Quyết định 449/QĐ-BTP 2019 Kế hoạch công tác của Vụ Pháp luật hình sự hành chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

--------

 

Số: 449/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà  Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019

của Vụ Pháp luật hình sự-hành chính

-----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

 Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 958/QĐ-BTP ngày 26 tháng 04 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật hình sự-hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách năm 2019;

Căn cứ Báo cáo số 13/BC-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2019 về tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-hành chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ Pháp luật hình sự- hành chính kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.         

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-hành chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cổng thông tin điện tử BTP;

- Lưu: VT, Vụ PLHSHC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Đặng Hoàng Oanh

 

                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

BỘ TƯ PHÁP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019

CỦA VỤ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ-HÀNH CHÍNH

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 449./QĐ-BTP ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. MỤC ĐÍCH

1. Xác định rõ nội dung, thời hạn và các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất những nhiệm vụ của Vụ theo Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiêm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

2. Nâng cao vai trò và chất lượng của công tác tham mưu của đơn vị trong hoạt động xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý dự án, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực pháp luật hình sự, pháp luật hành chính và pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước.

3. Phát huy tinh thần chủ động, tự giác, sáng tạo, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức của Vụ trong việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của toàn đơn vị, từng phòng chức năng, mỗi cán bộ, công chức trong Vụ thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chức năng trong Vụ tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

II. YÊU CẦU

1. Kế hoạch công tác của Vụ phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành.

2. Bám sát các nhiệm vụ công tác của Bộ, Ngành, đặc biệt là nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019 nêu tại Báo cáo số 13/BC-BTP ngày       15/01/2019 về tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và  nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019 và Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019. Chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao; tập trung các nguồn lực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác văn phòng.

3. Gắn việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm với thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của Vụ, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng đối với những nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.  Triển khai thi hành Hiến pháp

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp và triển khai nội dung đã được Chính phủ đề xuất tại Báo cáo số 409/BC-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 và Nghị quyết số 67/2013/QH13 năm 2018. Triển khai hoạt động tổng kết 5 năm triển khai thi hành Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 (2014-2019) gắn với việc sơ kết 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013. Tham mưu trình lãnh đạo Bộ ký ban hành trình Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về tổng kết 5 năm triển khai thi hành Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 (2014-2019); trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp về tổng kết 5 năm triển khai thi hành Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 (2014-2019); Tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 tại một số Bộ, ngành, địa phương; Xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp; Báo cáo của Chính phủ về tổng kết 5 năm triển khai thi hành Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 (2014-2019) gắn với sơ kết 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013.

2.  Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

Thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trong năm 2019 (nếu được phê duyệt kinh phí), các hoạt động cụ thể: (i) Tổ chức khảo sát tại 06 tỉnh và xây dựng Báo cáo khảo sát; (ii) Tổ chức Hội thảo góp ý Đề án giám sát, theo dõi triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin (dự kiến tại 03 tỉnh, thành phố).

3. Triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015

-  Triển khai xây dựng sách Bình luận Phần thứ hai: Các tội phạm của Bộ luật hình sự; Hoàn thiện, in ấn cuốn sách tìm hiểu những quy định mới của BLHS năm 2015.

- Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, các đơn vị thuộc Bộ tổ chức các lớp tập huấn về những nội dung mới của Bộ luật Hình sự năm 2015.

4. Triển khai các hoạt động liên quan đến Luật phòng, chống mua bán người

- Tiến hành khảo sát tình hình thực tiễn thi hành Luật Phòng, chống mua bán người tại một số tỉnh, thành phố đại diện cho 03 miền trong cả nước.

- Tiến hành đánh giá tác động Luật phòng, chống mua bán người theo Quyết định số 2546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/12/2015 phê duyệt chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 và xây dựng báo cáo đánh giá tác động Luật phòng, chống mua bán người; tổ chức các cuộc họp, hội thảo để chia sẻ kết quả và lấy ý kiến về Báo cáo đánh giá tác động.

 

IV. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1.  Tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản đề án, văn bản khác được Lãnh đạo Bộ phân công

- Tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định, chuẩn bị ý kiến Lãnh đạo dự họp các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết theo Chương trình của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Quyết định phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

- Thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và thẩm định luật, pháp lệnh theo Chương trình của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại  Quyết định phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

- Tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định các dự thảo nghị định, quyết định, chỉ thị, thông tư theo Chương trình của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành tại Quyết định phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

2. Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống xử lý đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật

- Tổ chức các lớp tập huấn về hướng dẫn áp dụng các quy định của BLHS và các văn bản có liên quan về chính sách xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội;

- Nghiên cứu đề xuất tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với người chưa thành niên trong hệ thống tư pháp;  Nghiên cứu xây dựng Đề án về tư pháp đối với người chưa thành niên.

3. Công tác nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án, đề án

- Tiếp tục thực hiện Đề tài khoa học cấp Bộ: “Phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền hành pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013” và sẽ bảo vệ trong năm 2019.

- Triển khai thực hiện  Đề án “Nghiên cứu khả năng  hình sự hóa hành vi làm giàu bất hợp pháp trong Bộ luật hình sự” (theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020).

- Triển khai hoạt động hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Dự án EU JULE,  “Tăng cường tiếp cận tư pháp và bảo vệ người chưa thành niên có liên quan đến pháp luật” do UNICEF tài trợ; hoạt động thuộc các chương trình hợp tác song phương với Australia, Hoa Kỳ,...

- Hợp tác với Viện KAS tổ chức Hội thảo về các quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về tăng cường bảo vệ quyền con người và Tập huấn về xử lý trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại phạm tội.

- Triển khai Đề án, dự án khác (nếu có).

4. Các nhiệm vụ khác

- Tập trung các nguồn lực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác văn phòng xây dựng các kế hoạch hoạt động trong các lĩnh vực (văn thư, lưu trữ,  ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số, cải cách hành chính).

- Tập trung các nguồn lực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng các kế hoạch hoạt động trong các lĩnh vực (thi đua khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng, công tác cán bộ).

- Thực hiện nề nếp việc xây dựng kế hoạch công tác, triển khai thực hiện nhiệm vụ và xây dựng báo cáo công tác định kỳ, đột xuất theo Quy chế làm việc của Bộ, của Vụ.

- Thực hiện chế độ hội họp theo quy định tại Quy chế làm việc của Vụ; kịp thời thông báo kết luận của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Vụ để triển khai thực hiện; đôn đốc việc triển khai thực hiện các kết luận của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Vụ.

- Thực hiện kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tổ chức thực hiện rà soát trình độ năng lực của đội ngũ công chức và sắp xếp bố trí, sử dụng phù hợp với vị trí việc làm; Bản mô tả công việc của các vị trí việc làm, khung năng lực đã được phê duyệt và yêu cầu nhiệm vụ của Vụ; triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của Vụ Pháp luật hình sự-hành chính.

- Triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác thanh niên theo Kế hoạch số 4538/KH-BTP ngày 10/12/2015 của Bộ Tư pháp thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW của Ban Bí thư và Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2016-2020.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và xây dựng, triển khai Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ.

- Hoàn thiện hồ sơ văn bản quy phạm pháp luật chuyển Lưu trữ cơ quan.

- Thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện có hiệu quả phong trào chung của cơ quan Bộ.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn kiểm tra, khảo sát phối hợp thực hiện theo Kế hoạch chung của Bộ Tư pháp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao, phù hợp với nhiệm vụ và yêu cầu công tác của Bộ, của ngành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ Pháp luật hình sự-hành chính được thông báo tới tất cả công chức trong Vụ để quán triệt, tổ chức thực hiện. Kế hoạch là cơ sở để theo dõi, đánh giá kết quả công tác của Vụ, các Phòng thuộc Vụ phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại và công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị và Bộ.

2. Lãnh đạo Vụ Pháp luật hình sự-hành chính chỉ đạo, điều hành kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra; thường xuyên nắm bắt tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch công tác; định kỳ 6 tháng và hàng năm tổ chức đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo đầy đủ, nghiêm túc theo quy định.

3. Các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Vụ Pháp luật hình sự-hành chính có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao để thực hiện Kế hoạch này.

4. Giao Phòng Pháp luật hành chính và tổng hợp giúp Lãnh đạo Vụ theo dõi, đôn đốc chung việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

5. Các công chức thuộc Vụ Pháp luật hình sự-hành chính phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc của đơn vị; phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả để cùng hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

6. Các đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp luật hình sự-hành chính trong việc thực hiện Kế hoạch này.

7. Cục Kế hoạch-Tài chính chịu trách nhiệm bố trí cấp phát kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước.

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ Pháp luật hình sự-hành chính)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Hoàng Oanh

.....................

thuộc tính Quyết định 449/QĐ-BTP

Quyết định 449/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:449/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành:20/02/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

Quyết định 449/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính được Bộ Tư pháp ban hành ngày 20/02/2019.

Các nhiệm vụ cụ thể của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp như sau:

- Tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản đề án, văn bản khác được Lãnh đạo Bộ phân công;

- Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống xử lý đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật;

- Công tác nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án, đề án: Tiếp tục thực hiện Đề tài khoa học cấp Bộ: “Phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền hành pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013” và sẽ bảo vệ trong năm 2019...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 449/QĐ-BTP tại đây

tải Quyết định 449/QĐ-BTP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi