Quyết định 1547/QÐ-BVHTTDL 2024 tổ chức Hội nghị, tọa đàm giáo dục, tư vấn, đối thoại về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1547/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1547/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị, tọa đàm giáo dục truyền thông, tư vấn, đối thoại chính sách, pháp luật, giải đáp pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch năm 2024 (Tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Khánh Hòa)
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1547/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:10/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị, tọa đàm vào tháng 7/2024

Ngày 10/6/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1547/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị, tọa đàm giáo dục truyền thông, tư vấn, đối thoại chính sách, pháp luật, giải đáp pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch năm 2024 (Tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Khánh Hòa). Quyết định có một số nội dung chính sau đây:

1. Hội nghị, tọa đàm dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2024 ở tỉnh Nghệ An và Khánh Hòa với thành phần tham dự cụ thể như sau:

- Đơn vị tổ chức: Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao hai tỉnh Nghệ An và Khánh Hòa, Sở Du lịch hai tỉnh Nghệ An và Khánh Hóa.

- Thành phần tham gia: Đại diện các sở, phòng, ban chuyên môn được triệu tập.

2. Nội dung của buổi Hội nghị, tọa đàm gồm có:

- Truyền thông chính sách, pháp luật liên quan Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban bí thư;

- Giáo dục truyền thông, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch mới ban hành;

- Tư vấn đối thoại, hướng dẫn kỹ năng tìm hiểu, khai thác pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

- Truyền thông chính sách về pháp luật văn hóa, thể thao và du lịch, các điển hình trong công tác truyền thông chính sách thông qua video clip phóng sự.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Xem chi tiết Quyết định 1547/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

__________

S: 1547/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Hội nghị, tọa đàm giáo dục truyền thông, tư vấn,

đối thoại chính sách, pháp luật, giải đáp pháp luật trong lĩnh vực văn hóa,

gia đình, thể dục, thể thao và du lịch năm 2024

(Tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Khánh Hòa)

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 4148/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2024 của Vụ Pháp chế;

Căn cứ Quyết định số 1346/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Danh mục và Dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ năm 2024 của Vụ Pháp chế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị, tọa đàm giáo dục truyền thông, tư vấn, đối thoại chính sách, pháp luật, giải đáp pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch năm 2024 (Tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Khánh Hòa) theo Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức và cử Báo cáo viên gồm các ông (bà) có tên trong Danh sách kèm theo.

Ban tổ chức có trách nhiệm tổ chức Hội nghị, tọa đàm theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Ban tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Báo cáo viên có trách nhiệm giảng bài, thảo luận, trao đối với học viên theo sự phân công của Ban tổ chức.

Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin của Bộ năm 2024 cấp cho Vụ Pháp chế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Sở VHTTDL, Sở VHTT và Sở DL tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Lưu: VT, PC, TO (15).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị, tọa đàm giáo dục truyền thông, tư vấn, đối thoại

chính sách, pháp luật, giải đáp pháp luật trong lĩnh vực văn hóa,

gia đình, thể dục, thể thao và du lịch năm 2024

(Tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Khánh Hòa)

(Kèm theo Quyết định số: 1547/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 6 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

__________________

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị, tọa đàm giáo dục truyền thông, tư vấn, đối thoại chính sách, pháp luật, giải đáp pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch năm 2024 (tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Khánh Hòa) với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

2. Truyền thông về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc chấp hành quy định pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thói quen tìm hiểu, sử dụng, tuân thủ pháp luật nói chung và các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch nói riêng cho cán bộ, công chức và người dân tại địa phương.

3. Giáo dục truyền thông, phổ biến, thông tin đầy đủ, kịp thời các chính sách tại các văn bản quy phạm pháp luật của ngành đến các cán bộ, công chức trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại địa phương. Gắn việc phổ biến với thi hành pháp luật, bảo đảm phù hợp với thực tiễn để từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

4. Tư vấn đối thoại, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng tìm hiểu, khai thác pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phương tiện thông tin đại chúng.

5. Việc tổ chức Hội nghị, tọa đàm phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng Kế hoạch đề ra. Các cán bộ lãnh đạo, công chức các đơn vị được triệu tập tham dự đúng thành phần, nghiêm túc theo Chương trình của Hội nghị, tọa đàm.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC

1. Chủ đề Hội nghị, tọa đàm

Truyền thông giáo dục, phổ biến, thông tin đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của ngành đến các cán bộ, công chức trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại địa phương; cung cấp, đối thoại, trao đổi, hướng dẫn, tư vấn các kiến thức, kỹ năng tìm hiểu, khai thác pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

2. Nội dung Hội nghị, tọa đàm

a) Truyền thông chính sách, pháp luật liên quan Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

b) Giáo dục truyền thông, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch mới ban hành (Tiếp tục với Luật Điện ảnh năm 2022, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, Luật Thi đua khen thưởng năm 2022, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch được ban hành năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024);

c) Tư vấn đối thoại, hướng dẫn kỹ năng tìm hiểu, khai thác pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

d) Truyền thông chính sách về pháp luật văn hóa, thể thao và du lịch, các điển hình trong công tác truyền thông chính sách thông qua video clip phóng sự (có thời lượng tối đa là 15 phút) phát tại Hội nghị, tọa đàm.

đ) Đối thoại, trao đổi, thảo luận, giải đáp.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội nghị, tọa đàm tại tỉnh Nghệ An

1.1. Thời gian: 1,5 ngày dự kiến tổ chức vào tháng 7 năm 2024. (Thời gian cụ thể thực hiện theo công văn triệu tập của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

1.2. Địa điểm: tỉnh Nghệ An.

1.3. Thành phần tham dự:

a) Đơn vị tổ chức: Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An, Sở Du lịch tỉnh Nghệ An.

c) Thành phần tham gia:

- Đại diện Lãnh đạo Sở, đại diện phòng, ban chuyên môn liên quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố từ Quảng trị trở ra;

- Đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Nghệ An (do Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Nghệ An triệu tập);

- Đại diện các Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tỉnh Nghệ An (do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An triệu tập);

- Các Hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Nghệ An (do Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Nghệ An triệu tập).

Số lượng người dự kiến tham gia Hội nghị, tọa đàm: khoảng 180 người.

2. Hội nghị, tọa đàm tại tỉnh Khánh Hòa

2.1. Thời gian: 1,5 ngày dự kiến tổ chức vào tháng 7 năm 2024. (Thời gian cụ thể thực hiện theo công văn triệu tập của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

2.2. Địa điểm: tỉnh Khánh Hòa.

2.3. Thành phần tham dự:

a) Đơn vị tổ chức: Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

c) Thành phần tham gia:

- Đại diện Lãnh đạo Sở, đại diện phòng, ban chuyên môn liên quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế trở vào;

- Đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa (do Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa triệu tập);

- Đại diện các Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tỉnh Khánh Hòa (do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa triệu tập);

- Các Hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Khánh Hòa (do Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa triệu tập).

Số lượng người dự kiến tham gia Hội nghị, tọa đàm: khoảng 180 người.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế

- Là đơn vị đầu mối tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định, Kế hoạch tổ chức, thành lập Ban Tổ chức, cử Báo cáo viên và triệu tập đại biểu;

- Xây dựng Chương trình, biên tập và chuẩn bị tài liệu cho đại biểu;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị, tọa đàm theo Kế hoạch;

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí, thanh quyết toán theo quy định bảo đảm chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch.

2. Văn phòng Bộ

Phối hợp Vụ Pháp chế hướng dẫn xây dựng dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

3. Vụ Kế hoạch, Tài chính

Hướng dẫn về kinh phí thực hiện, phối hợp với Văn phòng Bộ thẩm định dự toán và triển khai theo quy định.

4. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, tỉnh Khánh Hòa

Phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan khảo sát các điều kiện để tổ chức Hội nghị, tọa đàm (địa điểm, hội trường, điều kiện đón tiếp đại biểu); triệu tập đại biểu tại địa phương tham dự Hội nghị, tọa đàm đúng thành phần và thời gian theo Kế hoạch.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cử thành viên tham dự đúng thành phần, chuẩn bị ý kiến tham gia vào nội dung của Hội nghị, tọa đàm và triển khai kết quả của Hội nghị, tọa đàm.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị, tọa đàm giáo dục truyền thông, tư vấn, đối thoại chính sách, pháp luật, giải đáp pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch năm 2024, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế) tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ để xem xét, quyết định./.

 

DANH SÁCH

Ban tổ chức và Báo cáo viên Hội nghị, tọa đàm giáo dục truyền thông, tư vấn,

đối thoại chính sách, pháp luật, giải đáp pháp luật trong lĩnh vực văn hóa,

gia đình, thể dục, thể thao và du lịch năm 2024

(Tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Khánh Hòa)

(Kèm theo Quyết định số: 1547/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 6 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

__________________

 

I. BAN TỔ CHỨC

1. Ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban tổ chức;

2. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

3. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Thành viên;

4. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, tỉnh Khánh Hòa - Thành viên;

5.  Đại diện lãnh đạo và chuyên viên đơn vị được giao làm nhiệm vụ đầu mối, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, tỉnh Khánh Hòa - Thành viên;

6. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, chuyên viên cao cấp, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

7. Bà Lê Thị Thu Oanh, chuyên viên chính, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

8. Bà Ngô Thị Thơm, chuyên viên chính, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

9. Bà Đoàn Thu Huyền, chuyên viên chính, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

10. Ông Vũ Đức Lợi, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

11. Bà Vũ Thị Ngân, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

12. Bà Nguyễn Thanh Thủy, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

13. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

14. Bà Nguyễn Diệp Quỳnh Chi, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

II. BÁO CÁO VIÊN

1. Ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

3. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 04/2024/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Thông tư 04/2024/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi