Quyết định 979/QĐ-BVHTTDL 2022 Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 979/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 979/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:979/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:26/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phấn đấu đạt 70% hộ đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Ngày 26/4/2022, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ra Quyết định 797/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025.

Cụ thể, Vụ Gia đình có trách nhiệm xây dựng Tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Vụ Pháp chế nghiên cứu hướng dẫn lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí trong các hoạt động tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại các địa phương. Việc tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, công viên chức, người lao động tích cực thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc sẽ do Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ phụ trách…

Kế hoạch này được triển khai nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025, đạt 70% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Đồng thời, kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định 797/QĐ-BVHTTDL có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 979/QĐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_________

Số: 979/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025

_______

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình;

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan trung ương của các tổ chức đoàn thể;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lưu: VP, GĐ. HN (200).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

__________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025
(Kèm theo Quyết định số 979/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 04 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_____________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025 đạt 70% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

b) Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025.

c) Góp phần thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trong việc triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025.

b) Các hoạt động được tổ chức với hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo được sự lan tỏa, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo gia đình, cộng đồng, xã hội.

c) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

a) Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn kỹ năng triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình.

b) Vụ Pháp chế nghiên cứu hướng dẫn lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong các hoạt động tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại các địa phương.

c) Vụ Văn hóa dân tộc tham mưu, triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch và Ủy ban Dân tộc, lồng ghép hoạt động triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình dân tộc thiểu số nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại các địa phương.

d) Cục Văn hóa cơ sở lồng ghép nội dung triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong chỉ đạo, hướng dẫn địa phương xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

đ) Các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động lồng ghép nội dung triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào hoạt động nghiệp vụ của đơn vị.

e) Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao Du lịch (sau đây gọi chung là Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành các văn bản triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình phù hợp với tình hình thực tế; hướng dẫn nghiệp vụ triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại địa phương.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, cổ động trực quan, không gian mạng, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, thông qua các cuộc thi, hội thi, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ và các hình thức mới thu hút sự quan tâm của đông đảo tầng lớp nhân dân, các gia đình, thành viên trong gia đình.

Tập trung tuyên truyền vào các dịp kỷ niệm: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (tháng 11).

a) Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng tài liệu truyền thông và tổ chức các hoạt động tuyên truyền nội dung và tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác phù hợp.

b) Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với các cơ quan truyền thông lồng ghép nội dung tuyên truyền triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao du lịch”, Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

c) Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, công viên chức, người lao động tích cực thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

d) Báo Văn hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan báo chí của ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung và tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình thông qua các bài viết chuyên đề, phóng sự, bản tin phù hợp; phản ánh kịp thời các gương điển hình, các khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

đ) Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông, chỉ đạo cơ quan cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung và tình hình thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại địa phương.

3. Tổ chức phát động đăng ký và đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

a) Vụ Gia đình xây dựng bộ công cụ bao gồm các mẫu phiếu triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

b) Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch trực tiếp tổ chức và chỉ đạo cơ quan cấp huyện, cấp xã tổ chức việc đăng ký, đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

4. Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, các gia đình tiêu biểu, gương điển hình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh, chị, em đoàn kết thương yêu nhau.

Vụ Gia đình, Vụ Thi đua, Khen thưởng, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng.

5. Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo chuyên đề hoặc lồng ghép trong hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác gia đình.

Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại các địa phương; Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch trực tiếp triển khai, chỉ đạo cấp huyện, xã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát.

6. Tổng kết, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình giai đoạn 2022-2025.

a) Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn và triển khai các hoạt động tổng kết.

b) Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch hằng năm báo cáo (lồng ghép trong báo cáo về công tác gia đình) tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại địa phương, tiến hành tổng kết theo hướng dẫn của Bộ.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Gia đình chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này bảo đảm tiến độ, nội dung theo quy định.

2. Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình./.

Phụ lục

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Kèm theo Quyết định số 979/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch)

_____________

 

STT

Nội dung

Chủ trì thực hiện

Phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng Tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Vụ Gia đình

Cơ quan, đơn vị liên quan

2022-2023

2

Tập huấn nghiệp vụ triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Vụ Gia đình, Sở VHTTDL

Văn phòng Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan

2022-2023

3

Nghiên cứu hướng dẫn lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong các hoạt động tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại các địa phương.

Vụ Pháp chế

Cơ quan, đơn vị liên quan

2022 và các năm tiếp theo

4

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc, lồng ghép hoạt động triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình dân tộc thiểu số nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Vụ Văn hóa dân tộc

Cơ quan, đơn vị liên quan

2022-2025

5

Xây dựng tài liệu, các sản phẩm truyền thông.

Vụ Gia đình, Sở VHTTDL

Cơ quan, đơn vị liên quan

2023

6

Tổ chức các hoạt động tuyên tuyền thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Vụ Gia đình, Sở VHTTDL, Trung tâm CNTT, cơ quan báo chí của ngành

Cơ quan, đơn vị liên quan

2022-2025

7

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên không gian mạng.

Vụ Gia đình

Cơ quan, đơn vị liên quan

2024

8

Lồng ghép tuyên truyền triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch”, Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Cục Văn hóa cơ sở

Cơ quan, đơn vị liên quan

2022-2025

9

Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, công viên chức, người lao động tích cực thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ

 

2022-2025

10

Tổ chức và chỉ đạo tổ chức phát động đăng ký, đánh giá, tổng hợp việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Sở VHTTDL

 

2022-2025

11

Tổ chức các hoạt động biểu dương, khen thưởng.

Vụ Gia đình, Vụ Thi đua, Khen thưởng, Sở VHTTDL

Cơ quan, đơn vị liên quan

Đột xuất/ năm 2025

12

Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại các địa phương.

Vụ Gia đình, Sở VHTTDL

Cơ quan, đơn vị liên quan

2023-2025

13

Tổ chức khảo sát đánh giá tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Vụ Gia đình, Sở VHTTDL

Cơ quan, đơn vị liên quan

2024

14

Xây dựng văn bản hướng dẫn tổng kết tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025.

Vụ Gia đình

Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua,

Khen thưởng

2024

15

Tổ chức hoạt động tổng kết.

Vụ Gia đình, Sở VHTTDL

Cơ quan, đơn vị liên quan

2025

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 04/2024/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Thông tư 04/2024/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Quyết định 533/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong các đô thị bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 533/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong các đô thị bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh

Giao thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

×
×
×
Vui lòng đợi