Quyết định 708/QĐ-BTP Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Tư pháp

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TƯ PHÁP

__________

Số: 708/QĐ-BTP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Tư pháp theo Quyết định số 376/QĐ-TCT ngày 15/3/2021 của Tổ công tác ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác về rà soát văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-TCT ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Tổ công tác ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-TCT ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Tổ trưởng Tổ công tác về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Tư pháp theo Quyết định số 376/QĐ-TCT ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Tổ công tác ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, Cục KTrVB (NC).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG

 

 

 

Phan Chí Hiếu

 

 

BỘ TƯ PHÁP

______

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Tư pháp theo Quyết định số 376/QĐ-TCT ngày 15/3/2021 của Tổ công tác ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật

(Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-BTP ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định cụ thể nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 của Bộ Tư pháp theo Quyết định số 376/QĐ-TCT ngày 15/3/2021 của Tổ công tác ban hành Kế hoạch động năm 2021 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Tổ công tác) bảo đảm hiệu quả, chất lượng.

2. Yêu cầu

a) Nội dung công việc bám sát yêu cầu tại Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ công tác;

b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ phận thường trực Tổ công tác với các đơn vị khác thuộc Bộ; giữa Bộ Tư pháp với các bộ, cơ quan ngang bộ, thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tổ chức thực hiện rà soát văn bản;

c) Bảo đảm thời gian, tiến độ, chất lượng hoàn thành công việc.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

1. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Tổ công tác

1.1. Xây dựng các văn bản triển khai hoạt động năm 2021 của Tổ công tác

- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Bộ phận thường trực Tổ công tác, Tổ giúp việc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

- Thời gian thực hiện1: Tháng 01, 02 năm 2021.

- Sản phẩm hoạt động: Dự thảo Quyết định, Kế hoạch, Công văn và các văn bản khác triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác.

1.2. Tổ chức các cuộc họp để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Tổ công tác, Tổ giúp việc

- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Bộ phận thường trực Tổ công tác, Tổ giúp việc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021 (Số lượng cuộc họp theo yêu cầu và tiến độ thực tế của công việc).

1.3. Xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo Báo cáo số 442/BC-CP ngày 01/10/2020 của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Bộ phận thường trực Tổ công tác, Tổ giúp việc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

- Thời gian thực hiện2: Tháng 01, 02, 3 năm 2021.

1.4. Giúp Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan thực hiện rà soát vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật và xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Báo cáo số 442/BC-CP ngày 01/10/2020 của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước

- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Bộ phận thường trực Tổ công tác, Tổ giúp việc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021.

- Hình thức hoạt động: Soạn thảo văn bản theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo; tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm (theo yêu cầu thực tế của công việc).

1.5. Tổ chức các đoàn khảo sát kết hợp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến, nắm bắt, tiếp nhận các thông tin phản ánh về nhóm văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn tại một số địa phương

- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Bộ phận thường trực Tổ công tác, Tổ giúp việc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4, 5, 6, 7, 8 năm 2021.

- Hình thức hoạt động: Tổ chức các đoàn khảo sát kết hợp tổ chức Hội thảo (theo yêu cầu thực tế của công việc).

1.6. Xây dựng Báo cáo tổng hợp về kết quả rà soát chuyên sâu theo một số nhóm văn bản quy phạm pháp luật (theo chuyên đề, lĩnh vực) của Tổ công tác trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Bộ phận thường trực Tổ công tác, Tổ giúp việc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9, 10, 11, 12 năm 2021.

- Hình thức hoạt động: Soạn thảo đề cương và dự thảo Báo cáo; tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến chuyên gia đối với đề cương và dự thảo Báo cáo (theo yêu cầu thực tế của công việc).

1.7. Xây dựng Báo cáo của Tổ công tác báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Bộ phận thường trực Tổ công tác, Tổ giúp việc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất.

- Hình thức hoạt động: Soạn thảo đề cương và dự thảo Báo cáo; tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến chuyên gia đối với đề cương và dự thảo Báo cáo (theo yêu cầu thực tế của công việc).

2. Tổ chức, tham gia các Nhóm rà soát độc lập, chuyên sâu theo một số nhóm văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành

2.1. Tham gia rà soát quy định pháp luật về đất đai

- Đơn vị tham gia: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Bộ phận thường trực Tổ công tác, Tổ giúp việc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8 năm 2021.

- Hình thức hoạt động: Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tham gia tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, xin ý kiến chuyên gia về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tham gia xây dựng báo cáo rà soát của Nhóm (theo phân công của Trưởng nhóm rà soát và Lãnh đạo Bộ Tư pháp).

2.2. Tiếp tục rà soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch Covid-19

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ phận thường trực Tổ công tác, Tổ giúp việc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8 năm 2021.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát văn bản.

- Hình thức hoạt động: Tổ chức thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, xin ý kiến chuyên gia về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng báo cáo rà soát của Nhóm (theo yêu cầu thực tế của công việc).

2.3. Tham gia rà soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

- Đơn vị tham gia: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Viện Khoa học pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: Bộ phận thường trực Tổ công tác, Tổ giúp việc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8 năm 2021.

- Hình thức hoạt động: Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tham gia tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, xin ý kiến chuyên gia về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tham gia xây dựng báo cáo rà soát của Nhóm (theo phân công của Trưởng nhóm rà soát và Lãnh đạo Bộ Tư pháp).

2.4. Tham gia rà soát quy định pháp luật về giáo dục, đào tạo (không bao gồm giáo dục nghề nghiệp)

- Đơn vị tham gia: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

- Đơn vị phối hợp: Bộ phận thường trực Tổ công tác, Tổ giúp việc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8 năm 2021.

- Hình thức hoạt động: Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tham gia tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, xin ý kiến chuyên gia về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tham gia xây dựng báo cáo rà soát của Nhóm (theo phân công của Trưởng nhóm rà soát và Lãnh đạo Bộ Tư pháp).

2.5. Tham gia rà soát quy định pháp luật về quản lý giá và thẩm định giá; tổ chức rà soát quy định pháp luật về chi phí trong hoạt động giám định tư pháp

- Đơn vị chủ trì (nội dung rà soát quy định pháp luật về chi phí trong hoạt động giám định tư pháp): Cục Bổ trợ tư pháp.

- Đơn vị tham gia: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

- Thời gian hoàn thành: Tháng 8 năm 2021.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát văn bản.

- Hình thức hoạt động: Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tham gia tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, xin ý kiến chuyên gia về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tham gia xây dựng báo cáo rà soát của Nhóm (theo phân công của Trưởng nhóm rà soát và Lãnh đạo Bộ Tư pháp).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

1.1. Làm đầu mối, phối hợp với Bộ phận thường trực Tổ công tác và các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

1.2. Giúp Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch và báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác về kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Bộ phận thường trực Tổ công tác

Phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tổ chức thực hiện các nội dung công việc liên quan theo Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch

3.1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chủ trì, phối hợp với Bộ phận thường trực Tổ công tác lập dự toán để bảo đảm việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

3.2. Cục Kế hoạch - Tài chính phối hợp, hướng dẫn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật lập dự toán và bố trí kinh phí bảo đảm triển khai Kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật.

3.3. Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ phối hợp, hướng dẫn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan đề xuất các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để triển khai hiệu quả Kế hoạch này./.

 

__________________

1 Đã trình Tổ trưởng Tổ công tác ban hành các văn bản: Quyết định số 376/QĐ-TCT ngày 15/3/2021 ngày 15/3/2021 của Tổ trưởng Tổ công tác Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 377/QĐ-TCT ngày 15/3/2021 về việc thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL; Quyết định số 378/QĐ-TCT ngày 15/3/2021 phê duyệt Danh sách thành viên Tổ giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL; Quyết định số 379/QĐ-TCT ngày 15/3/2021 về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản QPPL; Công văn số 905/TCT ngày 29/3/2021 về việc tổ chức thực hiện rà soát văn bản.

2 Ngày 25/3/2021, Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần xử lý theo Báo cáo số 442/BC-CP ngày 01/10/2020 của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước (Tờ trình số 05/TTr-BTP).

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 708/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Tư pháp theo Quyết định 376/QĐ-TCT ngày 15/3/2021 của Tổ công tác ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 708/QĐ-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành: 12/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!