Quyết định 84/QĐ-BCĐ 2021 Quy chế làm việc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
_______

Số: 84/QĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

__________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Tờ trình số 1271/TTr-BYT ngày 27 tháng 8 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc và Bản phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, Chống dịch COVID-19.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Chính trị;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia;
- Các Phó trưởng Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ủy ban trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, BCĐ (2). PL

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính

 

 

 BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
_______

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
(Kèm theo Quyết định số 84/QĐ-BCĐ ngày 28 tháng 8 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19)

______________

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc, trách nhiệm, chế độ họp, báo cáo, mối quan hệ phối hợp công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) và các Thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo hoạt động thường xuyên, thống nhất chỉ đạo, điều hành hoạt động của các Thành viên, các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể và đề cao trách nhiệm cá nhân của từng Thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Ban Chỉ đạo họp, thảo luận dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo để quyết định và tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, định hướng, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; mọi công việc được thảo luận dân chủ, thống nhất và trên cơ sở tăng cường phối hợp giữa các Thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy chế này và các nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo; kịp thời báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; bảo đảm duy trì kết nối thông tin liên lạc thường xuyên 24/24.

4. Các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo, các Thành viên Tiểu ban hoạt động theo Quy chế này và Quy chế làm việc của Tiểu ban, bảo đảm thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ được phân công.

5. Phạm vi giải quyết công việc của các Thành viên Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo, các Thành viên Tiểu ban phải theo đúng quy định của pháp luật, thẩm quyền, nhiệm vụ được phân công và quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện các hoạt động của Ban Chỉ đạo và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc; phân công nhiệm vụ các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, các Trưởng Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo và các Thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo chuẩn bị báo cáo, đề xuất của Ban Chỉ đạo với cơ quan có thẩm quyền.

3. Chỉ đạo các Tiểu ban, các Thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo việc điều phối, phối hợp công tác giữa các Tiểu ban, Thành viên Ban Chỉ đạo, giữa các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức có liên quan.

4. Ký hoặc phân công Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ký các văn bản của Ban Chỉ đạo.

5. Quyết định những vấn đề khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Trách nhiệm của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện trách nhiệm của Thành viên Ban Chỉ đạo theo quy định tại Điều 6 Quy chế này và các nhiệm vụ sau đây:

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện.

2. Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết công việc được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

3. Triệu tập, chủ trì họp hoặc lấy ý kiến các Trưởng Tiểu ban, Thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các lĩnh vực có liên quan để thống nhất giải quyết những vấn đề phát sinh hoặc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo

Trưởng Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo thực hiện trách nhiệm của Thành viên Ban Chỉ đạo theo quy định tại Điều 6 Quy chế này và các nhiệm vụ sau đây:

1. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Tiểu ban; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả hoạt động của Tiểu ban; kịp thời báo cáo, đề xuất những nội dung liên quan theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Ban hành Quy chế làm việc của Tiểu ban; phân công nhiệm vụ cho các Phó trưởng Tiểu ban và các Thành viên Tiểu ban.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 6. Trách nhiệm của Thành viên Ban Chỉ đạo

1. Chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phân công và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

2. Chủ động phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với các Thành viên khác của Ban Chỉ đạo, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

3. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; chủ động nghiên cứu, nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề phát sinh.

Điều 7. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo

1. Bộ Y tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm:

a) Tham mưu, giúp Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo, điều hành, điều phối hoạt động chung của Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo;

b) Tổng hợp tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, hằng ngày báo cáo Ban Chỉ đạo;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; dự thảo văn bản của Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo, thông báo kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo;

d) Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

2. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo được yêu cầu các Tiểu ban, các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, báo cáo và hỗ trợ các nguồn lực cần thiết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Điều 8. Chế độ họp và báo cáo

1. Chế độ họp:

a) Họp toàn thể Ban Chỉ đạo;

b) Họp Ban Chỉ đạo với các bộ, ngành, địa phương;

c) Họp Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo (sau đây gọi tắt là Thường trực Ban Chỉ đạo) với Trưởng Tiểu ban.

Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thời gian, thành phần và nội dung họp.

2. Các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo và gửi Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo.

3. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo trong việc đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và kịp thời báo cáo, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo đối với những vấn đề phát sinh.

Điều 9. Quan hệ phối hợp công tác

1. Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo, Thành viên Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với các Thành viên khác của Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo, Thành viên Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo và các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo xin ý kiến bằng văn bản đối với những vấn đề liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công của Thành viên khác của Ban Chỉ đạo để thống nhất trước khi tổ chức thực hiện; trường hợp có ý kiến khác nhau, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo để xem xét, quyết định./.

 

 

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
_______

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
(Kèm theo Quyết định số 84/QĐ-BCĐ ngày 28 tháng 8 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19)

_________________

 

Căn cứ Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo ban hành kèm theo Quyết định số 84/QĐ-BCĐ ngày 28 tháng 8 năm 2021 và các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo như sau:

1. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo:

Chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện các hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng Ban và các Thành viên Ban Chỉ đạo.

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban An sinh xã hội và Tiểu ban An ninh trật tự xã hội; xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động của các Tiểu ban theo đề nghị của Trưởng Tiểu ban.

2. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Tiểu ban Tài chính, hậu cần:

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban Tài chính, hậu cần.

Trực tiếp chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan đến ngân sách nhà nước, thuế, bảo hiểm, lãi suất ngân hàng, cơ chế mua sắm, giá các dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, các khoản hỗ trợ đối với người dân, đặc biệt là người mất việc làm, người xa quê tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội.

Chỉ đạo việc bảo đảm kinh phí, phân bổ và quản lý việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch; chỉ đạo việc thực hiện mua sắm vắc xin, vật tư, trang thiết bị, hóa chất, thuốc... phục vụ phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo triển khai thực hiện các phương án mua sắm dự phòng để sẵn sàng hỗ trợ cho các địa phương trong trường hợp vượt quá khả năng đáp ứng tại chỗ của địa phương; chỉ đạo việc xây dựng các chế độ, chính sách đối với các lực lượng phòng, chống dịch, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu.

3. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban Y tế.

Trực tiếp chỉ đạo việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc, vắc xin, trang thiết bị y tế trong nước; chỉ đạo việc áp dụng các giải pháp phòng, chống dịch để bảo đảm tính liên tục của hoạt động giáo dục; chỉ đạo việc ứng dụng các công cụ, nền tảng công nghệ dùng chung toàn quốc để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

4. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

Làm đầu mối phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách cần thiết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, kể cả việc chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các quy định của các luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; giám sát việc thực hiện các quy định của luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

5. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa:

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Chỉ đạo việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các địa phương, nhất là các địa phương thực hiện giãn cách xã hội; bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không để ách tắc các hoạt động cung ứng và đáp ứng yêu cầu an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

6. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự xã hội:

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban An ninh trật tự xã hội.

Chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong và sau dịch; chủ động các phương án phòng ngừa, các biện pháp xử lý tình huống bất ổn xã hội có thể phát sinh trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp; tổ chức chỉ đạo, huy động, điều phối lực lượng Công an phối hợp với các lực lượng khác tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội; công tác truy vết, cách ly, khoanh vùng; chỉ đạo phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19; kiểm soát chặt chẽ công tác xuất, nhập cảnh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

7. Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Tiểu ban An sinh xã hội:

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban An sinh xã hội.

Chỉ đạo bảo đảm giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia; kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, không để xuất, nhập cảnh trái phép; chỉ đạo tổ chức tăng cường lực lượng Quân đội nhân dân phối hợp với các lực lượng khác tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Chỉ đạo việc bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại các khu vực tăng cường giãn cách xã hội; chăm lo đời sống người dân, tổ chức hỗ trợ tại các vùng, địa phương có dịch, quan tâm người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc làm do dịch COVID-19...

8. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Tiểu ban Vận động và huy động xã hội:

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban Vận động, huy động xã hội.

Chỉ đạo tổ chức vận động, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và huy động các nguồn lực xã hội của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

9. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Tiểu ban Dân vận:

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban Dân vận.

Chỉ đạo, tổ chức vận động, động viên các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân chủ động, tự giác tuân thủ và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

10. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo:

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban Truyền thông;

Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đúng chủ trương, quan điểm, giải pháp, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm thống nhất, kịp thời, chính xác; tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và đồng thuận xã hội trong phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch...

11. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Tiểu ban Y tế:

Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, xét nghiệm, cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19, tiêm chủng... và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhanh nhất các dịch vụ y tế cần thiết; sẵn sàng nhân lực, phương tiện để kịp thời tiếp nhận, sơ cứu, cấp cứu, điều trị các trường hợp mắc bệnh; tham mưu việc huy động, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế tại các địa phương khi cần thiết; xây dựng kịch bản, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh.

12. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Thành viên Ban Chỉ đạo:

Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan của Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách cần thiết, nhất là các nội dung liên quan đến tài chính, ngân sách phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; giám sát hoạt động liên quan đến tài chính, ngân sách phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

13. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo:

Phối hợp với Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo trong việc đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và kịp thời báo cáo, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo đối với những vấn đề phát sinh.

14. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thành viên Ban Chỉ đạo:

Chỉ đạo việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung và theo dõi chung về tình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

15. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Tiểu ban Truyền thông:

Chỉ đạo và hướng dẫn việc cung cấp thông tin bảo đảm thống nhất, kịp thời, chính xác; chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền truyền cảm hứng, nêu gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình hiệu quả, đồng thời đấu tranh phản bác, xử lý, ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục phát huy hiệu quả của các công cụ, nền tảng công nghệ dùng chung toàn quốc, các giải pháp công nghệ thông tin để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

 

thuộc tính Quyết định 84/QĐ-BCĐ

Quyết định 84/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19Số công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:84/QĐ-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Minh Chính
Ngày ban hành:28/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức , COVID-19
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phân công nhiệm vụ thành viên BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 28/8/2021, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã ra Quyết định 84/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Ban Chỉ đạo hoạt động thường xuyên, thống nhất chỉ đạo, điều hành hoạt động của các thành viên, các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể và đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên Ban Chỉ đạo. Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy chế và các nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, đảm bảo duy trì kết nối thông tin liên lạc thường xuyên 24/24.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện các hoạt động của Ban Chỉ đạo và công tác phòng dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc; triệu tập và chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo; ký hoặc phân công Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ký các văn bản của Ban Chỉ đạo.

Ngoài ra, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định84/QĐ-BCĐ tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi