Thông tư 129/2019/TT-BQP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG

------------

Số: 129/2019/TT-BQP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2019

 

 

THÔNG TƯ

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng
do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

------------------------------

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2019.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

- Các đ/c Lãnh đạo Bộ Quốc phòng;

- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Công an, Lao động -Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;

- Cục Kiểm tra văn bản BTP;

- Vụ Pháp chế BQP;

- Công báo; cổng TTĐT BQP;

- Lưu: VT, PC, TTLT; Nhung 92.

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch

 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM DO B TRƯỞNG BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH BÃI BỎ TOÀN BỘ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2019/TT-BQP ngày 15 tháng 8 năm 2019
của Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng)

 

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản,

Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

1. Giáo dục quốc phòng và an ninh

1

Thông tư liên tịch

182/2007/

TTLT-BQP-BCA-

BGDĐT-BNV

04/12/2007

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh

2. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

2

Thông tư

30/2007/TT-BQP

26/02/2007

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 203/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định ngành nghề chuyên môn của công dân nữ cần cho Quân đội

3

Thông tư

03/2008/TT-BQP

09/01/2008

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 150/2007/NĐ-CP ngày 09/10/2007 của Chính phủ về huấn luyện quân nhân dự bị hạng hai

3. Chức vụ, nhiệm vụ, quyền hạn

4

Thông tư

131/2013/TT-BQP

08/5/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Cục Quân báo - Trinh sát thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng

4. Công tác kỹ thuật

5

Thông tư

1691/TT-QP

08/7/1997

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

6

Thông tư liên tịch

03/TTLT-BQP-BCA

17/8/1998

Hướng dẫn về quan hệ phối hợp trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

5. Công tác chính sách

7

Thông tư

148/2012/TT-BQP

20/11/2009

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ vì Trường Sa thân yêu

8

Thông tư liên tịch

190/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 07/12/2005

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005 của Thủ tướng Chỉnh phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, Quân khu 9 tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10/01/1982

6. ng tác Hậu cần                                               

9

Thông tư

215/2013/TT-BQP
13/12/2013

Về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội

10

Thông tư

118/2015/TT-BQP

13/10/2015

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 215/2013/TT-BQP ngày 13/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội

11

Thông tư

196/2010/TT-BQP

26/11/2010

Quy định phân cấp trách nhiệm tổ chức thực hiện các dự án phát triển nhà ở gia đình cán bộ Quân đội

7. Công tác Tài chính

12

Quyết định

159/2004/QĐ-BQP

02/12/2004

Về việc ban hành Quy định điều tiết thu nộp đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

13

Quyết định

126/2007/QĐ-BQP

15/8/2007

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công trong Bộ Quốc phòng

14

Quyết định

185/2007/QĐ-BQP

10/12/2007

Quản lý tài chính và một số chế độ chính sách áp dụng đối với các dự án thuộc Đề án Quy hoạch xây dựng đường tuần tra biên giới giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo

15

Quyết định

161/2008/QĐ-BQP

12/12/2008

Quy định về việc quản lý và sử dụng nguồn huy động, đóng góp từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

8. Công tác pháp chế

16

Quyết định

163/2008/QĐ-BQP

16/12/2008

Vviệc phê duyệt chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

17

Thông tư

98/2009/TT-BQP

03/11/2009

Phê duyệt chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2010

18

Thông tư

143/2010/TT-BQP

21/10/2010

Phê duyệt chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2011

19

Thông tư

213/2011/TT-BQP 09/12/2011

Phê duyệt Chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2012

20

Thông tư

124/2012/TT-BQP

22/11/2012

Ban hành chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2013

21

Thông tư

216/2013/TT-BQP

16/12/2013

Ban hành chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2014

22

Thông tư

75/2011/TT-BQP

23/5/2011

Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng

23

Thông tư

181/2014/TT-BQP

22/12/2014

Ban hành chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

24

Thông tư

02/2015/TT-BQP

12/01/2015

Quy định và hướng dẫn công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng

25

Thông tư

142/2015/TT-BQP

18/12/2015

Ban hành Chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2016

26

Thông tư

09/2017/TT-BQP

18/01/2017

Ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Quốc phòng

27

Thông tư

297/2017/TT-BQP

30/11/2017

Ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Quốc phòng

             
 

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 129/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 129/2019/TT-BQP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Ngô Xuân Lịch
Ngày ban hành: 15/08/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: An ninh quốc gia , Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!