Quyết định 805/QĐ-LĐTBXH 2018 phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

Số: 805/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỆ TRI THỨC VIỆT SỐ HÓA NĂM 2018 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển Hệ tri thức Việt s hóa;

Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trưởng BCĐ Đề án Hệ tri thức Việt số hóa Phó Thủ tướn
g Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởn
g (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT. TTTT.

KT. BTRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỆ TRI THỨC VIỆT SỐ HÓA NĂM 2018 CỦA BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 805/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa theo Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thúc đy các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động đóng góp, chia sẻ thông tin, dữ liệu thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý cho Hệ tri thức Việt s hóa.

- Thu hút và khuyến khích cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ, Đoàn thanh niên Bộ tham gia, với vai trò vừa khai thác vừa đóng góp đlàm giàu các tài nguyên tri thức shóa của Việt Nam.

2. Yêu cầu

Triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2018 đến tất cả các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

II. NỘI DUNG

Nội dung, tiến độ công việc và phân công trách nhiệm cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

III. NGUỒN KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được huy động từ các nguồn kinh phí được giao quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

IV. TCHỨC THC HIỆN

1. Trung tâm Thông tin

- Tham mưu, trình lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2018 và các năm tiếp theo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Tng hợp báo cáo Bộ và Ban chỉ đạo Đề án tình hình triển khai các hoạt động liên quan đến Đề án Hệ tri thức Việt số hóa.

- Phối hợp với Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ KH&CN) tạo tài khoản truy cập, hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị thuộc Bộ và các công việc khác liên quan đến triển khai Đề án.

2. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

- Chủ động sắp xếp nguồn lực, tổ chức thực hiện các nội dung công việc được phân công theo quy định, đảm bảo hoàn thành tốt nội dung công việc và đúng tiến độ.

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin đtriển khai các nội dung công việc nêu trong Kế hoạch.

- Cung cấp thông tin cán bộ đầu mối và người chịu trách nhiệm liên hệ triển khai công việc và danh mục thông tin, dữ liệu về các hoạt động chuyên ngành của đơn vị sẵn sàng đóng góp cho Hệ tri thức Việt số hóa về Bộ (qua Trung tâm Thông tin) để tổng hợp và báo cáo Bộ và Ban chỉ đạo Đề án.

V. TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO

1. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Thực hiện báo cáo nghiêm túc và đúng tiến độ việc đóng góp, chia sthông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động chuyên ngành của đơn vị cho Hệ tri thức Việt shóa về Bộ (qua Trung tâm Thông tin) khi có yêu cầu.

2. Trung tâm Thông tin

Báo cáo Bộ, Ban chỉ đạo Đề án tình hình triển khai các hoạt động liên quan đến Đề án Hệ tri thức Việt shóa khi có yêu cầu.

 

PHỤ LỤC

KHOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỆ TRI THC VIỆT SHÓA NĂM 2018 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 805/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến

Kết quả thực hiện

1

Đề xuất và gửi thông tin chi tiết cán bộ đầu mối và danh mục một số thông tin, dữ liệu công khai sẵn sàng đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa cho Cục thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ KH&CN).

TTTT

Cục TTKH&CN (Bộ KH&CN)

Tháng 2

Danh sách cán bộ đầu mối và danh mục một số thông tin, dữ liệu sẵn sàng đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa.

Đã triển khai

2

Tạo tài khoản truy cập và hướng dẫn sử dụng gửi các đơn vị thuộc Bộ.

TTTT

Cục TTKH&CN (Bộ KH&CN), các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH

Tháng 3

Danh sách tài khoản truy cập và hướng dẫn sử dụng gửi các đơn vị thuộc Bộ (kèm theo Công văn số 792/LĐTBXH-TTTT ngày 05/3/2018).

Đã triển khai

3

Họp với Văn phòng Đề án Hệ tri thức Việt số hóa (Cục Thông tin và khoa học Công nghệ quốc gia) về việc triển khai cụ thể công việc chia sẻ và đóng góp dữ liệu cho Hệ tri thức Việt số hóa.

TTTT

Cục TTKH&CN (Bộ KH&CN)

Tháng 4

- Trao đổi các hp phần; chức năng chính; nội dung và sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội đối với từng hp phần.

- Phương thức triển khai đối với mỗi hp phần.

- Việc đóng góp dữ liệu cho mỗi hp phần của các Bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp; nội dung dữ liệu nào cần ưu tiên đưa lên trước, dữ liệu nào tạm thời chưa cần đưa vào Hệ tri thức.

- Cách thức chia sẻ, đóng góp dữ liệu lên Hệ tri thức Việt s hóa.

- Trao đổi, chia sẻ về những nội dung, dữ liệu mà một số cơ quan, đơn vị, Bộ, ngành đã đóng góp cho Hệ tri thức.

Đã triển khai

4

Gửi thông tin cán bộ đầu mối và người chịu trách nhiệm triển khai công việc về Bộ (qua Trung tâm Thông tin) để phục vụ báo cáo Ban chỉ đạo Đề án

TTTT

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 6

Danh sách cán bộ đầu mối thông tin chịu trách nhiệm triển khai công việc của các đơn vị thuộc Bộ.

 

5

Tạo tài khoản truy cập và hướng dẫn sử dụng gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các trường Đại học thuộc Bộ

TTTT

Cục TTKH&CN (Bộ KH&CN), Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các trường Đại học thuộc Bộ

Tháng 6

Danh sách tài khoản truy cập và hướng dẫn sử dụng gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các trường Đại học thuộc Bộ.

 

6

Tạo nhóm “Việc làm - Thị trường lao động; Giáo dục nghề nghiệp và An sinh xã hội” tại phân hệ “Hệ Tri thức” của Hệ tri thức Việt số hóa (www.itrithuc.vn).

TTTT

Cục TTKH&CN (Bộ KH&CN)

Tháng 6

Danh sách nhóm “Việc làm - Thị trường lao động; Giáo dục nghề nghiệp; An sinh xã hội”

 

7

Viết bài, chia sẻ, đóng góp thông tin và dữ liệu liên quan đến lĩnh vực Việc làm, Thị trường lao động trong nhóm “Việc làm - Thị trường lao động” tại phân hệ “Hệ Tri thức” của Hệ tri thức Việt số hóa (www.itrithuc.vn).

Cục Việc làm

TTTT

Tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Các thông tin, dữ liệu liên quan đến lĩnh vực Việc làm, Thị trường lao động được chia sẻ, đóng góp trong nhóm “Việc làm - Thị trường lao động” tại phân hệ “Hệ Tri thức”.

 

8

Viết bài, chia sẻ, đóng góp thông tin và dữ liệu liên quan đến lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp trong nhóm "Giáo dục nghề nghiệp” tại phân hệ “Hệ Tri thức” của Hệ tri thức Việt số hóa (www.itrithuc.vn).

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

TTTT

Tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Các thông tin, dliệu liên quan đến lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp được chia sẻ, đóng góp trong nhóm “Giáo dục nghề nghiệp" tại phân hệ “Hệ Tri thức”.

 

9

Viết bài, chia sẻ, đóng góp thông tin và dữ liệu liên quan đến lĩnh vực An sinh xã hội trong nhóm “An sinh xã hội” tại phân hệ “Hệ Tri thức” của Hệ tri thức Việt số hóa (www.itrithuc.vn).

Viện Khoa học lao động xã hội

TTTT

Tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Các thông tin, dữ liệu liên quan đến lĩnh vực An sinh xã hội được chia sẻ, đóng góp trong nhóm “An sinh xã hội” tại phân hệ “Hệ Tri thức”.

 

10

Đóng góp thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động chuyên ngành của đơn vị tại phân hệ “Dữ liệu m và cập nhật các câu hỏi, giải đáp liên quan đến các chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý tại phân hệ “Ngân hàng hỏi đáp” của Hệ tri thức Việt số hóa (www.itrithuc.vn)

Các đơn vị thuộc Bộ

TTTT

Tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Các thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động chuyên ngành của đơn vị được chia sẻ, đóng góp tại phân hệ “Dữ liệu m và các câu hỏi, giải đáp liên quan đến chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý được cập nhật tại phân hệ “Ngân hàng hỏi đáp”.

 

11

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên Bộ chủ động tham gia đóng góp thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động chuyên ngành của đơn vị vào Hệ tri thức Việt số hóa (www.itrithuc.vn)

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ

Các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Bộ

Tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Đoàn Bộ chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn chủ động tham gia đóng góp các thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động chuyên ngành của đơn vị vào Hệ tri thức Việt số hóa.

 

12

Báo cáo Bộ, Ban chỉ đạo Đề án tình hình triển khai các hoạt động liên quan đến Đề án Hệ tri thức Việt s hóa.

TTTT

Các đơn vị thuộc Bộ

Khi có yêu cầu

Báo cáo tình hình triển khai các hoạt động liên quan đến Đề án Hệ tri thức Việt số hóa.

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi