Quyết định 4221/QĐ-TBYT 2021 Quy chế làm việc của Tiểu ban Y tế phòng, chống COVID-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4221/QĐ-TBYT

Quyết định 4221/QĐ-TBYT của Tiểu Ban Y tế thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên của Tiểu ban Y tế thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19Số công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4221/QĐ-TBYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành:01/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức, COVID-19

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tiểu ban Y tế phải duy trì kết nối thông tin liên lạc thường xuyên 24/24

Đây là nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu tại Quyết định 4221/QĐ-TBYT về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên của Tiểu ban Y tế ngày 01/9/2021.

Theo đó, Tiểu ban Y tế gồm 07 Tổ chuyên môn và Đơn vị thường trực của Tiểu ban như sau: Tổ giám sát, cách ly và tiêm chủng; Tổ Chăm sóc điều trị; Tổ Dược, trang thiết bị y tế; Tổ xét nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ; Tổ Quân y; Tổ Y tế Công an; Tổ Nhân lực, chính sách y tế; Đơn vị thường trực của Tiểu ban.

Đáng chú ý, các Tổ chuyên môn phải gửi báo cáo về Đơn vị thường trực chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm Tiểu ban phải báo cáo Ban Chỉ đạo theo quy định của Trưởng Ban Chỉ đạo. Bên cạnh đó, Thành viên Tiểu ban có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy chế này và các nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các hoạt động của Tiểu ban; bảo đảm duy trì kết nối thông tin liên lạc thường xuyên 24/24.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 4221/QĐ-TBYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO

QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG

DỊCH COVID-19

TIỂU BAN Y TẾ
_______

Số: 4221/QĐ-TBYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên của Tiểu ban Y tế thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

___________

TRƯỞNG TIỂU BAN Y TẾ

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-BCĐ ngày 28 tháng 8 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các Thành viên của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên của Tiểu ban Y tế thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Tiểu ban Y tế thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia;

- Các Phó trưởng Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo;

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: Cổng TTĐT, Vụ KGVX;

- Các Thành viên Tiểu ban Y tế;

- Các Vụ, Cục, VPB, TTrB. Tổng cục thuộc Bộ Y tế;

- Cổng TTĐT Bộ Y tế;

- Lưu: VT, PC.

TRƯỞNG TIỂU BAN Y TẾ

 

 

 

 

 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Nguyễn Thanh Long

 

 

 

 

BAN CHỈ ĐẠO

QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG

DỊCH COVID-19

TIỂU BAN Y TẾ
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2021

 

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA TIỂU BAN Y TẾ THUỘC BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4221/QĐ-TBYT ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Trưởng Tiểu ban Y tế)

_______________

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc, trách nhiệm, cơ cấu tổ chức, chế độ họp, báo cáo, mối quan hệ phối hợp công tác của Tiểu ban Y tế thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Tiểu ban) và các Thành viên Tiểu ban.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Tiểu ban

1. Tiểu ban hoạt động thường xuyên, thống nhất chỉ đạo, điều hành hoạt động của các Thành viên Tiểu ban, các Tổ chuyên môn của Tiểu ban (sau đây gọi tắt là Tổ chuyên môn) và đơn vị thường trực Tiểu ban trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể và đề cao trách nhiệm cá nhân của từng Thành viên Tiểu ban.

2. Tiểu ban họp, thảo luận dưới sự chủ trì của Trưởng Tiểu ban hoặc Phó Trưởng Tiểu ban theo phân công của Trưởng Tiểu ban để quyết định và tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, định hướng, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; mọi công việc được thảo luận dân chủ, thống nhất và trên cơ sở tăng cường phối hợp giữa các Thành viên Tiểu ban, các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Các Tổ chuyên môn, Thành viên Tiểu ban có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy chế này và các nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các hoạt động của Tiểu ban; kịp thời báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng Tiểu ban về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; bảo đảm duy trì kết nối thông tin liên lạc thường xuyên 24/24.

4. Các thành viên của Tổ chuyên môn được sử dụng bộ máy, con dấu của cơ quan, đơn vị mình trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; được yêu cầu các Tổ chuyên môn, các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, báo cáo và hỗ trợ các nguồn lực cần thiết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

5. Phạm vi giải quyết công việc của các Thành viên Tiểu ban, các Tổ chuyên môn, các Thành viên Tiểu ban phải theo đúng quy định của pháp luật, thẩm quyền, nhiệm vụ được phân công và quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Trách nhiệm của Trưởng Tiểu ban

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện các hoạt động của Tiểu ban; phân công nhiệm vụ các Phó trưởng Tiểu ban, các Tổ trưởng Tổ chuyên môn và các Thành viên Tiểu ban.

2. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Tiểu ban; chỉ đạo chuẩn bị báo cáo, đề xuất của Tiểu ban với Ban Chỉ đạo.

3. Chỉ đạo các Tổ chuyên môn, các Thành viên Tiểu ban, các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo việc điều phối, phối hợp công tác giữa các Tổ chuyên môn, Thành viên Tiểu ban, giữa các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức có liên quan.

4. Ký hoặc phân công Phó trưởng Tiểu ban ký các văn bản của Tiểu ban.

5. Quyết định những vấn đề khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban.

Điều 4. Trách nhiệm của Phó trưởng Tiểu ban

Phó trưởng Tiểu ban thực hiện trách nhiệm của Thành viên Tiểu ban theo quy định tại Điều 6 Quy chế này và các nhiệm vụ sau đây:

1. Giúp Trưởng Tiểu ban trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Tiểu ban theo nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Tiểu ban về kết quả thực hiện.

2. Thay mặt Trưởng Tiểu ban giải quyết công việc được Trưởng Tiểu ban phân công.

3. Triệu tập, chủ trì họp hoặc lấy ý kiến các Tổ trưởng Tổ chuyên môn, Thành viên Tiểu ban phụ trách các lĩnh vực có liên quan để thống nhất giải quyết những vấn đề phát sinh hoặc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được Trưởng Tiểu ban giao.

Điều 5. Trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ chuyên môn

Tổ trưởng Tổ chuyên môn thực hiện trách nhiệm của Thành viên Tiểu ban theo quy định tại Điều 6 Quy chế này và các nhiệm vụ sau đây:

1. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm trước Trưởng Tiểu ban về kết quả hoạt động của Tổ chuyên môn mà mình phụ trách; kịp thời báo cáo, đề xuất những nội dung liên quan theo yêu cầu của Trưởng Tiểu ban.

2. Phân công nhiệm vụ cho các Tổ phó Tổ chuyên môn và các Thành viên Tổ chuyên môn.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Tiểu ban.

Điều 6. Trách nhiệm của Thành viên Tiểu ban

1. Chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng Tiểu ban, Phó trưởng Tiểu ban phân công và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tham gia đầy đủ các cuộc họp của Tiểu ban.

2. Chủ động phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với các Thành viên khác của Tiểu ban, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

3. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; chủ động nghiên cứu, nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo Trưởng Tiểu ban, Phó trưởng Tiểu ban về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề phát sinh.

Điều 7. Cơ cấu tổ chức của Tiểu ban

Tiểu ban Y tế gồm 07 Tổ chuyên môn và Đơn vị thường trực của Tiểu ban như sau:

1. Tổ Giám sát, cách ly và tiêm chủng.

2. Tổ Chăm sóc điều trị.

3. Tổ Dược, trang thiết bị y tế.

4. Tổ Xét nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ.

5. Tổ Quân y.

6. Tổ Y tế Công an.

7. Tổ Nhân lực, chính sách y tế.

8. Đơn vị thường trực của Tiểu ban.

Điều 8. Nhiệm vụ của các Tổ chuyên môn

1. Xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để chỉ đạo, tổ chức triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo kết luận, chỉ đạo và phân công của Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Tiểu ban và các Phó trưởng Tiểu ban.

2. Chủ động tham mưu, đề xuất với Tiểu ban, Trưởng Tiểu ban, Phó trưởng Tiểu ban về các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công.

3. Chủ động phối hợp với các Tổ chuyên môn khác thuộc Tiểu ban và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban và của Tổ chuyên môn.

4. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Tổ chuyên môn.

5. Trong phạm vi nhiệm vụ được giao, các Tổ chuyên môn thực hiện việc lập nhu cầu cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực và tổ chức mua sắm để trang bị cho một số cơ sở y tế trực thuộc, trung tâm hồi sức tích cực do Bộ Y tế thành lập và dự phòng để sẵn sàng chi viện, hỗ trợ cho các địa phương trong trường hợp vượt quá khả năng đáp ứng tại chỗ của địa phương. Việc mua sắm phải bảo đảm đúng quy định của Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19, Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV và quy định của pháp luật hiện hành.

6. Kịp thời tổng hợp, báo cáo Tiểu ban, Trưởng Tiểu ban, Phó trưởng Tiểu ban về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ chuyên môn.

7. Nhiệm vụ cụ thể của các Tổ chuyên môn:

a) Tổ Giám sát, cách ly và tiêm chủng:

Theo dõi diễn biến, tổng hợp, phân tích tình hình, đánh giá nguy cơ và dự báo diễn biến dịch bệnh để:

- Xây dựng và tổ chức triển khai các kịch bản ứng phó với các tình huống dịch bệnh của Tiểu ban;

- Xây dựng và tổ chức triển khai chiến lược, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật trong hoạt động giám sát phát hiện và hoạt động cách ly y tế trong phòng, chống dịch;

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả; làm đầu mối phối hợp cùng các đơn vị có liên quan triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên toàn quốc;

- Xây dựng và tổ chức triển khai các hướng dẫn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, kiểm soát lây nhiễm, hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Tiểu ban.

b) Tổ Chăm sóc điều trị:

Theo dõi diễn biến, tổng hợp, phân tích tình hình, kết hợp cùng báo cáo đánh giá nguy cơ và dự báo diễn biến dịch bệnh của Tổ Giám sát, cách ly và tiêm chủng để:

- Xây dựng các hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật trong công tác thu dung, khám, cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19;

- Theo dõi diễn biến, tổng hợp, phân tích tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở điều trị; triển khai các hoạt động tăng cường chất lượng khám, cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Tiểu ban.

c) Tổ Dược, trang thiết bị y tế:

- Tìm kiếm và chuyển thông tin về thuốc, vắc xin, trang thiết bị y tế cho các Tổ chuyên môn để thực hiện mua sắm theo nhiệm vụ được phân công;

- Tổng hợp nhu cầu và trực tiếp thực hiện việc mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế điều trị COVID-19, vắc xin phòng COVID-19;

- Xây dựng, cập nhật các hướng dẫn sử dụng thuốc, vắc xin, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19;

- Tổ chức tiếp nhận, phân bổ thuốc, vắc xin, trang thiết bị y tế được viện trợ, tài trợ từ các tổ chức trong nước, quốc tế hỗ trợ cho Bộ Y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Tiểu ban.

d) Tổ Xét nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ:

Theo dõi diễn biến, tổng hợp, phân tích tình hình, kết hợp cùng báo cáo đánh giá nguy cơ và dự báo diễn biến dịch bệnh của Tổ Giám sát, cách ly và tiêm chủng để:

- Xây dựng các hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về xét nghiệm phát hiện người mắc COVID-19 phục vụ công tác giám sát chẩn đoán COVID-19;

- Xây dựng kế hoạch đầu tư, chuyển giao công nghệ trong nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng COVID-19 và sinh phẩm xét nghiệm COVID-19;

- Xây dựng và tổ chức triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19;

- Tổ chức hợp tác, phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế trong hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng các thành tựu, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Tiểu ban.

đ) Tổ Quân y:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trong các đơn vị quân đội theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Y tế;

- Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 khác theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 và Tiểu ban Y tế;

- Chuẩn bị và huy động đủ quân số tham gia hoạt động giám sát, xét nghiệm, tiêm chủng, điều trị các trường hợp bệnh; sẵn sàng triển khai khu cách ly, bệnh viện dã chiến trong trường hợp dịch lan rộng và tình huống khẩn cấp về dịch bệnh;

- Tổ chức nghiên cứu, sản xuất các trang thiết bị y tế, vật tư y tế phục vụ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Tiểu ban.

e) Tổ Y tế Công an:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trong các đơn vị Công an theo chỉ đạo của Bộ Công an, hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Y tế;

- Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch khác theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 và Tiểu ban Y tế;

- Chuẩn bị và huy động đủ quân số tham gia hoạt động giám sát, xét nghiệm, tiêm chủng, điều trị các trường hợp bệnh; sẵn sàng triển khai khu cách ly, bệnh viện dã chiến trong trường hợp dịch lan rộng và tình huống khẩn cấp về dịch bệnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Tiểu ban.

g) Tổ Nhân lực, chính sách y tế:

- Thống kê, đề xuất điều động nhân lực phục vụ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19;

- Rà soát, đề xuất việc ban hành các cơ chế, chính sách về y tế để phục vụ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Tiểu ban.

h) Đơn vị thường trực của Tiểu ban:

- Tham mưu, giúp Trưởng Tiểu ban, Phó trưởng Tiểu ban trong việc chỉ đạo, điều hành, điều phối hoạt động chung của Tiểu ban, các Ban chuyên môn thuộc Tiểu ban;

- Tổng hợp tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, hằng ngày báo cáo Trưởng Tiểu ban, các Phó trưởng Tiểu ban;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp của Tiểu ban và theo chỉ đạo của Trưởng Tiểu ban, Phó trưởng Tiểu ban; dự thảo văn bản của Tiểu ban, Trưởng Tiểu ban, thông báo kết luận các cuộc họp của Tiểu ban;

- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban;

- Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện các nhiệm vụ của Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Tiểu ban.

Điều 9. Chế độ họp và báo cáo

1. Chế độ họp:

a) Họp toàn thể Tiểu ban;

b) Họp Tiểu ban với các bộ, ngành, địa phương;

c) Họp Trưởng Tiểu ban, Phó trưởng Tiểu ban và Đơn vị thường trực của Tiểu ban (sau đây gọi tắt là Thường trực Tiểu ban).

Trưởng Tiểu ban quyết định thời gian, thành phần và nội dung họp.

2. Chế độ báo cáo:

a) Báo cáo định kỳ:

- Thời gian báo cáo: Các Tổ chuyên môn phải gửi báo cáo về Đơn vị thường trực chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm Tiểu ban phải báo cáo Ban Chỉ đạo theo quy định của Trưởng Ban Chỉ đạo.

- Nội dung báo cáo: Theo biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế này.

b) Báo cáo đột xuất: Các Thành viên Tiểu ban, các Tổ chuyên môn thực hiện việc báo cáo về các nội dung theo thời hạn mà Trưởng Tiểu ban yêu cầu.

Điều 10. Quan hệ phối hợp công tác

1. Thành viên Tiểu ban, Trưởng Ban chuyên môn Tiểu ban, Thành viên Tổ chuyên môn phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với các Thành viên khác của Tiểu ban, các Tổ chuyên môn, Thành viên Tổ chuyên môn và các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thành viên Tiểu ban, Tổ trưởng Tổ chuyên môn xin ý kiến bằng văn bản đối với những vấn đề liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công của Thành viên khác của Tiểu ban để thống nhất trước khi tổ chức thực hiện; trường hợp có ý kiến khác nhau, báo cáo Trưởng Tiểu ban để xem xét, quyết định./.

 
 
 

BAN CHỈ ĐẠO

QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG

DỊCH COVID-19

TIỂU BAN Y TẾ
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TIỂU BAN Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4221/QĐ-TBYT ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Trưởng Tiểu ban Y tế)

________________

 

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-BCĐ ngày 28 tháng 8 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các Thành viên của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19,

Thành viên Tiểu ban thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Tiểu ban Y tế ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-TBYT ngày    tháng    năm 2021 và các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Tiểu ban như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Tiểu ban Y tế:

a) Chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện các hoạt động của Tiểu ban; phân công nhiệm vụ cho các Phó trưởng Tiểu ban và các Thành viên Tiểu ban.

b) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Đơn vị thường trực của Tiểu ban; xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động của các Tổ chuyên môn theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ chuyên môn.

2. Đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Tiểu ban Y tế, Tổ trưởng Tổ Quân y:

a) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ Quân y.

b) Trực tiếp chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan đến:

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trong các đơn vị quân đội.

- Chỉ đạo triển khai và huy động nhân lực của quân đội tham gia hoạt động giám sát, xét nghiệm, tiêm chủng, chăm sóc, điều trị các trường hợp bệnh; chỉ đạo triển khai khu cách ly, cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 trong trường hợp dịch lan rộng và tình huống khẩn cấp về dịch bệnh;

- Tổ chức nghiên cứu, sản xuất các trang thiết bị y tế, vật tư y tế phục vụ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19;

- Bảo đảm nhân lực, trang thiết bị y tế, vật tư, thuốc, sinh phẩm chẩn đoán và các điều kiện hậu cần khác cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong quân đội;

- Thực hiện nhiệm vụ của Phó trưởng Tiểu ban về công tác tiêm chủng.

c) Phụ trách công tác phối hợp quân dân y trong phòng, chống dịch COVID-19;

d) Điều động, trưng tập nhân lực trong phạm vi công việc được phân công;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Tiểu ban.

3. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Thường vụ Đảng uỷ Công an trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban Y tế, Tổ trưởng Tổ Y tế Công an:

a) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ Quân y.

b) Trực tiếp chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan đến:

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trong các đơn vị Công an.

- Chỉ đạo triển khai và huy động nhân lực của công an tham gia hoạt động giám sát, xét nghiệm, tiêm chủng, chăm sóc, điều trị các trường hợp bệnh; chỉ đạo triển khai khu cách ly, cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 trong trường hợp dịch lan rộng và tình huống khẩn cấp về dịch bệnh;

- Bảo đảm nhân lực, trang thiết bị y tế, vật tư, thuốc, sinh phẩm chẩn đoán và các điều kiện hậu cần khác cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các đơn vị Công an.

c) Điều động, trưng tập nhân lực trong phạm vi công việc được phân công;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Tiểu ban.

4. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Tiểu ban Y tế, Tổ trưởng tổ Giám sát, cách ly và tiêm chủng:

a) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ Giám sát, cách ly và tiêm chủng.

b) Trực tiếp chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan đến:

- Xây dựng và tổ chức triển khai các kịch bản ứng phó với các tình huống dịch bệnh của Tiểu ban Y tế;

- Xây dựng và tổ chức triển khai chiến lược, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật trong hoạt động giám sát phát hiện và hoạt động cách ly y tế trong phòng, chống dịch COVID-19;

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả; làm đầu mối phối hợp cùng các đơn vị có liên quan triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên toàn quốc;

- Xây dựng và tổ chức triển khai các hướng dẫn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, kiểm soát lây nhiễm, hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

c) Điều động, trưng tập nhân lực trong phạm vi công việc được phân công;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Tiểu ban.

5. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Tiểu ban Y tế, Tổ trưởng Tổ Chăm sóc điều trị:

a) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ Chăm sóc điều trị.

b) Trực tiếp chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan đến:

- Xây dựng các hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật trong công tác thu dung, cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19;

- Theo dõi diễn biến, tổng hợp, phân tích tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở điều trị; triển khai các hoạt động tăng cường chất lượng khám, chẩn đoán, cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19.

c) Điều động, trưng tập nhân lực trong phạm vi công việc được phân công;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Tiểu ban.

6. Đồng chí Trương Quốc Cường, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Tiểu ban Y tế, Tổ trưởng Tổ Dược, trang thiết bị y tế:

a) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ Dược, trang thiết bị y tế.

b) Trực tiếp chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan đến:

- Tìm kiếm và chuyển thông tin về thuốc, vắc xin, trang thiết bị y tế cho các Tổ chuyên môn để thực hiện mua sắm theo nhiệm vụ được phân công;

- Tổng hợp nhu cầu và trực tiếp thực hiện việc mua sắm thuốc điều trị COVID-19, vắc xin phòng COVID-19;

- Xây dựng, cập nhật các hướng dẫn sử dụng thuốc, vắc xin, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19;

- Tổ chức tiếp nhận, phân bổ thuốc, vắc xin, trang thiết bị y tế được viện trợ tài trợ từ các tổ chức trong nước, quốc tế hỗ trợ cho Bộ Y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.

c) Điều động, trưng tập nhân lực trong phạm vi công việc được phân công;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Tiểu ban.

7. Đồng chí Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Tiểu ban Y tế, Tổ trưởng Tổ Xét nghiệm và ứng dụng khoa học công nghệ:

a) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ Xét nghiệm và ứng dụng khoa học công nghệ.

b) Trực tiếp chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan đến:

- Xây dựng các hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về xét nghiệm phát hiện người mắc COVID-19 phục vụ công tác giám sát chẩn đoán dịch COVID-19;

- Xây dựng kế hoạch đầu tư, chuyển giao công nghệ trong nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng COVID-19 và sinh phẩm xét nghiệm COVID-19;

- Xây dựng và tổ chức triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19;

- Tổ chức hợp tác, phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế trong hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng các thành tựu, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19;

- Thực hiện nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ công tác điều phối Ô-xy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc.

c) Điều động, trưng tập nhân lực trong phạm vi công việc được phân công;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Tiểu ban.

8. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ trưởng Tổ Nhân lực, chính sách y tế

a) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ Nhân lực, chính sách y tế.

b) Trực tiếp chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan đến:

- Thống kê, đề xuất điều động nhân lực phục vụ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19;

- Rà soát, đề xuất việc ban hành các cơ chế, chính sách về y tế để phục vụ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Tiểu ban.

9. Ngoài các nhiệm vụ được phân công nêu trên, các đồng chí Phó Trưởng Tiểu ban Y tế là Thứ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ lập kế hoạch, nhu cầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, vắc xin, sinh phẩm xét nghiệm và các nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 khác theo các văn bản phân công của Bộ trưởng Bộ Y tế./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi