Quyết định 1686/QĐ-UBND 2016 Kế hoạch sử dụng đất 2016 huyện Quốc Oai

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------
Số: 1686/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2043/TTr-STNMT ngày 22 tháng 3 năm 2016;
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2016

STT
Chỉ tiêu sử dụng đất
Tổng diện tích (ha)
Cơ cấu %
 
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
 
15.112,82
100,00
1
Đất nông nghiệp
NNP
9.820,59
64,98
1.1
Đất trồng lúa
LUA
5.389,55
35,66
 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
LUC
5.138,56
34,00
1.2
Đất trồng cây hàng năm khác
HNK
762,50
5,05
1.3
Đất trồng cây lâu năm
CLN
1.619,78
10,72
1.4
Đất rừng phòng hộ
RPH
388,78
2,57
1.5
Đất rừng đặc dụng
RDD
-
-
1.6
Đất rừng sản xuất
RSX
710,24
4,70
1.7
Đất nuôi trng thủy sản
NTS
536,73
3,55
1.8
Đất làm muối
LMU
-
-
1.9
Đất nông nghiệp khác
NKH
413,01
2,73
2
Đất phi nông nghiệp
PNN
5.202,78
34,43
2.1
Đất quốc phòng
CQP
322,71
2,14
2.2
Đất an ninh
CAN
0,83
0,01
2.3
Đất khu công nghiệp
SKK
246,55
1,63
2.4
Đất khu chế xuất
SKT
-
-
2.5
Đất cụm công nghiệp
SKN
7,55
0,05
2.6
Đất thương mại dịch vụ
TMD
59,82
0,40
2.7
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
SKC
87,24
0,58
2.8
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
SKS
90,77
0,60
2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT
1.756,02
11,62
2.10
Đất có di tích lịch sử - văn hóa
DDT
18,57
0,12
2.11
Đất danh lam thắng cảnh
DDL
6,91
0,05
2.12
Đất bãi thải, xử lý chất thải
DRA
7,22
0,05
2.13
Đất ở tại nông thôn
ONT
1.760,56
11,65
2.14
Đất ở tại đô thị
ODT
164,61
1,09
2.15
Đất xây dựng trụ sở cơ quan
TSC
17,04
0,11
2.16
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
DTS
7,82
0,05
2.17
Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
DNG
-
-
2.18
Đất cơ sở tôn giáo
TON
21,33
0,14
2.19
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
NTD
128,88
0,85
2.20
Đất sản xuất vật liệu xây dựng là đồ gốm
SKX
140,53
0,93
2.21
Đất sinh hoạt cộng đồng
DSH
7,89
0,05
2.22
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
DKV
23,87
0,16
2.23
Đất cơ sở tín ngưỡng
TIN
30,77
0,20
2.24
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
SON
230,06
1,52
2.25
Đất có mặt nước chuyên dùng
MNC
59,22
0,39
2.26
Đất công trình công cộng khác
DCK
1,52
0,01
2.27
Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
DSK
1,54
0,01
2.26
Đất phi nông nghiệp khác
PNK
2,95
0,02
3
Đất chưa sử dụng
CSD
89,45
0,59
 
b) Danh mục các Công trình, dự án
Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 kèm theo.
2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Quốc Oai có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Quốc Oai đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2016.
1. UBND huyện Quốc Oai:
a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đt theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.
c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2016.
d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.
đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.
e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30/9/2016.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
b) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31/10/2016.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND;
- MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công;
- Lưu VT, TNMT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng
 
 
CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN QUỐC OAI
(Kèm theo Quyết định s: 1686/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố)
 

STT
Danh mục công trình, dự án
Mã Loại đất
Chủ đầu tư
Diện tích
(ha)
Trong đó diện tích (ha)
VỊ trí
Văn bản pháp lý liên quan công trình, dự án
Có trong NQ 13/2015/HĐND
Đất trồng lúa
Thu hồi đất
Địa danh huyện
Địa danh xã
 
 
I
Các Dự án đã cắm mốc giới GPMB, chưa có Quyết định giao đất
1
Đầu tư xây dựng ĐT 421B mở rộng
DGT
UBND huyện
17,75
0,2
17,75
Huyện Quốc
Oai
xã Đông Yên
Quyết định số 7059/QĐ-UBND ngày 21/07/2011 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt BCKTKT
X
2
Xây dựng đường tỉnh 421B (ĐT 81 cũ) đoạn Thch Thán đến Xuân Mai (Km 5+196 - Km 17)
DGT
UBND huyện
9,7
6,9
9,7
Huyện Quốc Oai
xã Thạch Thán
Văn bản số 3663/KH&ĐT-NN ngày 13/10/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
X
3
Nâng cấp cải tạo đường liên xã Đồng Quang - Thạch Thán giai đoạn 1+ giai đoạn 2
DGT
Ban QLDA đầu tư
3,94
2,5
3,94
Huyện Quốc Oai
Xã Đồng Quang
Quyết định số 7059/QĐ-UBND ngày 21/07/2011 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt BCKTKT
X
3,02
2,3
3,02
Xã Thạch Thán
4
Cầu Thông Đạt
DGT
UBND huyện
0,11
0,03
0,11
Huyện Quốc Oai
xã Liệp Tuyết
Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND huyện Quốc Oai V/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, TKKTTC, Dự toán và Kế hoạch đấu thầu công trình : Nâng cấp cầu Thông Đạt, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai
X
5
Kênh tiêu Đông Yên kết hợp giao thông
DTL
UBND huyện
2,8
 
2,8
Huyện Quốc Oai
xã Đông Yên
Quyết định số 395/QĐ-KH&ĐT ngày 29/07/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về phê duyệt dự án; QĐ 8359/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: cứng hóa kênh tiêu Đông Yên, kết hợp đường giao thông
 
6
Trạm bơm tiêu Đông Yên, kết hợp làm đường giao thông
DTL
UBND huyện
0,8
 
0,8
Huyện Quốc Oai
Xã Đông Yên
Quyết định số 395/QĐ-KH&ĐT ngày 29/7/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt dự án và Quyết định số 79/QĐ-KH&ĐT ngày 04/5/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư
X
7
Dự án Hồ chứa nước Đồng Bồ
DTL
UBND huyện
2
 
2
Huyện Quốc Oai
xã Đông Xuân
Quyết định số 5367/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND Thành phố Hà Nội V/v phê duyệt dự án đầu tư Hồ chứa nước Đồng Bồ xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai
X
8
Xây dựng hệ thống trạm bơm tiêu Liệp Mai 1
DTL
UBND huyện
1,95
1,95
1,95
Huyện Quốc Oai
Xã Ngọc Liệp
Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 03/12/2007 của UBND tỉnh Hà Tây V/v phê duyệt dự án đầu tư công trình hệ thống trạm bơm tiêu Liệu Mai 1 xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai
X
9
Mở rộng khu TT hành chính, khu liên hiệp trung tâm văn hóa
DVH
UBND huyện
2,90
2,9
2,9
Huyện Quốc Oai
Xã Thạch Thán
Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND Thành phố Hà Nội V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết khu hành chính, khu liên hiệp văn hóa thể thao. QĐ 5678/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội V/v cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án khu TT văn hóa huyện Quốc Oai
 
Mở rộng khu TT hành chính, khu liên hiệp trung tâm văn hóa
DVH
UBND huyện
9,40
9,40
9,4
Huyện Quốc Oai
TT Quốc Oai
Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND Thành phố Hà Nội V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết khu hành chính, khu liên hiệp văn hóa thể thao. QĐ 5678/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội V/v cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án khu TT văn hóa huyện Quốc Oai
 
10
Dự án Khu nghiên cứu sinh thái thực nghiệm của TT nhiệt đới Việt Nga/BQP
DKH
Bộ quốc phòng
19,79
0,2
19,79
Huyện Quốc Oai
Xã Đông Xuân
Quyết định số 3272/QĐ-UB ngày 9/11/2015 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đất và tài sản trên đất dự án khu nghiên cứu sinh thái thực nghiệm nhiệt đới Việt Nga. 20 Quyết định thu hồi của từng thửa đất.
X
12
Đầu tư xây dựng PTTH Phan Huy Chú
DGD
UBND thành phố
3,3
 
3,3
Huyện Quốc Oai
xã Sai Sơn
Quyết định số 5680/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng trường THPT Phan Huy Chú, huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội
X
13
Trường mầm non xã Tuyết Nghĩa
DGD
UBND huyện
0,50
0,50
0,5
Huyện Quốc Oai
xã Tuyết Nghĩa
Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Trường mầm non xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai
X
14
Nghĩa Trang nhân dân Thị Trấn Quốc Oai
NTD
UBND huyện
6,00
6,00
6
Huyện Quốc Oai
TT Quốc Oai
Công văn số 339/QHKT-P5 ngày 28/01/2011 của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội và công văn số 2230/SNN- KH ngày 03/11/2010 của Sở Nông nghiệp &PTNT V/v chấp thuận địa điểm
X
15
QH trạm biến áp 110 KV (gồm 15 cột)
DNL
UBND huyện
0,34
0,13
0,34
Huyện Quốc Oai
xã Hòa Thạch
Văn bản số 3510/STNMT-QHKHDĐ ngày 22/6/2015 V/v hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án: Trm biến áp 110 Kv
X
16
Mở rộng trường tiểu học Thạch Thán
DGD
UBND huyện
0,10
0,08
0,1
Huyện Quốc Oai
xã Thạch Thán
Văn bản số 1520 ngày 18/12/2014 của UBND huyện Quốc Oai về việc chấp thuận điều chnh quy mô trường tiểu học Thạch Thán
X
II
Các D án thc hiện trong KHSDĐ năm 2015, chuyn sang thực hiện trong KHSDĐ năm 2016
 
1
Nâng cấp cải tạo bờ sông Tích, huyện Quốc Oai
DTL
UBND huyện
0,50
0,50
0,5
Huyện Quốc Oai
xã Hòa Thạch, xã Đông Yên
Văn bản số 5964/UBND-TNMT ngày 19/08/2013 của UBND thành phố Hà Nội V/v bố trí tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất để GPMB dự án đường trục chính Bắc Nam đô thị Quốc Oai
X
2
Khu TĐC đường Bắc Nam đô thị Quốc Oai (bổ sung thêm)
DGT
UBND huyện
0,11
 
0,11
Huyện Quốc Oai
TT Quốc Oai
Văn bản số 5964/UBND-TNMT ngày 19/08/2013 của UBND thành phố Hà Nội V/v bố trí tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất để GPMB dự án đường trục chính Bắc Nam đô thị Quốc Oai
 
3
Đấu giá QSĐĐ (khu Rộc I thôn Đại Tảo và khu nhà trẻ cũ thôn Tình Lam)
ONT
UBND huyện
0,24
 
0,24
Huyện Quốc Oai
xã Đại Thành
Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v Phê duyệt chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2016
 
4
Đấu giá QSDĐ khu Đồng Hào
ONT
UBND huyện
0,30
 
0,3
Huyện Quốc Oai
Xã Phượng Cách
Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v Phê duyệt chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2016
 
5
Đất đấu giá QSDĐ khu Đê Li thôn thị Nội
ONT
UBND huyện
0,48
 
0,48
Huyện Quốc Oai
xã Tân Hòa
Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v Phê duyệt chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2016
 
6
Đấu giá QSDĐ (khu vực Cổng Gành thôn Ro và khu vực nhà văn hóa thôn Liên Trì)
ONT
UBND huyện
0,10
0,1
0,1
Huyện Quốc Oai
xã Tuyết Nghĩa
Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v Phê duyệt chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2016
X
7
Đấu giá QSDĐ khu: Đầu Cầu và ngã 3 Đỉnh Cầu
ONT
UBND huyện
0,36
 
0,36
Huyện Quốc Oai
xã Đông Yên
Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v Phê duyệt chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2016
 
8
Điểm đấu giá khu ĐG03 thôn Yên Nội; Khu Chằm thôn Đồng Lư
ONT
UBND huyện
0,30
 
0,3
Huyện Quốc Oai
xã Đông Quang
Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v Phê duyệt chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2016
 
9
Đường Trại Cá - Tuyết Nghĩa - Phú Cát
DGT
UBND huyện
5,00
5,00
5
Huyện Quốc Oai
xã Tuyết Nghĩa, xã Phú Cát
Quyết định 4528/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND Thành Phố v/v cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án: xây dựng đường Trại Cá - Tuyết Nghĩa - Phú Cát (giai đoạn II), huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội
X
10
Xây dựng bảo tàng thiên nhiên Việt Nam
DVH
UBND thành phố
1,00
1,00
1,0
Huyện Quốc Oai
Xã Ngọc Liệp
VB số 2055/QHKT-P5 về việc triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tại thị trấn sinh thái Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội
 
20,00
20,00
20,00
Xã Liệp Tuyết
12,00
12,00
12,0
Xã Ngọc Mỹ
11
Trạm biến áp 500 KV Tây Hà Nội
DNL
Tập đoàn điện lực
5,90
5,90
5,9
Huyện Quốc Oai
xã Đồng Quang; TT Quốc Oai
QĐ số 1563/QĐ-EVNNPT ngày 25/12/2012 v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án trạm biến áp 500KV Tây Hà Nội. Thông báo số 201/TB-UBND ngày 24/9/2014 về việc thu hồi đất thực hiện dự án công trình: đường dây 220kv Hòa Bình-Tây Hà Nội đoạn qua huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
12
Trạm biến áp 220 KV Tây Hà Nội
DNL
TĐ điện lực Việt Nam
8,80
8,80
8,8
Huyện Quốc Oai
Xã Tân Phú
Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng chợ thương mại - đầu mối rau quả Tân Phú
X
13
QH chợ Tân Phú (khu Chùa Riền)
DCH
UBND huyện
0,90
0,90
0,9
Huyện Quốc Oai
xã Tân Phú
Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng chợ thương mại - đầu mối rau quả Tân Phú
X
14
Chuyển đổi diện tích vườn, ao nhỏ lẻ, xen kẹt nằm trong khu dân cư sang đất ở
ONT
Hộ gia đình, cá nhân có nhu cu chuyển mục đích
7,00
 
0
Huyện Quốc Oai
Các xã
UBND huyện chấp thuận chủ trương tại văn bản số 1520-UBND-TNMT ngày 18/12/2014 về việc chấp thuận chủ trương thực hiện đấu giá đất, chuyển đổi mục đích, chuyển đổi mô hình nông nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015. Thông báo 81a/TB-UBND ngày 13/5/2015 của huyện Quốc Oai V/v thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở
 
III
Những dự án đăng ký mới thực hiện trong KHSDĐ năm 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Đất dịch vụ Điệp Dương
ODT
Cty Điệp Dương
0,15
 
0
Huyện Quốc Oai
TT Quốc Oai
Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 16/2/2016 của UBND Thành phố về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
 
2
Đấu giá ĐG10 khu Chằm thôn Đồng Lư
ONT
UBND huyện
0,17
 
0,17
Huyện Quốc Oai
xã Đồng Quang
Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v Phê duyệt chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2016
X
3
Đấu giá QSDĐ khu vực đồng Sạng-thôn Cổ Rùa
ONT
UBND huyện
0,49
 
0,49
Huyện Quốc Oai
xã Phú Mán
Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v Phê duyệt chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2016
 
4
Đấu giá QSDĐ khu Hồ Giếng Kho
ONT
UBND huyện
0,36
 
0,36
Huyện Quốc Oai
Xã Phượng Cách
Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v Phê duyệt chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2016
 
5
Đấu giá QSDĐ khu Vũng
ONT
UBND huyện
0,02
 
0,02
Huyện Quốc Oai
Xã Phượng Cách
Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v Phê duyệt chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2016
 
6
Đấu giá QSDĐ thôn Cấn Thượng
ONT
UBND huyện
0,26
 
0,26
Huyện Quốc Oai
xã Cấn Hữu
Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v Phê duyệt chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2016
 
7
Đấu giá QSDĐ (khu vực trường THCS cũ)
ONT
UBND huyện
0,40
 
 
Huyện Quốc Oai
xã Cấn Hữu
Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v Phê duyệt chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2016
 
8
Đấu giá QSDĐ khu vực Dốc Bàng-Yên Quang
ONT
UBND huyện
0,49
 
0,49
Huyện Quốc Oai
xã Tân Phú
Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v Phê duyệt chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2016
 
9
Đấu giá QSDĐ khu vực Sau Gia-thôn Lạc Hòa
ONT
UBND huyện
0,04
 
0,04
Huyện Quốc Oai
xã Tân Phú
Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v Phê duyệt chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2016
 
10
Đấu giá QSDĐ xã Liệp Tuyết
ONT
UBND huyện
0,15
0,15
0,15
Huyện Quốc Oai
xã Liệp Tuyết
Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v Phê duyệt chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2016
X
11
Đấu giá QSDĐ khu vực thôn Đại Đồng, thôn Liên Trì
ONT
UBND huyện
0,35
 
0,35
Huyện Quốc Oai
xã Tuyết Nghĩa
Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v Phê duyệt chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2016
 
12
Đấu giá QSDĐ khu Đồng Vàng
ONT
UBND huyện
0,34
0,34
0,34
Huyện Quốc Oai
xã Phú Mán
Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v Phê duyệt chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2016
X
13
Đấu giá QSDĐ khu vực thôn Bạch Thạch
ONT
UBND huyện
0,04
 
0,04
Huyện Quốc Oai
xã Hòa Thạch
Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v Phê duyệt chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2016
 
14
Trạm thú y huyện
DTS
UBND huyện
0,20
0,20
0,2
Huyện Quốc Oai
TT Quốc Oai
Công trình Hoàn trả GPMB để ĐTXD đường Bắc - Nam đô thị Quốc Oai
X
15
Trụ sở Công an thị trấn
CAN
UBND huyện
0,20
0,20
0,2
Huyện Quốc Oai
TT Quốc Oai
Quyết định số 5171/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND TP Hà Nội V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp dạy nghề
X
16
Trạm cấp nước sạch
DTL
UBND huyện
0,30
0,30
0,3
Huyện Quốc Oai
xã Ngọc M
Văn bản số 6486/UBND-KH&ĐT ngày 27/8/2014 V/v Triển khai cấp nước cho xã Ngọc Mỹ huyện Quốc Oai
X
17
ĐTXD công trình đp cơ đê Tả Tích đoạn từ K28+952 đến K32+020
DTL
UBND huyện
0,55
0,10
0,55
Huyện Quốc Oai
xã Cấn Hữu
QĐ số 297/QĐ-KH&ĐT ngày 16/9/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
X
18
Trường mầm non huyện (chất lượng cao)
DGD
UBND huyện
0,85
0,85
0,85
Huyện Quốc Oai
Huyện Quốc Oai
Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND huyện V/v phê duyệt BC đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Trường mầm non huyện (chất lượng cao)
X
19
Trường THCS Thạch Thán
DGD
UBND huyện
1,70
1,7
1,7
Huyện Quốc Oai
xã Thạch Thán
Thông báo số 101/TB-VP ngày 06/4/2015 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố V/v kết luận cuộc họp của Lãnh đạo UBND Thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 và các dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn và của huyện Quốc Oai
X
20
ĐTXD đường trục chính Bắc - Nam đô thị Quốc Oai (đoạn kéo dài tại điểm cuối tuyến Km3+938 đấu nối với đường tnh lộ 421B).
DGT
UBND huyện
1,70
0,8
1,7
Huyện Quốc Oai
xã Thạch Thán
Quyết định số 7153/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục chính Bắc Nam đô thị Quốc Oai
 
21
Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, dạy nghề huyện Quốc Oai
DGD
UBND huyện
1,04
0,4
1,04
Huyện Quốc Oai
TT Quốc Oai
Quyết định số 5171/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Công trình (Hoàn trả GPMB để ĐTXD đường Bắc - Nam đô thị Quốc Oai)
X
22
Chuyển đổi diện tích vườn, ao nhỏ lẻ, xen kẹt nằm trong khu dân cư sang đất ở
ONT
Hộ gia đình, cá nhân có nhu cu chuyển mục đích
5,00
 
 
Huyện Quốc Oai
Các xã
UBND huyện chấp thuận chủ trương tại văn bản số 1520-UBND-TNMT ngày 18/12/2014 về việc chấp thuận chủ trương thực hiện đấu giá đất, chuyển đổi mục đích, chuyển đổi mô hình nông nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015. Thông báo 81a/TB-UBND ngày 13/5/2015 của huyện Quốc Oai V/v thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất
 
23
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng và dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp
NKH
Các Hộ gia đình, cá nhân đang quản lý có nhu cầu chuyển mục đích
120,00
 
 
Huyện Quốc Oai
Các xã
UBND huyện chấp thuận chủ trương tại văn bản số 1520-UBND-TNMT ngày 18/12/2014 về việc chấp thuận chủ trương thực hiện đấu giá đất, chuyển đổi mục đích, chuyển đổi mô hình nông nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015. Thông báo 81a/TB-UBND ngày 13/5/2015 của huyện Quốc Oai V/v thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở
 
24
Chuyển đổi từ mục đích trồng cây hàng năm khác sang mục đích trồng cây lâu năm
CLN
Các Hộ gia đình, cá nhân
45,00
 
 
Huyện Quốc Oai
Các xã
UBND huyện chấp thuận chủ trương tại văn bản số 1520-UBND-TNMT ngày 18/12/2014 về việc chấp thuận chủ trương thực hiện đấu giá đất, chuyển đổi mục đích, chuyển đổi mô hình nông nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015. Thông báo 81a/TB-UBND ngày 13/5/2015 của huyện Quốc Oai V/v thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở
 
25
Đường Thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau chợ phủ đi Ngô Sài) huyện Quốc Oai
DGT
UBND huyện
0,44
0,04
0,44
Huyện Quốc Oai
TT Quốc Oai
Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường giao thông thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau Chợ Phủ đi Ngô Sài) huyện Quốc Oai, TP Hà Nội;
 
26
Đường giao thông thị trấn Quốc Oai (tuyến từ Trung tâm y tế dự phòng đi đê sông Đáy) huyện Quốc Oai
DGT
UBND huyện
0,68
0,4
0,68
Huyện Quốc Oai
TT Quốc Oai
Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư công trình Đường giao thông thị trấn Quốc Oai (tuyến từ Trung tâm y tế dự phòng đi đê sông Đáy) huyện Quốc Oai
 
27
Trường mầm non thị trấn Quốc Oai (khu vực Hoa Vôi, Đình Tổ), thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai
DGD
UBND huyện
0,50
0,5
0,5
Huyện Quốc Oai
TT Quốc Oai
Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
 
28
Cải tạo đường dây 110 KV Hà Đông-Sơn Tây
DNL
Tập đoàn điện lực
0,40
 
0,40
Huyện Quốc Oai
Yên Sơn, thị trấn Quốc Oai, Ngọc Mỹ
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 5123-EVN HÀ NỘI ngày 29/12/2014 của Tổng cục điện lực TP Hà Nội và Văn bản số 4726/EVN-KH ngày 11/11/2-15 của Tập đoàn điện lực Việt Nam
 
29
Cải tạo lưới điện khu vực Tây Hà Nội - giai đoạn 2
DNL
Tập đoàn điện lực
0,60
 
0,60
Huyện Quốc Oai
Các xã
Văn bản số 3233/HANOI PMB-X09.2 ngày 22/10/2015 của Ban quản lý Dự án lưới điện Hà Nội về việc xin đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình điện năm 2016
 
30
Trạm biến áp 110 kV Phú Cát và nhánh r
DNL
Tập đoàn điện lực
0,60
 
0,60
Huyện Quốc Oai
Các xã
Văn bản số 3233/HANOI PMB-X09.2 ngày 22/10/2015 của Ban quản lý Dự án lưới điện Hà Nội về việc xin đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình điện năm 2016.
Quyết định 685/QĐ-EVN HANOI ngày 16/3/2014 của tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế.
 
31
Nâng thiết diện đường dây 171,174 từ TBA 220 kV Xuân Mai đi TBA 110 kV E10.9 Xuân Mai
DNL
Tập đoàn điện lực
0,05
 
0,05
Huyện Quốc Oai
Các xã
Văn bản số 3233/HANOI PMB-X09.2 ngày 22/10/2015 của Ban quản lý Dự án lưới điện Hà Nội về việc xin đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình điện năm 2016.
Quyết định 2604/QĐ-EVN HANOI ngày 23/7/2015 của tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế.
 
32
Xây dựng đội quản lý thị trường số 22
TSC
UBND huyện
0,13
0,13
0,13
Huyện Quốc Oai
TT Quốc Oai
Văn bản 1358/UBND-QLĐĐ ngày 02/12/2015 của UBND huyện Quốc Oai về việc chấp thuận chủ trương đầu tư.
 
33
Xây dựng mới nhà văn hóa và khu trung tâm thể thao xã Nghĩa Hương
DVH
UBND huyện
1,25
1,25
1,25
Huyện Quốc Oai
Xã Nghĩa Hương
Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 10/09/2012 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và dự toán XD mới nhà văn hóa và khu trung tâm thể thao xã Nghĩa Hương
X
34
Mở rộng, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Quốc Oai
NTD
UBND huyện
0,84
 
0,84
Huyện Quốc Oai
TT Quốc Oai
Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND huyện Phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình: Mở rộng, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Quốc Oai
X
 
 

thuộc tính Quyết định 1686/QĐ-UBND

Quyết định 1686/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Quốc Oai
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1686/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành:12/04/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Chính sách

tải Quyết định 1686/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi