Quyết định 2826/QĐ-BYT 2021 Kế hoạch triển khai trang thiết bị y tế theo qui định ASEAN

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2826/QĐ-BYT

Quyết định 2826/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định về việc ban hành hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo qui định của ASEAN
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2826/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Quốc Cường
Ngày ban hành:09/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Dự kiến đăng tải QĐ về hồ sơ kỹ thuật chung trang thiết bị y tế ASEAN vào T5-6/2021

Ngày 09/6/2021, Bộ Y Tế ra Quyết định 2826/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định về việc ban hành hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo qui định của ASEAN.

Theo đó, đăng tải quyết định lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và website của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế vào tháng 5/2021. Cũng trong thời gian tháng 5-6/2021, Bộ sẽ thực hiện rà soát và có công văn thông báo cho các doanh nghiệp về hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo qui định của ASEAN.

Dự kiến tháng 6, 7/2021 Bộ Y tế sẽ tổ chức hội nghị Phổ biến nội dung cơ bản của Quyết định 2426/QĐ-BYT, Kế hoạch thực hiện của Bộ Y tế, hướng dẫn thực hiện và giải đáp thắc mắc cho các doanh nghiệp tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời làm việc với Đơn vị xây dựng phần mềm để cập nhập hệ thống cấp phép lưu hành để hoàn thiện Hệ thống công nghệ thông tin trước tháng 11/2021.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2826/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

______

Số: 2826/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định về việc ban hành hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo qui định của ASEAN

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2426/QĐ-BYT ngày 15/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo qui định của ASEAN;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định về việc ban hành hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo qui định của ASEAN.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế chủ trì, phối hợp với các Đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết định.

Điều 4. Các ông (bà) thủ trưởng các đơn vị: Trang thiết bị và Công trình y tế, Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- BT Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để ph/hợp);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

- Lưu: VT, TB-CT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trương Quốc Cường

 

 

 

 

BỘ Y TẾ

______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo qui định của ASEAN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2826/QĐ-BYT ngày 09 thán g06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

I. SỰ CẦN THIẾT

Chỉ thị của ASEAN về trang thiết bị y tế (AMDD - ASEAN Medical Device Directive) đã được 10 nước thành viên đồng thuận và ký kết vào ngày 21/11/2014; Hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế là một yêu cầu bắt buộc trong chỉ thị này.

Thực hiện qui định tại khoản 37 Điều 1 Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ và quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2426/QĐ-BYT ngày 15/5/2021 về việc ban hành hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo qui định của ASEAN (sẽ được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/01/2022), trên cơ sở đó, Bộ Y tế ban hành kế hoạch thực hiện với những nội dung sau:

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2426/QĐ-BYT ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo qui định của ASEAN nhằm phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các đơn vị để triển khai đầy đủ và hiệu quả Quyết định này.

2. Yêu cầu:

a. Kịp thời cập nhật các hoạt động liên quan trong suốt thời gian thực hiện.

b. Xác định rõ nhiệm vụ tương ứng của các đơn vị, phối hợp chặt chẽ và yêu cầu chủ động thực hiện để đạt được kết quả theo đúng yêu cầu và đúng tiến độ.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt các mục tiêu đề ra, Bộ trưởng Bộ Y tế phân công các đơn vị thực hiện theo kế hoạch như sau:

 

STT

Hoạt động

Kết quả

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian

Kinh phí

1

Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Quyết định

1.1

Rà soát và có công văn thông báo cho các doanh nghiệp

Công văn chính thức thông báo cho các doanh nghiệp

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

 

Tháng 5,6/2021

 

1.2

Đăng tải quyết định lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và website của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

Quyết định được đăng tải

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

 

Tháng 5/2021

 

1.3

Xây dựng tài liệu, chương trình phổ biến, hướng dẫn

Tài liệu, chương trình hướng dẫn

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế và các đơn vị có liên quan

Tháng 6, 7/2021

 

1.4

Tổ chức hội nghị Phổ biến nội dung cơ bản của Quyết định 2426/QĐ-BYT, Kế hoạch thực hiện của Bộ Y tế, hướng dẫn thực hiện và giải đáp thắc mắc cho các doanh nghiệp tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Hội nghị phổ biến và hướng dẫn được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ

Tháng 6, 7/2021

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

2

Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin

2.1

Làm việc với Đơn vị xây dựng phần mềm để cập nhập hệ thống cấp phép lưu hành

Hệ thống cấp phép lưu hành được cập nhật thêm mục Hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo qui định của ASEAN

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

Đơn vị Công nghệ thông tin

Hoàn thành trước tháng 11/2021

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

3

Tập huấn cho chuyên gia xét duyệt hồ sơ

3.1

Tập huấn cho chuyên gia xét duyệt hồ sơ về việc đọc và xét duyệt hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo qui định của ASEAN

Buổi tập huấn cho chuyên gia xét duyệt được tổ chức

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

 

Quý III/2021

Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác

 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm nguồn ngân sách nhà nước và hoặc từ các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

2. Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế chủ trì theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này, đảm bảo Kế hoạch được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

3. Kế hoạch này có thể được điều chỉnh tùy theo diễn biến của dịch COVID-19.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi