Quyết định 1893/QĐ-BGTVT 2021 sửa đổi Hướng dẫn tạm thời về hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn với COVID-19

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_________

Số: 1893/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2021

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19’’;

Căn cứ các Công điện của Thủ tướng Chính phủ số: 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc;

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và các công văn số: 8167/BYT-MT ngày 29/9/2021, 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021 và 8399/BYT-DP ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam và Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Hướng dẫn tạm thời về Tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, cụ thể như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1.5 Mục V như sau:
“1.5. Hành khách phải thực hiện khai báo y tế điện tử (mục Khai báo di chuyển nội địa) tại ứng dụng PC-COVID, chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin khai báo.”.
2. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ nhất, khoản 1.10, Mục V như sau:
“1.10. Bố trí khách trên tàu:
- Hành khách đi tàu đến từ địa phương/khu vực cấp độ dịch là cấp 4 được bố trí vận chuyển bằng khoang riêng. Khi xuống tàu, ra ga phải có lối đi riêng hoặc tách nhóm với hành khách đi tàu từ địa phương/khu vực có nguy cơ thấp hơn để hạn chế tiếp xúc;”.
3. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 6.1 mục V như sau:
“b. Kiểm tra việc khai báo y tế điện tử và tổ chức xử lý thông tin:
- Yêu cầu, hướng dẫn, kiểm tra hành khách thực hiện khai báo y tế điện tử (mục Khai báo di chuyển nội địa) tại ứng dụng PC-COVID; trường hợp hành khách chưa thực hiện khai báo, có trách nhiệm bố trí nhân viên và thiết bị hỗ trợ, hướng dẫn hành khách cài đặt, khai báo trên ứng dụng PC-COVID;
- Thông báo đầu mối tiếp nhận (Họ và tên, chức vụ, điện thoại, email) dữ liệu di chuyển nội địa của hành khách đến Trung tâm công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải trước 07h00 ngày 31/10/2021;
- Tổng hợp thông tin của hành khách để thông báo cho địa phương nơi ga đến trước khi tàu khởi hành để phối hợp xử lý theo quy định;”.
4. Bổ sung khoản 6.3 vào mục V như sau:
“6.3. Trung tâm Công nghệ thông tin
- Chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin đầu mối tiếp nhận dữ liệu của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt, cung cấp cho Bộ Thông tin và Truyền thông (thông qua Cục Tin học hóa) trước 09h00 ngày 31/10/2021 để thực hiện quy trình trao đổi dữ liệu thông tin di chuyển nội địa của hành khách.
- Chủ trì, phối hợp với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt và các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra quá trình trích xuất, xử lý thông tin di chuyển nội địa của hành khách qua ứng dụng PC-COVID. Kịp thời xử lý những vướng mắc, phát sinh (nếu có), đảm bảo quá trình trích xuất dữ liệu ổn định, kịp thời và chính xác.”.
5. Bãi bỏ Phụ lục 1 tại Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
6. Bổ sung Mẫu thông tin di chuyển nội địa bằng đường sắt kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ 00 giờ 00 ngày 31/10/2021 cho đến khi có Quyết định thay thế.
2. Bãi bỏ các Công văn số 11212/BGTVT-CYT ngày 25/10/2021 và 11290/BGTVT-CYT ngày 26/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải đường sắt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Bộ GTVT (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu VT, V.Tải (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Đông

MẪU THÔNG TIN DI CHUYỂN NỘI ĐỊA BẰNG ĐƯỜNG SẮT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1893/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 10 năm 2021)

SỐ HIỆU CHUYẾN TÀU

NGÀY XUẤT PHÁT

Họ và tên

Giấy tờ tùy thân (số CCCD, CMT hoặc Hộ chiếu)

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ NƠI LƯU TRÚ TRƯỚC KHI ĐI TÀU

(ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, xóm/xã, phường/quận, huyện, thị xã/tỉnh, thành phố)

Ga đi

Ga đến

ĐỊA CHỈ NƠI LƯU TRÚ, CƯ TRÚ ĐẾN SAU KHI XUỐNG TÀU

(ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, xóm/xã, phường/quận, huyện, thị xã/tỉnh, thành phố)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Phiếu thông tin này có thể thực hiện theo khách đoàn, nhóm, gia đình,...

 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 1893/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định 1839/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1893/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 30/10/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Giao thông , COVID-19
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!