Quyết định 154/QĐ-BTP 2023 Kế hoạch công tác của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 154/QĐ-BTP

Quyết định 154/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:154/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Mai Lương Khôi
Ngày ban hành:09/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tập trung triển khai Dự án đầu tư công xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Ngày 09/02/2023, Bộ Tư Pháp ban hành Quyết định 154/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

Theo đó, nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch như sau: Thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành; Tập trung nguồn lực triển khai Dự án đầu tư công xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Triển khai Đề án “Thí điểm liên thông dữ liệu cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trên môi trường điện tử”; Nghiên cứu đề xuất giải pháp đổi mới hệ thống cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, phục vụ tốt yêu cầu người dân;...

Bên cạnh đó, việc xây dựng và triển khai Kế hoạch bảo đảm tính toàn diện, hiệu quả, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của từng đơn vị và cá nhân công chức thuộc Cục trong việc triển khai nhiệm vụ được giao bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 154/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
_______

Số: 154/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-BTP ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 3276/QĐ-BTP ngày 08/12/2014 của Bộ trưng Bộ Tư pháp về việc giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo Nghị định 54/2014/NĐ-CP ngày 29/05/2014 của Chính ph vtổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-BTP ngày 25/11/2022 của Bộ trưng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-BTP ngày 17/01/2023 của Bộ trưng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ vnhiệm vụ, gii pháp chyếu thực hiện kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và ci thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Hộ tịch , quốc tịch, chứng thực kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chng thực, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục trưng Cục Công nghệ thông tin và Thtrưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (đthực hiện);
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Các Thứ trư
ng (đbiết);
- Lưu: VT
, HTQTCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Mai Lương Khôi

 

 

BỘ TƯ PHÁP
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác năm 2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTP ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

____________________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Xác định rõ nội dung, thời hạn và các điều kiện cần thiết để triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong việc tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong Chương trình và Kế hoạch công tác năm 2023 của Ngành Tư pháp.

1.2. Từng bước nâng cao vai trò và chất lượng tham mưu của đơn vị trong công tác qun lý nhà nước và tổ chức thi hành pháp luật về các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

2. Yêu cu

2.1. Kế hoạch công tác năm 2023 bảo đảm bám sát Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ vnhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 (ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-BTP ngày 17/01/2023), Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 01/01/2023 của Bộ Tư pháp v Tng kết công tác tư pháp năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2023.

2.2. Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch bảo đảm nh toàn diện, hiệu quả, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm.

2.3. Phát huy tinh thần chđộng, trách nhiệm, sáng tạo của từng đơn vị và cá nhân công chức thuộc Cục trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng trong đó đề cao trách nhiệm của Cục trưởng, các Phó Cục trưởng và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục.

2.4. Xác định rõ nội dung, kết quả đầu ra, trách nhiệm chtrì, phối hợp và tiến độ triển khai thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch; bo đm sự phối hp chặt chẽ, linh hoạt giữa các đơn vị và giữa công chức trong việc tchức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Cục cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Hộ tịch, quốc tịch, chng thực với các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tập trung nguồn lực trin khai Dự án Xây dựng Cơ sdữ liệu hộ tịch điện t (CSDLHTĐT), bảo đảm CSDLHTĐT vận hành đồng bộ với Cơ sở dliệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC); tiếp tục thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP; ng tlệ thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến, ci cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đăng ký và qun lý hộ tịch.

1.2. Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án phát trin ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyn đổi squốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06).

1.3. Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc, trong đó, trọng tâm là nhiệm vụ nghiên cứu gii quyết giy tờ quốc tịch, hộ tịch cho người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh về nhân thân, người di cư đang cư trú trên lãnh thViệt Nam; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Tiểu đề án 2 giai đoạn 2021 - 2025.

1.4. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ vcấp bản sao từ sgốc, chng thực bn sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư s 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP; Điều 10 của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

1.5. Tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên ngành về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực theo Kế hoạch thanh tra năm 2023, kịp thời phát hiện, chấn chnh, uốn nắn để khắc phục những hạn chế, thiếu sót, bảo đảm quyn và li ích hợp pháp của cá nhân, tổ chc, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

2. Nhiệm vụ cụ th

2.1. Lĩnh vực hộ tịch

- Thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành, đặc biệt là các quy định của Nghị định s 87/2020/NĐ-CP ngày 08/07/2020 và Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng cho công chức làm công tác hộ tịch; bám sát các mục tiêu đăng ký hộ tịch theo Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024.

- Tập trung nguồn lực triển khai Dự án đầu tư công Xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

- Qun lý, duy trì, khai thác và hướng dẫn nghiệp vụ đối với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, bảo đm ổn định, thông suốt.

- Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin bo đảm hạ tầng phục vụ vic triển khai Cơ sở dliệu hộ tịch điện tử.

- Triển khai Đ án “Thí điểm liên thông dữ liệu cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai t trên môi trường điện t”.

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp phù hợp nhm đáp ứng yêu cầu gii quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch trên môi trường điện tử phù hợp ch trương chuyn đổi s, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp đổi mới hệ thống cơ quan đăng ký, qun lý hộ tịch theo hướng tinh gin, gọn nhẹ, phục vụ tt yêu cầu người dân.

- Triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao theo Đề án 06.

- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, chđộng phối hợp với các cơ quan có liên quan để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thi hành pháp luật hộ tịch.

2.2. Lĩnh vực quốc tịch

- Triển khai có hiệu quả các quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

- Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc, Quyết định số 514/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trt tự của liên hp quốc của Bộ Tư pháp trong giai đoạn 2020 - 2030, trong đó, trọng tâm là nhiệm vụ nghiên cứu giải quyết giấy tờ quốc tịch, hộ tịch cho người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh về nhân thân, người di cư đang cư trú trên lãnh thViệt Nam.

- Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Tiu đề án 2 giai đoạn 2021 - 2025.

- Giải quyết hồ sơ quốc tịch theo quy định pháp luật.

- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho địa phương; kiểm tra, gii quyết các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quốc tịch.

2.3. Lĩnh vực chứng thực

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2020/TT-BTP, Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

- Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chng thực (Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020, Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

- Nghiên cứu gii pháp về bbản sao chứng thực từ bn chính theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về chứng thực; xử lý phản ánh, kiến nghị, trả lời đơn thư của tổ chức, cá nhân.

2.4. Công tác thanh tra chuyên ngành

- Tổ chức các đoàn thanh tra chuyên ngành về công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kèm theo Quyết định số 2338/QĐ-BTP ngày 25/11/2022 (06 Đoàn thanh tra chuyên ngành công tác hộ tịch, chứng thực tại một số cơ quan/đơn vị trên địa bàn tnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Cà Mau và 01 Đoàn thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tại Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật Bản).

- Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại một số địa phương đã được thanh tra năm 2022.

2.5. Công tác Tổng hợp - Hành chính, Văn thư - Lưu trữ

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất.

- Tăng cường công tác tham mưu, tng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản theo Kết luận, chỉ đạo của Chính ph, Thtướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao;

- Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (theo Quyết định phê duyệt phương án phân cấp trong gii quyết thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch rà soát TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 của Thtướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai của Bộ Tư pháp).

- Trin khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (theo Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Tư pháp).

- Trả lời kiến nghị địa phương, kiến nghị c tri; công tác phòng, chng tham nhũng; công tác tiếp công dân và gii quyết khiếu nại tcáo; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình trao đổi, gii quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ thông qua hệ thống thư điện t, hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Trục liên thông) ca Bộ.

- Thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác lưu trữ tài liệu.

2.6. Công tác tổ chức - cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng

- Thực hiện các nhiệm vụ triển khai Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

- Chủ động rà soát, đxuất kiện toàn chức danh nh đạo cấp Cục và chức danh Lãnh đạo cấp Phòng, bảo đảm số lượng theo đúng quy định. Thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch điều động, chuyn đổi vị trí công tác đối với công chức thuộc Cục.

- Phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc đào tạo, bồi dưng công chức, tuyển dụng và sử dụng biên chế, thực hiện các khâu trong công tác tổ chức cán bộ theo quy định, đáp ứng yêu cu Đán vị trí việc làm của Cục.

2.7. Công tác khác

- Qun lý, duy trì thông tin về hoạt động của Cục trên Trang thông tin điện tHộ tịch, quốc tịch, chứng thực; khai thác, sử dụng hiệu quả Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Phần mềm giao, nhận nhiệm vụ của Bộ Tư pháp.

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán, qun lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, đánh giá công chức.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật đối với các hoạt động hợp tác quốc tế do Cục chủ trì, được phê duyệt trong Kế hoạch năm 2023 của các chương trình, dự án, phi dự án của Bộ Tư pháp, các hoạt động trong các chương trình, dự án do các Bộ khác là cơ quan chủ quản.

- Triển khai các nhiệm vụ đã được phê duyệt tại các văn bản, đề án liên quan đến hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

- Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng.

- Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phvề thực hiện dân chtrong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tng kết công tác năm 2023 và xây dựng Kế hoạch công tác năm 2024.

III. TCHỨC THC HIỆN

1. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực chịu trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

2. Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm phối hợp trong việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến công nghệ thông tin.

3. Cục Kế hoạch - Tài chính bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động trong Kế hoạch.

4. Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, STư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trong việc thực hiện Kế hoạch.

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chng thực)./.

 

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
(Kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTP ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm chủ yếu

Ngun kinh phí

Chủ trì

Phối hợp

 

 

I. Công tác hộ tịch

1

Thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành, đặc biệt là các quy định ca Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 08/07/2020 của Chính phủ và Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp bám sát các mục tiêu đăng ký hộ tịch theo Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024.

Phòng QLHT

- Cục Công nghệ thông tin

- Sở Tư pháp các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

C năm

Báo cáo, công văn

NSNN
(Không tự chủ); ngoài NSNN (nếu có)

2

Tập trung nguồn lực triển khai Dự án đầu tư công Xây dựng Cơ sở dữ liệu htịch điện tử.

Phòng QLHT

- Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Các đơn vị liên quan của Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Tổng cục thống kê.

Cả năm

Văn bản phê duyệt Dự án; Các văn bản triển khai nhiệm vụ của Chủ đầu tư; CSDLHT được nâng cấp, hoàn thiện theo tiến độ

NSNN
(Không tự ch); ngoài NSNN (nếu có)

3

Quản lý, duy trì, khai thác và hướng dẫn nghiệp vụ đối vi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện t, đảm bảo ổn định, thông suốt.

Phòng QLHT

Cục Công nghệ thông tin

Cả năm

- CSDLHT được cập nhật, khai thác đúng quy định, hiệu quả

- Các VB, tài liệu hướng dẫn khai thác, sử dụng CSDLHT

NSNN
(Không tự chủ) và ngoài NSNN (nếu có)

4

Phối hp với Cục Công nghệ thông tin bo đảm hạ tng phục vụ việc triển khai Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Phòng QLHT

Cục Công nghệ thông tin

Cả năm

Báo cáo

NSNN
(Không tự ch) và ngoài NSNN (nếu có)

5

Nghiên cứu đề xuất giải pháp phù hợp nhm đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch trên môi trường điện tử phù hợp chủ trương chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phsố.

Phòng QLHT

- Cục Công nghệ thông tin

- Các đơn vị liên quan

Cả năm

Báo cáo, công văn

NSNN
(Không tự ch);

6

Nghiên cứu đề xuất giải pháp đổi mới hệ thống cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch theo hướng tinh gin, gọn nhẹ, phục vtốt yêu cầu người dân.

Phòng QLHT

- Cục Công nghệ thông tin.

- Các đơn vị liên quan.

C năm

Báo cáo

NSNN
(Không tự chủ);

7

Triển khai Đề án “Thí điểm liên thông dữ liệu cấp Giấy chứng sinh, Giy báo tử đthực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trên môi trường điện tử”.

Phòng QLHT

- Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Các đơn vị liên quan của Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Tổng cục thống kê.

Cả năm

Báo cáo, công văn

NSNN
(Không tự chủ) và ngoài NSNN (nếu có)

8

Triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao theo Đề án 06.

Phòng QLHT

- Cục Công nghệ thông tin.

- Các đơn vị liên quan.

C năm

Báo cáo, công văn

NSNN
(Không tự ch) và ngoài NSNN (nếu có)

9

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng cho công chức làm công tác hộ tịch.

Phòng QLHT

- Vụ Tổ chức cán bộ, Cục CNTT, Học viện Tư pháp, Văn phòng Bộ.

- Sở Tư pháp các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cnăm

- Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ

- Hội nghị tập huấn, bi dưỡng

NSNN
(Không tự ch) và ngoài NSNN (nếu có)

10

Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực tin thi hành pháp luật hộ tịch.

Phòng QLHT

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

- Sở Tư pháp các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

C năm

Công văn

NSNN
(Không tự ch) và ngoài NSNN (nếu có)

II. Công tác quốc tịch

11

Triển khai có hiệu quả các quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

Phòng QLQT

Sở Tư pháp các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cả năm

Công văn

NSNN
(Không tự chủ)

12

Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc, trong đó, trọng tâm là nhiệm vụ nghiên cứu giải quyết giy tờ quốc tịch, hộ tịch cho người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tchứng minh về nhân thân, người di cư tự do đang cư trú trên lãnh thViệt Nam.

Phòng QLQT

Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

C năm

- Công văn

- Hội nghị tập hun

NSNN
(Không tự chủ) và nguồn kinh phí khác (nếu có)

13

Triển khai thực hiện Tiểu đề án 2 giai đoạn 2021-2025.

Phòng QLQT

Bộ Công an; S Tư pháp 10 tỉnh có chung đường biên gii và 06 tnh tham gia Tiu đề án.

C năm

Công văn

NSNN
(Không tự chủ) và nguồn kinh phí khác (nếu có)

14

Giải quyết hsơ quốc tịch theo quy định pháp luật.

Phòng QLQT

S Tư pháp các địa phương và các cơ quan có liên quan.

Cả năm

Công văn, T trình, Quyết định

NSNN
(Không tự ch)

15

Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho địa phương; kiểm tra, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quốc tịch.

Phòng QLQT

S Tư pháp các địa phương và các đơn vị liên quan.

Cả năm

Công văn

NSNN
(Không tự ch)

III. Công tác chứng thực

16

Tổ chức các đoàn kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, Thông tư s01/2020/TT-BTP, Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Phòng QLCT

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã là đối tượng kim tra.

Quý II, III và IV/2023

Báo cáo

NSNN
(Không tự chủ)

17

Tập huấn nghiệp vụ chứng thực (Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020, Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP).

Phòng QLCT

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã.

Quý II, III/2023

Hội nghị tập hun

NSNN
(Không tự chủ)

18

Nghiên cứu giải pháp về bỏ bản sao chng thực từ bản chính theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

Phòng QLCT

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Cả năm

Báo cáo

NSNN
(Không tự chủ)

19

Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về chứng thực; xử lý phản ánh, kiến nghị, trả li đơn thư của tổ chức, cá nhân.

Phòng QLCT

 

Cả năm

Công văn

NSNN
(Không tự chủ)

IV. Công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

20

Tổ chức 06 Đoàn thanh tra chuyên ngành công tác hộ tịch, chứng thực tại một số cơ quan/đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Cà Mau và 01 Đoàn thanh tra chun ngành lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chng thực tại Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật Bn.

Văn phòng Cục

- Bộ Ngoại giao.

- Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật Bn.

- Sở Tư pháp địa phương.

- Các đơn vị là đối tượng thanh tra.

- Thanh tra Bộ.

- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

Quý II, III và IV/2023

- Báo cáo

- Kết luận thanh tra

NSNN (Không tự chủ)

21

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại một số địa phương đã được thanh tra năm 2022.

Văn phòng Cục

- Sở Tư pháp địa phương.

- Các đơn vị là đối tượng thanh tra.

- Thanh tra Bộ.

- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

Quý II, III IV/2023

Báo cáo

NSNN (Không tự chủ)

V. Tổng hợp - Hành chính

22

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất.

Văn phòng Cục

Các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

Cả năm

Báo cáo

NSNN
(Tự chủ)

23

Tăng cường công tác tham mưu, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, đán, văn bản theo Kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao.

Văn phòng Cục

Các Phòng chuyên môn thuc Cục.

Cả năm

Báo cáo

NSNN
(Tự chủ)

24

Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (theo Quyết định phê duyệt phương án phân cấp trong gii quyết thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch rà soát TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 của Thtướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai ca Bộ Tư pháp).

Văn phòng Cục

- Văn phòng Bộ.

- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

Cả năm

Báo cáo

NSNN
(Tự chủ)

25

Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (theo Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Tư pháp).

Văn phòng Cục

- Văn phòng Bộ.

- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

Cả năm

Báo cáo

NSNN
(Tự chủ)

26

Trả lời kiến nghị địa phương, kiến nghị cử tri; công tác phòng, chng tham nhũng; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị; thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, lng ghép bình đẳng giới trong các hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công qun lý.

Văn phòng Cục

- Văn phòng Bộ.

- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

C năm

Báo cáo

NSNN
(Tự ch)

27

Triển khai thực hiện có hiệu quứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình trao đổi, gii quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ thông qua hệ thống thư điện tử, hệ thng qun lý văn bản và điều hành (Trục liên thông) của Bộ.

Văn phòng Cục

Các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

Cả năm

Báo cáo, công văn

NSNN
(Tự chủ)

28

Thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác lưu trữ tài liệu.

Văn phòng Cục

- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

Cả năm

Tài liệu lưu tr

NSNN (Không tự chủ)

VI. Công tác tổ chức - cán bộ và đào tạo, bi dưỡng

29

Thực hiện các nhiệm vụ triển khai Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Văn phòng Cục

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

Cả năm

Báo cáo, công văn, Quyết định

NSNN
(Tự chủ)

30

Chđộng rà soát, đề xuất kiện toàn chức danh Lãnh đạo cp Cục và chức danh Lãnh đạo cấp Phòng.

Văn phòng Cục

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

Khi chủ trương được phê duyệt

Báo cáo

NSNN
(Tự chủ)

31

Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bi dưỡng đội ngũ công chức.

Văn phòng Cục

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

Cả năm

Báo cáo

NSNN
(Tự chủ)

VII. Công tác khác

32

Quản lý, duy trì thông tin về hoạt động của Cục trên Trang thông tin điện tử Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; khai thác, sdụng hiệu quả Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Phần mềm giao, nhận nhiệm vụ của Bộ Tư pháp.

Văn phòng Cục

- Cục Công nghệ thông tin.

- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

Cả năm

Tin bài, báo cáo

NSNN
(Tự ch)

33

Thực hiện công tác tài chính - kế toán, qun lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

Văn phòng Cục

- Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

Cả năm

Báo cáo, công văn

NSNN
(Tự ch)

34

Thực hiện công tác thi đua, khen thưng.

Văn phòng Cục

- Vụ Thi đua - khen thưởng.

- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

Theo Kế hoạch của Bộ

Báo cáo

NSNN
(Tự ch)

35

Thực hiện công tác đánh giá công chức.

Văn phòng Cục

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

Theo Kế hoạch của Bộ

Báo cáo

NSNN
(Tự ch)

36

Tổ chức thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật đối với các hoạt động hợp tác quốc tế do Cục chủ trì, được phê duyệt trong Kế hoạch năm 2023 của các chương trình, dự án, phi dự án của Bộ Tư pháp, các hoạt động trong các chương trình, dự án do các Bộ khác là cơ quan chủ quản.

Các Phòng có hoạt động hợp tác quốc tế

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Các đơn vị có liên quan.

Theo Kế hoạch hoạt động được phê duyệt của các chương trình, dự án. phi dự án

Báo cáo đánh giá, khảo sát, hội nghị, hội thảo, tập huấn

NSNN hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác

37

Triển khai các nhiệm vụ đã được phê duyệt tại các văn bản, đán liên quan đến hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

Các phòng có liên quan

- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

- Các cơ quan có liên quan.

Theo phê duyệt

Báo cáo

NSNN
(Tự ch)

38

Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng.

Văn phòng Cục

- Văn phòng Bộ

- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

Cả năm

Báo cáo

NSNN
(Tự ch)

39

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ vthực hiện dân chtrong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Văn phòng Cục

Các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

Quý IV/2023

Báo cáo

NSNN
(Tự chủ)

40

Tổng kết công tác năm 2023 và xây dựng Kế hoạch công tác năm 2024.

Văn phòng Cục

Các Phòng chun môn thuộc Cục.

Quý IV/2023

Dự thảo báo cáo

NSNN
(Tự ch)

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi