Quyết định 165/QĐ-BTP 2023 Kế hoạch công tác của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 165/QĐ-BTP

Quyết định 165/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:165/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành:10/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính

Ngày 10/02/2023, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 165/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính.

Theo đó, Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính có các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định đúng tiến độ, chất lượng các đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực hình sự, hành chính và tổ chức bộ máy; trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thể chế đầy đủ, kịp thời chủ trương đường lối của Đảng. Bên cạnh đó, kiên quyết không thẩm định những dự án, dự thảo hoặc đề nghị không đạt yêu cầu về thành phần hồ sơ theo quy định.

Thứ hai, tiếp tục theo dõi, đôn đốc và thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin như: thực hiện các hoạt động liên quan đến tổng kết tình hình thi hành 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; sơ kết 05 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin;…

Thứ ba, triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng các chương trình, đề án, đề tài và các hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực pháp luật hình sự, hành chính và tổ chức bộ máy.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 165/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Số: 165/QĐ-BTP

 Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA VỤ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ - HÀNH CHÍNH

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 958/QĐ-BTP ngày 26/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-BTP ngày 17/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);

- Lưu: VT, Vụ PLHSHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đặng Hoàng Oanh

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

CỦA VỤ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ - HÀNH CHÍNH
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đơn vị, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

1.2. Tạo cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả công tác của Vụ, các phòng thuộc Vụ; phục vụ cho công tác đánh giá, xếp loại công chức và thi đua, khen thưởng của Bộ, Ngành, đơn vị.

1.3. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức của Vụ trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; bảo đảm sự phối hợp có trách nhiệm, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả giữa các phòng, giữa Vụ và các đơn vị liên quan.

2. Yêu cầu

2,1. Bám sát định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác của Bộ, Ngành trong năm 2023; Quyết định số 48/QĐ-BTP ngày 17/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

2.2. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Vụ trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ.

2.3. Bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với các nhiệm vụ thường xuyên, khả thi, hiệu quả và tiết kiệm.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định đúng tiến độ, chất lượng các đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực hình sự, hành chính và tổ chức bộ máy; trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thể chế đầy đủ, kịp thời chủ trương đường lối của Đảng. Kiên quyết không thẩm định những dự án, dự thảo hoặc đề nghị không đạt yêu cầu về thành phần hồ sơ theo quy định; phối hợp chặt chẽ và theo dõi sát quá trình cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để kịp thời tham mưu Lãnh đạo Bộ có ý kiến với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ thuộc về các vấn đề lớn hoặc còn ý kiến khác nhau, cụ thể:

1.1. Pháp luật về giáo dục, đào tạo; y tế, y tế dự phòng, dược, trang thiết bị y tế, quản lý khám chữa bệnh, phòng chống HIV/AIDS, an toàn thực phẩm, dân số, phòng, chống tác hại của thuốc lá, phòng, chống tác hại của rượu, bia (trừ các vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế và các vấn đề liên quan đến dân sự, thương mại, đầu tư); văn hoá, thể dục thể thao, điện ảnh, di sản văn hóa, thư viện (trừ các vấn đề liên quan đến dân sự, thương mại, đầu tư); báo chí, thông tin truyền thông, xuất bản và hoạt động in ấn; quản lý, cung cấp thông tin đối ngoại (trừ các vấn đề liên quan đến dân sự, thương mại, đầu tư); tố tụng hành chính, thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân; quyết định hành chính; hành chính công; cải cách hành chính; an ninh trật tự, an toàn xã hội, bao gồm: biểu tình; cư trú, căn cước công dân; phòng cháy, chữa cháy; quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ; quản lý con dấu; phòng, chống mại dâm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; công tác xã hội; chăm sóc, bảo vệ trẻ em; người khuyết tật (trừ các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách gắn với tài chính đối với người khuyết tật); giao thông và an toàn giao thông (trừ giao thông hàng hải, hàng không và các vấn đề liên quan đến dân sự, thương mại, đầu tư); tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; đo đạc bản đồ; công tác thi đua-khen thưởng; công đoàn; công tác văn thư, lưu trữ, thống kê…

1.2. Pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự; thi hành tạm giữ, tạm giam; đặc xá; tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tội phạm; mua bán người, xâm hại tình dục; tổ chức Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra hình sự; phòng, chống tham nhũng, rửa tiền, khủng bố; tư pháp người chưa thành niên; phòng, chống buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại

1.3. Pháp luật về về tổ chức bộ máy nhà nước; tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập; thành lập, điều chỉnh, giải thể các đơn vị hành chính; cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong lực lượng vũ trang, cơ yếu và chế độ, chính sách, tiêu chuẩn ưu tiên, ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong lực lượng vũ trang, cơ yếu (trừ chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, bồi dưỡng, sinh hoạt phí); an ninh, quốc phòng, cơ yếu (trừ vấn đề về biên giới, lãnh thổ, biển, hải đảo); cảnh sát biển, cảnh sát môi trường; quyền tiếp cận thông tin, trưng cầu dân ý; bầu cử, giám sát; tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc; hội, tổ chức phi chính phủ trong nước, nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, đối ngoại nhân dân; thanh niên; người cao tuổi (trừ các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách gắn với tài chính đối với thanh niên, người cao tuổi); dân chủ trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và ở cơ sở.

2. Tăng cường năng lực phản ứng chính sách; kịp thời tham mưu Lãnh đạo Bộ các vấn đề pháp lý phát sinh trong các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ. Kịp thời rà soát hoặc phối hợp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và của Lãnh đạo Bộ. Thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp việc Lãnh đạo Bộ tham gia xây dựng các văn bản, đề án lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Ban chỉ đạo, Tổ công tác liên ngành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Giải quyết đầy đủ, kịp thời các kiến nghị cử tri, chất vấn của Đại biểu Quốc hội về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ.

3. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc và thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin như: 1) Thực hiện các hoạt động liên quan đến tổng kết tình hình thi hành 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; (02) Sơ kết 05 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin;…

4. Thực hiện tốt vai trò đầu mối của Bộ trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch thực hiện như: (1) Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; (2) Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ; (3) Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ; (4) Kết luận số 15-KL/TW ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư; (5) Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; (6) Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; (7) Quyết định số 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; (8) Quyết định số 24/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; (9) Quyết định số 127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030; (10) Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 5/8/2022 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025; (11) Quyết định số 3028/QĐ-BTP ngày 4/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch trong việc tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc; (12) Quyết định 783/QĐ-BTP-tm; (13) Quyết định 1116/QĐ-BTP ngày 7/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (14) Chương trình hành động số 10-Ctr/BCS ngày 21/6/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (15) Quyết định số 1686/QĐ-BTP ngày 21/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; (16) Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện pháp luật về ban hành quyết định hành chính; (17) Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới….

5. Triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng các chương trình, đề án, đề tài và các hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực pháp luật hình sự, hành chính và tổ chức bộ máy.

6. Tiếp tục kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức của Vụ bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng, tiếp nhận,… theo vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức mới; giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của đơn vị. Tập trung ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng công chức trong danh sách quy hoạch đội ngũ công chức chuyên sâu về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2022-2025.

Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Vụ theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, xử lý công việc; sử dụng có hiệu quả quản lý văn bản, hệ thống thư điện tử, ký số văn bản; làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

Xây dựng, trình ban hành và triển khai thực hiện Quyết định thay thế Quyết định số 958/QĐ-BTP ngày 26/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính theo Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công đoàn, nữ công, đoàn thanh niên; tăng cường công tác truyền thông các hoạt động của đơn vị nhất là các hoạt động góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Nội dung nhiệm vụ, đơn vị chủ trì, phối hợp và thời gian hoàn thành đối với từng nhiệm vụ cụ thể được quy định tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính được thông báo tới tất cả công chức trong Vụ để quán triệt, tổ chức thực hiện.

2. Lãnh đạo Vụ Pháp luật hình sự - hành chính chỉ đạo, điều hành kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra; thường xuyên nắm bắt tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch công tác; định kỳ 06 tháng và hàng năm tổ chức đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo đầy đủ, nghiêm túc theo quy định.

Căn cứ Kế hoạch này, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính chỉ đạo các phòng thuộc Vụ xây dựng Kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

3. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp luật hình sự - hành chính trong việc thực hiện Kế hoạch này. Cục Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế.

4. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh các nhiệm vụ mới, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, giải quyết.

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính)./.

 

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA VỤ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ - HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Kế hoạch được phê duyệt theo Quyết định số 165/QĐ-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

SẢN PHẨM CHÍNH

NGUỒN KINH PHÍ BẢO ĐẢM

GHI CHÚ

I

Tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định các đề nghị xây dựng VBQPPL; dự án, dự thảo VBQPPL; các đề án, văn bản khác

1

Tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định các đề nghị xây dựng VBQPPL; dự án, dự thảo VBQPPL trong lĩnh vực hình sự, hành chính và tổ chức bộ máy

- Phòng PLHS

- Phòng PLTCBM

- Phòng PLHC&TH

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Cả năm

Công văn góp ý, thẩm định; văn bản chuẩn bị ý kiến của Lãnh đạo Bộ

Ngân sách nhà nước

 

2

Tham gia xây dựng, góp ý, các dự thảo nghị quyết, quyết định, chỉ thị, các đề án, văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan và địa phương

- Phòng PLHS

- Phòng PLTCBM

- Phòng PLHC&TH

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Cả năm

Công văn góp ý; văn bản chuẩn bị ý kiến của Lãnh đạo Bộ

Ngân sách nhà nước

 

II

Tăng cường năng lực phản ứng chính sách; tích cực, chủ động tham mưu Lãnh đạo Bộ các vấn đề pháp lý phát sinh trong các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ

1

Xây dựng các văn bản của Bộ về các vấn đề pháp lý phát sinh trong các lĩnh vực hình sự, hành chính và tổ chức bộ máy

- Phòng PLHS

- Phòng PLTCBM

- Phòng PLHC&TH

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Cả năm

Báo cáo, công văn

Ngân sách nhà nước

 

2

Xây dựng các văn bản trả lời chất vấn của ĐBQH, trả lời kiến nghị cử tri

- Phòng PLHS

- Phòng PLTCBM

- Phòng PLHC&TH

- Văn phòng Bộ

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Cả năm

Báo cáo, công văn

Ngân sách nhà nước

 

3

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ giao

- Phòng PLHS

- Phòng PLTCBM

- Phòng PLHC&TH

- Văn phòng Bộ

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Cả năm

Báo cáo, công văn

Ngân sách nhà nước

 

III

Rà soát hoặc phối hợp rà soát các văn bản trong các lĩnh vực có liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và của Lãnh đạo Bộ

1

Rà soát các văn bản trong các lĩnh vực có liên quan theo yêu cầu của Lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ

- Phòng PLHS

- Phòng PLTCBM

- Phòng PLHC&TH

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Khi được giao nhiệm vụ

Báo cáo

Ngân sách nhà nước

 

2

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, kiểm toán, tố tụng hình sự và các quy định pháp luật liên quan đến công tác thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế

Phòng PLHS

Tổng cục THADS

Thanh tra Bộ

Vụ PL Dân sự kinh tế

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Khi có đề nghị của cơ quan chủ trì

Báo cáo

Ngân sách nhà nước

 

IV

Tham mưu giúp việc Lãnh đạo Bộ tham gia xây dựng các văn bản, đề án lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Ban chỉ đạo, Tổ công tác liên ngành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1

Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, nghị định

- Phòng PLTCBM

- Phòng PLHS

- Phòng PLHC&TH

- Bộ Nội vụ

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Cả năm

Báo cáo, công văn

Ngân sách nhà nước

 

2

Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

- Phòng PLHC&TH

- Phòng PLTCBM

- Phòng PLHS

- Bộ Y tế

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Cả năm

Báo cáo, công văn

Ngân sách nhà nước

 

3

Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389)

Phòng PLHS

- Phòng PLHS

- Cục XLVPHC

và TDTHPL

Cả năm

Báo cáo, công văn

Ngân sách nhà nước

 

4

Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138)

Phòng PLHS

- Phòng PLHCTH

- Cục XLVPHC

và TDTHPL

Cả năm

Báo cáo, công văn

Ngân sách nhà nước

 

5

Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền

Phòng PLHS

- NHNNVN

- Tổng cục THADS

- Cục BTTP

- Thanh tra Bộ

Cả năm

Báo cáo, công văn

Ngân sách nhà nước

 

6

Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Phòng PLHS

- Thanh tra Bộ

- Phòng PLTCBM

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Cả năm

Báo cáo, công văn

Ngân sách nhà nước

 

7

Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

Phòng PLHC&TH

Phòng PLHS

Cả năm

Báo cáo, công văn

Ngân sách nhà nước

 

8

Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam

Phòng PLTCBM

Vụ TCCB

Cả năm

Báo cáo, công văn

Ngân sách nhà nước

 

9

Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ủy ban quốc gia về trẻ em

Phòng PLHC&TH

- Vụ PBGDPL

- Cục TGPL

- Cục HTQTCT

- Cục XLVPHC-TDTHPL

Cả năm

Báo cáo, công văn

Ngân sách nhà nước

 

10

Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

Phòng PLTCBM

Vụ TCCB

Cả năm

Báo cáo, công văn

Ngân sách nhà nước

 

11

Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 

Phòng PLHC&TH

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Cả năm

Báo cáo, công văn

Ngân sách nhà nước

 

12

Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình tên lửa T-09

Phòng PLTCBM

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Cả năm

Báo cáo, công văn

Ngân sách nhà nước

 

13

Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

Phòng PLTCBM

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Cả năm

Báo cáo, công văn

Ngân sách nhà nước

 

14

Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn

Phòng PLTCBM

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Cả năm

Báo cáo, công văn

Ngân sách nhà nước

 

15

Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”

Phòng PLTCBM

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Cả năm

Báo cáo, công văn

Ngân sách nhà nước

 

16

Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

Phòng PLTCBM

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Cả năm

Báo cáo, công văn

Ngân sách nhà nước

 

17

Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Phòng PLTCBM

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Cả năm

Báo cáo, công văn

Ngân sách nhà nước

 

18

Thực hiện nhiệm vụ thành viên các Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ủy ban quốc gia khác

- Phòng PLHS

- Phòng PLTCBM

- Phòng PLHC&TH

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Cả năm

Báo cáo, công văn

Ngân sách nhà nước

 

V

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc và thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Hình sự, Luật tiếp cận thông tin, Luật Ban hành quyết định hành chính

1

Thực hiện các hoạt động liên quan đến tổng kết tình hình thi hành 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

Phòng PLTCBM

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Cả năm

Báo cáo

Ngân sách nhà nước

 

2

Sơ kết 05 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Phòng PLTCBM

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Cả năm

Công văn, báo cáo

chuyên đề

Ngân sách nhà nước

 

3

Tiếp tục triển khai thi hành Bộ luật hình sự

Phòng PLHS

Các Bộ, ngành liên quan và chuyên gia

Cả năm

Sách Bình luận

Ngân sách Nhà nước

 

4

Tiếp tục nghiên cứu đề xuất hoàn thiện pháp luật về ban hành quyết định hành chính

Phòng PLHC&TH

- Cục KTVBQPPL

- Các đơn vị XDPL

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan     

Quý IV

Báo cáo nghiên cứu

Ngân sách nhà nước

 

VI

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các Kế hoạch của Bộ Tư pháp

1

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3028/QĐ-BTP ngày 4/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch trong việc tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc

Phòng PLHS

- Vụ PLQT

- Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan

 

Cả năm

Báo cáo nghiên cứu

Ngân sách nhà nước

 

2

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 của Bán cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong Bộ, ngành Tư pháp

Phòng PLHS

- TANDTC,

- VKSNDTC

- Bộ Công an

- Tổng cục THADS

- Thanh tra CP

- Tổng cục THADS

- Cục BTTP

- Thanh tra Bộ

Qúy IV

Báo cáo nghiên cứu

Ngân sách nhà nước

 

3

Tiếp tục thực hiện Quyết định 783/QĐ-BTP-tm

Phòng PLHS

- Bộ Công an

- VKSNDTC

- TANDTC

- Một số đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

Báo cáo nghiên cứu

Ngân sách nhà nước

 

4

Tiếp tục thực hiện Quyết định 1116/QĐ-BTP ngày 7/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phòng PLHS

- Bộ Công an

- VKSNDTC

- TANDTC

- Một số đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

Báo cáo nghiên cứu

Ngân sách nhà nước

 

5

Triển khai Quyết định số số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người của giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Phòng PLHS

- Bộ Công an,

- Bộ LĐ,TB&XH

- Vụ PLQT

- Cục CN

- Cục HT, CT, QT

- Cục TGPL

- Vụ PBDPL

- Vụ HTQT

Cả năm

Báo cáo nghiên cứu

Ngân sách nhà nước

 

6

Triển khai Quyết định số 23/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030

Phòng PLHS

- Cục CN

- Cục HT,QT,CT

- Cục TGPL

- Cục QLXLVPHC &TDTHPL

- Vụ PBGDPL

Quý IV

Báo cáo nghiên cứu, rà soát pháp luật

Ngân sách nhà nước

 

7

Báo cáo về hoàn thiện, bổ sung các văn bản pháp luật về trách nhiệm hình sự của các đối tượng liên quan đến trí tuệ nhân tạo triển khai Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030

Phòng PLHS

- Vụ PLDSKT

- Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan

 

Cả năm

Báo cáo

Ngân sách nhà nước

 

8

Triển khai thực hiện Quyết định số 325/QĐ-BTP

Phòng PLTCBM

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Cả năm

Báo cáo

Ngân sách nhà nước

 

9

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ

Phòng PLTCBM

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV

Báo cáo

Ngân sách nhà nước

 

10

Triển khai thực hiện Kết luận số 15-KL/TW ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư

Phòng PLTCBM

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III

Báo cáo

Ngân sách nhà nước

 

11

Triển khai các hoạt động thuộc Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ

Phòng PLTCBM

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV

Báo cáo

Ngân sách nhà nước

 

12

Triển khai Chương trình hành động số 10-Ctr/BCS ngày 21/6/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phòng PLTCBM

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Quý III

Báo cáo, công văn

Ngân sách nhà nước

 

13

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1686/QĐ-BTP ngày 21/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người

Phòng PLHS

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV

Báo cáo

Ngân sách nhà nước

 

14

Tiếp tục triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Phòng PLHC&TH

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Cả năm

Báo cáo rà soát

Ngân sách nhà nước

 

15

Thực hiện Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 5/8/2022 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025

Phòng PLHS

- Cục Bổ trợ tư pháp;

- Vụ PLDSKT;

- Tổng cục THADS;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Cả năm

Báo cáo nghiên cứu

Ngân sách nhà nước           

 

16

Thực hiện Kế hoạch số Kế hoạch số 45-KH/BCSĐ của Ban cán sự đảng về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 1945

Phòng PLTCBM

- Vụ PLDSKT;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Cả năm

Báo cáo nghiên cứu

Ngân sách nhà nước           

 

17

Triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Phòng PLHC&TH

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Cả năm

Báo cáo, các nghiên cứu

Ngân sách nhà nước

 

18

Triển khai Kế hoạch của Ban cán sự Đảng về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Phòng PLTCBM

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Cả năm

Báo cáo

Ngân sách nhà nước

 

19

Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

- Phòng PLTCBM

- Phòng PLHC&TH

- Phòng PLHS

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Cả năm

Báo cáo

Ngân sách nhà nước

 

19

Xây dựng và triển khai thực hiện Quyết định thay thế Quyết định số 958/QĐ-BTP ngày 26/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính theo Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

- Phòng PLTCBM

- Phòng PLHC&TH

- Phòng PLHS

 

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Các đơn vị có liên quan

Quý I - Quý II

Báo cáo, Quyết định

Ngân sách nhà nước

 

VII

Triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng các chương trình, đề án, đề tài và các hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực pháp luật hình sự, hành chính và tổ chức bộ máy

1

Thực hiện hiệu quả, đúng các quy định pháp luật có liên quan đối với các hoạt động hợp tác quốc tế trong khuôn khổ các chương trình, dự án, phi dự án của Bộ Tư pháp (Dự án KAS, UNDP, JICA, UNICEF …)

Phòng PLHS

Phòng PLHC&TH

 

- Vụ Hợp tác quốc tế;

- Các bộ, ngành và các đơn vị có liên quan

 

Theo Kế hoạch hoạt động năm 2023 của chương trình, dự án, phi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Các hoạt động do Vụ Pháp luật hình sự - hành chính chủ trì được thực hiện; Báo cáo kết quả thực hiện theo quy định

ODA

 

2

Triển khai các chương trình quốc gia phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; công tác xã hội; công tác dân tộc

Phòng PLHC&TH

Phòng PLTCBM

Phòng PLHS

 

 - Bộ Công an

 - Bộ LĐTBXH

 - Ủy ban dân tộc

Theo kế hoạch hoạt động năm

Báo cáo nghiên cứu

Ngân sách nhà nước

 

VIII

Tiếp tục kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức của Vụ bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của đơn vị

1

Kiện toàn lãnh đạo cấp phòng, cấp Vụ

Phòng PLHC&TH

- Các đơn vị thuộc Vụ

- Vụ TCCB

Khi chủ trương được phê duyệt

Cán bộ lãnh đạo cấp phòng, Vụ được kiện toàn

 

 

2

Đề xuất tuyển dụng, tiếp nhận công chức về Vụ

Phòng PLHC&TH

- Các đơn vị thuộc Vụ

- Vụ TCCB

Theo Kế hoạch được duyệt

Công chức được tuyển dụng, tiếp nhận

 

 

3

Cử cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, ngoại ngữ...

Phòng PLHC&TH

- Các đơn vị thuộc Vụ

- Vụ TCCB

Theo Kế hoạch của Bộ

Công chức tham gia các khóa dào tạo, bồi dưỡng

 

 

4

Giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức các đơn vị thuộc vụ

Phòng PLHC&TH

Vụ TCCB

Cả năm

 

 

 

5

Thực hiện đánh giá công chức, nâng bậc lương theo quy định

Phòng PLHC&TH

Vụ TCCB

Theo kế hoạch của Bộ

Báo cáo kết quả đánh giá công chức, nâng bậc lương

 

 

IX

Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Vụ theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; làm tốt công tác thi đua - khen thưởng

1

Tăng cường sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành; ứng dụng chữ ký số.

Phòng PLHC&TH

- Văn phòng Bộ

- Cục CNTT

- Phòng PLTCBM

- Phòng PLHS

Cả năm

Các văn bản được ký số và gửi, nhận thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành

 

 

2

Tăng cường công tác truyền thông trong quá trình xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời phản ứng chính sách đối với các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

- Phòng PLHS

- Phòng PLTCBM

- Phòng PLHC&TH

- Văn phòng Bộ

- Cục CNTT

Cả năm

 

Ngân sách nhà nước

 

3

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng khen các đối tượng công chức trực tiếp giải quyết công việc

Phòng PLHC&TH

- Phòng PLTCBM

- Phòng PLHS

Quý IV

 

Ngân sách nhà nước

 

4

Hội nghị cán bộ, công chức của Vụ năm 2023

- Phòng PLHC&TH

- Phòng PLTCBM

- Phòng PLHS

Các đơn vị thuộc bộ có liên quan

12/2023

Hội nghị tổng kết

Ngân sách nhà nước

 

5

Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại đơn vị, kịp thời xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế (nếu có)

- Phòng PLHC&TH

- Phòng PLTCBM

- Phòng PLHS

- Văn phòng Bộ

- Cục CNTT

Cả năm

 

 

 

                 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi