Quyết định 2787/QĐ-BYT 2021 phương án phòng dịch ở KCN

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2787/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “HƯỚNG DẪN CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH KHI CÓ TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19 TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, KHU CÔNG NGHIỆP”

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chng và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”;

Căn cứ Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng các Viện trực thuộc Bộ Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg. Phạm Minh Chính (để b/c);
- PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Thành viên BCĐQG PCD COVID-19;
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Tổng LĐLĐVN; Phòng TMCNVN;
- Lưu: VT, MT.

BỘ TRƯỞNG

 

 
Nguyễn Thanh Long

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH KHI CÓ TRƯỜNG HỢP MẮC BỆNH COVID-19 TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, KHU CÔNG NGHIỆP

(Theo Quyết định 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

Hướng dẫn này được xây dựng dựa trên các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, các Bộ, ngành liên quan, Tổ chức Y tế thế giới, Tổ chức Lao động quốc tế và các hướng dẫn, phương án phòng, chống dịch đã và đang triển khai tại các tỉnh, thành phố.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh (sau đây gọi tắt là CSSXKD), khu/cụm công nghiệp (sau đây gọi tắt là KCN).

- Đảm bảo sản xuất an toàn và thực hiện mục tiêu kép; hạn chế tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

2. Yêu cầu

- Thực hiện nguyên tắc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Các địa phương, đơn vị quán triệt tinh thần “chủ động tấn công” và nguyên tắc phòng chống dịch "phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”, luôn chuẩn bị cho các tình huống xấu hơn.

- Xác định nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 là trọng tâm, cấp bách và thường xuyên. Yêu cầu các CSSXKD, KCN và người lao động (NLĐ) chấp hành nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của Bộ Y tế và các Bộ, ngành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch, trên tinh thần “chống dịch như chống giặc” với chiến lược chuyển từ phòng ngự sang chủ động tấn công, lấy phòng dịch là cơ bản, là chiến lược, là lâu dài, là quyết định; gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch.

- Chủ động phương án hậu cần, đáp ứng yêu cầu cách ly, năng lực xét nghiệm, điều trị với phương châm “bốn TẠI CHỖ” để ứng phó kịp thời, khẩn trương, hiệu quả.

II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẠI CSSXKD, KCN

Các CSSXKD, KCN thực hiện Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 về hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho NLĐ, đặc biệt tập trung triển khai các nội dung sau:

1. Đối với CSSXKD, KCN:

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại KCN, CSSXKD, các tổ An toàn COVID-19 tại KCN, CSSXKD (chi tiết tại Phụ lục 1);

- Xây dựng phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại nơi làm việc; định kỳ tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống dịch và xây dựng kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho NLĐ; thực hiện cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch với chính quyền địa phương; tự đánh giá nguy cơ và cập nhật trên bản đồ an toàn COVID-19.

- Bố trí phương tiện đưa đón NLĐ tuân thủ các quy định phòng, chống dịch; tăng cường thông gió tại phân xưởng, nhà ăn; phân luồng NLĐ cố định tại phân xưởng, dây chuyền sản xuất, khi đưa đón NLĐ; giảm mật độ NLĐ tại mỗi ca làm việc, ca ăn; giảm tiếp xúc bằng bố trí vách ngăn tại nhà ăn và suất ăn riêng; thực hiện họp trực tuyến, làm việc tại nhà (với một số bộ phận hành chính, kế toán...); lắp đặt camera giám sát các khu vực có nguy cơ; lập danh sách quản lý thông tin của NLĐ gửi Ban quản lý KCN, các cơ quan y tế liên quan; yêu cầu NLĐ thực hiện 5K, ghi lại lịch trình tiếp xúc hàng ngày.

- Thực hiện việc quản lý NLĐ, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc đặc biệt các trường hợp đi, đến từ khu vực có dịch hoặc tham gia các sự kiện tập trung đông người có nguy cơ cao; thực hiện xét nghiệm sàng lọc cho NLĐ.

2. Đảm bảo phòng, chống dịch tại nhà trọ, khu nhà trọ, khu ký túc xá của NLĐ (gọi tắt là nhà trọ): Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ tất cả các nhà trọ trên địa bàn theo hướng dẫn tại Phụ lục 2; thành lập Ban quản lý hoặc tổ An toàn COVID-19 tại các nhà trọ; bố trí NLĐ cùng phân xưởng thì ở cùng phòng trong nhà trọ (đối với khu ký túc xá); yêu cầu NLĐ ký cam kết và thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

3. Đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ cho CSSXKD, KCN (cung cấp suất ăn, lương thực, thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ, vận chuyển, đưa đón chuyên gia, NLĐ, ngân hàng, điện lực, thu gom và xử lý rác thải, hậu cần, sửa chữa, bảo dưỡng cấp thoát nước...): Yêu cầu ký cam kết phòng, chống dịch với Ban quản ký KCN, CSSXKD, chính quyền địa phương; phối hợp với các CSSXKD, KCN thực hiện việc quản lý danh sách NLĐ, lịch trình, thời gian làm việc của NLĐ; định kỳ thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho toàn bộ NLĐ; yêu cầu NLĐ thực hiện 5K, ghi lại lịch trình tiếp xúc hàng ngày.

4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn với thông tin đơn giản, dễ hiểu; đôn đốc công tác phòng, chống dịch tại cho các CSSXKD, KCN.

5. Thành lập các tổ công tác liên ngành của địa phương: kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch tại CSSXKD, KCN, đặc biệt những cơ sở có quy mô lớn, nguy cơ lây lan cao; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định phòng, chống dịch, kể cả đình chỉ hoạt động.

III. CÁC PHƯƠNG ÁN KHI CÓ TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19

3.1. Xuất hiện trường hợp mắc tại 01 CSSXKD, KCN

3.1.1. Các biện pháp phòng, chống dịch cần làm ngay

- Kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 đã được phê duyệt.

- Quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ CSSXKD, KCN hoặc từng phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc có trường hợp mắc bệnh (F0) trên cơ sở tình hình thực tế.

- Cách ly các trường hợp F0 tại chỗ tại CSSXKD, KCN và thông báo ngay cho cơ quan y tế để chuyển cách ly, điều trị và thực hiện khoanh vùng, khử khuẩn theo quy định.

- Thông báo cho toàn thể NLĐ đang có mặt tại CSSXKD, KCN; yêu cầu NLĐ nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K, phân xưởng nào ở yên phân xưởng đó; không để xảy ra hoang mang, lo lắng với NLĐ.

- Rà soát toàn bộ NLĐ trong CSSXKD, KCN theo danh sách quản lý; khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F1), các trường hợp tiếp xúc với F1 (F2), tuyệt đối không để bỏ sót; thực hiện cách ly tập trung với tất cả các trường hợp F1 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú với các trường hợp F2. Trước khi đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung, thực hiện phân nhóm theo vị trí làm việc và nguy cơ tiếp xúc để bố trí cách ly y tế trong cùng khu với những trường hợp có cùng vị trí làm việc và nguy cơ tiếp xúc.

- Lập danh sách NLĐ là F1, F2, các trường hợp khác không có mặt tại CSSXKD, KCN tại thời điểm phong tỏa và gửi cho Sở Y tế/Trung tâm y tế cấp huyện nơi NLĐ đang lưu trú để xử trí theo quy định, đồng thời phối hợp với cơ quan y tế thông báo cho các đối tượng này ở yên tại nhà/nơi lưu trú, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của cơ quan y tế;

- Phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho những NLĐ theo nguy cơ.

- Đánh giá mối liên quan dịch tễ của các phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc khác với khu vực có F0:

(1) Nếu có mối liên quan dịch tễ với khu vực có F0 và có nguy cơ lây lan rộng trong toàn bộ CSSXKD, KCN thì xử lý như Tình huống 1, mục 3.1.2, phần III của Hướng dẫn này.

(2) Nếu chỉ có mối liên quan dịch tễ với khu vực có F0 thì phối hợp với chính quyền địa phương quyết định cách ly tại nhà đối với tất cả NLĐ của các phân xưởng này theo quy định; Lấy mẫu xét nghiệm với người cách ly tại nhà để khoanh vùng.

(3) Nếu không có mối liên quan dịch tễ với khu vực có F0 thì tiếp tục rà soát kỹ để phát hiện F1. Nếu có F1 thì tách ra và đưa đi cách ly tập trung ngay.

3.1.2. Các phương án xử lý tình huống tiếp theo khi có kết quả xét nghiệm

a. Tình huống 1: Phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh làm việc tại hầu hết các phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc.

- Cách ly các trường hợp F0 tại chỗ và thông báo ngay cho cơ quan y tế để chuyển cách ly, điều trị và thực hiện khoanh vùng, khử khuẩn theo quy định.

- Khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F1, F2 của các F0 mới để thực hiện cách ly theo quy định. Tất cả NLĐ trong CSSXKD, KCN được coi là F1 và thực hiện cách ly tập trung ngay.

- Tiến hành phong tỏa tạm thời toàn bộ khu vực CSSXKD, KCN.

- Thông báo ngay cho chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp; khẩn trương điều tra, truy vết tất cả các trường hợp có liên quan và thông tin cho các cơ quan liên quan, các CSSXKD, KCN lân cận; thiết lập phương án cách ly tập trung ngay tại CSSXKD, KCN trong trường hợp cần cách ly tập trung số lượng lớn NLĐ.

b. Tình huống 2: Phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh tập trung trong cùng 01 phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc.

- Cách ly các trường hợp F0 tại chỗ và thông báo ngay cho cơ quan y tế để chuyển cách ly, điều trị và thực hiện khoanh vùng, khử khuẩn theo quy định.

- Khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F1, F2 của các F0 mới để thực hiện cách ly theo quy định. Tất cả NLĐ trong cùng phân xưởng/dây chuyền sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc nơi có trường hợp mắc bệnh được coi là F1 và thực hiện cách ly tập trung ngay.

- Yêu cầu toàn bộ NLĐ khai báo y tế bắt buộc với chính quyền địa phương và y tế cơ sở nơi cư trú để phối hợp theo dõi và quản lý.

c. Tình huống 3: Không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh; tất cả các mẫu xét nghiệm trong CSSXKD, KCN âm tính

Rà soát toàn bộ NLĐ trong CSSXKD, KCN theo danh sách quản lý để tiếp tục theo dõi, giám sát và định kỳ thực hiện xét nghiệm sàng lọc để kịp thời phát hiện các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

3.2. Xuất hiện trường hợp bệnh tại nhiều CSSXKD, KCN

- CSSXKD, KCN có trường hợp mắc bệnh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như hướng dẫn tại Mục 3.1 phần III của Hướng dẫn này.

- Từng CSSXKD, KCN thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 theo hướng dẫn tại Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020.

Căn cứ kết quả đánh giá nguy cơ và diễn biến tình hình dịch thực tế tại CSSXKD, KCN, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét quyết định việc tiếp tục hoặc dừng hoạt động để đảm bảo quy định phòng, chống dịch và an toàn sản xuất.

3.3. Vệ sinh khử khuẩn tại CSSXKD, KCN có trường hợp mắc bệnh

Tiến hành vệ sinh khử khuẩn theo hướng dẫn tại Công văn 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng.

IV. PHƯƠNG ÁN XÉT NGHIỆM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

4.1. Khi chưa xuất hiện trường hợp mắc COVID-19

Tổ chức xét nghiệm sàng lọc bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp, tối thiểu 05-07 ngày/lần cho: toàn bộ NLĐ tham gia cung cấp các dịch vụ có tiếp xúc với NLĐ tại CSSXKD và tối thiểu 20% NLĐ tại CSSXKD có nguy cơ cao (lưu ý các đối tượng: tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, người vận chuyển, giao nhận hàng...). Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, thực hiện cách ly và xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn để khẳng định.

4.2. Xuất hiện trường hợp bệnh tại 01 CSSXKD, KCN

- Đối với các trường hợp F1 làm cùng phân xưởng/tổ sản xuất/cùng vị trí làm việc: xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn.

- Đối với các trường hợp làm cùng trong CSSXKD, KCN trong các phân xưởng phân xưởng/tổ sản xuất/cùng vị trí làm việc khác được coi là F1: thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên

+ Nếu kết quả dương tính thì tiếp tục xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn.

+ Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo nguyên tắc gộp mẫu các trường hợp cùng phân xưởng/tổ sản xuất/cùng vị trí làm việc, cùng phòng trọ, nơi lưu trú...

- Đối với toàn bộ NLĐ còn lại: xét nghiệm nhanh kháng nguyên, nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn.

4.3. Xuất hiện trường hợp mắc tại nhiều CSSXKD, KCN

4.3.1. CSSXKD, KCN có trường hợp bệnh: Tiến hành sàng lọc như hướng dẫn tại Mục 4.2 của hướng dẫn này.

4.3.2. CSSXKD, KCN không có trường hợp bệnh: Thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh hoặc RT-PCR mẫu gộp cho: Toàn bộ NLĐ (nếu đủ năng lực) hoặc tối thiểu 50% NLĐ. Ưu tiên xét nghiệm cho nhóm NLĐ có nguy cơ cao.

V. CÁC PHƯƠNG ÁN CÁCH LY Y TẾ

5.1. Nguyên tắc chung

- Ưu tiên cách ly tại chỗ trong CSXKD, KCN, hạn chế di chuyển NLĐ ra các khu vực không có dịch, trừ trường hợp CSXKD, KCN không có khu cách ly tập trung.

- Bố trí cách ly F1 theo nhóm nguy cơ trên nguyên tắc những người cùng phân xưởng/dây chuyền sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc được bố trí cùng khu vực; Thực hiện xét nghiệm cho F1 định kỳ để xử lý kịp thời.

- Trường hợp số lượng F1 vượt quá năng lực cách ly của khu cách ly tập trung trên địa bàn, xem xét áp dụng thiết chế cách ly y tế tập trung khu vực phong tỏa ngay tại khu vực/địa điểm có đông NLĐ là F1 lưu trú như khu nhà trọ tập trung đông NLĐ, nhưng phải đảm bảo quản lý, giám sát chặt chẽ.

5.2. Cách ly y tế tập trung tại khu vực phong tỏa có nhiều F1 lưu trú

- Thực hiện theo các hướng dẫn tại Quyết định 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19”.

- Trường hợp mật độ NLĐ trong khu nhà trọ quá đông, liên tục xuất hiện các trường hợp mắc COVID-19 thì tiến hành rà soát đưa 50% số NLĐ không phải là F1 ra các cơ sở cách ly y tế tập trung khác. Tổ chức vệ sinh khử khuẩn sau khi giãn cách (có thể hướng dẫn cho NLĐ tự khử khuẩn) theo hướng dẫn tại Công văn 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế.

- Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 từ 03-05 ngày/lần đối với F1.

- Từng nhà ở, nhà trọ, nơi lưu trú của NLĐ trong khu phong tỏa sẽ áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà theo Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài ra, phải thực hiện các yêu cầu sau:

+ Thời gian cách ly y tế: đủ 28 ngày

+ Cán bộ y tế/tổ COVID-19 cộng đồng đo thân nhiệt và theo dõi sức khỏe người cách ly ít nhất 2 lần/ngày (sáng, chiều). Trường hợp không đủ cán bộ để đo thân nhiệt cho người cách ly thì cấp cho mỗi người cách ly/phòng cách ly 01 nhiệt kế để tự đo và báo cho cán bộ y tế (trừ trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19); Hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở khai báo y tế hàng ngày.

+ Công an, y tế cấp xã, tổ trưởng tổ dân phố/trưởng thôn hoặc tổ Covid cộng đồng khai báo y tế; giám sát việc tuân thủ của người cách ly và xử lý kịp thời khi có vi phạm.

+ Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người cách ly và người giám sát ít nhất 04 lần (ngày đầu, ngày 14, ngày thứ 20, ngày thứ 28).

VI. PHƯƠNG ÁN VẬN CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG

6.1. Khi chưa có trường hợp bệnh xuất hiện

6.1.1. Phương tiện đưa đón

- Đăng ký lịch trình cụ thể và đảm bảo: Không chở quá số người theo giấy phép được cấp; mở cửa sổ, cửa thông gió nếu có thể trong khi di chuyển; có sẵn dung dịch sát khuẩn tay (đã được Bộ Y tế cấp phép); có mã QR code điểm kiểm dịch dán ở cửa lên xuống xe; có thùng đựng rác trên xe; có camera giám sát trên xe.

- Lập danh sách/quản lý bằng thẻ, cố định chỗ ngồi cho từng người trên xe.

6.1.2. CSSXKD sử dụng lao động: Lập danh sách cố định NLĐ đi trên mỗi xe; thông báo đến Sở Y tế địa phương nơi NLĐ lưu trú để phối hợp giám sát.

6.1.3. Lái xe, phụ xe

- Thường xuyên sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trong suốt quá trình đưa đón; chỉ cho NLĐ có tên trong danh sách lên xe di chuyển đúng tuyến cố định đã cho phép; không dừng đỗ dọc đường; vệ sinh, khử khuẩn xe cuối mỗi ngày.

- Yêu cầu NLĐ quét thẻ, mã QR code ở cửa xe, sát khuẩn tay trước khi lên xe và đeo khẩu trang trong suốt hành trình.

6.1.4. Đối với người đi xe: Luôn thực hiện 5K; quét thẻ, mã QR code ở cửa xe, sát khuẩn tay trước khi lên xe và ngồi đúng vị trí.

6.1.5. Đối với người sử dụng phương tiện di chuyển cá nhân hoặc công cộng: Thực hiện 5K, cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone, ghi lại lịch trình di chuyển. Đối với phương tiện công cộng cần ghi lại thông tin về phương tiện; không sử dụng phương tiện công cộng khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở.

6.2. Xuất hiện trường hợp bệnh tại cộng đồng nơi có CSSXKD, KCN

- Thực hiện theo mục 6.1 phần VI của hướng dẫn này; lái xe, phụ xe phải đo nhiệt độ cho người đi xe trước khi lên xe; thông báo cho CSSXKD, KCN và y tế địa phương khi có người sốt, ho, khó thở.

- Khuyến khích CSSXKD, KCN tổ chức đưa đón NLĐ hoặc NLĐ sử dụng phương tiện cá nhân, hạn chế di chuyển bằng phương tiện công cộng.

6.3. Xuất hiện trường hợp bệnh tại CSSXKD, KCN

Tổ chức khu lưu trú tập trung cho NLĐ tại mỗi CSSXKD, KCN.

6.3.1. Đón NLĐ từ nơi cư trú về nơi lưu trú tập trung

a. Phương tiện đón: Như mục 6.1 phần VI của Hướng dẫn này; giảm chỗ ngồi trên xe xuống 50% theo giấy phép được cấp, đánh dấu ghế ngồi đảm bảo giãn cách.

b. CSSXKD, KCN sử dụng lao động

- Lập danh sách và thông tin NLĐ cần đón gửi Ban Quản lý KCN để xác nhận đủ điều kiện đi làm; chỉ đón người đã được xác nhận đủ điều kiện đi làm.

- Căn cứ vào số lượng NLĐ cần đón, CSSXKD xây dựng phương án vận chuyển gửi Sở Giao thông Vận tải và Ban Quản lý KCN để theo dõi, quản lý.

c. Lái xe, phụ xe: Như điểm c, mục 6.1, phần VI của Hướng dẫn này; đo thân nhiệt cho NLĐ trước khi lên xe; yêu cầu NLĐ ngồi đúng số ghế của mình.

d. Đối với người đi xe: Như điểm d, mục 6.1, phần VI của Hướng dẫn này.

6.3.2. Đưa đón NLĐ từ nơi lưu trú tập trung đến nơi làm việc

a. Phương tiện đưa đón: Như điểm a, mục 6.3.1 của Hướng dẫn này và gắn tên cố định người đi xe vào ghế đảm bảo giãn cách theo danh sách.

b. CSSXKD sử dụng lao động: Có phương án đưa đón NLĐ; bố trí người làm cùng phân xưởng/văn phòng/ca làm việc đi chung một xe, nên bố trí người lưu trú trong cùng một khu đi làm cùng một ca.

c. Lái xe, phụ xe: Như điểm c, mục 6.3.1, phần VI của Hướng dẫn này; khai báo y tế trước khi bắt đầu đưa đón; bố trí ở cùng khu lưu trú tập trung với NLĐ; luôn thực hiện 5K.

d. Người đi xe: Như điểm d, mục 6.3.1, phần VI của Hướng dẫn này.

VII. PHƯƠNG ÁN NƠI Ở TẬP TRUNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

7.1. Các hình thức lưu trú tập trung

- Nơi lưu trú tập trung (Khu nhà trọ tập trung, ký túc xá; khách sạn, nhà nghỉ, khu nhà trường học, nhà thi đấu, trường nghề … chuyển đổi công năng);

- Nơi lưu trú dã chiến tại CSSXKD, KCN.

7.2. Nơi lưu trú tập trung

Nơi lưu trú tập trung chỉ lưu trú NLĐ của 01 CSSXKD, KCN. Nơi lưu trú tập trung phải đảm bảo:

- Kiểm soát được các lối ra vào; thuận tiện cho việc đưa đón NLĐ; có biển báo: KHU VỰC LƯU TRÚ TẬP TRUNG - KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO; điểm khai báo y tế, tạo mã QR code điểm kiểm dịch tại cổng ra vào; điểm/khu vực cung ứng lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu; điểm khử khuẩn phương tiện, hàng hóa và nơi rửa tay với xà phòng/ dung dịch sát khuẩn tay; hệ thống camera giám sát tại cổng/lối ra vào, khu vực công cộng trong nơi lưu trú, kết nối với hệ thống thông tin của cấp xã, huyện để phối hợp giám sát.

- Đảm bảo yêu cầu về điều kiện nhà trọ theo mục 1, phần II, Phụ lục 2 của Hướng dẫn này.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn và quản lý chất thải, theo quy định tại mục V, Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020.

- Thành lập Ban quản lý nơi lưu trú tập trung để tổ chức, kiểm soát NLĐ ra vào theo danh sách được phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19; tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; niêm yết số điện thoại người đứng đầu ban quản lý, điện thoại đường dây nóng.

- Thành lập các tổ COVID-19 tại nơi lưu trú tập trung; thành phần gồm: đại diện chính quyền địa phương/tổ dân phố (tổ trưởng), đại diện ban quản lý nơi lưu trú tập trung, đại diện NLĐ tại khu lưu trú và đại diện CSSXKD, KCN (tổ phó); có thể thành lập một tổ hoặc nhiều tổ.

7.3. Nơi lưu trú dã chiến

Thực hiện như mục 7.2, phần VII của Hướng dẫn này. Ngoài ra, nơi lưu trú dã chiến cần đảm bảo:

- Tách biệt khỏi các khu vực sản xuất, khu vực nguy hiểm, phải có rào chắn xung quanh và được phân làm các khu vực: Khu vực khử khuẩn, khu vực lưu trú, khu vực bếp ăn, khu vực vệ sinh chung, khu vực phơi quần áo, khu vực tập kết rác thải.

- Bố trí NLĐ của mỗi CSSXKD, KCN lưu trú tại một khu vực riêng để hạn chế lây nhiễm chéo.

VIII. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19

8.1. Yêu cầu chung

- Điều trị các bệnh nhân COVID-19 trong KCN tại chỗ:

+ Thiết lập cơ sở cách ly điều trị tại chỗ áp dụng đối với trường học, nhà máy, xí nghiệp, công sở, đơn vị quân đội v.v... có các bệnh nhân COVID-19.

+ Huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư...) cho các đơn vị điều trị bệnh nhân. Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, điều động nhân lực tập trung cho địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

- Đảm bảo công tác khám, chữa bệnh trong vùng cách ly y tế (khu phong tỏa).

+ Thiết lập tại trạm y tế xã (sau đây gọi tắt là TYT) ở vùng cách ly một phòng khám bệnh đa khoa tạm thời, trong đó phải phân làm 02 khu riêng biệt để tránh lây nhiễm, gồm: khu tiếp nhận, khám, cách ly tạm thời các bệnh nhân COVID-19 và khu tiếp nhận, khám, cấp cứu các bệnh nhân thông thường khác.

+ Huy động nhân lực từ bệnh viện tỉnh, bệnh viện huyện về TYT để thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh, sơ cấp cứu thường trực 24/24h, gồm bác sĩ đa khoa, truyền nhiễm, sản khoa, chuyên khoa nội, nhi, điều dưỡng.

+ Huy động và bổ sung trang thiết bị, phương tiện cần thiết: ít nhất có 02 xe cứu thương thường trực tại TYT (01 chở người nghi nhiễm, 01 chở người bệnh thông thường cần chuyển tuyến), máy chụp X-quang di động (xe chụp X-quang lưu động), máy siêu âm, monitor theo dõi người bệnh, xét nghiệm nhanh đường máu; bổ sung thêm máy đo huyết áp, nhiệt kế điện tử và các phương tiện, dụng cụ thăm khám người bệnh bảo đảm sử dụng riêng cho người bệnh nghi nhiễm và người bệnh không thuộc diện nghi nhiễm.

+ Bổ sung thuốc bảo đảm tối thiểu danh mục và số lượng thuốc đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh các bệnh thường gặp, bệnh mạn tính ngay tại TYT, sử dụng Danh mục thuốc bảo hiểm y tế theo Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018. Trung tâm y tế huyện chịu trách nhiệm cung ứng đủ thuốc cho TYT và mở cổng thanh toán bảo hiểm y tế ngay tại TYT.

- Tổ chức triển khai công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh vượt khả năng điều trị của TYT lên bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh:

+ Vận chuyển về khu vực điều trị cách ly của Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh bằng xe ô tô cứu thương.

+ Tại Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, bố trí một khu vực điều trị cách ly riêng cho những bệnh nhân từ vùng cách ly chuyển lên. Khu điều trị cách ly nên có khoảng từ 50-100 giường bệnh đa khoa (theo quy mô dân số vùng cách ly).

+ Trường hợp không thể bố trí buồng phẫu thuật tại bệnh viện, phải có buồng riêng cho người bệnh của vùng cách ly ở Khoa Phẫu thuật. Khoa Thận nhân tạo cũng cần có buồng riêng cho người chạy thận là người dân của vùng cách ly.

- Bộ Y tế chỉ định bệnh viện tuyến cuối điều trị bệnh nhân COVID-19.

8.2. Phương án điều trị bệnh nhân COVID-19

8.2.1. Khám sàng lọc và phân loại bệnh nhân COVID-19 theo Quyết định 2008/QĐ-BYT ngày 26/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19.

a) Bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng lâm sàng.

b) Bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng.

8.2.2. Phương án điều trị, chăm sóc y tế cho bệnh nhân COVID-19

a) Nhóm bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng lâm sàng

- Chuyển toàn bộ bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính đến KHU CÁCH LY THEO DÕI Y TẾ để theo dõi và chăm sóc y tế. Trong quá trình theo dõi y tế, nếu có xuất hiện triệu chứng lâm sàng sẽ phải chuyển sang phòng riêng để được chăm sóc y tế (phòng có trang bị camera theo dõi, có bình oxy và một số phương tiện cấp cứu) để chờ chuyển đến cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Đối với những bệnh nhân COVID-19 đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính được chuyển sang phòng riêng.

- Hướng dẫn thiết lập, quản lý, vận hành KHU CÁCH LY THEO DÕI Y TẾ tại Phụ lục 3 của Hướng dẫn này.

b) Nhóm bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng lâm sàng

- Chuyển những người này đến cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 hoặc thiết lập bệnh viện dã chiến để được chăm sóc và điều trị.

- Thiết lập cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19: có 02 phương án.

+ Trưng dụng bệnh viện hiện hữu làm cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19: Chuyển toàn bộ bệnh nhân không mắc COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện sang cơ sở điều trị khác. Sử dụng toàn bộ cơ sở hạ tầng của bệnh viện này làm cơ sở chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19.

+ Thiết lập bệnh viện dã chiến: Sử dụng những cơ sở đã có sẵn điều kiện hạ tầng về cung cấp nước sạch, nhà vệ sinh, hệ thống thu gom, xử lý nước thải.

IX. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC SẢN XUẤT KHI CÓ DỊCH TẠI CSSXKD, KCN

9.1. Yêu cầu chung

- Tất cả CSSXKD, KCN trước khi quay trở lại hoạt động phải được rà soát, kiểm tra đánh giá điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong sản xuất và có đầy đủ các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Các CSSXKD, KCN phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, điều kiện, phương án tổ chức sản xuất phòng, chống dịch COVID-19, quy mô sản xuất do chính quyền địa phương quy định.

- Các cơ quan của tỉnh, UBND cấp huyện tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát CSSXKD, KCN thực hiện các biện pháp phòng, chong dịch COVID-19 trong sản xuất.

9.2. Các yêu cầu để tổ chức sản xuất trở lại tại CSSXKD, KCN

9.2.1. Điều kiện chung để tổ chức sản xuất

- Chỉ sử dụng NLĐ đã được cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đã được kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch trong thời gian trước ngày dự kiến làm việc 28 ngày và có 02 lần xét nghiệm RT-PCR có kết quả âm tính trước thời gian dự kiến làm việc 14 ngày (trong đó lần gần nhất trước khi quay trở lại làm việc tại CSSXKD, KCN là 01 ngày), không có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh.

- Nơi lưu trú cho NLĐ: Phải đáp ứng yêu cầu tại Mục VII của Hướng dẫn này. Nếu dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì địa phương có thể yêu cầu NLĐ nếu đi khỏi nơi làm việc, nơi lưu trú tập trung thì khi quay trở lại CSSXKD, KCN phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và xét nghiệm RT-PCR 03 lần có kết quả âm tính (mỗi lần cách nhau 07 ngày, lần cuối cùng trước khi trở lại làm việc 01 ngày) mới được trở lại làm việc.

- Trước khi tổ chức sản xuất lại ít nhất 03 ngày: CSSXKD, KCN bố trí đón NLĐ đến nơi lưu trú tập trung hoặc nơi lưu trú dã chiến và xét nghiệm SARS-COV-2 bằng test nhanh kháng nguyên cho toàn bộ NLĐ.

- Thiết lập khu cách ly tập trung cho NLĐ khi cần thiết.

- Tổ chức quản lý NLĐ khép kín theo phân xưởng, tổ, nhóm (dưới 30 NLĐ) từ nơi sản xuất đến nơi ăn, ở; bố trí khu vực sản xuất ngăn cách riêng biệt theo nhóm NLĐ không quá 30 người/ khu vực.

- Xét nghiệm sàng lọc cho NLĐ định kỳ, theo yêu cầu của cơ quan y tế địa phương.

- Hàng tuần gửi danh sách toàn bộ công ty khách hàng, đơn vị cung cấp dịch vụ thường xuyên giao dịch trực tiếp với CSSXKD, KCN tới Ban Quản lý KCN và Sở Y tế để theo dõi.

- Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ cho CSSXKD, KCN: NLĐ phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính 01 ngày trước khi CSSXKD, KCN hoạt động trở lại; định kỳ 01 lần/tuần phải xét nghiệm sàng lọc; hàng tuần báo cáo danh sách NLĐ cho Ban Quản lý các CSSXKD, KCN để quản lý, theo dõi; bố trí vùng đệm để giao nhận hàng.

- Hạn chế tối đa sử dụng lao động ngắn hạn, thời vụ. Trường hợp cần thiết sử dụng thì NLĐ phải cách ly tập trung 21 ngày tại khu cách ly tập trung của CSSXKD, KCN và có 03 lần xét nghiệm RT-PCR có kết quả âm tính (mỗi lần cách nhau 07 ngày, lần cuối cùng trước 01 ngày trước khi vào làm việc tại CSSXKD, KCN) và phải xét nghiệm sàng lọc hàng tuần.

- Nếu không có bộ phận y tế tại CSSXKD, KCN thì phải ký kết hợp đồng với đơn vị y tế.

- Thực hiện theo đúng các quy định tại Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 và tổ chức thực hiện 5K.

9.2.2. Quy mô sử dụng lao động: Căn cứ tình hình dịch để giảm quy mô sử dụng lao động từ 25-50% đối với những CSSXKD, KCN có trên 500 NLĐ.

9.2.3. CSSXKD, KCN phải cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19

- Quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá và nơi lưu trú đối với lao động; quy định về phương án đưa, đón NLĐ; nơi lưu trú tập trung, khu vực cách ly tập trung; xét nghiệm sàng lọc...

- Các quy định khác theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

X. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

10.1: Lựa chọn CSSXKD, KCN theo thứ tự ưu tiên

- CSSXKD, KCN có trường hợp F0

- CSSXKD, KCN có trường hợp F1

- CSSXKD, KCN gần CSSXKD, KCN có trường hợp F0

- CSSXKD, KCN nằm trên địa bàn hành chính cấp xã có trường hợp F0

- CSSXKD, KCN nằm trên địa bàn hành chính cấp xã có trường hợp F1

- CSSXKD, KCN gần CSSXKD, KCN có trường hợp F1

10.2. Người được chọn trong CSSXKD, KCN

Ưu tiên tiêm trước với NLĐ (cả VN và nước ngoài) theo thứ tự như sau:

- Người tiếp xúc với trường hợp F1 sau khi hết cách ly và chưa được tiêm.

- NLĐ sinh sống tại vùng có trường hợp mắc bệnh hoặc đi lại, di chuyển từ nơi có ổ dịch về.

- Lãnh đạo CSSXKD, KCN và phân xưởng, bộ phận.

- Nhân viên y tế cơ quan.

- Cán bộ, nhân viên làm tại nhà ăn.

- Người giao hàng, vận chuyển, cung cấp hàng hóa.

- Bảo vệ, nhà xe

- Công nhân vệ sinh.

- Nhân viên tổ an toàn COVID-19 trong CSSXKD, KCN.

- Công nhân, lao động khác.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Lãnh đạo CSSXKD, KCN có thể quyết định thêm một số đối tượng khác.

XI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

11.1. Ủy ban nhân dân /Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai các phương án phòng, chống dịch khi có ca mắc COVID-19 tại CSSXKD, KCN; kiểm tra, giám sát việc thực hiện; xử lý nghiêm, quyết định dừng các CSSXKD, KCN không có hoặc không thực hiện phương án phòng, chống dịch COVID-19;

- Bố trí đầy đủ nguồn lực để triển khai các phương án khi có trường hợp mắc COVID-19 tại CSSXKD, KCN.

11.2. Ban Quản lý khu công nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại các CSSXKD, KCN;

- Yêu cầu CSSXKD ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

11.3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Ban hành các quy định về an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong sản xuất theo phân công; Tham mưu UBND cấp tỉnh cho dừng hoạt động đối với CSSXKD, KCN không an toàn.

- Xây dựng kế hoạch, phương án xét nghiệm, theo dõi y tế, chăm sóc, điều trị.

11.4. Các Sở, ban, ngành khác

- Thực hiện theo phân công của UBND/BCĐ phòng, chống dịch cấp tỉnh;

- Sở Công thương: đôn đốc các CSSXKD, KCN cập nhật bản đồ an toàn COVID-19.

- Sở Giao thông vận tải: Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các phương án đưa, đón, vận chuyển NLĐ.

- Sở Xây dựng: ban hành và kiểm tra việc thực hiện quy định, hướng dẫn nơi lưu trú tập trung cho NLĐ tại CSSXKD, KCN.

- Công an tỉnh: quản lý thường trú, tạm trú của NLĐ; đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung/khu vực phong tỏa, các CSSXKD, KCN.

11.5. Các CSSXKD, KCN

- Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 theo QĐ 2194; xây dựng và triển khai các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại CSSXKD, KCN.

- Ký cam kết thực hiện hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 với Ban Quản lý CSSXKD, KCN tỉnh.

- Yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ ký cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm tra việc thực hiện; báo cáo danh sách các đơn vị cung cấp dịch vụ cho Ban quản lý CSSXKD, KCN.

Trên đây là nội dung Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại CSSXKD, KCN. Trên cơ sở hướng dẫn này và diễn biến thực tế tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chính quyền các cấp và các CSSXKD, KCN xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp và đảm bảo an toàn sản xuất. Hướng dẫn này sẽ được cập nhật, sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế trong công tác phòng, chống dịch.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có các khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) để được hướng dẫn, giải quyết.

 

PHỤ LỤC 1.

HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP “TỔ AN TOÀN COVID-19” TẠI CSSXKD, KCN

 

1. Mục tiêu

Hỗ trợ tuyên truyền, giám sát, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại các phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất của các CSSXKD, KCN.

2. Cách thức tổ chức

- Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của từng địa phương, đối với các CSSXKD, KCN quy mô lớn có thể xem xét thành lập các “Tổ An toàn COVID-19” tại nơi làm việc.

- Mỗi “Tổ An toàn COVID-19” có từ 03 - 05 người, thành phần gồm: lãnh đạo bộ phận/phân xưởng, thành viên Mạng lưới An toàn vệ sinh viên/Cán bộ An toàn vệ sinh lao động/NLĐ có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu.

- Các “Tổ An toàn COVID-19” do giám đốc CSSXKD, KCN ra quyết định thành lập.

3. Nhiệm vụ của “Tổ An toàn COVID-19” tại CSSXKD, KCN:

Hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của CSSXKD, KCN triển khai thực hiện các hướng dẫn phòng, chống dịch theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020, cụ thể là:

- Tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của người lao động tại nơi làm việc.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát về tình hình sức khỏe của người lao động

- Phát hiện, nhắc nhở, kiến nghị người có trách nhiệm xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc theo nội quy phòng, chống dịch của CSSXKD, KCN và quy định phòng, chống dịch của chính quyền địa phương. Báo cáo kịp thời cho lãnh đạo quản lý và bộ phận y tế của CSSXKD, KCN khi phát hiện trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 (Ho, sốt, khó thở...) để xử lý theo quy định.

- Hỗ trợ CSSXKD, KCN và cơ quan chức năng truy vết các trường hợp F1, F2 và các trường hợp khẩn cấp khi CSSXKD, KCN có trường hợp mắc COVID-19 hoặc phải cách ly theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch phù hợp khác do lãnh đạo CSSXKD, KCN phân công.

 

PHỤ LỤC 2.

YÊU CẦU PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 Ở NHÀ TRỌ/KHU NHÀ TRỌ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CỘNG ĐỒNG

 

I. Đối tượng áp dụng

- Chủ nhà trọ.

- NLĐ hiện đang ở trọ.

- UBND cấp xã nơi có nhà trọ/ khu nhà trọ đóng trên địa bàn.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng NLĐ đang ở trọ.

II. Các yêu cầu về phòng, chống dịch tại nhà trọ/khu nhà trọ

1. Yêu cầu về điều kiện của nhà trọ

- Đảm bảo thông thoáng, diện tích phòng trọ không nhỏ hơn 05m2/người.

- Có điểm rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các vị trí sử dụng chung trong nhà trọ/khu trọ.

- Có tờ rơi, áp phích tuyên truyền về thực hiện 5K; niêm yết số điện thoại của Tổ Covid cộng đồng, đường dây nóng ngành y tế, người quản lý nhà trọ/khu nhà trọ.

- Tốt nhất có công trình vệ sinh khép kín ở mỗi phòng, nếu sử dụng nhà vệ sinh chung thì không quá 12 người/01 nhà vệ sinh.

- Có đủ nước sạch để sử dụng cho ăn uống, sinh hoạt.

- Có dung dịch tẩy rửa thông thường, thùng/chậu đựng nước, cây lau nhà để tự vệ sinh khử khuẩn nơi ở.

- Có thùng rác có nắp đậy để thu gom rác thải hàng ngày.

- Đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.

2. Yêu cầu về trách nhiệm của các đối tượng liên quan

2.1. Yêu cầu về trách nhiệm của người ở trọ

- Thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, cài đặt Bluezone, thực hiện 5K và các quy định trong công tác phòng, chống dịch tại nơi ở.

- Không tập trung đông người trong khu nhà trọ. Không ra khỏi khu nhà trọ khi không cần thiết.

- Thông báo tình hình sức khỏe khi có một trong các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, khó thở và các vấn đề sức khỏe cho trạm y tế xã, đường dây nóng của ngành y tế và CSSXKD, KCN.

- Ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19 với chủ nhà trọ và chính quyền địa phương. Phối hợp với Tổ Covid cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

2.2. Yêu cầu về trách nhiệm của chủ/quản lý nhà trọ/khu nhà trọ

- Đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 đối với nhà trọ/khu nhà trọ nêu tại mục 1 của Phụ lục này.

- Ký cam kết thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 với UBND cấp xã và yêu cầu NLĐ thuê trọ ký cam kết thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

- Hằng ngày cung cấp danh sách người ở trọ cho UBND cấp xã.

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở NLĐ trong khu nhà trọ thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

- Thông báo cho UBND cấp xã khi có người ở trọ có một trong các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, khó thở và các vấn đề sức khỏe khác.

- Phối hợp với Tổ Covid cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

2.3. Trách nhiệm của UBND cấp xã

- Quản lý chặt chẽ tất cả các khu nhà trọ cho NLĐ trên địa bàn.

- Thành lập tổ Covid cộng đồng trong khu nhà trọ trong đó có các chủ/quản lý nhà trọ và đại diện NLĐ.

- Xử phạt theo thẩm quyền đối với NLĐ không tuân thủ quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong nhà trọ đồng thời thông báo cho doanh nghiệp có sử dụng lao động.

- Yêu cầu chủ nhà trọ/khu nhà trọ cho NLĐ ký cam kết và có trách nhiệm quản lý NLĐ thuê nhà thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

- Thường xuyên kiểm tra các chủ/quản lý nhà trọ về việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong khu nhà trọ. Xử lý nghiêm các vi phạm về quy định phòng, chống dịch COVID-19.

 

PHỤ LỤC 3.

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP, QUẢN LÝ, VẬN HÀNH KHU CÁCH LY THEO DÕI Y TẾ NGƯỜI NHIỄM SARS-COV-2 CHƯA CÓ TRIỆU CHỨNG

 

I. Mục đích

Cách ly theo dõi sức khỏe những người nhiễm SARS-CoV-2 chưa có triệu chứng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng và giảm quá tải bệnh viện điều trị COVID-19 trong tình huống số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tăng cao trên địa bàn tỉnh.

II. Hình thức cách ly

Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung theo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và có theo dõi, chăm sóc y tế.

III. Đối tượng cách ly theo dõi y tế

Người nhiễm SARS-CoV-2 nhưng chưa có triệu chứng lâm sàng.

IV. Thời gian cách ly theo dõi y tế

Tối thiểu 14 ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính và đáp ứng tiêu chuẩn đối với người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng theo Quyết định 2008/QĐ-BYT ngày 26/4/2021.

V. Thiết lập Khu cách ly theo dõi y tế

1. Lựa chọn địa điểm thiết lập khu cách ly theo dõi y tế và ra quyết định thành lập thực hiện theo Quyết định 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về việc hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

2. Btrí các bộ phận/đơn vị của khu cách ly theo dõi y tế

2.1. Trạm gác

- Bố trí theo hướng dẫn tại Quyết định 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020.

- Đặt biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “KHU CÁCH LY THEO DÕI Y TẾ - KHÔNG NHIỆM VỤ MIỄN VÀO”.

2.2. Điểm khử khuẩn phương tiện vận chuyn

- Bố trí gần cổng ra vào cơ sở cách ly.

- Tất cả các phương tiện vận chuyển được phép ra, vào cơ sở cách ly theo dõi y tế phải được phun khử trùng bằng dung dịch chứa 0,1% Clo hoạt tính.

2.3. Lối đi riêng cho người nhiễm và nhân viên y tế và nhng người phục vụ

2.4. Bố trí các khu vực bên trong

a) Phân khu dành cho người nhiễm

- Lựa chọn vị trí:

+ Tốt nhất chọn khu vực biệt lập, cuối hướng gió, dễ quan sát, dễ tiếp cận.

+ Xa các khu vực chức năng và khu dân cư xung quanh.

- Khoanh vùng phân khu dành cho người nhiễm:

+ Khoanh vùng phân khu cách ly bằng hàng rào mềm hoặc hàng rào cứng tùy theo điều kiện.

+ Đặt biển cảnh báo nền đchữ vàng: “KHU VỰC DÀNH CHO NGƯỜI NHIỄM SARS-CoV-2 - KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO”

- Lối ra, vào phân khu cách ly:

+ Thiết lập một lối ra, vào phân khu cách ly bằng hàng rào mềm.

+ Bố trí tại lối ra, vào phân khu cách ly:

* Thùng màu vàng có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi đng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”.

* Nơi/điểm rửa tay có sn xà phòng và nước sạch. Trường hợp không bố trí được điểm rửa tay thì phải có dung dịch sát khuẩn tay có chứa ít nhất 60% cồn.

- Khu vực tiếp đón đối tượng cách ly:

Chọn khu vực thuận lợi, đủ rộng, thông thoáng nằm trong phân khu cách ly để tiếp đón, kiểm tra y tế ban đầu, phân loại người được cách ly ngay khi tiếp nhận.

- Phòng ở cho người được cách ly:

+ Phòng phải đảm bảo thông thoáng, thường xuyên mở cửa sổ và không dùng điều hòa.

+ Các giường cách ly phải đặt cách nhau tối thiểu 1 mét trở lên. Có thể sử dụng giường tầng.

+ Trước cửa mỗi phòng, bố trí dung dịch sát khuẩn tay; thùng màu vàng có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi đựng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”.

+ Trong phòng cách ly có chổi, cây lau nhà, giẻ lau, 02 xô và dung dịch khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường để người nhiễm tự làm vệ sinh khử khuẩn phòng. Diệt côn trùng phòng cách ly.

+ Có bảng nội quy phòng cách ly. Có số điện thoại đường dây nóng trực 24/24h để người nhiễm gọi khi cần.

- Phòng cách ly dành cho người nhiễm đã có kết quả âm tính:

+ Bố trí khu vực có một số phòng cách ly cho người nhiễm đã có kết quả xét nghiệm âm tính (tối thiểu 02 phòng);

+ Phòng cách ly dành cho người nhiễm đã có kết quả âm tính cần có: giường cá nhân, dung dịch khử khuẩn tay, găng tay, khẩu trang, thùng màu vàng có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi đựng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”;

- Phòng theo dõi người có triệu chứng chờ chuyển viện: bố trí từ 01-02 phòng ở dự trữ để chuyển những người có các triệu chứng của bệnh trong quá trình cách ly. Phòng này được bố trí riêng, được trang bị camera theo dõi, có bình oxy và một số phương tiện cấp cứu.

- Phòng/khu vực đệm thay đồ bảo hộ cho nhân viên:

+ Phòng/khu vực đệm được bố trí ở ngay đầu lối ra vào phân khu cách ly để nhân viên thay đồ bảo hộ khi đi vào và ra phân khu cách ly.

+ Phòng/khu vực đệm cần có tủ đựng trang phục phòng hộ cá nhân, dung dịch khử khuẩn tay nhanh, ghế ngồi khi mặc trang phục, thùng màu vàng có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi đựng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”;

- Khu vực vệ sinh, nhà tắm trong phân khu cách ly: tối thiểu có 01 buồng vệ sinh/buồng tắm cho mỗi 30 người.

Tốt nhất mỗi phòng cách ly có nhà vệ sinh và nhà tắm riêng, trong trường hợp phòng cách ly không có nhà vệ sinh và nhà tắm riêng thì phải bố trí khu vực vệ sinh, nhà tắm trong phân khu cách ly đảm bảo:

+ Nam, nữ riêng.

+ Có sẵn xà phòng và nước sạch, giấy vệ sinh, chất tẩy rửa thông thường có thùng màu vàng có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi đựng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”;.

+ Vệ sinh hàng ngày sạch sẽ.

+ Đối với công trình vệ sinh lưu động phải thu gom xử lý chất thải khi đầy.

b) Khu vực dành cho Ban điều hành, nhân viên y tế và nhân viên phục vụ (khu vực điều hành):

- Khu vực điều hành bố trí ở vị trí riêng với phân khu cách ly, thuận tiện đi lại và dễ quan sát phân khu cách ly, đồng thời đảm bảo:

+ Máy tính, máy in và các thiết bị, vật tư - văn phòng phẩm.

+ Đảm bảo thông tin liên lạc, mạng internet, wifi.

- Thiết lập hệ thống loa truyền thanh hoặc loa cầm tay để phổ biến, nhắc nhở, thông báo thông tin cho người được cách ly và nhng cán bộ trong khu cách ly.

- Có sn nơi/điểm rửa tay với xà phòng và nước sạch. Trường hợp không bố trí được điểm rửa tay thì phải có dung dịch sát khuẩn tay.

- Có nhà vệ sinh nam, nữ; nhà vệ sinh có đủ xà phòng và nước sạch để rửa tay, tắm giặt. Có sẵn chất tẩy rửa thông thường.

- Có thùng đựng rác sinh hoạt, có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi.

c) Bố trí tại khu vực nhà bếp, cầu thang bộ, thang máy, sảnh chờ, khu vực tiếp nhận đồ tiếp tế: Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020.

d) Khu vực lưu giữ chất thải tạm thời

- Bố trí một khu vực riêng, có mái che, có nền cao thoát nước, có biển cảnh báo để lưu giữ chất thải tạm thời cho cơ sở cách ly, thuận tiện để vận chuyển chất thải đi xử lý.

- Có thùng màu vàng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có bánh xe, có thành cứng, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”.

- Có thùng đựng rác thải sinh hoạt, có nắp đậy, có bánh xe, có thành cứng

- Có sẵn nơi/điểm rửa tay với xà phòng và nước sạch.

- Có sẵn dung dịch khử trùng có chứa 0,05% Clo hoạt tính để khử khuẩn thùng đựng chất thải sau sử dụng.

đ) Trang thiết bị y tế phục vụ cho theo dõi y tế người nhiễm

- Dụng cụ cấp cứu: xe cáng đẩy, bình oxy kèm theo dụng cụ thở oxy và một số phương tiện cấp cứu: Bóng ambu, hộp thuốc cấp cứu phản vệ, thuốc hạ sốt.

- Dụng cụ khám và theo dõi: Nhiệt kế, Ống nghe, Huyết áp kế, Máy đo SpO2: từ 01-02 chiếc cho mỗi 100 người nhiễm.

- Dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm: Xét nghiệm máu, Lấy mẫu xét nghiệm phết mũi họng xét nghiệm SARS-CoV-2.

- Phương tiện chụp X-quang lưu động.

e) Xử lý đồ vải nhân viên y tế: Tối thiểu có 01 máy giặt, 01 máy sấy.

l) Quản lý chất thải và khử trùng, xử lý môi trường: thực hiện theo Quyết định 3455/QĐ-BCĐ ngày 05/8/2020 và Công văn 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020.

2.5. Nhân lực y tế:

- 01 bác sĩ và 02 điều dưỡng cho mỗi 50 người nhiễm, nhân viên y tế làm theo ca bảo đảm phục vụ 24/24 giờ.

- Kỹ thuật viên X-quang và lái xe để vận hành phương tiện chụp X-quang lưu động.

- Nhân viên chuyên trách kiểm soát nhiễm khuẩn: ít nhất có 01 nhân viên đối với cơ sở có dưới 200 người nhiễm. Cơ sở lớn hơn 200 người nhiễm có ít nhất 01 nhân viên kiểm soát nhiễm khuẩn cho mỗi 200 người nhiễm.

- Nhân viên xử lý dụng cụ, đồ vải, chất thải: 02 nhân viên cho mỗi 50 ca nhiễm.

- Nhân viên vệ sinh bề mặt: 02 nhân viên cho mỗi 50 người nhiễm.

2.6. Nhân lực phục vụ khác: thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020.

VIII. Tổ chức thực hiện cách ly theo dõi y tế

Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 và thực hiện các nội dung sau:

8.1. Phòng chống lây nhiễm cho cán bộ, nhân viên trong Khu cách ly theo dõi y tế

- Nhân viên y tế áp dụng các biện pháp dự phòng giọt bắn và áp dụng các biện pháp dự phòng tiếp xúc khi vào phòng cách ly.

- Khu cách ly theo dõi y tế lập danh sách, theo dõi sức khỏe hàng ngày cán bộ, nhân viên ở các bộ phận làm nhiệm vụ thường xuyên tại phân khu cách ly.

- Khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, thì thực hiện cách ly, quản lý điều trị và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm theo đúng quy định.

8.2. Xử lý khi phát hiện trường hợp người nhiễm trong khu cách ly theo dõi y tế xuất hiện triệu chứng:

1. Báo cáo ngay cho người phụ trách Khu cách ly theo dõi y tế, Sở Y tế.

2. Chuyển ngay người nhiễm có triệu chứng sang phòng theo dõi người có triệu chứng. Chuyển bệnh viện điều trị COVID-19 trong vòng 12 giờ.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2787/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp"
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2787/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 05/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Công nghiệp
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF HEALTH
_______

No. 2787/QD-BYT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
__________

Hanoi, June 5, 2021


 

DECISION
ON THE PROMULGATION OF “THE GUIDANCE FOR PANDEMIC PREVENTION AND CONTROL PLANS WHEN COVID-19 CASES ARE RECORDED AT THE PRODUCTION AND BUSINESS ESTABLISHMENTS OR INDUSTRIAL PARKS”

___________

THE MINISTER OF HEALTH

 

Pursuant to the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases dated November 21, 2007;

Pursuant to the Law on Medical Examination and Treatment dated November 23, 2009;

Pursuant to the Government’s Decree 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017, defining the functions, tasks, powers, and organizational structure of the Ministry of Health;

Pursuant to the Decision No. 2194/QD-BCDQG dated May 27, 2020, on the promulgation of "the Guidance for prevention, control and assessment of the risk of COVID-19 infection at workplaces and dormitories of employees";

Pursuant to the Prime Minister’s Official Dispatch No. 680/ CD- TTg dated May 24, 2021, on ensuring safety against COVID-19 in industrial parks;

At the proposal of the Director of the Health Environment Management Agency under the Ministry of Health,

 

HEREBY DECIDES:

 

Article 1. To promulgate together with this Decision "the Guidance for pandemic prevention and control plans when COVID-19 cases are recorded at the production and business establishments or industrial parks".

Article 2. This Decision takes effect from the date of signing.

Article 3. Chief of Ministry Office; Chief Inspector of the Ministry Inspectorate; Heads, Directors, General Directors of Departments, Agencies, Administration under the Ministry of Health; Directors of Institutes under the Ministry of Health; Chairpersons of the People's Committees, Heads of the Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control of the provinces/municipalities; Directors of Health Departments of provinces/ municipalities; Leaders in charge of health of ministries and sectors; Heads of relevant units shall be responsible for implementing this Decision.

 

 

THE MINISTER

 

 

(signed)


Nguyen Thanh Long

 

 

 

 

 

 

GUIDANCE FOR PANDEMIC PREVENTION AND CONTROL PLANS WHEN COVID-19 CASES ARE RECORDED AT THE PRODUCTION AND BUSINESS ESTABLISHMENTS OR INDUSTRIAL PARKS

(Issued together with the Decision No. 2787/QD-BYT dated June 5, 2021 of the Minister of Health)

 

These guidelines were based on the guiding documents and guidelines of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control, the Ministry of Health, relevant ministries and sectors, the World Health Organization, the International Labor Organization as well as the guidelines and plans for pandemic prevention and control which have been implemented in provinces and municipalities.

I. OBJECTIVES AND REQUIREMENTS

1. Objectives

- To actively detect in the early stage and promptly handle suspected cases of COVID-19 at the production and business establishments or industrial parks/clusters (hereinafter referred to as industrial parks for short).

- To ensure safe production and realize the dual goal; to limit the impact of the pandemic on economic development and social security.

2. Requirements

- Follow the principle that the heads of the Party Committees and the authorities directly instruct and take responsibility for the prevention and control of the pandemic in their respective localities.

- Local authorities and units shall thoroughly uphold the spirit of "active attack", follow the principle of pandemic prevention and control "active prevention, early detection, prompt quarantine, effective treatment, definitive handling, and quick stabilization”, and always ready themselves for worse scenarios.

- Consider the task of COVID-19 prevention and control as the key, urgent and regular task. Request production and business establishments or industrial parks and employees to strictly follow the directions of the Secretariat, the Government, the Prime Minister, the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control, implement all guidelines of the Ministry of Health and other ministries and sectors in preventing and controlling the COVID-19 pandemic.

- Deploy synchronously, drastically, and effectively solutions to prevent and combat the pandemic, in the spirit of "fighting the pandemic like fighting an enemy" with the strategy of switching from defense to active attack, considering pandemic prevention to be a basic, strategic, long-term, and decisive task; attaching the responsibilities of leaders to the pandemic prevention and control.

- Actively prepare logistics to meet quarantine requirements, testing and treatment capacity with "the four on-the-spot motto" in order to respond promptly, urgently, and effectively.

II. MEASURES TO PREVENT AND FIGHT THE PANDEMIC AT THE PRODUCTION AND BUSINESS ESTABLISHMENTS OR INDUSTRIAL PARKS

The production and business establishments or industrial parks shall implement the Decision No. 2194/QD-BCDQG dated May 27, 2020 guiding the prevention, control, and assessment of the risk of COVID-19 contagion at workplaces and dormitories of employees, especially the following contents:

1. As for production and business establishments or industrial parks:

- Establish the Steering Committees for COVID-19 Prevention and Control at the industrial parks or production and business establishments, COVID-19 Safety working groups at the industrial parks or production and business establishments (detailed in Appendix 1);

- Develop pandemic prevention and control plans when COVID-19 cases are recorded at workplaces; periodically organize rehearsals of plans for pandemic prevention and control and develop vaccination plans against COVID-19 for employees; make commitments to complying with regulations on pandemic prevention and control with local authorities; self-assess risk and update on the COVID-19 safety map.

- Arrange means of transportation for employees in compliance with regulations on pandemic prevention and control; increase ventilation in workshops and canteens; separate employees into groups at designated workshops, on production lines, and in the shuttle of employees; reduce the density of employees at each working shift or meal shift; reduce close contact by placing shields between seats at the cafeteria and providing individual meal sets; conduct online meetings, work from home (as for administrative and accounting units, etc.); install cameras to monitor at-risk areas; make a list of employees to manage information and send it to the Management Boards of industrial parks and relevant health agencies; ask the employees to follow “5K regulations” and record their daily contacts.

- Manage the employees and require mandatory medical declarations from them, especially those going to or coming from pandemic-hit areas or participating in high-risk crowded events; carry out screening tests for employees.

2. Ensure pandemic prevention and control at boarding houses, hostels, and dormitories of employees (hereinafter referred to as hostels): Chairpersons of the district-level People's Committees shall be responsible for strictly managing all hostels in their respective localities in accordance with the guidelines detailed in Appendix 2; establish Management Boards or COVID-19 Safety working groups at the hostels; arrange employees of the same workshops in the same rooms (for dormitories); ask employees to sign commitments and follow regulations on the pandemic prevention and control.

3. As for establishments providing services for production and business establishments or industrial parks (providing meals, foods, raw materials, security services, transportation and shuttle of experts, employees, banking, electricity, waste collection and treatment, logistics, repair and maintenance of water supply and drainage, etc.): Request them to sign pandemic prevention and control commitments with the Management Boards of the industrial parks, production and business establishments, and local authorities; to coordinate with the production and business establishments or industrial parks in managing employees, their schedules and working time; periodically perform rapid antigen testing for all employees; ask employees to follow “5K regulations” and record their daily contacts.

4. Enhance dissemination and guidance with simple and easy-to-understand information; monitor and urge the pandemic prevention and control at the production and business establishments or industrial parks.

5. Establish local interdisciplinary working groups: to inspect and supervise the implementation of regulations on pandemic prevention and control at the production and business establishments or industrial parks, especially large-scale and contagion-prone establishments; strictly handle establishments that violate regulations on pandemic prevention and control, even suspend their operations.

III. MEASURES TO BE TAKEN WHEN COVID-19 CASES ARE RECORDED

3.1. Cases are recorded at 01 production and business establishment or industrial park

3.1.1. Pandemic prevention and control measures to be taken immediately

- Immediately roll out the approved pandemic prevention and control plans for the situations when COVID-19 cases are confirmed.

- Decide to temporarily isolate the entire production and business establishment or industrial park, or each workshop/production line/production team/production area/working position where the confirmed cases (F0 cases) are recorded, depending on the practical situation.

- Isolate the F0 cases on the spot at the production and business establishment or industrial park, and immediately notify the health agencies for quarantine and treatment of them as well as zoning and disinfection the place in accordance with the regulations.

- Notify all employees present at the production and business establishment or industrial park; require them to seriously make medical declarations, follow “5K regulations”, and stay still at their workshops; do not let confusion and anxiety arouse among employees.

- Inspect all employees in the production and business establishment or industrial park as in the management list; urgently track down all cases of close contact (F1 cases) and cases of contact with F1 cases (F2 cases), with no one to be missed; concentratedly quarantine all F1 cases and quarantine all F2 cases at their home or residential places. Before F1 cases are concentratedly quarantined, they should be grouped by work position and exposure risk in order to arrange the cases with the same work position and exposure risk into the same quarantine areas.

- Make lists of  F1 and F2 cases, and other cases that are not present at the production and business establishment or the industrial park at the time of quarantine and send them to the provincial/municipal Departments of Health/the medical centers of the districts where the employees are staying in order to handle in accordance with the regulations, and at the same time coordinate with health agencies to notify such cases to stay at their home/residential places, make medical declarations and take measures to prevent and control the pandemic at the request of health agencies;

- Coordinate with the Departments of Health and the Centers for Disease Control of the provinces/municipalities to collect specimens for testing from the employees based on their risk of being exposed to the virus.

- Assess the epidemiological relations of workshops/production lines/production teams/production areas/working positions other than those with F0 cases:

(1) If they have epidemiological relations with the area where confirmed F0 cases are recorded and run a risk of widespread contagion for the entire production and business establishment or the industrial park, they shall be handled as prescribed in Scenario 1, Section 3.1.2, Part III of this Guidance.

(2) If they only have epidemiological relations with the area where confirmed F0 cases are recorded, they shall coordinate with the local authorities to isolate all employees of such workshops at their home in accordance with the regulations; and take specimens for testing from people isolated at home for the purpose of zoning.

(3) If they have no epidemiological relations with the area where confirmed F0 cases are recorded, they shall further carefully check the employees to detect F1 cases. If F1 cases are recorded, they shall be isolated and put in concentrated quarantine areas immediately.

3.1.2. Plans in response to the scenarios when test results come out

a. Scenario 1: Many confirmed cases work in most of the workshops/production lines/production teams/production areas/working positions.

- Isolate F0 cases on the spot and immediately notify health agencies for quarantine and treatment of them as well as zoning and disinfection of the places in accordance with the regulations.

- Urgently track down all F1 cases and F2 cases of newly-recorded F0 cases to isolate them in accordance with the regulations. All employees in the same workshop/production line/production area/work location with a confirmed case are recorded are considered F1 cases and shall be immediately put into concentrated quarantine.

- Temporarily isolate the entire production and business establishment or the industrial park.

- Immediately notify local authorities, Steering Committees for COVID-19 prevention and control at all levels; expeditiously investigate and track down all relevant cases and inform relevant agencies, neighboring production and business establishments or industrial parks; establish a concentrated quarantine plan at the production and business establishment or the industrial park in cases where it is necessary to isolate a large number of employees.

b. Scenario 2: Many confirmed cases concentrated in the same workshop/production line/production team/production area/working position.

- Isolate F0 cases on the spot and immediately notify health agencies for quarantine and treatment of them as well as zoning and disinfection of the places in accordance with the regulations.

- Urgently track down all F1 cases and F2 cases of newly-recorded F0 cases to isolate them in accordance with the regulations. All employees in the same workshop/production line/production area/work location where confirmed cases are recorded are considered F1 cases and shall be immediately put into concentrated quarantine.

- Require all employees to make mandatory medical declarations with local authorities and health facilities where they reside for coordination in monitoring and management.

c. Scenario 3: No more cases detected; all specimens tested in the production and business establishment, or the industrial park are negative

Inspect all employees in the production and business establishment or industrial park as in the management list in order to further monitor, supervise and periodically perform screening tests to promptly detect suspected cases.

3.2. Cases are recorded at many production and business establishments, or industrial parks

- The production and business establishments, or industrial parks where confirmed cases are recorded shall take measures to prevent and control the COVID-19 pandemic as guided in Section 3.1, Part III of this Guidance.

- Each production and business establishment or industrial park shall regularly assess the risk of COVID-19 contagion as guided in the Decision No. 2194/QD-BCDQG dated May 27, 2020.

Based on the results of the risk assessment and the actual development of the pandemic at the production and business establishments, or industrial parks, the Chairpersons of the provincial-level People's Committees shall consider and decide to continue or stop their operations to comply with the regulations on pandemic prevention and control and to ensure production safety.

3.3. Sanitation and disinfection at the production and business establishments or industrial parks where confirmed cases are recorded

Clean and disinfect the places in accordance with the Official Dispatch No. 1560/BYT-MT dated March 25, 2020 of the Ministry of Health providing temporary guidelines for disinfection and environmental treatment of areas where COVID-19 patients are recorded in the community.

IV. TESTING PLANS FOR EMPLOYEES

4.1. When no COVID-19 cases are recorded

Organize screening tests by rapid antigen testing or pooled RT-PCR testing of SARS-CoV-2, at least every 05-07 days for: all employees providing close-contact services for employees at the production and business establishments and at least 20% of high-risk employees at the production and business establishment (Focus on: production team leaders, workshop managers, company leaders, transporters, shippers, etc.). If the test results are positive, they shall be isolated and specimens of them shall be taken for RT-PCR test to confirm.

4.2. Confirmed cases are recorded at 01 production and business establishment or industrial park

- Take specimens from F1 cases working in the same workshop/production team/same working position for RT-PCR tests.

- Perform rapid antigen tests for the cases considered as F1 working at the same production and business establishment, or the industrial park, but in other workshops/production groups/working positions.

+ If the results are positive, single specimens shall be taken for RT-PCR tests.

+ If the results are negative, pooled RT-PCR tests shall be performed on the principle of pooling specimens from the same workshop/production team/working position, same hostel room, same accommodation, etc.

- All other employees shall undergo rapid antigen tests, if the test results are positive, then single specimens shall be taken for RT-PCR test.

4.3. Cases are recorded in many production and business establishments or industrial parks

4.3.1. At the production and business establishments or industrial parks where confirmed cases are recorded: Conduct screening tests as guided in Section 4.2 of this Guidance.

4.3.2. At the production and business establishments or industrial parks where no confirmed case is recorded: Perform rapid antigen tests or pooled RT-PCR tests for: All employees (if possible) or at least 50% of the employees. Prioritize testing for high-risk employees.

V. MEDICAL QUARANTINE PLANS

5.1. General principles

- Prioritize on-the-spot quarantine at the production and business establishments or industrial parks, limit the travelling of employees to non-pandemic areas, except the cases where the production and business establishments or industrial parks do not have concentrated quarantine areas.

- Arrange quarantine zones for F1 cases by their risk groups on the principle that people in the same workshop/production line/production area/working position shall be arranged in the same area; Perform testing for F1 cases periodically for prompt response.

- In cases where the number of F1 cases exceeds the capacity of the local quarantine zones, employees who are F1 cases may be quarantined at the places where they live, such as employee-packed hostels, but strict management and supervision must be ensured.

5.2. Concentrated medical quarantine at isolated areas where many F1 cases live

- Follow the guidelines in the Decision No. 3986/QD-BYT dated September 16, 2020 of the Ministry of Health on the promulgation of the "Handbook for organizing quarantine at COVID-19-hit areas ".

- In case the density of employees in the hostels is too high, and COVID-19 cases continuously are recorded, 50% of the employees who are not F1 cases may be moved to other concentrated quarantine facilities. Organize cleaning and disinfection after applying distancing (employees may be instructed to disinfect themselves) in accordance with the guidelines in the Official Dispatch 1560/BYT-MT dated March 25, 2020 of the Ministry of Health.

- Perform screening tests for SARS-CoV-2 every 03-05 days for F1 cases.

- Inhabitants in the same houses, hostels and residential places with the quarantined employees shall be quarantined at their places in accordance with the Decision No. 879/QD-BYT dated March 12, 2020 of the Ministry of Health guiding quarantine at home and residential places for the COVID-19 pandemic prevention and control. In addition, the following requirements must be fulfilled:

+ Quarantine time: full 28 days

+ Medical staff/community-based COVID-19 working groups shall measure body temperature and monitor the health of quarantined people at least twice a day (in the morning and afternoon). In cases where there are not enough staff to measure the body temperature of the quarantined people, each quarantined person/each quarantine room shall be provided with 01 thermometer for self-measurement and notify the medical staff (except for the cases with COVID-19 symptoms); guide, check, and remind the quarantined people to make daily medical declarations.

+ The communal-level police force and medical staff, heads of residential group/village or the community-based COVID working groups shall make medical declarations, supervise the compliance of quarantined people, and promptly handle violations.

+ Perform SARS-CoV-2 tests for quarantined people and supervisors at least 04 times (in the first day, 14th day, 20th day, 28th day of quarantine).

VI. TRANSPORTATION PLANS FOR EMPLOYEES

6.1. When no confirmed cases are recorded

6.1.1. Vehicles

- Register specific schedules and do not carry more than the number of people stated in the granted licenses; open windows and vents if possible while moving; providing hand sanitizers (licensed by the Ministry of Health); stick QR codes of quarantine checkpoints on doors of the vehicles; equip the vehicles with trash cans and surveillance cameras.

- Manage people on the vehicles by management lists/cards, designate fixed seats for each person on the vehicles.

6.1.2. Employers: Make lists of employees designated to each vehicle; notify the Departments of Health of the localities where the employees stay in order to get their joint supervision.

6.1.3. Drivers, assistant drivers

- Regularly disinfect hands and wear facemasks during the transportation; only allow employees whose names are on the lists to board the vehicles and travel on the allowed fixed routes; do not stop or park along the roads; clean and disinfect the vehicles at the end of each day.

- Ask employees to scan their cards and the QR codes on doors of the vehicles, disinfect their hands before getting in the vehicles and wear facemasks throughout the transportation.

6.1.4. On-board employees: Always follow “5K regulations”; scan their cards and the QR codes on doors of the vehicles, disinfect their hands before getting in the vehicles and stay still in their designated seats.

6.1.5. Employees using private or public means of transportation: Follow “5K regulations”, install and use the “Bluezone” mobile application, record their travel schedule. Those using public means of transportation shall record information about the vehicles; do not use public means of transportation when having one of the symptoms of fever, cough, sore throat, shortness of breath.

6.2. When confirmed cases are recorded in communities where production and business establishments or industrial parks are located

- Follow the guidelines in Section 6.1, Part VI of this Guidance; drivers and assistant drivers must measure the temperature of passengers before they board the vehicles; notify the production and business establishments or industrial parks and local health agencies when people have fever, cough, or shortness of breath.

- Encourage the production and business establishments or industrial parks to organize shuttles for employees or encourage employees to use personal vehicles to limit travel by public means of transportation.

6.3. When confirmed cases are recorded at the production and business establishments or industrial parks

Organize concentrated accommodation for employees at each production and business establishment or industrial park.

6.3.1. Transportation of employees from their residences to their concentrated accommodations

a. Vehicles: As guided Section 6.1, Part VI of this Guidance; reduce the seats on the vehicles by 50% less than that stated in the granted licenses, mark the seats with marks for conveying appropriate distancing.

b. Employers:

- Make lists and collect information of employees to be transported and send them to the Management Boards of the industrial parks in order to confirm their eligibility to work; only transport people who have been confirmed to be eligible to work.

- Based on the number of employees to be transported, the production and business establishments shall build transportation plans and send them to the provincial/municipal Department of Transport and the Management Boards of the industrial parks for monitoring and management.

c. Drivers, assistant drivers: As guided at Point c, Section 6.1, Part VI of this Guidance; measure body temperature of employees before they board the vehicles; ask the employees to sit in their designated seats.

d. On-board employees: As guided at Point d, Section 6.1, Part VI of this Guidance.

6.3.2. Shuttle of employees between their concentrated accommodations to their workplaces

a. Vehicles: As guide at Point a, Section 6.3.1 of this Guidance; display the names of the on-board employees, as in the lists, on their seats for conveying appropriate distancing.

b. Employers: Work out plans on shuttle of employees; arrange people working in the same workshop/office/shift in the same vehicle, arrange people quarantined in the same area to work in the same shift.

c. Drivers, assistant drivers: As guided at Point c, Section 6.3.1, Part VI of this Guidance; make medical declarations before the start of the shuttle; be arranged in the same concentrated accommodation with the employees they transport; always follow “5K regulations”.

d. On-board employees: As guided at Point d, Section 6.3.1, Part VI of this Guidance.

VII. CONCENTRATED ACCOMODATION PLANS FOR EMPLOYEES

7.1. Types of concentrated accommodation

- Concentrated accommodation places (Concentrated boarding houses, dormitories; hotels, motels, schools, gymnasiums, vocational schools, etc. whose functions were converted to suit concentrated accommodation);

- Makeshift accommodation places at the production and business establishments or industrial parks.

7.2. Concentrated accommodation places

Each place of concentrated accommodation shall be stayed in by only employees of 01 production and business establishment or industrial park. The concentrated accommodation places must ensure that:

- Their entrances are under control; they are convenient for shuttle of employees; there are signboards saying “CONCENTRATED ACCOMMODATION AREA - NO ENTRY”; medical declaration areas, QR codes of pandemic checkpoints placed at the entrances; there are places for receiving food and essential supplies; disinfecting vehicles and goods, and washing hands with soap/hand sanitizer solution; surveillance camera systems are equipped at the gates/entrances; the places of accommodation shall have shared spaces and be connected to the information system of the communes or districts to get their joint supervision.

- The requirements for accommodation conditions prescribed in Section 1, Part II, Appendix 2 of this Guidance are satisfied.

- Environmental sanitation, disinfection, and waste management as prescribed in Section V of the Decision No. 2194/QD-BCDQG dated May 27, 2020 shall be ensured.

- Establish management boards of concentrated accommodation to organize and control employees entering and leaving the places in accordance with the approved lists; inspect the implementation of regulations on prevention and control of the COVID-19 pandemic; assess the risk of COVID-19 contagion; disseminate information about the COVID-19 pandemic prevention and control; publicize the phone numbers of the heads and hotlines of management boards.

- Establish COVID-19 working groups at concentrated accommodation places, each of which shall consists of: representatives of the local authorities/residential groups (as heads of the working groups), representatives of the management boards of concentrated accommodation, representatives of the employees at the accommodation areas and representatives of the production and business establishments or industrial parks (as deputy heads of the working groups); Each place of concentrated accommodation may has one or more than one working group.

7.3. Makeshift accommodation places

As guided in Section 7.2, Part VII of this Guidance. In addition, the makeshift accommodation places shall ensure:

- Being separate from production zones or hazardous zones, surrounded by barriers and divided into disinfection areas, accommodations, canteens, shared toilets, clothes drying areas, and garbage dumping areas.

- Arranging employees of each production and business establishment or industrial park to stay in a separate area to limit cross-infection.

VIII. TREATMENT PLANS FOR COVID-19 PATIENTS

8.1. General requirements

- On-the-spot treatment of COVID-19 patients in industrial parks:

+ Setting up quarantine facilities for on-the-spot treatment, applicable to schools, factories, factories, offices, military units, etc. that have COVID-19 patients.

+ Mobilize human and material resources (equipment, drugs, supplies, etc.) for patient treatment units. Provide professional and technical support, mobilize human resources to localities with complicated pandemic developments.

- Ensure medical examination and treatment in the quarantine zones (isolated areas).

+ Set up at the communal-level health station (hereinafter referred to as CHS for short) in the quarantine zone a temporary general medical clinic, which must be divided into 02 separate areas to avoid contagion, including: an area for reception, examination, temporary quarantine of COVID-19 patients, and another area for reception, examination, and emergency of other common patients.

+ Mobilize human resources from provincial-level and district-level hospitals to CHSs to perform medical examination, treatment, and first aid on a 24/7 basis, including general practitioners, doctors specialized in infectious diseases, obstetrics, and pediatrics, internal medicine physicians, and nurses.

+ Mobilize and equip more necessary equipment and means: at least 02 on-duty ambulances at one CHS (01 carrying suspected cases, 01 carrying common patients who need to be transferred), portable X-ray machines (mobile X-ray vehicles), ultrasound machines, patient monitors, blood sugar concentration rapid testers; equip more blood pressure monitors, electronic thermometers and other means and tools to examine patients, ensuring that they are used exclusively for suspected and non-suspected patients.

+ Provide more drugs to ensure the types and quantity of drugs meeting medical examination and treatment needs for common diseases and chronic diseases at the CHSs, using the list of drugs covered by health insurance prescribed in the Circular No. 39/2018/TT-BYT dated 30/11/2018. The district-level health centers shall be responsible for providing enough drugs for the CHSs and opening the health insurance payment gateways at the CHSs.

- Transfer patients beyond the treatment capacity for emergency and treatment of the CHSs to the provincial-level general hospitals:

+ Transport them to the isolated treatment areas of ​​the provincial-level general hospitals by ambulances.

+ At the provincial-level general hospitals, arrange separate isolated treatment areas for patients transferred from the quarantine zones. The isolated treatment areas should have about 50-100 general hospital beds (based on the population of the quarantine zones).

+ In case it is not possible to arrange operating rooms at the hospitals, there must be separate rooms for patients from the quarantine zones in the Departments of Surgery. The Departments of Hemodialysis also need separate rooms for people needing dialysis, who are residents of the quarantine zones.

- The Ministry of Health designates highest level hospitals to treat COVID-19 patients.

8.2. Treatment plans for COVID-19 patients

8.2.1. Screening and classification of COVID-19 patients in accordance with the Decision No. 2008/QD-BYT dated April 26, 2021 of the Minister of Health guiding the diagnosis and treatment of COVID-19.

a) COVID-19 patients without clinical symptoms.

b) COVID-19 patients with clinical symptoms.

8.2.2. Treatment and medical care plans for COVID-19 patients

a) The group of COVID-19 patients without clinical symptoms

- Transfer all asymptomatic COVID-19 patients with positive RT-PCR test results to QUARANTINE ZONES FOR MEDICAL OBSERVATION for monitoring and medical care. During medical observation, if clinical symptoms are recorded, they shall be separated to other rooms for medical care (the rooms shall be equipped with monitoring cameras, oxygen tanks and some emergency vehicles) pending being transferred to treatment facilities for COVID-19 patients. COVID-19 patients who then have negative RT-PCR test results shall be separated to other rooms.

- Guidelines for setting up, managing, and operating the QUARANTINE ZONES FOR MEDICAL OBSERVATION are prescribed in Appendix 3 of this Guidance.

b) The group of COVID-19 patients with clinical symptoms

- Transfer these people to treatment facilities for COVID-19 patients or set up field hospitals for care and treatment of them.

- There are 02 options for setting up treatment facilities for COVID-19 patients:

+ Requisition existing hospitals as treatment facilities for COVID-19 patients: Transfer all non-COVID-19 patients being treated at the hospitals to other treatment facilities. Use the entire infrastructure of such hospitals as facilities dedicated to treating COVID-19 patients.

+ Set up field hospitals: Use facilities with existing infrastructure conditions for clean water supply, toilets, wastewater collection and treatment systems.

IX. PRODUCTION PLANS WHEN THE PANDEMIC HITS PRODUCTION AND BUSINESS ESTABLISHMENTS OR INDUSTRIAL PARKS

9.1. General requirements

- All production and business establishments or industrial parks, before resuming their operations, must be reviewed, checked, and assessed for safety conditions for COVID-19 pandemic prevention and control in production and have sufficient pandemic prevention and control plans in case of recording COVID-19 cases, which are approved by competent authorities.

- The production and business establishments or industrial parks must commit to strictly complying with the production regulations, conditions and plans in order to prevent and control the COVID-19 pandemic, with the production scale prescribed by the local authorities.

- Provincial-level agencies and district-level People's Committees shall strengthen management, inspection and supervision of production and business establishments or industrial parks in implementing measures to prevent and control the COVID-19 pandemic in production.

9.2. Requirements for resuming production at the production and business establishments or industrial parks

9.2.1. General conditions for production

- Only use employees who have been confirmed by health agencies and local authorities where they permanently or temporarily reside that the risk of pandemic infection on them were under control within 28 days before the expected working date and who have negative RT-PCR test results for two times within 14 days before the expected working time (of which the last test shall be taken 01 day before they return to work at the production and business establishments or industrial parks), and have no suspicious symptoms.

- Accommodation for employees: Must meet the requirements in Section VII of this Guidance. If the COVID-19 pandemic develops complicatedly, the localities may require employees, if they leave the workplaces or concentrated accommodation places, when returning to their production and business establishments or industrial parks, they must undergo 21-day concentrated quarantine and take RT-PCR tests for 03 times with negative results (each test is 07 days apart, the last test shall be taken 01 day before they return to work) before returning to work.

- At least 03 days before resuming production: The production and business establishments or industrial parks shall transport their employees to concentrated accommodation places or makeshift accommodation places and test all employees for SARS-COV-2 by rapid antigen tests.

- Set up concentrated quarantine areas for employees when necessary.

- Organize inclusive management of employees by workshops, groups, teams (under 30 employees each) from their production places to accommodation places; arrange production areas separate by groups of employees with no more than 30 people per area.

- Screening for employees periodically, as required by local health agencies.

- Weekly send a list of all client companies, service providers that regularly deal directly with the production and business establishments or industrial parks to the Management Boards of the industrial parks and the provincial/municipal Departments of Health for monitoring.

- For units providing services for production and business establishments or industrial parks: Their employees must have negative RT-PCR test results in 01 day before the production and business establishments or industrial parks resume their operations, and be screened 01 time/week; they shall weekly report the lists of their employees to the Management Boards of the production and business establishments or industrial parks for management and monitoring; arrange buffer zones for delivery of commodities.

- Minimize the use of short-term and seasonal employees. In case of necessity, such employees must be quarantined for 21 days at the concentrated quarantine areas of ​​the production and business establishments or industrial parks and have 03 RT-PCR tests with negative results (each test is 07 days apart, the last test shall be taken 01 day before working at the production and business establishments or industrial parks) as well as must be tested and screened weekly.

- If there are no medical units at the production and business establishments or industrial parks, they must sign contracts with the medical units.

- Strictly comply with the provisions of the Decision No. 2194/QD-BCDQG dated May 27, 2020 and follow “5K regulations”.

9.2.2. Scale of employment: Based on the pandemic developments to reduce the scale of employment by 25-50% as for the production and business establishments or industrial parks with more than 500 employees.

9.2.3. The production and business establishments or industrial parks must commit to complying with regulations on COVID-19 pandemic prevention and control

- Regulations on COVID-19 pandemic prevention and control at workplaces, dormitories, and residences of employees; regulations on the shuttle plans for employees; concentrated accommodation places, concentrated quarantine areas; screening testing, etc.

- Other regulations at the request of local authorities.

X. CRITERIA FOR SELECTING PRIORITY GROUPS FOR COVID-19 VACCINATION

10.1: Select the production and business establishments or industrial parks in the following order of priority

- The production and business establishments or industrial parks where F0 cases are recorded

- The production and business establishments or industrial parks with F1 cases

- The production and business establishments or industrial parks near the production and business establishments or industrial parks where F0 cases are recorded

- The production and business establishments or industrial parks located in commune-level administrative areas with the F0 cases

- The production and business establishments or industrial parks located in commune-level administrative areas with the F1 cases

- The production and business establishments or industrial parks near the production and business establishments or industrial parks with F1 cases

10.2. Select the persons of the production and business establishments or industrial parks

Prioritize the injection of COVID-19 vaccines to the employees (both Vietnamese and foreigners) in the following order:

- The persons with close contact with the F1 cases who have complete their quarantine but have not yet been vaccinated.

- The employees living in areas where confirmed cases are recorded or traveling from places with pandemic outbreaks.

- Leaders of the production and business establishments or industrial parks and heads of the workshops and divisions.

- Medical staff.

- Officers and employees working at the canteens.

- Persons who delivers, transports, and provides commodities.

- Security officers, garage guards

- Janitors.

- Members of the COVID-19 safety working groups of the production and business establishments or industrial parks.

- Employees and other workers.

Based on the actual situation, the leaders of the production and business establishments or industrial parks may decide to add some other entities.

XI. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

11.1. People's Committees/Steering Committees for COVID-19 Prevention and Control of provinces and municipalities shall:

- Work out detailed plans to implement the pandemic prevention and control plans when COVID-19 cases are recorded at the production and business establishments or industrial parks; inspect and supervise the implementation of them; strictly handle or decide to terminate the operations of the production and business establishments or industrial parks that do not have or do not implement plans to prevent and control the COVID-19 pandemic;

- Allocate sufficient resources to implement the plans when COVID-19 cases are recorded at the production and business establishments or industrial parks.

11.2. Management Boards of the industrial parks, Departments of Labor, Invalids and Social Affairs of provinces and municipalities shall

- Establish Steering Committees for COVID-19 Prevention and Control at the production and business establishments or industrial parks;

- Request the production and business establishments to sign commitments to implement measures to prevent and control the pandemic.

11.3. Departments of Health of provinces and municipalities shall

- Issue regulations on safety and prevention of COVID-19 in production as assigned; advise the provincial People's Committee to terminate the operations of the unsafe production and business establishment and industrial parks.

- Develop plans and options for testing, medical observation, healthcare, and treatment.

11.4. Other departments, agencies, and sectors shall

- Follow the assignment of the provincial-level People's Committee/ Steering Committees for COVID-19 Prevention and Control;

- Provincial/municipal Departments of Industry and Trade shall urge the production and business establishments, industrial parks to update the COVID-19 safety map.

- Provincial/municipal Departments of Transport shall guide and inspect the implementation of the plans on shuttle and transportation of employees.

- Provincial/municipal Departments of Construction shall promulgate and inspect the implementation of regulations and guidelines on concentrated accommodation for employees at the production and business establishments or industrial parks.

- Provincial/municipal Police Departments shall manage permanent and temporary residency of employees; ensure security and order at concentrated quarantine zones/isolated areas, the production and business establishments, industrial parks.

11.5. The production and business establishments or industrial parks shall

- Implement COVID-19 prevention and control activities in accordance with the Decision No. 2194; develop and implement pandemic prevention and control plans when COVID-19 cases are recorded at the production and business establishments or industrial parks.

- Sign commitments to carry out COVID-19 prevention and control activities with the provincial-level Management Boards of the production and business establishments or industrial parks.

- Require service providers to sign commitments to fully implement measures to prevent and control the COVID-19 pandemic and inspect their implementation; report the lists of service providers to the Management Boards of the production and business establishments or industrial parks.

The abovementioned contents are the guidelines for pandemic prevention and control plans when COVID-19 cases are recorded at the production and business establishments or industrial parks. Based on this Guidance and the actual developments of the pandemic in the areas, the authorities at all levels and the production and business establishments or industrial parks shall consider and decide to apply appropriate pandemic prevention and control measures and ensure the production safety. This Guidance will be updated and revised in accordance with the actual situation of the pandemic prevention and control.

During the course of implementation, if there are difficulties or problems, please contact the Ministry of Health (via the Health Environment Management Agency) for guidance and settlement.

 

APPENDIX 1.
GUIDELINES FOR ESTABLISHING THE “COVID-19 SAFETY WORKING GROUPS”AT THE PRODUCTION AND BUSINESS ESTABLISHMENTS, INDUSTRIAL PARKS

 

1. Objectives

Support dissemination of information, supervision and implementation of COVID-19 prevention and control activities at workshops/production lines/production groups of the production and business establishments or the industrial parks.

2. Methods of organization

- Based on the actual situation and needs of each locality, large-scale production and business establishments or industrial parks may consider establishing “COVID-19 Safety working groups” at their workplaces.

- Each “COVID-19 Safety working group” shall consist of 03-05 persons, including: leaders of the units/workshops, members of the Safety and Hygiene Specialist Network/Occupational safety and hygiene officials/exemplary employees with high sense of responsibility.

- The "COVID-19 Safety working groups" shall be established under the decisions of directors of the production and business establishments or industrial parks.

3. Tasks of the “COVID-19 Safety working groups” at the production and business establishments or industrial parks:

Support the Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control of the production and business establishments or industrial parks in implementing the guidelines for pandemic prevention and control prescribed by the Decision No. 2194/QD-BCDQG dated May 27, 2020 as follows:

- Disseminate, remind, inspect, and supervise the implementation of measures to prevent and control the COVID-19 pandemic of the employees at their workplaces.

- Monitor, check and monitor the health of the employees

- Detect and warn violations on pandemic prevention and control at the workplaces and request the competent persons to promptly handle them in accordance with the regulations on pandemic prevention and control of the production and business establishments or industrial parks and the local authorities. Timely report to the managers and health decisions of the production and business establishments or industrial parks when detecting cases of employees showing suspected COVID-19 symptoms (cough, fever, shortness of breath, etc.) for handling in accordance with the regulations.

- Support the production and business establishments or industrial parks and functional agencies to track down F1 and F2 cases as well as emergency cases when the production and business establishments or industrial parks record COVID-19 cases or are quarantined under the decisions of competent authorities.

- Perform other appropriate pandemic prevention and control tasks assigned by leaders of the production and business establishments or industrial parks.

 

APPENDIX 2.
REQUIREMENTS FOR THE COVID-19 PANDEMIC PREVENTION AND CONTROL AT BOARDING HOUSES/HOSTELS OF THE EMPLOYEES STAYING IN THE COMMUNITY

 

I. Subjects of application

- Landlords.

- Employees who are house boarders/tenants.

- People's Committees of communes where the boarding houses/hostels are located.

- Production and business establishments which are employers of the house boarders/tenants.

II. Requirements for pandemic prevention and control at boarding houses/hostels

1. Requirements for conditions of the hostels

- Ventilation shall be ensured and each room shall ensure not less than 05m 2/person.

- There shall be areas to wash hands with soaps or hand sanitizers at the shared space of the boarding houses/hostels.

- There shall be leaflets and posters on 5K regulations; phone numbers of the community-based COVID-19 working groups, hotlines of the health agencies and the managers of the boarding houses/hostels shall be publicized.

- Ideally, each room shall have one self-contained toilet; in cases where shared toilets are used, they must ensure no more than 12 people to use a same toilet.

- There is enough clean water for drinking and living demands.

- There shall be common detergents, water containers/pots, mops for self-cleaning and disinfection of the residential places.

- There shall be trash cans with lids for daily waste collection.

- The conditions of security and order, and fire safety shall be ensured.

2. Requirements for responsibilities of related entities

2.1. Responsibilities of house boarders/tenants

- Strictly making medical declarations, installing “Bluezone” mobile application, following “5K regulations” and regulations in pandemic prevention and control at the residential places.

- Not gathering within the hostels. Not leaving the hostels unnecessarily.

- Declaring their health situation when having one of the symptoms such as fever, cough, sore throat, shortness of breath and other health problems to the communal-level health stations or to the hotlines of the health sector and the production and business establishments or industrial parks.

- Signing commitments to prevent and control the COVID-19 pandemic with the landlords and local authorities. Coordinating with the community-based COVID-19 working group to take measures to prevent and control the COVID-19 pandemic.

2.2. Responsibilities of the keepers/landlords of the boarding houses/hostels

- Ensuring the conditions for prevention and control of the COVID-19 pandemic for the boarding houses/hostels as mentioned in Section 1 of this Appendix.

- Signing commitments to fully implement regulations on COVID-19 prevention and control with the commune-level People's Committees and asking the employees to sign commitments to comply with regulations on COVID-19 prevention and control.

- Daily providing the lists of people staying at their places the commune-level People's Committees.

- Regularly checking and reminding employees in the hostels to strictly comply with regulations on COVID-19 prevention and control.

- Notifying the communal-level People's Committees when someone staying at the hostels show one of the symptoms such as fever, cough, sore throat, shortness of breath and other health problems.

- Coordinate with the community-based COVID-19 working groups to take measures to prevent and control the COVID-19 pandemic.

2.3. Responsibilities of Communal-level People’s Committees

- Strictly managing all hostels where the employees stay in their respective localities.

- Establishing community-based COVID-19 working groups at the hostels, of which members include the keepers/landlords of the boarding houses/hostels and representatives of the employees.

- Imposing penalties within their competence on employees who do not comply with the regulations on COVID-19 prevention and control in the hostels and then notify their employers.

- Requiring the keepers/landlords of the boarding houses/hostels sign commitments and take responsibilities for managing the employees who are their house boarders/tenants in order for them to comply with the regulations on COVID-19 prevention and control.

- Regularly inspecting the strict compliance of the keepers/landlords of the boarding houses/hostels with the Regulations on COVID-19 prevention and control on in the hostels. Strictly handling violations of COVID-19 prevention and control regulations.

 

APPENDIX 3.
GUIDELINESS FOR SETTING UP, MANAGEMENT, AND OPERATION OF QUARANTINE ZONES FOR MEDICAL OBSERVATION OF PEOPLE INFECTED WITH SARS-COV-2 WITHOUT SYMPTOMS

 

I. Objectives

Isolate and monitor the health of people infected with SARS-CoV-2 without symptoms in order to prevent the spread of the disease into the community as well as reduce the overload of COVID-19 treatment at hospitals in the context of the SARS-CoV-2 confirmed cases increasing in the provincial-level areas.

II. Forms of quarantine

Quarantine at concentrated quarantine facilities as prescribed in the 2007 Law on Prevention and Control of Infectious Diseases with health observation and medical care.

III. Entities to be quarantined for medical observation

People infected with SARS-CoV-2 without clinical symptoms.

IV. Time of quarantine for medical observation

At least 14 days from the date of having positive RT-PCR test results and meeting the criteria for people infected with SARS-CoV-2 without symptoms as prescribed in the Decision No. 2008/QD-BYT dated April 26, 2021.

V. Setting up of quarantine zones for medical observation

1. Select locations to set up quarantine zones for medical observation and make decision to establish them in accordance with Decision No. 878/QD-BYT dated March 12, 2020 on guidelines for quarantine at concentrated quarantine facilities against the COVID-19 pandemic.

2. Arrangement of parts/units of a quarantine zone for medical observation

2.1. Security station

- Arranged in accordance with the guidelines in the Decision No. 878/QD-BYT dated March 12, 2020.

- Put a warning sign with red background and yellow letters saying, "QUARANTINE ZONE FOR MEDICAL OBSERVATION - NO ENTRY".

2.2. Area for disinfecting means of transportation

- Arranged near the entrance to the quarantine facility.

- All means of transportation allowed to enter and exit the quarantine zone for medical observation must be disinfected with a solution containing 0.1% active chlorine.

2.3. Separate entrances for infected people, medical staff, and service staff

2.4. Interior arrangement

a) Subdivision for infected people

- Select the location that is:

+ Ideally an isolated areas at the end of the windward side, easy to observe and access.

+ Far from functional areas and surrounding residential areas.

- Zoning subdivision for infected people:

+ Surround the quarantine subdivision with soft fences or hard fences, depending on the actual conditions.

+ Put up a red background warning sign with yellow letters saying, "AREA FOR PEOPLE INFECTED WITH SARS-CoV-2 - NO ENTRY"

- Exit and entrance to the quarantine subdivision:

+ Set up an exit and entrance to the quarantine subdivision barriered by soft fences.

+ Arrange at the exit and entrance of the quarantine subdivision:

* Yellow bins with lid opening pedals, lined with bags specially used to contain infectious waste and labeled "WASTE POSSIBLY CARRYING SARS-CoV-2".

* Hand-washing place/area equipped with soap and clean water. In cases where a hand-washing area cannot be arranged, there must be a hand sanitizer containing at least 60% alcohol.

- Area for receiving quarantined entities:

Choose a convenient, large enough, ventilated area located in the quarantine subdivision to receive, conduct initial medical examination, and classify quarantined people immediately upon reception of them.

- Rooms for quarantined people:

+ The rooms must be well ventilated with their windows often opened and no air conditioner used.

+ Quarantine beds must be placed at least 1 meter apart. Bunk beds can be used.

+ In front of the door of each room, arrange hand sanitizers; yellow bins with lid opening pedals, lined with bags specially used to contain infectious waste and labeled "WASTE POSSIBLY CARRYING SARS-CoV-2".

+ In the quarantine room, there shall be brooms, mops, rags, 02 buckets and disinfectant solution or common detergents for infected people to clean and disinfect the room themselves. Insects in quarantine rooms must be all killed.

+ There is a table of rules of in each quarantine room, imprinted with a round-the-clock hotline number for infected people in need to call.

- Quarantine rooms for infected people who have negative results:

+ Arrange an area with a number of quarantine rooms for infected people who have negative test results (at least 02 rooms);

+ The quarantine rooms for infected people who have negative results should have personal beds, hand sanitizers, gloves, masks, yellow bins with lid opening pedals, lined with bags specially used to contain infectious waste and labeled "WASTE POSSIBLY CARRYING SARS-CoV-2".

- Rooms for monitoring people with symptoms pending hospital transfer: arrange from 01-02 reserve rooms to transfer people with symptoms of the disease during their quarantine. Such rooms shall be individually arranged, equipped with surveillance cameras, oxygen tanks and some emergency vehicles.

- Buffer room/area for quarantine staff to change their protective clothing:

+ The buffer room/area shall be located at the beginning of the entrance to the quarantine zone for its staff to change their protective clothing when entering and leaving the quarantine zone.

+ The buffer room/area shall have a locker for personal protective equipment, quick hand sanitizers, cloth-changing chairs, and yellows bins with lid opening pedals, lined with bags specially used to contain infectious waste and labeled "WASTE POSSIBLY CARRYING SARS-CoV-2";

- Toilets and bathrooms in the quarantine subdivision: at least 01 toilet/bathroom for every 30 people.

Ideally, each quarantine room shall have its own toilet and bathroom, in cases where the quarantine room does not have its own toilet and bathroom, toilet and bathroom areas must be arranged in the quarantine subdivision, which are:

+ Separately arranged for male and female.

+ Equipped with soaps and clean water, toilet paper, common detergents, yellow bins with lid opening pedals, lined with bags specially used to contain infectious waste and labeled "WASTE POSSIBLY CARRYING SARS-CoV-2";

+ Daily cleaned.

+ For mobile sanitation facilities, waste must be collected and treated when the bins are full.

b) Area for the Executive Board, medical staff, and service staff (Operating area):

- The operating area shall be arranged in a location separate from the quarantine subdivision, convenient for travel and easy to observe the quarantine subdivision, and at the same time ensuring that:

+ It is equipped with computers, printers, and office supplies.

+ Communication, Internet and wi-fi shall be ensured.

- Set up a system of loudspeakers or use portable speakers to disseminate information, remind and notify the quarantined people and staff in the quarantine zones.

- Hand-washing place/area equipped with soaps and clean water. In cases where there is no place to wash hands, there must be hand sanitizers.

- There shall be male and female toilets; such toilets shall have enough soaps and clean water to wash hands and shower. They shall also be equipped with common detergents.

- There shall be household trash bins with lid opening pedals, lined with bags.

c) Arrangements of canteens, stairs, elevators, lobbies, supply reception areas: Follow the guidelines in the Decision No. 878/QD-BYT dated March 12, 2020.

d) Temporary waste storage area

- Arrange a separate covered area on a high foundation for easy drainage with warning signs to temporarily store waste of the quarantine facility, which is convenient to transport the waste to treatment.

- There shall be yellow bins with lid opening pedals, lined with bags specially used to contain infectious waste and labeled "WASTE POSSIBLY CARRYING SARS-CoV-2".

- There shall be household trash bins with lid opening pedals, lined with bags.

- There shall be hand-washing place/area equipped with soaps and clean water.

- There shall be equipped with disinfectant solution containing 0.05% active chlorine to disinfect waste containers after they are used.

dd) Medical equipment for medical observation of infected people

- First aid equipment: stretchers, oxygen tanks with breathing apparatus, and some emergency equipment: squeeze balls, anaphylaxis emergency medicine boxes, antipyretic medicines.

- Examination and monitoring instruments: Thermometers, stethoscopes, sphygmomanometers, SpO2 sensors: from 01-02 for every 100 infected people.

- Equipment for taking testing specimens: Blood test kits, swabs for taking specimens of SARS-CoV-2 test.

- Mobile X-ray equipment.

e) Handling of medical staff's linen: At least 01 washing machine and 01 dryer shall be installed.

l) Waste management, environmental disinfection, and treatment: comply with the Decision No. 3455/QD-BCD dated August 05, 2020 and the Official Dispatch No. 1560/BYT-MT dated March 25, 2020.

2.5. Medical staff:

- 01 doctor and 02 nurses for every 50 infected people, and the medical staff shall work in shifts to ensure round-the-clock service.

- X-ray technicians and drivers to operate mobile X-ray vehicles.

- Workers in charge of infection control: at least 01 worker as for a facility with less than 200 infected people. A facility with more than 200 infected people shall have at least 01 infection control worker for every 200 infected people.

- Workers handling equipment, linen, and waste: 02 workers for every 50 cases.

- Surface cleaning workers: 02 workers for every 50 infected people.

2.6. Other service staff: follow the guidelines in the Decision No. 878/QD-BYT dated March 12, 2020.

VIII. Organization of the quarantine and medical observation

Follow the guidelines in the Decision No. 878/QD-BYT dated March 12, 2020 and the following contents:

8.1. Prevention of infection for officials and staff in the quarantine zones for medical observation

- Medical staff shall take anti-droplet measures and contact prevention measures when entering the quarantine rooms.

- Quarantine zones for medical observation shall make lists and monitor the daily health of officials and staff regularly carrying out their duties in the quarantine subdivisions.

- When there are suspicious symptoms of infection, they shall be quarantined and treated, and their specimens shall be taken in accordance with the regulations.

8.2. Handling of cases of infected people in the medical observation quarantine zones showing symptoms:

1. Immediately report to the persons in charge of the medical observation quarantine zones, and the provincial/municipal Departments of Health.

2. Immediately transfer the infected people with symptoms to the rooms for monitoring people with symptoms. Transfer them to hospitals for COVID-19 treatment within 12 hours.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!