Quyết định 4211/QĐ-BYT 2021 Quy chế mẫu Tổ chức hoạt động Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết
 

BỘ Y TẾ

_________

Số: 4211/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế (mẫu) Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ của phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 3616/QĐ-BYT ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các Trung tâm điều trị người bệnh Covid-19 nặng”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế (Mẫu) Tổ chức và hoạt động của Trung tâm (hoặc Bệnh viện) Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, có trụ sở đặt tại các địa phương, đơn vị khác ngoài trụ sở của Bệnh viện hiện nay.

Điều 2. Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế căn cứ quy định của pháp luật và Quy chế (mẫu) ban hành kèm theo Quyết định này để xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để biết);

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thanh Long

 

BỘ Y TẾ

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

QUY CHẾ (MẪU)

Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện…., tại ………

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4211/QĐ-BYT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của B trưởng Bộ Y tế)

_______________

 

BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN…

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

                                                                             

 

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện…., tại ………

(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-BV ngày     tháng    năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện…..)

____________

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nhân sự, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và mối quan hệ công tác của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện…., tại ….. (sau đây viết gọn là Trung tâm Hồi sức COVID-19…).

2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thuộc Trung tâm Hồi sức COVID-19…và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Trung tâm Hồi sức COVID-19…..

Điều 2. Tên Trung tâm

1. Tên giao dịch:

a) Tên tiếng Việt: Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viên…, tại …

Tên viết gọn:   Trung tâm Hồi sức COVID-19 ….

b) Tên tiếng Anh:          

2. Địa chỉ giao dịch:

a) Địa chỉ:

b) Điện thoại:   

c) Fax:                       

Điều 3. Vị trí pháp lý

1. Trung tâm Hồi sức COVID-19 …. là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bệnh viện ….tại …, được thành lập theo Quyết định số      /QĐ-BYT ngày   tháng  năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Trung tâm Hồi sức COVID-19 …. có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được sử dụng chung tài khoản của Bệnh viện (hoặc sử dụng tài khoản riêng) … để triển khai các hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quản lý nhà nước đối với Trung tâm

Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn y tế của Bộ Y tế; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Giám đốc Bệnh viện….; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …..

 

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM

 

Điều 5. Chức năng

Trung tâm Hồi sức COVID-19… là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 tại tỉnh/thành phố… có chức năng tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch và hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị người bệnh COVID-19 cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 trong khu vực được phân công.

Điều 6. Nhiệm vụ

1. Tổ chức tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch do các cơ sở y tế chuyển đến:

- Tổ chức tiếp nhận, sàng lọc, phân loại, xử lý cấp cứu ban đầu những người bệnh COVID-19 được chuyển đến Trung tâm;

- Cấp cứu, điều trị những người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch theo đúng hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế;

- Cập nhật, tổ chức triển khai thực hiện các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị người bệnh COVID-19 theo quy định;

- Chuyển tuyến những người bệnh COVID -19 đã ổn định về tuyến dưới để tiếp tục điều trị và theo dõi.

2. Hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị người bệnh COVID-19:

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy định chuyên môn, chuyển giao quy trình kỹ thuật trong lĩnh vực cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị người bệnh COVID-19 cho cán bộ, viên chức, người làm việc tại Trung tâm và tại các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 trong khu vực được phân công;

- Tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn, hội chẩn từ xa, điều phối chuyển tuyến người bệnh COVID-19 với các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 đối với các trường hợp người bệnh có diễn biến nặng, nguy kịch;

3. Quản lý, phân công, điều phối, bố trí, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực làm việc tại Trung tâm và bảo đảm các điều kiện làm việc cần thiết, phương tiện bảo hộ, phòng chống lây nhiễm cho cán bộ, viên chức, người lao động tại Trung tâm.

4. Quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao và các nguồn kinh phí được giao và thực hiện việc thống kê, báo cáo, thanh toán, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố…. trong công tác hỗ trợ bảo đảm công tác hậu cần, an ninh trật tự, xử lý chất thải, rác thải; dinh dưỡng người bệnh; bảo đảm bố trí nơi ăn, nghỉ và các điều kiện phương tiện đi lại cho cán bộ, viên chức Trung tâm trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

6. Thực hiện việc thống kê, báo cáo kết quả thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 và hoạt động của Trung tâm theo đúng quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Bộ Y tế và theo quy định của pháp luật.

Ðiều 7. Quyền hạn của Trung tâm

1. Trung tâm có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, trong xây dựng tổ chức bộ máy của Trung tâm và trong quản lý, sử dụng nhân lực và tài sản, tài chính được giao theo quy định của pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

2. Được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu phục vụ công tác chuyên môn và các công tác khác theo quy định của pháp luật; được đưa ra những bằng chứng khoa học để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý và ứng dụng trong thực tế phòng chống dịch COVID-19.

3. Được quyền đề nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giao cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản, trang thiết bị để quản lý và sử dụng vào mục đích thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 theo quy định của pháp luật trong tình trạng cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

4. Được quyền thực hiện việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19 theo quy định tại Nghị quyết 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật.

5. Được hưởng các chế độ, cơ chế chính sách đặc thù theo quy định của pháp luật khi thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19.

6. Được nhận, quản lý, sử dụng hiệu quả các khoản tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và thực hiện việc thống kê, báo cáo, thannh toán, quyết toán theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Nghĩa vụ của Trung tâm

1. Trung tâm Hồi sức COVID-19 ... hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện tốt các quy định, quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19.

2. Ghi chép sổ sách kế toán và thanh toán, quyết toán, lưu giữ các hóa đơn, chứng từ và lập báo cáo tài chính trung thực, chính xác theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng chống dịch, bệnh COVID-19, về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường.

4. Đình kỳ báo cáo kết quả hoạt động, thống kê, báo cáo tài chính, tài sản của Trung tâm theo đụng quy định cua pháp luật.

Điều 9. Đối tượng người bệnh tại Trung tâm

- Người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch do các cơ sở y tế chuyển đến.

- Đối tượng người bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Điều 10. Phạm vi hoạt động chuyên môn

Trung tâm hoạt động trong phạm vi chuyên môn của tuyến cuối trong theo phân tuyến kỹ thuật điều trị người bệnh COVID-19, được áp dụng các kỹ thuật mới, thuốc mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong điều trị người bệnh COVID-19.

Điều 11. Quy mô giường bệnh

Trung tâm có quy mô ..... giường bệnh.

 

Chương III

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA TRUNG TÂM

 

Điều 12. Lãnh đạo Trung tâm

1. Ban Lãnh đạo Trung tâm gồm: 01 Giám đốc và từ 02 đến 03 Phó Giám đốc. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định, bổ nhiệm, miễn nhiệm.

2. Giám đốc Trung tâm: là người đứng đầu Trung tâm…, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế, trước Giám đốc Bệnh viện, và trước pháp luật về việc quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ của Trung tâm.

3. Phó Giám đốc Trung tâm:

- Phó Giám đốc Trung tâm giúp việc cho Giám đốc Trung tâm một số công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, trước Giám đốc Bệnh viện... và trước pháp luật về công việc được giao; được thay mặt Giám đốc Trung tâm giải quyết công việc của Trung tâm khi được ủy quyền.

- Đối với các Trung tâm Hồi sức COVID-19 sử dụng cơ sở hạ tầng do tổ chức, đơn vị khác đầu tư, xây dựng hoặc sử dụng cơ sở hạ tầng do tổ chức, đơn vị khác được Nhà nước giao quản lý, sử dụng cần bố trí thêm 01 Phó Giám đốc Trung tâm là đại diện tổ chức, đơn vị đó để phụ trách công tác bảo đảm hậu cần, dinh dưỡng người bệnh, an ninh trật tự, điện, nước, khử khuẩn, xử lý chất thải, rác thải theo quy định.

4. Trưởng, Phó các bộ phận của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm chỉ định, bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Điều 13. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

1. Các bộ phận chức năng:

- Bộ phận Tổ chức - Hành chính - Quản trị - Hậu cần;

- Bộ phận Kế hoạch - Tổng hợp - Điều dưỡng;

- Bộ phận Vật tư - Thiết bị y tế;

- Bộ phận Tài chính - Kế toán (nếu cần);

2. Các bộ phận chuyên môn:

- Bộ phận Tiếp nhận, sàng lọc và Cấp cứu;

- Bộ phận Hồi sức tích cực (thể chia thành các khu 1, khu 2);

- Bộ phận Hồi sức;

- Bộ phận Nội - Thận nhân tạo;

- Bộ phận Phục hồi chức năng.

3. Các đơn vị cận lâm sàng

- Bộ phận Xét nghiệm (Hóa sinh, Huyết học, Vi sinh)

- Bộ phận Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng.

4. Các đơn vị hỗ trợ khác (nếu cần):

 - Bộ phận Dinh dưỡng

 - Bộ phận Dược;

 - Bộ phận Kiểm soát nhiễm khuẩn

5. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các bộ phận của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm đề nghị Giám đốc Bệnh viện xem xét, quyết định tùy theo tình hình thực tế khi có nhu cầu. 

6. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận thuộc Trung tâm Hồi sức COVID-19 … do Giám đốc Trung tâm Hồi sức COVID-19 …. quyết định.       

Điều 14. Nhân lực của Trung tâm:

1. Nhân lực của Trung tâm bao gồm

- Nhân lực điều động từ Bệnh viện.

- Nhân lực do Bộ Y tế điều động từ các cơ sở y tế khác.

- Nhân lực huy động từ Sở Y tế tỉnh, thành phố …..

- Nhân lực hậu cần, kỹ thuật, điện nước huy động từ các đơn vị khác.

2. Căn cứ khối lượng công việc của Trung tâm, Giám đốc Trung tâm xác định vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch nhân lực, quyết định số lượng người làm việc, cơ cấu nhân lực của Trung tâm để đề nghị Giám đốc Bệnh viện… điều động từ các khoa, phòng của Bệnh viện…, hoặc đề nghị Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh, thành phố… điều động nhân lực từ các đơn vị khác đến Trung tâm làm việc.

3. Việc sắp xếp, bố trí, phân công, sử dụng viên chức và người làm việc của Trung tâm Hồi sức COVID-19 ... do Giám đốc Trung tâm Hồi sức COVID-19 quyết định, bảo đảm phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn và điều kiện thực tế của Trung tâm.

Điều 15. Quyền, nghĩa vụ của viên chức và người làm việc tại Trung tâm

1. Quyền lợi

- Viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm có quyền được bảo đảm các điều kiện làm việc theo quy định để thực hiện nhiệm vụ được giao; được pháp luật bảo vệ khi thực thi nhiệm vụ, chức trách của mình;

- Được hưởng lương, các chế độ, chính sách, được khen thưởng trong phòng, chống dịch COVID-19 và các chế độ, quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ, trách nhiệm

- Chịu sự phân công, điều động, bố trí công việc và giám sát, kiểm tra của Giám đốc Trung tâm;

- Cập nhật, thực hiện đúng các quy định hướng dẫn chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật trong cấp cứu, chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19;

- Chấp hành các nội quy, quy định của Trung tâm;

- Tham gia các hoạt động chung của Trung tâm và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật khác có liên quan.

 

Chương IV

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CỦA TRUNG TÂM

 

Điều 16. Cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị

1. Trung tâm được tiếp nhận, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị do các cấp chính quyền của địa phương đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, hoặc huy động, trưng dụng hoặc từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật. Khi Trung tâm giải thể, các cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị này được bàn giao lại cho các cấp chính quyền địa phương, hoặc các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu của tài sản, trang thiết bị đó để xử lý, thanh quyết toán theo quy định của pháp luật. Đối với tài sản được tài trợ cho Trung tâm (không rõ chủ sở hữu sau khi Trung tâm giải thể) sẽ được chuyển về Bệnh viện ... để xem xét, giải quyết theo quy định của Bộ Y tế.

2. Căn cứ nhu cầu hoạt động của Trung tâm và nguồn kinh phí được giao, Giám đốc Trung tâm xây dựng danh mục thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, phương tiện… để Giám đốc Bệnh viện…đề nghị Bộ Y tế cấp, điều chuyển cho Trung tâm hoặc Giám đốc Bệnh viện huy động, mua sắm theo cơ chế quy định tại Nghị quyết 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ; Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ và cấp cho Trung tâm quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. Khi Trung tâm giải thể, các trang thiết bị, vật tư, phương tiện này được chuyển về Bệnh viện… để xem xét, giải quyết theo quy định của Bộ Y tế;

3. Giám đốc Trung tâm Hồi sức COVID-19 .. có trách nhiệm quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị được giao theo đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả và thực hiện việc thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Điều 17. Cơ chế tài chính

1. Nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm:

a) Ngân sách Nhà nước cấp từ nguồn kinh phí phòng chống dịch COVID-19 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

b) Nguồn hỗ trợ, tài trợ của của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố… và của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khác;

c) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

d) Lương và các khoản phụ cấp theo lương, công tác phí cho viên chức, người lao động được điều động, huy động đến làm việc tại Trung tâm do cơ quan, đơn vị chủ quản của cán bộ, viên chức, người lao động đó chi trả.

2. Nội dung chi

a) Chi đầu tư, mua sắm sửa chữa, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, phương tiện để đảm bảo hoạt động của Trung tâm;

b) Chi trả phụ cấp phòng chống dịch cho viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm;

c) Chi quản lý vận hành, duy trì hoạt động thường xuyên của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

d) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

3. Cơ chế tài chính

a) Các nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm đều phải được hạch toán, quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả;

b) Thực hiện việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán và thống kê, báo cáo các nguồn tài chính được giao theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ công khai, minh bạch tài chính theo quy định của pháp luật;

c) Trung tâm được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 theo quy định.

 

Chương V

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM

 

Điều 18. Với Bệnh viện ...

Trung tâm Hồi sức COVID-19 thuộc Bệnh viện.... là đơn vị lâm sàng trực thuộc Bệnh viện ......, chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Bệnh viện.... Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Y tế, trước Giám đốc Bệnh viện, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 Bệnh viện ...có mối quan hệ phối hợp công tác chặt chẽ với các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc Bệnh viện... trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chịu sự kiểm tra, giám sát của các phòng chức năng của Bệnh viện....

Điều 19. Với các cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19

- Trung tâm là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19, điều phối, tiếp nhận các người bệnh COVID-19 nặng do các cơ sở chuyển đến và chuyển những người bệnh COVID-19 nhẹ và vừa về tuyến dưới điều trị.

- Hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật về cấp cứu, điều trị cho các cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 trong khu vực.

Điều 20. Với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước

Trung tâm được hợp tác với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, từ Trung ương đến địa phương theo quy định của pháp luật để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 21. Với địa phương nơi Trung tâm đặt trụ sở

Trung tâm có mối quan hệ phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố…. trong việc bảo đảm công tác hậu cần, an ninh trật tự, xử lý chất thải, rác thải, dinh dưỡng người bệnh, và bảo đảm nơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại, các điều kiện sinh hoạt cần thiết của cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Hồi sức COVID-19 …… trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

 

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Điều 22. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có 6 Chương, 22 Điều.

2. Trong quá trình thực hiện, trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Bệnh viện....... xem xét, quyết định sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

 

GIÁM ĐỐC

(ký tên, đóng dấu)

 

 

                       

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 4211/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế (mẫu) Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4211/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 31/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF HEALTH

_________

No. 4211/QD-BYT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

________________________

Hanoi, August 31, 2021


 

DECISION

On promulgating the Regulation (template) on organization and operation of intensive care centers for patients with COVID-19 of hospitals under the Ministry of Health

__________

THE MINISTER OF HEALTH

 

Pursuant to the Government's Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

Pursuant to the Government's Decree No. 120/2020/ND-CP dated October 07, 2020 defining the establishment, reorganization and dissolution of public non-business units;

Pursuant to the Government's Decree No. 60/2021/ND-CP dated June 21, 2021 defining the financial autonomy mechanism of public non-business units;

Pursuant to the Government's Resolution No. 78/NQ-CP dated July 20, 2021 on the Government’s meeting on COVID-19 prevention and control;

Pursuant to the Government's Resolution No. 86/NQ-CP dated August 6, 2021 on urgent measures to prevent and control COVID-19 pandemic;

Pursuant to the Minister of Health’ Decision No. 3616/QD-BYT dated July 29, 2021 on approving the Scheme “Strengthening emergency and intensive care capacity for centers of treatment for patients with severe COVID-19”;

At the proposal of the Director of the Organization and Personnel Department.

 

DECIDES:

 

Article 1. To promulgate together with this Decision the Regulation (template) on organization and operation of intensive care centers (or hospitals) for patients with COVID-19 of hospitals under the Ministry of Health that are based in localities, units other than headquarters of such hospitals.

Article 2. Directors of hospitals under the Ministry of Health shall, based on law regulations and the Regulation (template) issued together with this Decision, develop and promulgate Regulations on organization and operation of their Intensive Care Centers for patients with COVID-19.

Article 3. This Decision takes effect on the signing date.

Chief of the Ministry Office, Directors of departments, agencies and hospitals under the Ministry of Health, heads of relevant agencies and units shall implement this Decision./.

 

 

THE MINISTER

 

 

Nguyen Thanh Phong


* All Appendices are not translated herein.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!