 21/10/2015 của UBND huyện v/v chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất đất ở
x
14
Khu đấu giá ao cửa hàng làn 2
ONT
Trung tâm phát triển quỹ đất
0,40
 
0,40
Xã Quảng Phú Cầu
Công văn của UBND huyện v/v chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất đất ở
x
15
Khu đấu giá làn 2 Trung Thư
ONT
Trung tâm phát triển quỹ đất
0,44
 
0,44
Xã Quảng Phú Cầu
Công văn của UBND huyện v/v chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất đất
x
16
Đất xen kẹt phục vụ tái định cư mở rộng đình Xà Cầu
ONT
Trung tâm phát triển quỹ đất
0,20
 
0,20
Xã Quảng Phú Cầu
Tờ trình của UBND xã về việc đấu giá QSDĐ xen kẹt
x
17
Đất đấu giá Xã Liên Bạt
ONT
Trung tâm phát triển quỹ đất
1,01
 
1,01
Xã Liên Bạt
Quyết định số 744; 760; 743/QĐ-UBND của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo KTKT
x
18
Đất đấu giá Xã Hòa Nam
ONT
Trung tâm phát triển quỹ đất
0,48
0,48
 
Xã Hòa Nam
Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo KTKT
x
19
Đất đấu giá Xã Minh Đức
ONT
Trung tâm phát triển quỹ đất
0,25
0,25
 
Xã Minh Đức
Quyết định s448/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của UBND huyện v/v cho phép thực chuẩn bị đầu tư
x
20
Đất đấu giá Xã Tảo Dương Văn
ONT
Trung tâm phát triển quỹ đất
0,88
0,88
 
Xã Tảo Dương Văn
Công văn s235/CV-UBND ngày 10/4/2014 của UBND huyện v/v chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất đất ở Tảo Dương Văn
 
21
Đất đấu giá Xã Đội Bình
ONT
Trung tâm phát triển quỹ đất
0,78
0,78
 
Xã Đội Bình
Công văn số 688/CV-UBND ngày 16/10/2014 của UBND huyện v/v chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở
 
22
Đất đấu giá Xã Kim Đường
ONT
Trung tâm phát triển quỹ đất
0,70
0,70
 
Xã Kim Đường
Công văn s616/CV-UBND ngày 22/9/2014 của UBND huyện v/v chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất đất ở
 
23
Chùa thôn Đạo Tú
TON
UBND huyện ng Hòa
0,15
 
0,15
Quảng Phú Cầu
Văn bản s 2616/SVHTT&DL-QLDT của Sở VHTT&DL ngày 14/8/2014 v/v xây dựng chùa thôn Đạo Tú
x
24
Xây dựng mi 64 ĐDK và TBA các xã, thị trấn
DHT
UBND huyện ng Hòa
0,2632
0,2632
 
Các xã, thị trấn
- Quyết định số 2478/QĐ-EVN HANOI ngày 9/7/2015 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội v/v giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 cho Công ty Điện lực ng Hòa.
- Quyết định số 2174/QĐ-EVN HANOI ngày 24/6/2015 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội
x
25
Đồn công an
CAN
UBND huyện ng Hòa
0,17
 
0,17
Các xã trên địa bàn huyện
Công văn số 356/CV-CAƯH v/v đề nghị xác định vị trí xây dựng trụ sở làm việc ngày 22/9/2015 của Công an huyện ng Hòa
 
26
Kè chống sạt lở xã Đội Bình
DHT
Ban quản lý dự án
1,30
 
1,30
Xã Đội Bình
Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 28/12/2015 của UBND huyện ng Hòa
 
27
Chăn nuôi tập trung
NKH
Ủy ban nhân dân xã
24,64
24,64
 
Các xã trên địa bàn huyện
- Trích Nghị quyết s 11/2015/NQ-HĐND ngày 26/10/2015 của Hội đồng nhân dân xã Phù Lưu về việc điều chnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất và thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn xã Phù Lưu.
- Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 25/6/2015
 
28
Khu đa canh
LUK
Ủy ban nhân dân xã
161,00
161,00
 
Các xã trên địa bàn huyện
- Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 02/12/2012 của Hội đồng nhân dân xã Cao Thành về Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Cao Thành giai đon 2015-2020.
- Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 25/6/2015 của Hội đồng nhân dân xã Hòa Nam về việc tiếp tụ
 
29
Trồng cây lâu năm
CLN
Ủy ban nhân dân xã
17,32
 
17,32
Các xã trên địa bàn huyện
- Trích Nghị quyết s11/2015/NQ- HĐND ngày 26/10/2015 của Hội đồng nhân dân xã Phù Lưu về việc điều chnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất và thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn xã Phù Lưu.
- Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 25/6/2015
 
 
 

thuộc tính Quyết định 1660/QĐ-UBND

Quyết định 1660/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Ứng Hòa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1660/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành:12/04/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Chính sách

tải Quyết định 1660/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi