Quyết định 4999/QĐ-BYT 2021 phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

______

Số: 4999/QĐ-BYT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Y tế

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 4912/QĐ-BYT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021, Quyết định số 3111/QĐ-BYT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2021, Quyết định số 4008/QĐ-BYT ngày 19/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021;

Căn cứ Công văn số 1785/TTCP-KHTH ngày 06/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Y tế với nội dung cụ thể như sau:
1. Dừng không triển khai 08 cuộc thanh tra năm 2021 (có danh mục chi tiết kèm theo). Lý do: Tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để tập trung công tác phòng chống dịch của các cấp, ngành, địa phương và yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
2. Các cuộc thanh tra còn lại theo Quyết định số 4912/QĐ-BYT ngày 24/11/2020, Quyết định số 3111/QĐ-BYT ngày 28/6/2021, Quyết định số 4008/QĐ-BYT ngày 19/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế được tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2021.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;

- Lưu: VT, TTrB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

DANH MỤC CUỘC THANH TRA DỪNG KHÔNG TRIỂN KHAI NĂM 2021 CỦA BỘ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số: 4999/QĐ-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế)

TT

Nội dung thanh tra

Đối tượng thanh tra

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

Tên các đơn vị được mã hóa theo ký hiệu sau:

1. Thanh tra Bộ: P1; P2; P3; P4.

2. Cục Quản lý Dược: D.

1

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh; việc chấp hành các quy định về khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế và dân số tại thành phố Hà Nội.

- Sở Y tế Tp. Hà Nội;

- Một số cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Tp. Hà Nội.

P2-1

 

2

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm; việc thực hiện quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại tỉnh Bắc Ninh.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh và một số cơ sở trên địa bàn.

P1-4

 

3

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc và việc tuân thủ các GPs tại tỉnh Hưng Yên.

- Cơ sở bán buôn thuốc

- Cơ sở bán lẻ thuốc

- Cơ sở sản xuất thuốc (nếu có)

D-1

 

4

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại Sở Y tế; việc thực hiện quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại tỉnh Nam Định

Sở Y tế tỉnh Nam Định và một số cơ sở trên địa bàn.

P1-6

 

5

Thanh tra chuyên đề việc thực hiện quy định của pháp luật về đăng ký lưu hành; quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm tại một số cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn Tp. Hà Nội.

P3-3

 

6

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng chống HIV/AIDS của Sở Y tế tỉnh Sơn La.

Sở Y tế tỉnh Sơn La.

P1-8

 

7

Thanh tra việc chấp hành các quy định bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thân Trung ương Biên Hòa.

Viện Pháp y tâm thân Trung ương Biên Hòa.

P2-6

 

8

Thanh tra chuyên đề việc thực hiện quy định của pháp luật về các hoạt động phân loại, đăng ký lưu hành, sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh trang thiết bị y tế tại một số cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh trang thiết bị y tế trên địa bàn Tp. Hà Nội.

P3-6

 

thuộc tính Quyết định 4999/QĐ-BYT

Quyết định 4999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4999/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành:29/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Y tế dừng không triển khai 08 cuộc thanh tra năm 2021

Ngày 29/10/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4999/QĐ-BYT về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021.

Cụ thể, dừng không triển khai 08 cuộc thanh tra năm 2021 gồm: Thanh tra công tác quản lý Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh, việc chấp hành các quy định về khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế và dân số tại Thành phố Hà Nội; Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc và việc tuân thủ các GPs tại tỉnh Hưng Yên; Thanh tra công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng chống HIV/AIDS của Sở Y tế tỉnh Sơn La;…

Bộ Y tế dừng không triển khai 08 cuộc thanh tra do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID -19, để tập trung công tác phòng chống dịch của các cấp, ngành, địa phương và yêu cầu quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 4999/QĐ-BYT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi