Thông báo 19/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 19/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

 

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc

với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

 

Thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 22 tháng 01 năm 2008, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự làm việc với Thủ tướng Chính phủ có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2007, nội dung phối hợp công tác năm 2008 và những đề xuất kiến nghị với Chính phủ; ý kiến phát biểu của đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ý kiến tham gia của các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao vai trò, kết quả công tác của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong năm 2007. Mặt trận Tổ quốc không ngừng đổi mới các hình thức vận động nhân dân, tăng cường và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những cố gắng và kết quả phối hợp công tác trong năm qua giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ; phối hợp công tác giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tăng cường hơn, chặt chẽ hơn, mang lại hiệu quả thiết thực. Điều đó giúp cả Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình.

Thủ tướng Chính phủ thống nhất và đề nghị phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần thường xuyên và thiết thực hơn. Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục thực hiện việc cử đại diện lãnh đạo tham dự các cuộc họp Chính phủ và các Hội nghị thường niên của Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Nội dung phối hợp công tác trong năm 2008 tập trung vào các vấn đề sau:

1. Phối hợp củng cố, mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc bộ máy hành chính nhà nước và chính quyền các cấp tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, nhất là trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; giải quyết những bức xúc trong nhân dân. Đẩy mạnh việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội. Chăm lo thiết thực đời sống các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu, vùng xa, các gia đình chính sách, các vùng bị thiên tai, lũ lụt. Tiếp tục tạo cơ chế, chính sách để đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy vai trò các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo trong và ngoài nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

2. Phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, với nỗ lực cao nhất phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) ngay trong năm 2008, tạo tiền đề để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 trong năm 2009, năm 2010.

Chính phủ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việc Nam đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo".

3. Phối hợp phát huy dân chủ, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Chính phủ, các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt chức năng giám sát theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp trong xây dựng chính sách, pháp luật

Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường phối hợp để tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước, hội nhập quốc tế và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Về các đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng giao nhiệm vụ:

1. Về đề nghị Thủ tướng có Chỉ thị chỉ đạo các Bộ, cơ quan, chính quyền các cấp tạo điều kiện trong quá trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến tới Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị trên và đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, dự thảo trình Thủ tướng xem xét quyết định.

2. Về đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ban hành quy định về việc vận động, quản lý và sử dụng các nguồn ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão, lụt.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý và đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng Nghị định quy định về việc vận động, quản lý và sử dụng các nguồn ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão, lụt... trình Chính phủ.

3. Về đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 23 ngày 20 tháng 5 năm 1998 về việc chỉ đạo các Bộ, cơ quan, chính quyền các cấp trong việc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị trên và giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự thảo trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

4. Về đề nghị Chính phủ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức sơ kết việc thí điểm triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về "Quy chế giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư".

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị trên và đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng đề án sơ kết báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về đề nghị Chính phủ chỉ đạo giải quyết một số chính sách với cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện trong Đề án tổng thể về chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa X.

6. Về kinh phí hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có hướng dẫn cụ thể.

7. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ và cơ quan của Chính phủ khi xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội hàng năm cần tham khảo ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các dự án luật, pháp lệnh trước khi Chính phủ trình Quốc hội cần gửi dự thảo văn bản sớm tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tổ chức lấy ý kiến đóng góp và có sự phản hồi về việc tiếp thu.

8. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Quy chế mới về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Trưng ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành thay thế Quy chế đã ban hành kèm theo Quyết định số 465/TTg ngày 27 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện kết luận này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Ban Dân vận Trung ương;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ, Cục;

- Lưu: VT, V. III (5b). A.230

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

thuộc tính Thông báo 19/TB-VPCP

Thông báo 19/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 19/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/01/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

tải Thông báo 19/TB-VPCP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi