Quyết định 1127/QÐ-BVHTTDL 2022 Kế hoạch triển khai Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

____________

Số: 1127/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025

_______

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 (sau đây viết tắt là Chương trình) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này từ nguồn ngân sách sự nghiệp bảo đảm xã hội của Vụ Gia đình được cấp qua Văn phòng Bộ; nguồn ngân sách của các địa phương tham gia triển khai thực hiện Chương trình và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Sở VHTTDL, VHTT, VHTTTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Lưu: VT, GĐ.105.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

___________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025
(Kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 05 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

__________

 

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 (sau đây viết tắt là Chương trình), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, phân công cụ thể các nội dung, kế hoạch của ngành văn hóa, thể thao và du lịch để triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025.

- Kế hoạch này là căn cứ để các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (sau đây viết tắt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành kế hoạch triển khai và chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch được triển khai thực hiện trong toàn ngành, phù hợp với kế hoạch hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương để bảo đảm nguồn lực thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

- Nội dung Kế hoạch phải thiết thực, gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp ở các cấp.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả, đúng tiến độ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương được nêu trong Kế hoạch. Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phải nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức.

II. NỘI DUNG

1. Hoàn thiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình

- Rà soát, hoàn thiện pháp luật có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi);

- Nghiên cứu, bổ sung chính sách hỗ trợ người bị bạo lực gia đình là người bị phụ thuộc vào thành viên khác trong gia đình;

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình và đội ngũ cộng tác viên dân số tham gia phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở.

2. Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp liên ngành giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình

- Xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác phòng, chống bạo lực gia đình theo Chương trình được duyệt;

- Xây dựng và vận hành mạng lưới phòng, chống bạo lực gia đình các cấp; cộng tác viên dân số thực hiện công tác gia đình ở cộng đồng để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, thu thập thông tin về bạo lực gia đình;

- Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương nếu để xảy ra tình trạng bạo lực trong phạm vi quản lý.

3. Xây dựng và vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình

- Xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Nghiên cứu, xây dựng và phát triển mô hình cung cấp dịch vụ tư vấn hôn nhân và gia đình; tư vấn hỗ trợ người bị bạo lực gia đình;

- Nâng cao năng lực cho người tham gia cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình;

- Thực hiện đánh giá, rà soát hoạt động của Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở. Xây dựng hướng dẫn triển khai mô hình PCBLGĐ trong tình hình mới.

- Tiếp tục duy trì và nhân rộng các Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng trên cả nước.

4. Thông tin, giáo dục, truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình

- Xây dựng Đề án truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với từng đối tượng, văn hóa của vùng miền, đặc biệt quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt vào các ngày kỷ niệm về gia đình hằng năm: Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).

- Khuyến khích tổ chức, sáng tác các chương trình và tác phẩm văn hóa nghệ thuật, các hoạt động thể thao thực hiện truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng, chương trình tuyên truyền lưu động có nội dung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Tăng cường công tác truyền thông, xây dựng tài liệu mẫu tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức xuất bản các loại sách, tài liệu về phòng, chống bạo lực gia đình bổ sung cho hệ thống thư viện.

- Các cơ quan truyền thông, báo chí của ngành xây dựng và duy trì hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục với thời lượng và khung giờ phù hợp nhằm hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp, các ngành

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình;

- Tổ chức các lớp tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ làm công tác văn hóa và người có uy tín trong cộng đồng.

6. Hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học; xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình

- Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm vận động nguồn lực, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Xây dựng và triển khai Đề án chuyển đổi số về số liệu trong phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thực hiện các chương trình, dự án, đề án, nghiên cứu khoa học về phòng, chống bạo lực gia đình.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

- Định kỳ hằng năm tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.

- Định kỳ hằng năm các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý báo cáo định kỳ 6 tháng, 01 năm về công tác phòng, chống bạo lực gia đình để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

- Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo về các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trong chức năng, nhiệm vụ được giao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc Bộ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

b) Giao Vụ Gia đình là đầu mối, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả, tổng hợp đề xuất, kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết, bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

c) Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Căn cứ Kế hoạch này, tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành kế hoạch của địa phương triển khai thực hiện Chương trình;

- Tổ chức lồng ghép các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch trong triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án của ngành tại địa phương;

- Chú trọng phát huy hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác gia đình, đặc biệt ở cấp cơ sở;

- Quan tâm bố trí, cân đối nguồn lực của ngành tại địa phương bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình; đề xuất các giải pháp củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình; phát triển mạng lưới cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em tại cơ sở;

- Đẩy mạnh công tác tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình tại địa phương;

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; báo cáo kết quả tại Báo cáo tổng kết công tác gia đình hằng năm của địa phương gửi về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Gia đình);

- Tổ chức tổng kết Chương trình theo hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này từ nguồn ngân sách sự nghiệp bảo đảm xã hội của Vụ Gia đình được cấp qua Văn phòng Bộ; nguồn ngân sách của các địa phương tham gia triển khai thực hiện Chương trình và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch của Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trường hợp vướng mắc phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ (qua Vụ Gia đình) để xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

Các nội dung của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025

(Kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 05 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

________________

 

TT

Nội dung

Cơ quan thực hiện

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

Chủ trì

Phối hợp

I

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn

1

Xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Vụ Gia đình

Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan

2022

Luật PCBLGĐ

2

Xây dựng các Nghị định hướng dẫn, thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

(Dự kiến 4 Nghị định)

Vụ Gia đình

Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan

2023

Nghị định

3

Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai, thi hành Luật theo ủy quyền trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

(Dự kiến 4 Thông tư)

Vụ Gia đình

Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan

2023

Thông tư

II

Xây dựng đề án

 

 

 

 

1

Đề án truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình

Vụ Gia đình

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2022-2023

Quyết định

2

Đề án chuyển đổi số về số liệu bạo lực gia đình

Vụ Gia đình

Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin

2023

Quyết định

3

Đề án Điều tra quốc gia về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Vụ Gia đình

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2023

Quyết định

4

Đề án “Thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ tư vấn hôn nhân và gia đình; tư vấn hỗ trợ người bị bạo lực gia đình”

Vụ Gia đình

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2023

Quyết định

5

Đề án “Khuyến khích sáng tác các chương trình và tác phẩm văn hóa nghệ thuật, các hoạt động thể thao thực hiện truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình”

Vụ Gia đình

Tổng cục Thể dục, thể thao; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục điện ảnh và các đơn vị liên quan

2024

Quyết định

III

Xây dựng tài liệu hướng dẫn

 

 

 

 

1

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện Chương trình

Vụ Gia đình

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2023

Quyết định

2

Xây dựng và hướng dẫn triển khai Quy trình tiếp nhận, xử lý vụ việc bạo lực gia đình; quy trình bảo vệ an toàn, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, cung cấp và tư vấn thông tin về quyền, nghĩa vụ cho người bị bạo lực phân theo nhóm đối tượng

Vụ Gia đình

Vụ Pháp chế, các cơ quan đơn vị liên quan

2023

Quyết định

3

Xây dựng tài liệu tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình

Vụ Gia đình

Cục Văn hóa cơ sở và các cơ quan, đơn vị liên quan

 

Quyết định

4

Xây dựng tài liệu và hướng dẫn, tổ chức triển khai tập huấn báo cáo viên các cấp về phòng, chống bạo lực gia đình

Vụ Gia đình

Văn phòng Bộ

2022-2025

Quyết định

IV

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình

Vụ Gia đình

Thanh tra Bộ; cơ quan, đơn vị liên quan ở các cấp

Hằng năm

 

V

Hướng dẫn, tổ chức tổng kết việc thực hiện Chương trình

Vụ Gia đình

Văn phòng Bộ

2025

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2621/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chuyên môn về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Quyết định 2621/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chuyên môn về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Hôn nhân gia đình

×
×
×
Vui lòng đợi