Quyết định 24/QĐ-VKSTC 2023 Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 24/QĐ-VKSTC

Quyết định 24/QĐ-VKSTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:24/QĐ-VKSTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Trí
Ngày ban hành:13/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

Ngày 13/02/2023, Tòa án nhân dân tối cao đã ra Quyết định 24/QĐ-VKSTC về việc ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

Cụ thể, người được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập đáp ứng các tiêu chí sau: là người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; chưa được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 04 năm liền tính từ ngày 31/12/2022 trở về trước.

Theo đó, người được xác minh tại mỗi cơ quan, đơn vụ được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm. Khi tiến hành lựa chọn người được xác minh, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cùng cấp dự và chứng kiến.

Đồng thời, trình tự tiến hành xác minh như sau: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định xác minh và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập theo Điều 45 Luật Phòng, chống tham nhũng; Tổ chức và hoạt động của Tổ xác minh tài sản, thu nhập thực hiện theo quy định tại Điều 46 Luật Phòng, chống tham nhũng;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 24/QĐ-VKSTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 24/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023
_____________

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh thuộc đối tượng xác minh và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 (để th/h);
- Các đ/c PVT VKSNDTC (để phối hợp chỉ đạo);
- Cổng thông tin điện tử VKSNDTC;
- Lưu: VT, T1.

VIỆN TRƯỞNG
Lê Minh Trí

 

KẾ HOẠCH

Xác minh tài sản, thu nhập năm 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-VKSTC ngày 13/02/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi tắt là người có nghĩa vụ kê khai) nhằm xem xét, đánh giá tính chính xác, kết luận về tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập; kiểm soát sự biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai.

- Xác minh tài sản, thu nhập nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, liêm chính, vững mạnh.

2. Yêu cầu

- Việc xác minh tài sản, thu nhập do Cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Thanh tra) thực hiện theo thủ tục, trình tự quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (sau đây gọi tắt là Luật Phòng, chống tham nhũng) và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây gọi tắt là Nghị định số 130/2020/NĐ-CP).

- Việc xác minh tài sản, thu nhập được tiến hành kịp thời, công khai, khách quan, trung thực.

- Mọi vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung xác minh

Xác minh về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng nội dung bản kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi tắt là bản kê khai) của người có nghĩa vụ kê khai.

2. Đối tượng được xác minh

2.1. Các cơ quan, đơn vị được xác minh trong năm 2023

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và khoản 2 Điều 15 của Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, trong năm 2023 Cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tại 02 cơ quan, đơn vị trong Viện kiểm sát nhân dân, cụ thể như sau:

- Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Ninh Bình.

- Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Bình Thuận.

2.2. Các cá nhân được xác minh

- Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập quy định tại Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tại mỗi cơ quan, đơn vị được xác minh, lựa chọn tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai, tài sản thu nhập hằng năm. Số lượng người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm tại các cơ quan, đơn vị Viện kiểm sát thuộc đối tượng xác minh theo phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

- Tổng số người được xác minh: 35 người.

3. Tiêu chí, hình thức lựa chọn người được xác minh

3.1. Tiêu chí lựa chọn

Người được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập đáp ứng các tiêu chí sau:

- Là người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập;

- Chưa được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 04 năm liền tính từ ngày 31/12/2022 trở về trước.

Không lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập của những người sau đây:

- Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử;

- Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận;

- Người đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

3.2. Hình thức lựa chọn

- Người được xác minh tại mỗi cơ quan, đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm.

- Khi tiến hành lựa chọn người được xác minh, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cùng cấp dự và chứng kiến.

- Việc lựa chọn người được xác minh được lập thành biên bản.

4. Trình tự tiến hành xác minh

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định xác minh và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập theo Điều 45 Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Tổ chức và hoạt động của Tổ xác minh tài sản, thu nhập thực hiện theo quy định tại Điều 46 Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Tổ xác minh tài sản, thu nhập tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với những người đã được lựa chọn xác minh.

- Kết thúc xác minh tại mỗi đơn vị, Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập báo cáo kết quả và dự thảo Kết luận xác minh, trình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân nhân dân tối cao ban hành Kết luận xác minh.

- Việc công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện như việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập quy định tại Điều 39 Luật Phòng, chống tham nhũng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

- Chủ trì, tham mưu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai hoạt động xác minh tài sản, thu nhập tại các cơ quan, đơn vị, cá nhân được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập.

- Tiếp nhận, quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của những người có nghĩa vụ kê khai được lựa chọn xác minh.

2. Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Phối hợp Thanh tra, tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của những cá nhân được lựa chọn xác minh tại 02 cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch này.

3. Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm bố trí kinh phí và các điều kiện vật chất khác đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

4. Đối với các cơ quan, đơn vị được xác minh

- Chấp hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập do cơ quan, đơn vị quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

- Phối hợp với Tổ xác minh tài sản, thu nhập trong quá trình Tổ xác minh tiến hành xác minh đối với người được xác minh tại cơ quan, đơn vị mình.

Trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh, báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao (qua Thanh tra) để được hướng dẫn./.

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI THUỘC ĐỐI TƯỢNG XÁC MINH NĂM 2023
(Kèm theo Kế hoạch số 24/2023/KH-VKSTC ngày 13/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

STT

Đơn vị

Người có nghĩa vụ kê khai hằng năm

Số người thuộc diện xác minh

1

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Ninh Bình

121 người

15 người (12,4 %)

2

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Bình Thuận

155 người

20 người (12,9 %)

Tổng

35 người

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi