Công văn 14060/BTC-NSNN 2018 về việc điều hành thực hiện ngân sách

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 14060/BTC-NSNN
V/v: Điều hành thực hiện ngân sách năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Ngày 8 tháng 11 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về NSNN (Chỉ thị s31/CT-TTg). Bộ Tài chính đề nghị các b, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (bộ, cơ quan trung ương) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (địa phương) quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với công tác điều hành NSNN trong thời gian còn lại của năm 2018, để khắc phục các tồn tại hạn chế trong quản lý ngân sách năm 2017 (năm đầu thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015), tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách, đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Về thu ngân sách:

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý thu NSNN theo Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất dự toán thu NSNN đã được Thủ tướng Chính phủ giao, giảm nợ đọng thuế, kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế.

2. Về chi ngân sách:

(1) Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao, kể cả các khoản chi cho các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án theo các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia.

Triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2018 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6609/VPCP-KTTH ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện rà soát các nhiệm vụ, dự toán kinh phí thường xuyên còn lại và các khoản bổ sung trong năm 2018 để có biện pháp tổ chức triển khai thực hiện ngay trong năm 2018.

(2) Thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn về việc điều chỉnh dự toán chi đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách trong trường hợp cần thiết. Sau ngày 15 tháng 11 năm 2018, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương không quyết định điều chỉnh dự toán chi NSNN đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự toán theo quy định tại Điều 52 Luật Ngân sách nhà nước).

(3) Các địa phương tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách địa phương; trường hợp thu ngân sách địa phương dự kiến giảm so dự toán được cấp có thẩm quyền giao, phải chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo theo văn bản số 9737/BTC-NSNN ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018.

(4) Hết năm ngân sách 2018, chỉ những khoản dự toán chi chưa thực hiện hoặc chưa chi hết theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước và Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ mới được chuyển nguồn sang năm sau thực hiện; số còn lại sẽ bị hủy dự toán theo quy định. NSNN không xem xét chuyển nguồn hay bổ sung dự toán ngân sách năm sau để đảm bảo cho các khoản chi này.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương quan tâm và chỉ đạo tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vương Đình Huệ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;

- Sở Tài chính các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực