Quyết định 197/QĐ-BNG 2020 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NGOẠI GIAO
-------

Số: 197/QĐ-BNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2019

------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 ca Chính ph quy đnh chi tiết một s điu và biện pp thi hành Lut Ban hành văn bn quy phm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 13 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mc văn bn quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ca Bộ Ngoại giao.

Điều 2. Quyếđịnh này có hiệu lc thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hoài Trung

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NGOẠI GIAO NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-BNG ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao)

 

STT

Tên loại văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lc

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị định

157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005

Quy định chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Bị thay thế bởi Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019

11/3/2019

2

Nghị định

48/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ Quy định chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Bị thay thế bởi Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019

11/3/2019

3

Quyết định

75/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao

Bị thay thế bởi Quyết định số 07/2019/QĐ-TTg ngày 15/02/2019

01/4/2019

4

Quyết định

108/2008/QĐ-TTg ngày 08/8/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia

Bị thay thế bởi Quyết định số 10/2019/QĐ-TTg ngày 18/02/2019

05/4/2019

5

Quyết định

102/2008/QĐ-TTg ngày 18/7/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Bị thay thế bởi Quyết định số 11/2019/QĐ-TTg ngày 18/02/2019

05/4/2019

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực