Quyết định 1596/QĐ-BGTVT 2021 Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch Covid-19 đối với phương tiện giao thông đường sắt

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

__________

Số: 1596/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2021

 

                                                                        

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ Nghị quyết Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, tuân thủ các chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Căn cứ văn bản số 1015/TTg-CN ngày 25/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 2553/QĐ-BYT ngày 18/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không; Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 5/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp; văn bản số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hoá; văn bản số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021 của Bộ Y tế vận chuyển hàng hoá; văn bản số 4349/BCT-TTTN ngày 21/7/2021 của Bộ Công thương về hàng hoá, dịch vụ thiết yếu;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Cục trưởng Cục Y tế giao thông vận tải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);

- PTTg Lê Văn Thành (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Ủy ban ATGT Quốc gia;

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;

- Lưu VT, V.Tải (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Đông

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI

Về hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1596/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

PHẦN 1

YÊU CẦU CHUNG

 

I. MỤC ĐÍCH

Đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, đồng thời đảm bảo hoạt động vận chuyển người và hàng hoá được thông suốt, an toàn để bảo vệ sức khỏe, phục vụ đời sống nhân dân và đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh khi áp dụng các cấp độ phòng, chống dịch khác nhau theo quy định của pháp luật về phòng, chống dịch và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (sau đây gọi là Chỉ thị số 16/CT-TTg), các văn bản chỉ đạo khác của cấp có thẩm quyền.

II. YÊU CẦU

1. Đảm bảo tính chủ động, thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương khi áp dụng các cấp độ phòng, chống dịch khác nhau theo quy định của pháp luật và Chỉ thị số 16/CT-TTg, các văn bản chỉ đạo khác của cấp có thẩm quyền.

2. Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải người, hàng hóa bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi áp dụng

Hướng dẫn tạm thời này áp dụng đối với hoạt động vận chuyển người và hàng hoá giữa các vùng có dịch trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Đối với hoạt động vận chuyển hàng đặc biệt khác ( như thi hài, hài cốt...) thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng kiểm soát dịch, đơn vị vận tải vận chuyển người và hàng hóa và tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt.

IV. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. Người trên phương tiện giao thông đường sắt bao gồm: Hành khách trên tàu, lái tàu, phụ lái tàu; trưởng tàu khách, trưởng tàu hàng, trưởng tàu an ninh, nhân viên phục vụ trên tàu; nhân viên áp tải theo tàu và các nhân viên khác trên tàu về từ vùng dịch.

2. Giấy xét nghiệm là Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét nghiệm cấp và có giá trị trong vòng 03 ngày (72 giờ) kể từ khi có kết quả xét nghiệm hoặc theo thời hạn khác do Bộ Y tế quy định.

3. Kê khai y tế là việc người trên phương tiện sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh để khai báo y tế tại một trong những địa chỉ: Vietnam Health Declaration/ NCOVI/Bluezone, khai báo trực tiếp trên trang web www.tokhaiyte.vn, khai báo tại trang web www.suckhoe.dancuquocgia.gov.vn; hoặc khai báo bằng các hình thức phù hợp khác theo hướng dẫn của nhân viên đường sắt.

V. YÊU CẦU CHUNG

1. Các cơ quan quản lý ngành Giao thông vận tải (các cấp trên địa bàn địa phương) phải kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền công tác tổ chức giao thông, kế hoạch vận tải, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

2. Đơn vị vận tải:

a) Chủ động xây dựng kế hoạch vận tải, các quy định về kiểm soát dịch đối với phương tiện và người trên phương tiện; nơi xếp dỡ hàng hóa; các ga, địa điểm bán vé; phổ biến đầy đủ kế hoạch vận tải cho người trên phương tiện để đảm bảo đáp ứng khi có yêu cầu tham gia phòng, chống dịch;

b) Thực hiện nghiêm các nội dung có liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021, Văn bản số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021, các văn bản khác có liên quan và các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch; tuân thủ các quy định về tổ chức giao thông và kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải trong thời gian phòng, chống dịch theo Hướng dẫn tạm thời này.

3. Địa điểm lưu trú tạm thời, địa điểm giao nhận, xếp dỡ hàng hóa phải đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình người trên phương tiện lưu trú, giao nhận hàng hóa.

4. Người trên phương tiện phải:

a) Thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K”, khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế và phải có bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển; đồng thời khai báo trên địa chỉ suckhoe.dancuquocgia.gov.vn;

b) Thực hiện nghiêm các nội dung có liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021, Văn bản số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021, các văn bản khác có liên quan và các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch; tuân thủ các quy định về tổ chức giao thông và kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải trong thời kỳ phòng, chống dịch theo Hướng dẫn tạm thời này.

 

Phần 2

VẬN TẢI HÀNG HÓA

 

I. QUY ĐỊNH TIẾP NHẬN VÀ TỔ CHỨC VẬN TẢI HÀNG HÓA TẠI CÁC CHI NHÁNH, TRUNG TÂM, TRẠM, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt bố trí phòng giao tiếp khách hàng, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, tổ chức khử trùng, mở cửa đảm bảo không gian phòng thoáng mát; bố trí dung dịch rửa tay phía bên ngoài cửa ra vào đảm bảo thuận tiện khi khách hàng sử dụng; đo thân nhiệt và hướng dẫn khách hàng khai báo y tế, kiểm tra các giấy tờ cần thiết do địa phương quy định phải có khi đến làm việc; đảm bảo nguyên tắc 5K khi làm việc.

              II. TẠI GA XẾP, DỠ

1. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt đăng ký điểm kiểm soát dịch tại các địa điểm giao dịch vận chuyển hàng hóa trên hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế tại Website http://tokhaiyte.vn, in QR code từ hệ thống và yêu cầu khách hàng khai báo y tế trên ứng dụng bluezone hoặc Ncovi để khách hàng quét mà QR code tại điểm kiểm soát dịch khi đến làm việc.

2. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt phối hợp với Chi nhánh khai thác đường sắt, ga sở tại xây dựng, triển khai nghiêm túc quy chế phối hợp về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của các cơ quan y tế có thẩm quyền.

3. Nhân viên đường sắt và khách hàng thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K khi làm việc.

4. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt có phương án bố trí lao động hợp lý, tại đơn vị khi khu vực bị phong tỏa. Xây dựng các kịch bản tại từng đơn vị trong tình huống dịch bệnh xảy ra như có F0, F1 (theo chỉ đạo của các cơ quan y tế có thẩm quyền).

5. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt mở sổ theo dõi khách hàng đến giao dịch tại các Trung tâm, Trạm vận tải đường sắt và các điểm giao dịch vận chuyển hàng hóa (họ tên, địa chỉ, số điện thoại ...) để kịp thời liên hệ khi cần thiết.

6. Đối với nhân viên đường sắt và công nhân bốc xếp tại các ga thuộc địa phương áp dụng Chỉ thị số16 khi đến nơi làm việc phải có giấy xét nghiệm theo quy định.

7. Sau khi dỡ hàng hóa xong phải khử khuẩn toa xe hàng nếu thấy cần thiết để đảm bảo nguyên tác phòng chống dịch.

             III. VẬN TẢI DỌC ĐƯỜNG

Trưởng tàu hàng, lái tàu, phụ lái tàu và các nhân viên làm việc trên tàu hàng có trách nhiệm:

1. Trong suốt hành trình chạy tàu dọc đường, tại các ga tàu dừng, đỗ tác nghiệp kỹ thuật chỉ tiếp xúc với nhân viên liên quan khi thực hiện nhiệm vụ, không vào ga khi không cần thiết, mọi giao nhận thực hiện ngoài hiện trường và khi giao nhận phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

2. Chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch tại các ga và địa phương có tàu tác nghiệp kỹ thuật.

3. Khử khuẩn tay nắm cửa, sàn xe, buồng vệ sinh, các vị trí có tiếp xúc nhiều 3 tiếng/ lần bằng dung dịch cloraminB 0.5%.

4. Khi tàu dừng tránh nhau, nhân viên áp tải kỹ thuật chỉ xuống kiểm tra tại đoàn xe, đeo khẩu trang không vào ga, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh. Trường hợp giải quyết sự cố kỹ thuật phải giữ đúng khoảng cách tiếp xúc, vệ sinh sát khuẩn theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

              IV. TẠI GA CUỐI HÀNH TRÌNH

Trưởng tàu hàng, lái tàu, phụ lái tàu và các nhân viên làm việc trên tàu hàng có trách nhiệm:

1. Khi giao nhận vận đơn, giấy tờ liên quan với các đơn vị tại ga cuối hành trình phải về ngay nhà lưu trú, không tiếp xúc với người lạ và đi ra ngoài khu vực ga. thu dọn vệ sinh và phun khử khuẩn toa chuyên dùng theo quy định.

2. Khi làm các thủ tục kiểm tra, giao nhận tại hiện trường phải thực hiện nguyên tắc 5K.

3. Ghi đầy đủ nhật ký tiếp xúc quá trình lên xuống ban, quá trình tác nghiệp kỹ thuật dọc đường vào sổ để phục vụ công tác phòng chống dịch và truy vết khi cần thiết.

             V. KHI TÀU VỀ ĐẾN GA XUẤT PHÁT

Khi kết thúc hành trình, tàu về đến ga xuất phát, các nhân viên làm việc trên đoàn tàu hàng phải thực hiện công tác vệ sinh toa xe chở nhân viên, thực hiện nghiêm phòng chống dịch trong công tác giao nhận, báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất đối với đơn vị, khai báo y tế và nộp nhật ký tiếp xúc với các nhân viên của các đơn vị khác trong quá trình chạy tàu.

              VI. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẠI NHÀ LƯU TRÚ

Trưởng tàu hàng, lái tàu, phụ lái tàu và các nhân viên làm việc trên tàu khi xuống ban sinh hoạt theo tổ tàu tại nhà lưu trú, hạn chế, tiếp xúc và đi lại giữa các phòng lưu trú, không đi ra ngoài khu vực ga, thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan y tế có thẩm quyền.

             VII. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ BIỂU HIỆN NHIỂM COVID-19

Trường hợp người trên tàu có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì phải liên hệ ngay với các đơn vị liên quan: nhà ga, quan y tế địa phương nơi gần nhất để kiểm tra theo dõi theo quy định.

 

Phần 3

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH

 

              I. CÔNG TÁC BÁN VÉ

1. Chỉ mở bán 50% số chỗ trên các toa xe ghế ngồi, giường nằm để đảm bảo hành khách ngồi, nằm giãn cách cánh nhau một hàng ghế hoặc đảm bảo khoản cách 01m.

2. Đối với nhóm hành khách là thành viên trong cùng một gia đình thì có thể không áp dụng quy định về giãn cách trong toa xe.

3. Nhân viên bán vé phải yêu cầu hành khách đến mua cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân của người đi tàu bao gồm: Họ và tên, Số CMND (CCCD hoặc Hộ chiếu), số điện thoại và nhập lên hệ thống bán vé điện tử. Khi mua online qua các Website dsvn.vn; vetauonline.vn; vetau.com.vn qua các ứng dụng Momo, VNpay, Viettelpay, Vimo, hành khách phải cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân như hành khách mua tại cửa vé.

4. Nhân viên đường sắt có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho hành khách thực hiện việc khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K.

5. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt bán vé phải thông báo trước cho địa phương nơi khách đến mác tàu, giờ tàu đến và danh sách hành khách xuống ga để chuẩn bị phương án đón hành khách và phòng, chống dịch theo quy định.

              II. CÔNG TÁC PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH DƯỚI GA

1. Tại các khu vực trong phòng đợi tàu, phòng bán vé bố trí nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn và hướng dẫn hành khách sát khuẩn tay trước khi vào ga lên tàu.

2. Tổ chức khử trùng bằng dung dịch CloraminB 3 tiếng/1 lần tại các vị trí có tiếp xúc nhiều với hành khách (kính chắn, quầy bán vé, mặt bàn, ghế ngồi...).

3. Hướng dẫn hành khách thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K theo quy định khi đến ga mua vé, đợi tàu, khi ra vào ga, lên xuống tàu, trong quá trình di chuyển.

4. Nhắc nhở hành khách khi ho, hắt hơi phải che kín miệng và mũi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc mặt trước khuỷu tay, luôn giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, vứt bỏ rác, khăn giấy, khẩu trang đúng nơi quy định.

5. Các Trung tâm, Trạm vận tải đường sắt phối hợp với các ga:

a) Kiểm tra, hướng dẫn hành khách thực hiện việc khai báo y tế bắt buộc đảm bảo toàn bộ hành khách phải được khai báo y tế trước khi lên tàu (trừ trường hợp hành khách đến ga sát giờ tàu chạy sẽ thực hiện việc khai báo y tế trên tàu).

b) Kiểm tra thân nhiệt, giấy xét nghiệm của tất cả hành khách trước khi vào ga, lên tàu. Trường hợp phát hiện hành khách có các biểu hiện ho, sốt, khó thở phải kịp thông báo cho cơ quan y tế địa phương hoặc Hotline của Bộ Y tế 1900 9095 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

c) Thường xuyên phát thanh tuyên truyền, hướng dẫn hành khách các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo nguyên tắc 5K và khuyến cáo của Bộ Y tế.

              III. CÔNG TÁC PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH VÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN TÀU

1. Kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ hành khách thực hiện việc khai báo y tế bắt buộc đối với hành khách chưa kịp khai báo y tế dưới ga. Tổ tiếp viên trên tàu thường xuyên phát thanh thông báo nhắc nhở hành khách chấp hành các quy định phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Đối với các trường hợp hành khách không đeo khẩu trang, không chấp hành quy định về phòng chống dịch thì tổ tiếp viên trên tàu báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

2. Thực hiện việc bổ sung thông tin cá nhân của hành khách đối với hành khách chưa có hoặc còn thiếu thông tin cá nhân (thông qua việc kiểm tra trên PDA hoặc điện thoại di động). Nhắc nhở hành khách chấp hành nghiêm chỉnh quy định về việc đeo khẩu trang bắt buộc trong suốt hành trình đi tàu. Đề nghị hành khách hạn chế tiếp xúc với các bề mặt, hạn chế giao tiếp, ăn uống, nói chuyện khi đang ở trên tàu.

3. Bố trí đầy đủ xà phòng, nước sát khuẩn tại khu vực bồn rửa trên các toa xe; thùng rác có nắp đậy trên các toa xe. Thường xuyên thu dọn vệ sinh, nhắc nhở hành khách vứt bỏ rác, khăn giấy, khẩu trang, vật dụng đã sử dụng vào thùng rác có nắp đậy. Hướng dẫn hành khách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn tại khu vực rửa tay phía đầu toa xe.

4. Tổ chức khử trùng bằng dung dịch CloraminB 3 tiếng/1 lần tại các vị trí có tiếp xúc nhiều với hành khách như tay nắm cửa, buồng vệ sinh, vòi rửa tay...

5. Tiếp viên trên tàu thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của các hành khách trên toa. Trường hợp hành khách đi tàu có dấu hiệu sốt cao, ho, tức ngực, mệt mỏi... nghi nhiễm Covid-19 thì Trưởng tàu khách và tiếp viên trên toa xe thực hiện các biện pháp sau:

a) Bố trí khu vực riêng cho hành khách nghi nhiễm, tạm thời cách ly hành khách trên tàu tại một vị trí nhất định phù hợp với tình hình thực tế trên tàu, đồng thời di chuyển bớt hành khách sang các toa lân cận gần nhất, nhằm hạn chế tiếp xúc nhiều với người nghi nhiễm Covid-19. Điện báo Lãnh đạo đơn vị xin ý kiến chỉ đạo.

b) Trưởng tàu khách liên hệ với Điều độ chạy tàu có phương án dừng tàu tại ga thuận lợi nhất để cho hành khách xuống tàu đồng thời liên hệ với nhà ga để phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống Covid 19 của địa phương có bệnh nhân đi cấp cứu kịp. Khử khuẩn các khu vực liên quan. Nhân viên phụ trách toa xe khi tiếp xúc với hành khách nghi nhiễm Covid-19 thì cần được cách ly ngay, yêu cầu thường xuyên đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo của Bộ Y tế, không bố trí phục vụ hành khách.

c) Khi tàu về ga cuối cùng đơn vị phối hợp với cơ quan y tế hướng dẫn xử lý từng trường hợp cụ thể theo quy định, chờ có thông báo kết quả xét nghiệm của hành khách. Trường hợp hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 thì nhân viên cách ly theo quy định.

6. Tại các ga tàu có tác nghiệp đón trả khách: Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt bàn giao số lượng hành khách, danh sách hành khách xuống tàu với cơ quan được chính quyền địa phương ủy quyền để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

7. Tại ga cuối, tổ phục vụ trên tàu (trưởng tàu, lái tàu, tiếp viên, nhân viên phục vụ trên tàu…) phải thực hiện:

a) Dọn vệ sinh phun khử khuẩn theo quy định;

b) Khi xuống ban phải thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan y tế có thẩm quyền.

c) Sinh hoạt theo tổ tàu tại nhà lưu trú, hạn chế, tiếp xúc và đi lại giữa các phòng lưu trú, không đi ra ngoài khu vực ga, thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan y tế có thẩm quyền.

             IV. ĐỐI VỚI HÀNH KHÁCH

1. Hành khách đi hoặc đến địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 16 phải có:

a) Xác nhận đồng ý cho phép đi của địa phương nơi đang cư trú;

b) Xác nhận đồng ý tiếp nhận của địa phương nơi đến.

2. Hành khách lên tàu phải có giấy xét nghiệm theo quy định, thực hiện nguyên tắc 5K trong suốt hành trình. Trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở phải báo ngay cho nhân viên phục vụ trên tàu để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

 

Phần 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

              I. ĐỐI VỚI CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG

Đề nghị Bộ Y tế, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan quan tâm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, UBND cấp tỉnh tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức giao thông, kiểm soát dịch Covid-19 trong hoạt động vận tảitheo lĩnh vực quản lý.

             II. ĐỀ NGHỊ UBND CẤP TỈNH

1. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để chỉ đạo Sở GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Hướng dẫn tạm thời này.

2. Căn cứ diễn biến, tình hình dịch Covid-19 tại địa phương để chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, bổ sung thêm các yêu cầu khác so với nội dung tại Hướng dẫn tạm thời này trong trường hợp địa phương áp dụng các biện pháp mạnh hơn Chỉ thị số 16 và thông báo kịp thời cho Cục Đường sắt Việt Nam trước khi thực hiện.

3. Chỉ đạo cơ quan y tế tại địa phương hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các địa điểm lưu trú tạm thời, khử khuẩn phương tiện trước và sau khi kết thúc vận chuyển; ưu tiên tiêm phòng, xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với đội ngũ nhân viên đường sắt trên tàu, dưới ga.

4. Cử cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận cho hành khách có nhu cầu đi, đến địa phương bằng phương tiện giao thông đường sắt.

5. Cử cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận hành khách đến địa phương để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

              III. CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Theo chức năng nhiệm vụ được phân công thực hiện các nội dung nêu trên của Hướng dẫn tạm thời này và các nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các doanh nghiệp đường sắt và các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nội dung của hướng dẫn tạm thời này.

2. Duy trì số điện thoại đường dây nóng (086.5367.565) để tiếp nhận các thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về công tác vận tải đường sắt trong thời ký phòng, chống dịch Covid-19.

3. Chủ động nắm bắt, tiếp nhận thông tin liên quan đến những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện hướng dẫn tạm thời này, báo cáo Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

             IV. CỤC Y TẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chủ trì, phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, Vụ Vận tải, để tham mưu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn doanh nghiệp triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế.

             V. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Theo chức năng nhiệm vụ được phân công thực hiện các yêu cầu chung, các nội dung nêu trên của Hướng dẫn tạm thời này và các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu cho UBND cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai các nội dung theo Hướng dẫn tạm thời này;

2. Đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở GTVT và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về các quy định hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email, zalo để đơn vị vận tải, người điều khiển phương tiện biết và thực hiện, đồng thời tiếp nhận phản ánh và xử lý tình huống phát sinh.

             VI. DOANH NGHIỆP KINH DOANH ĐƯỜNG SẮT

1. Thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo trì đường sắt, bảo đảm công trình đường sắt được quản lý, khai thác thông suốt, an toàn.

2. Phối hợp với các đơn vị chức năng để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

3. Phối hợp với cơ quan y tế địa trong việc tổ chức xét nghiệm, tiêm phòng dịch cho nhân viên.

thuộc tính Quyết định 1596/QĐ-BGTVT

Quyết định 1596/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1596/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành:30/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Giao thông , COVID-19

TÓM TẮT VĂN BẢN

Hướng dẫn tạm thời hoạt động đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 30/8/2021, Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định 1596/QĐ-BGTVT về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, đối với vận tải hàng hóa, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt bố trí phòng giao tiếp khách hàng, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, tổ chức khử trùng, mở cửa đảm bảo không gian phòng thoáng mát; bố trí dung dịch rửa tay phía bên ngoài cửa ra vào đảm bảo thuận tiện khi khách hàng sử dụng; đo thân nhiệt và hướng dẫn khách hàng khai báo y tế, kiểm tra các giấy tờ cần thiết do địa phương quy định phải có khi đến làm việc; đảm bảo nguyên tắc 5K khi làm việc.

Bên cạnh đó, chỉ mở bán 50% số chỗ trên các toa xe ghế ngồi, giường nằm để đảm bảo hành khách ngồi, nằm giãn cách cách nhau một hàng ghế hoặc đảm bảo khoảng cách 01m .

Ngoài ra, hành khách lên tàu phải có giấy xét nghiệm theo quy định, thực hiện nguyên tắc 5K trong suốt hành trình. Trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở phải báo ngay cho nhân viên phục vụ trên tàu để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định;...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1596/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi