Quyết định 1449/QÐ-BVHTTDL 2022 Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1449/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1449/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1449/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:27/06/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc tại Yên Bái và TP. HCM

Ngày 27/6/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua Quyết định 1449/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ số đánh giá gia đình hạnh phúc để triển khai thí điểm tại địa phương, từ đó đề xuất nhân rộng mô hình, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình hạnh phúc. Địa điểm thực hiện tại tỉnh Yên Bái và TP. Hồ Chí Minh. Đơn vị thực hiện là Vụ Gia đình và các đơn vị liên quan.

Cụ thể, trong Quý III/2022 sẽ tiến hành xây dựng nội dung, kinh phí hoạt động; Lựa chọn đơn vị chuyên môn triển khai hoạt động; Nghiên cứu, rà soát các chính sách, nghiên cứu về hạnh phúc, chỉ số hạnh phúc trong và ngoài nước, gồm: Các chủ trương, chính sách, pháp luật hiện hành về hạnh phúc; Các nghiên cứu, tiêu chí đo lường hạnh phúc trên thế giới; Xây dựng dự thảo bộ chỉ số gia đình hạnh phúc như sau: Xây dựng nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về sức khỏe, xây dựng nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về kinh tế,…

Ngoài ra, Quý IV/2022 xây dựng cách thức triển khai thí điểm, đánh giá, đo lường chỉ số gia đình hạnh phúc. Trong năm 2023 thí điểm triển khai bộ chỉ số gia đình hạnh phúc tại địa phương như: xây dựng kế hoạch, nội dung và hướng dẫn; xây dựng phương án truyền thông; tập huấn hướng dẫn triển khai tại các địa phương thí điểm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1449/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 1449/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 của Vụ Gia đình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp bảo đảm xã hội năm 2022 của Vụ Gia đình được cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, GĐ, SƠn (10).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức nghiên cứu xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc

(Kèm theo Quyết định số 1449/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_______________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về lĩnh vực gia đình đến năm 2030; thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, góp phần phát triển bền vững đất nước.

2. Yêu cầu

Các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Mục tiêu: Nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ số đánh giá gia đình hạnh phúc để triển khai thí điểm tại địa phương, từ đó đề xuất nhân rộng mô hình, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình hạnh phúc.

2. Địa điểm thực hiện: tỉnh Yên Bái, thành phố Hồ Chí Minh

3. Đơn vị thực hiện: Vụ Gia đình và các đơn vị liên quan.

4. Kế hoạch thực hiện

TT

Nội dung, công việc

Sản phẩm cần đạt

Thời gian Dự kiến

1

Xây dựng nội dung, kinh phí hoạt động

Kế hoạch được lãnh đạo Bộ phê duyệt

Quý III năm 2022

2

Lựa chọn đơn vị chuyên môn triển khai hoạt động

Hợp đồng công việc

Qúy III năm 2022

3

Nghiên cứu, rà soát các chính sách, nghiên cứu về hạnh phúc, chỉ số hạnh phúc trong và ngoài nước:

- Các chủ trương, chính sách, pháp luật hiện hành về hạnh phúc;

- Các nghiên cứu, tiêu chí đo lường hạnh phúc trên thế giới

- Khái niệm về hạnh phúc; Một số thang đo hạnh phúc trên thế giới: báo cáo hạnh phúc thế giới, thang đo OECD, Quỹ kinh tế mới, thang đo Châu Âu; Phân biệt chỉ số đo lường hạnh phúc cá nhân, gia đình, quốc gia.

Báo cáo kết quả nghiên cứu về bộ chỉ số gia đình hạnh phúc

Qúy III năm 2022

4

Xây dựng dự thảo bộ chỉ số gia đình hạnh phúc:

- Xây dựng nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về sức khỏe;

- Xây dựng nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về kinh tế;

- Xây dựng nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về đạo đức, lối sống, mối quan hệ trong gia đình;

- Xây dựng nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về môi trường sống;

- Xây dựng nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về điều kiện sống;

- Xây dựng nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về cộng đồng.

Bộ chỉ số gia đình hạnh phúc được Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt

Qúy III năm 2022

5

Xây dựng cách thức triển khai thí điểm, đánh giá, đo lường chỉ số gia đình hạnh phúc:

- Các chỉ số do gia đình đánh giá và phương pháp đo lường;

- Các chỉ số do địa phương quản lý đánh giá và phương pháp đo lường;

- Phương pháp tính điểm cho chỉ số hạnh phúc gia đình, địa phương;

- Xây dựng phương án về cơ quan chủ trì triển khai thực hiện; Xây dựng phương án về lồng ghép, sử dụng chỉ số gia đình hạnh phúc.

- Tham vấn chuyên gia về nội hàm, phương thức đánh giá, đo lường, tổng hợp và sử dụng chỉ số gia đình hạnh phúc.

Hướng dẫn triển khai thí điểm, đánh giá, đo lường chỉ số gia đình hạnh phúc

Qúy IV năm 2022

6

Thí điểm triển khai bộ chỉ số gia đình hạnh phúc tại địa phương:

- Xây dựng kế hoạch, nội dung và hướng dẫn;

- Xây dựng phương án truyền thông;

- Tập huấn hướng dẫn triển khai tại các địa phương thí điểm;

Mô hình được thí điểm triển khai

Năm 2023

7

Tổng kết, đánh giá thí điểm triển khai chỉ số gia đình hạnh phúc; Xây dựng các khuyến nghị chính sách.

Báo cáo tổng kết, khuyến nghị giải pháp, chính sách

Năm 2023

8

Nghiệm thu nhiệm vụ

Hồ sơ nghiệm thu

Năm 2023

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Gia đình

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện Kế hoạch, trong đó:

- Xây dựng và cung cấp thông tin theo nội dung của Kế hoạch.

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với Văn phòng Bộ ký kết hợp đồng theo quy định hiện hành.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động sau khi kết thúc hợp đồng.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính

Thẩm định dự toán kinh phí và phối hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề liên quan đến tài chính.

3. Văn phòng Bộ

- Phối hợp với Vụ Gia đình, Vụ Kế hoạch, Tài chính phê duyệt dự toán và tổ chức thực hiện thanh quyết toán theo quy định tài chính hiện hành./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2621/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chuyên môn về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Quyết định 2621/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chuyên môn về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Hôn nhân gia đình

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi