Quyết định 1094/QÐ-BVHTTDL 2022 Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 1094/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -
Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ Gia đình;

Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch triển khai kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 của Vụ Gia đình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp bảo đảm xã hội năm 2022 của Vụ Gia đình được cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Lưu: VT, GĐ, Nhật (25).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -
Hạnh phúc
________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình

(Kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_____________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Yêu cầu

- Việc tuyên truyền phải bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, tiết kiệm theo kế hoạch đề ra.

- Nội dung tuyên truyền phải khoa học, thiết thực, bám sát tình hình thực tế.

- Đảm bảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam

1.1. Tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình với phụ nữ

a) Nội dung

- Xây dựng phóng sự phản ánh về tình hình bạo lực gia đình, những tác động tiêu cực của bạo lực gia đình đối với sự bền vững của gia đình, bình đẳng giới trong gia đình; ảnh hưởng đến các giá trị văn hóa gia đình, tác động đến sức khỏe và kinh tế gia đình.

- Phóng sự đưa ra bức tranh toàn cảnh về những tác động của bạo lực gia đình đến vấn đề văn hóa - xã hội hiện nay. Vận động tổ chức, cá nhân cần hành động tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; đầu tư nguồn lực cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình với phương châm đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển xã hội.

b) Số lượng và thể loại

- Số lượng: 02 chương trình.

- Thể loại: Phóng sự.

- Thời lượng: khoảng 15 phút/chương trình.

c) Chương trình phát sóng và số lần phát

- Phát sóng trong Chương trình “Góc nhìn đại biểu”.

- Số lần phát sóng: mỗi chương trình phát sóng 3 lần (01 lần phát đi, 02 lần phát lại).

1.2. Tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình với người cao tuổi

a) Nội dung

- Xây dựng nội dung chương trình tọa đàm tập trung làm rõ những nguy cơ mà người cao tuổi trong gia đình bị bạo lực và những hệ lụy xã hội liên quan đến hành vi bạo lực của con cháu đối với người cao tuổi trong gia đình.

- Xây dựng clip đồng hành phản ánh về những vụ bạo lực gia đình với người cao tuổi.

b) Số lượng và thể loại

- Số lượng: 01 chương trình.

- Thể loại: Tọa đàm.

- Thời lượng: khoảng 45 phút.

c) Chương trình phát sóng và số lần phát

- Phát sóng trong Chương trình “Đối thoại chính sách”.

- Số lần phát sóng: phát sóng 3 lần (01 lần phát đi, 02 lần phát lại).

1.3. Tuyên truyền, vận động, sửa đổi quy định về biện pháp phát hiện, báo tin trong phòng, chống bạo lực gia đình

a) Nội dung

- Xây dựng nội dung chuyên đề phân tích, đánh giá về những bất cập trong công tác phát hiện, tố giác hành vi bạo lực gia đình để từ đó cần thiết lập đường dây quốc gia xử lý thông tin vụ việc bạo lực gia đình.

- Xây dựng phóng sự phản ánh việc phát hiện, báo tin và tìm lời giải cho lý do trên 90% nạn nhân không tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị bạo lực gia đình.

b) Số lượng và thể loại

- Số lượng: 01 chương trình.

- Thể loại: Phóng sự.

- Thời lượng: khoảng 15 phút.

c) Chương trình phát sóng và số lần phát

- Phát sóng trong Chương trình “Từ nghị trường đến cuộc sống”.

- Số lần phát sóng: phát sóng 3 lần (01 lần phát đi, 02 lần phát lại).

1.4. Tuyên truyền, vận động bổ sung những quy định phòng, ngừa chủ động trong phòng, chống bạo lực gia đình

a) Nội dung

- Xây dựng nội dung và tổ chức tọa đàm về tư vấn, hòa giải viên trong phòng, chống bạo lực gia đình.

- Xây dựng clip minh họa về hòa giải 3 cấp độ và mô hình tư vấn chuyên nghiệp trong phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Số lượng và thể loại

- Số lượng: 02 chương trình.

- Thể loại: Tọa đàm.

- Thời lượng: khoảng 45 phút.

c) Chương trình phát sóng và số lần phát

- Phát sóng trong Chương trình “Đối thoại chính sách".

- Số lần phát sóng: Mỗi chương trình phát sóng 3 lần (01 lần phát đi, 02 lần phát lại).

2. Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên Kênh Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân (VTC16)

2.1. Xây dựng nội dung và tổ chức tuyên truyền về tác hại của rượu, bia

a) Nội dung

- Xây dựng nội dung và tổ chức tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia và đại diện cơ quan quản lý nhà nước về nội dung nêu hậu quả của việc lạm dụng rượu, bia.

- Xây dựng clip phóng sự về những trường hợp bạo lực gia đình do nghiện rượu, bia; vận động ủng hộ biện pháp hạn chế rượu bia nhằm ngăn ngừa tình trạng lạm dụng rượu, bia gây bạo lực gia đình, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình tại Việt Nam.

b) Số lượng và thể loại

- Số lượng: 01 chương trình.

- Thể loại: Tọa đàm.

- Thời lượng: khoảng 25 phút.

c) Chương trình phát sóng và số lần phát

- Phát sóng trong Chương trình “Chuyện chính sách".

- Số lần phát sóng tọa đàm: phát sóng 3 lần (01 lần phát đi, 02 lần phát lại).

2.2. Tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình với trẻ em

a) Nội dung

- Xây dựng nội dung phóng sự phản ánh về tình trạng bạo lực gia đình với trẻ em; các đối tượng và hình thức bạo lực với trẻ em trong gia đình; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc phòng ngừa bạo lực gia đình với trẻ em.

- Nội dung phân tích, đánh giá về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 đối với việc bảo vệ trẻ em, những chiều cạnh nhận thức trong giáo dục gia đình với trẻ em hiện nay. Từ đó gợi mở về chính sách trong phòng, chống bạo lực gia đình thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định mới trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

b) Số lượng và thể loại

- Số lượng: 01 chương trình.

- Thể loại: Tọa đàm

- Thời lượng: khoảng 15 phút.

c) Chương trình phát sóng và số lần phát

- Phát sóng trong Chương trình “Chuyện làng chuyện nước”.

- Số lần phát sóng: phát sóng 3 lần (01 lần phát đi, 02 lần phát lại).

2.3. Tuyên truyền về chính sách đối với người bị bạo lực gia đình

a) Nội dung

- Xây dựng nội dung tọa đàm về chính sách đối với người bị bạo lực gia đình. Nội dung tọa đàm phân tích, đánh giá những bất cập trong chính sách quy định tại Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 từ đó đề xuất những chính sách mới nhằm bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình.

- Xây dựng clip phóng sự đồng hành minh họa, làm rõ nội dung chủ đề tọa đàm.

b) Số lượng và thể loại

- Số lượng: 01 chương trình.

- Thể loại: Phóng sự

- Thời lượng: khoảng 15 phút.

c) Chương trình phát sóng và số lần phát

- Phát sóng trong Chương trình “Luật về làng”.

- Số lần phát sóng: phát sóng 3 lần (01 lần phát đi, 02 lần phát lại).

3. Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam (VOVTV)

3.1. Tuyên truyền về các biện pháp nâng cao hiệu quả xử lý người có hành vi bạo lực gia đình

a) Nội dung

- Xây dựng nội dung tọa đàm về xử lý người có hành vi bạo lực gia đình. Nội dung đánh giá những bất cập trong chính sách pháp luật về xử lý người có hành vi bạo lực gia đình quy định tại Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 từ đó đề xuất những chính sách mới trong Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) nhằm nâng cao hiệu quả xử lý người có hành vi bạo lực gia đình.

- Xây dựng phóng sự đồng hành minh họa, làm rõ chủ đề tọa đàm.

b) Số lượng và thể loại

- Số lượng: 01 chương trình.

- Thể loại: Tọa đàm.

- Thời lượng: khoảng 20 phút.

c) Chương trình phát sóng và số lần phát

- Phát sóng trong Chương trình “Vấn đề và bình luận”.

- Số lần phát sóng: phát sóng 3 lần (01 lần phát đi, 02 lần phát lại).

3.2. Xây dựng chương trình “Hỏi-đáp chính sách” tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình

a) Nội dung

- Xây dựng nội dung chương trình thảo luận để hỏi - đáp về các chính sách trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình nhằm thảo luận về những giải pháp đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống một cách hiệu quả.

- Nội dung chương trình hướng đến vận động chính sách cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) nhằm bảo đảm các chính sách của Nhà nước khi được ban hành phù hợp với thực tiễn và đi vào cuộc sống.

b) Số lượng và thể loại

- Số lượng: 01 chương trình.

- Thể loại: Đối thoại.

- Thời lượng: khoảng 30 phút/chương trình.

c) Chương trình phát sóng và số lần phát

- Phát sóng trong Chương trình “Hỏi-đáp chính sách”.

- Số lần phát sóng: phát sóng 2 lần (01 lần phát đi, 01 lần phát lại).

III. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ

1. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện trong năm 2022.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp bảo đảm xã hội năm 2022 của Vụ Gia đình được cấp qua Văn phòng Bộ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu và triển khai thực hiện hoạt động được phân công tại Kế hoạch này.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính thẩm định dự toán kinh phí và báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề liên quan.

3. Văn phòng Bộ hướng dẫn Vụ Gia đình xây dựng dự toán kinh phí, tổ chức triển khai, quyết toán theo quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai. Quá trình triển khai Kế hoạch nếu có vướng mắc, Vụ Gia đình kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, điều chỉnh Kế hoạch phù hợp với điều kiện cụ thể./.

thuộc tính Quyết định 1094/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1094/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1094/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:11/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự , Hôn nhân gia đình , Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình

Ngày 11/5/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 1094/QÐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình. Ngoài ra, Kế hoạch cần đáp ứng yêu cầu như sau: việc tuyên truyền phải bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, tiết kiệm theo kế hoạch đề ra; nội dung tuyên truyền phải khoa học, thiết thực, bám sát tình hình thực tế; đảm bảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, thời gian thực hiện Kế hoạch là trong năm 2022. Ngoài ra, kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp bảo đảm xã hội năm 2022 của Vụ Gia đình được cấp qua Văn phòng Bộ. Mặt khác, nội dung thực hiện Kế hoạch gồm: tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam; tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên Kênh Nông nghiệp – Nông thôn – Nông dân (VTC16);…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1094/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi