Quyết định 1145/QĐ-BYT 2021 thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1145/QĐ-BYT

Quyết định 1145/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1145/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành:08/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính, Thực phẩm-Dược phẩm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Công bố 02 thủ tục lĩnh vực Dược mới ban hành

Ngày 08/02/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1145/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Theo đó, Bộ Y tế công bố 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Dược mới ban hành. Cụ thể: Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Bộ Y tế và y tế Bộ, Ngành; Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở y tế.

Trong đó, thủ tục hành chính tại Sở Y tế được thực hiện như sau: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp hồ sơ đến Sở Y tế; Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả phiếu tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, công bố thông tin nếu cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu cần.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1145/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
______

Số: 1145/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 ca Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 ca Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn c Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
y ban các vấn đề xã hội của Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (Cục Ki
m soát TTHC, Công báo, Cổng TTĐTCP);
- Bộ trưởng (đ
 b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- UBND t
nh, TP trực thuộc Trung ương;
- S
ở Y tế tnhTP trực thuộc Trung ương;
- Cổng Thông tin điện t
ử - Bộ Y tế;
- Website Cục 
Qun lý YDCT;
- Lưu: VT, VPB6, YDCT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

(Kèm theo Quyết định số 1145/QĐ-BYT ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý ca Bộ Y tế

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đi với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Bộ Y tế và y tế Bộ, Ngành

Dược

Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Bộ Y tế

B. Thủ tục hành chính cấp Tỉnh

1

Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, cha bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc qun lý của Sở Y tế

Dược

Sở Y tế

PHẦN II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A Thủ tục hành chính cấp trung ương

1. Thủ tục

Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Bộ Y tế

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Cơ sở khám bệnh, cha bệnh bằng y học cổ truyền nộp hồ sơ công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đến cơ quan tiếp nhận (Cục Qun lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế).

Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận trả cho cơ sở Phiếu tiếp nhận hồ sơ công b theo Mu số 3 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BYT. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhn hồ sơ công bố, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền đáp ứng quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm công bố trên Trang thông tin điện tử (website) của cơ quan tiếp nhận theo Mu số 06 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư s 32/2020/TT-BYT

b) Trường hợp hồ sơ công bố của cơ sở khám bệnh, cha bệnh bằng y học cổ truyền không đáp ứng, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bn trả lời cơ sở và nêu rõ lý do yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày ghi trên văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bng y học cổ truyền phải tiến hành sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ gửi lại cho cơ quan tiếp nhận.

Bước 3: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đánh giá hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đáp ứng, cơ quan tiếp nhận thực hiện theo điểm a bước 2

- Trường hợp hồ sơ sa đổi, bổ sung vẫn không đáp ứng, Cơ quan tiếp nhận tiếp tục có văn bn gửi cơ sở theo điểm b bước 2.

Sau 60 ngày kể từ ngày ghi trên công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị

Cách thức thực hiện

 

Qua Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế, Dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế)

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản sao Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bng y học cổ truyền

2. Bản công bố đáp ứng đủ tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền quy định tại Mu số 01 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BYT.

3. Báo cáo hoạt động bào chế, chế biến thuốc cổ truyền theo Mu số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BYT .

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết

 

30 ngày

Đối tưng thực hiện thủ tục hành chính

 

Cơ sở khám bệnh, cha bệnh bằng y học cổ truyền thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế và Y tế Bộ, Ngành

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

- Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trên Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Lệ phí (nếu có): Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm thủ tục này)

 

1. Mu số 01: Bản công bố đáp ứng đủ tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Mu số 02: Báo cáo hoạt động chế biến, bào chế thuốc cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

 

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016.

2. Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưng Bộ Y tế quy định tiêu chun chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

 

 

Mu số 01

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ
_______

Số: …../…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

….., ngày ….. tháng ….. năm 20…

 

 

BẢN CÔNG BỐ
ĐÁP ỨNG ĐỦ TIÊU CHUẨN CHẾ BIẾN, BÀO CHẾ VI THUỐC CỔ TRUYỀN, BÀO CHẾ THUỐC CỔ TRUYỀN TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Kính gửi: Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế / Sở Y tế tỉnh/thành phố ...

 

Tên cơ sở: …………………………………………………………………….…………………………

Địa chỉ cơ sở: …………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………….. Fax:……………………… Email: …………………………….

Người liên hệ:………………………… ………………. Chức danh: ………………………………

Điện thoại:…………………….. Fax:…………… ………. Email: …………………………….

Người chịu trách nhiệm chuyên môn:……………… …………………. năm sinh: ………………

Số Chứng chỉ hành nghề: …………………………………………………………………………..

Nơi cấp …………………………; năm cấp ……………………., có giá trị đến………… (nếu có)

Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh số: ………………….

Cơ sở chúng tôi đã được thành lập theo Quyết định số ... ngày .../.../… của ………………….. quđịnh về chức năng, nhiệm vụ của …………….., trong đó có bao gồm phạm vi hoạt động chế biến, bào chế vị thuốc cổ truyền, bào chế thuốc cổ truyền, cụ thể như sau:

- Vị thuốc cổ truyền 

- Thuốc cổ truyền dạng bào chế truyền thống □ (làm sạch, thái phiến, sao, tẩm, ủ...)

- Thuốc cổ truyền dạng bào chế hiện đại □ (nêu cụ thể dạng bào chế),

Thực hiện quy định tại Luật Dược, Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngà31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, sau khi tiến hành tự đánh giá đạt yêu cầu; cơ sở chúng tôi xin công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến vị thuốc cổ truyền, bào chế thuốc cổ truyền theo quy định.

Chúng tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung báo cáo và các tài liệu kèm theo là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của chúng.

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Mu số 02

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ
_________

Số: …../…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

….., ngày ….. tháng ….. năm 20…

 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN, BÀO CHẾ THUỐC CỔ TRUYỀN TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Kính gửi: Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế/ Sở Y tế tỉnh, thành phố

 

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

- Tên của Cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh: ………………………………….……………….

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………….………………

Điện thoại:……………………… Fax:……… ……… Email: ………………………………………

- Địa chỉ cơ sở chế biến, bào chế thuốc cổ truyền: ………………………………………………

Điện thoại:…………………. Fax:………… ……… Email: ………………………………………….

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh số: …………………………………

- Người đại diện pháp luật: ………………………………………………………………………….

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn: …………………………………………………………

Chứng chỉ hành nghề số : ………………………………………………………………………..

Phạm vi: ……………………………………………………………………………………………….

Cấp ngày:…………………………… ………. Tại: ……………………………………………….

II. HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN, BÀO CHẾ THUỐC CỔ TRUYỀN

1. Nhân sự

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Phụ trách chuyên môn

Chức năng, nhiệm vụ

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

2. CƠ SỞ HẠ TẦNG

* Cơ sở hạ tầng:

- Sơ đồ tổng thể mặt bằng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.:

- Sơ đồ bố trí khu vực chế biến, bào chế thuốc cổ truyền.

- Tổng diện tích của Cơ sở:

- Diện tích các khu vực sơ chế dược liệu, chế biến vị thuốc cổ truyền (m2)

Tên Khu vực

Diện tích

Ghi chú

1. Khu vực sơ chế dược liệu

   

a. Khu vực loại tạp chất

   

b. Khu vực rửa

   

c. Khu vực thái, cắt

   

d. Khu vực sấy khô hoặc phơi

   

2. Khu vực phức chế dược liệu

   

a. Khu vực ngâm, tẩm, ủ

   

b. Khu vực nấu

   

c. Khu vực sao

   

d. Khu vực sấy

   

3. Khu vực đóng gói và dán nhãn

   

4. Khu vực bảo quản dược liệu đã chế biến

   

5. Khu vực kiểm tra chất lượng

   

6. Khu vực khác

   

Tổng Diện tích

   

- Diện tích các khu vực bào chế thuốc cổ truyền

Tên Khu vực

Diện tích

Ghi chú

7. Khu vực chiết xuất cao

   

8. Khu vực cô cao

   

9. Khu vực trộn bột, tạo cốm

   

10. Khu vực làm viên

   

11. Khu vực bào chế thuốc nước

   

12. Khu vực bào chế cồn thuốc, rượu thuốc

   

13. Khu vực bào chế các dạng khác (ghi tên cụ thể)

   

14. Khu vực đóng gói và dán nhãn

   

15. Khu vực bảo quản bán thành phẩm

   

16. Khu vực kiểm tra chất lượng

   

17. Khu vực bảo quản thành phẩm

   

18. Khu vực khác (nêu tên cụ thể)

   

Tổng Diện tích

   

- Danh mục các thiết bị chế biến, bào chế thuốc cổ truyền

STT

Tên thiết bị

Số lượng

Công sut

Nhà cung cp

Mục đích sử dụng

Tình trạng hoạt động của thiết bị

I.

Thiết bị bào chế, chế biến

         

II.

Thiết bị xử lý không khí

         

III.

Thiết bị xử lý nước

         

2. Chế biến, bào chế thuốc cổ truyền

2.1. Hoạt động chế biến bào chế vị thuốc cổ truyền:

Số lô sản phm thực hiện chế biến theo tng năm, phân theo các nhóm sản phm

TT

Tên dược liệu/vị thuốc

Phương pháp/Quy trình chế biến

Tiêu chuẩn chất lưng

Khối lượng (kg)

Cơ sở cung ứng dược liệu

Ghi chú (*)

 

Mã tiền

Rán dầu

TCCS

100

Công ty A

Dược liệu độc

             
             

* Ghi chú: Dược liệu độc

2.1. Hoạt động bào chế thuốc cổ truyền:

Số lô sản phẩm thực hiện bào chế theo từng năm, phân theo các nhóm sản phẩm

TT

Tên thuốc

Công thức

Nguồn gốc xuất xứ bài thuốc

Dạng bào chế

Tiêu chuẩn chất lượng

Lô SX, Hạn dùng

Đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Đường dùng

Số lượng

Ghi chú

 

Lục vị

Thục địa,...

Thương hàn luận

Hoàn cứng

TCCS

LV 01

100v/lọ

Uống

5000

 
                     
                     

3. Quản lý chất lượng

3.1. Các lô sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng được kiểm nghiệm:

Số lô sản phm thực hiện bào chế theo từng năm, phân theo các nhóm sản phm

TT

Tên thuốc

Công thức

Nguồn gốc xuất xứ bài thuốc

Dạng bào chế

Tiêu chuẩn chất lượng

Lô SX, Hạn dùng

Đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Đường dùng

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Ghi rõ về thời gian, cơ sở tiến hành kiểm nghiệm sản phm

3.1. Các lô sản phm không đạt tiêu chuẩn chất lượng:

Tên sản phm

Số lô, Hạn dùng

Lý do không đạt

Hình thức xử lý

   

Chỉ tiêu không đạt? kết quả?

Phát hiện: kiểm tra chất lượng trong quá trình bảo quản? Lấy mẫu trên thị trường? Lấy mẫu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

Đơn vị lấy mẫu? đơn vị kiểm nghiệm?

Hình thức thu hồi: tự nguyện? bắt buộc?

Tình trạng xử lý (tiêu hủy, cách ly)?

Điều tra nguyên nhân? Hành động khắc phục phòng ngừa?

3.2. Các lô sản phm bị khiếu nại, trả v:

Tên sản phẩm

Số lô, Hạn dùng

Lý do khiếu nại, trả về

Hoạt động xử lý

     

Hình thức xử lý?

Tình trạng xử lý (tiêu hủy, cách ly)?

Điều tra nguyên nhân?

Hành động khắc phục phòng ngừa?

4. Tự thanh tra (nếu có)

Số đợt tự thanh tra đã tiến hành qua các năm.

Số đợt thanh tra được tiến hành bởi các cơ quan quản lý khác tại cơ sở.

5. Thay đổi (nếu có)

5.1. Nhân sự:

Các thay đổi về nhân sự chủ chốt.

5.2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:

- Cơ sở vật chất chế biến, bào chế

- Công năng/mục đích sử dụng của các phòng/khu vực chế biến, bào chế;

- Trang thiết bị chế biến, bào chế;

5.3. Thiết bị:

Các thay đổi (nếu có) về số lượng, chủng loại, vị trí lắp đặt, mục đích sử dụng, hệ thống phụ trợ (xử lý không khí, xử lý nước...) của các thiết bị phục vụ cho hoạt động bảo quản;

Các biện pháp kiểm soát thay đổi đã áp dụng đối với những thay đi đó (tái đánh giá, thay đổi quy trình, đào tạo lại...).

6. Phụ lục đính kèm

Để cung cấp thông tin một cách đy đủ, chi tiết, cập nhật về điều kiện hiện tại của cơ sở, chúng tôi xin gửi kèm theo báo cáo này Bản cập nhật Hồ sơ tng thể của cơ sở.

III. KẾT LUẬN

Chúng tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung báo cáo và các tài liệu kèm theo là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật v tính chính xác và trung thực của chúng.

Chúng tôi đồng ý và sẵn sàng để Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền/Sở Y tế tỉnh, thành phố tiến hành đánh giá tại cơ sở về việc đáp ứng và duy trì theo tiêu chun chế biến, bào chế thuốc cổ truyền được quy định ti Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

B. Thủ tục hành chính cấp Tỉnh

1. Thủ tục

Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối vcơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền nộp hồ sơ công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đến cơ quan tiếp nhận (Sở Y tế).

Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận trả cho cơ sở Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố theo Mu số 3 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BYT. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ của cơ sở khám bệnh, cha bệnh bằng y học cổ truyền đáp ứng quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm công bố trên Trang thông tin điện tử (website) của cơ quan tiếp nhận theo Mu số 06 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư s 32/2020/TT-BYT

b) Trường hợp hồ sơ công bố của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền không đáp ứng, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời cơ sở và nêu rõ lý do yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày ghi trên văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền phải tiến hành sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ gửi lại cho cơ quan tiếp nhận.

Bước 3: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của cơ sở khám bệnh, cha bệnh bằng y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đánh giá hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đáp ứng, cơ quan tiếp nhận thực hiện theo điểm a bước 2

- Trường hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung vẫn không đáp ứng, Cơ quan tiếp nhận tiếp tục có văn bản gửi cơ sở theo điểm b bước 2.

Sau 60 ngày kể từ ngày ghi trên công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị

Cách thức thực hiện

 

Qua Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế, dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Sở Y tế

Thành phần, số lượng hồ 

 

I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản sao Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, cha bệnh bằng y học cổ truyền.

2. Bản công bố đáp ứng đủ tiêu chun chế biến, bào chế thuốc cổ truyền quy định tại Mu số 01 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BYT .

3. Báo cáo hoạt động bào chế, chế biến thuốc cổ truyền theo Mu số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BYT .

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Thi hạn giải quyết

 

- 30 ngày

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Sở Y tế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

- Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trên Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (đề nghị nghiên cứu lại)

Lệ phí (nếu có)

 

- Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm thủ tục này)

 

1. Mu số 01: Bản công bố đáp ứng đủ tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Mu số 02: Báo cáo hoạt động chế biến, bào chế thuốc cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, cha bệnh

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

 

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016.

2. Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

 

 

Mu số 01

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ
__________

Số: …../…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

….., ngày ….. tháng ….. năm 20…

 

 

BẢN CÔNG BỐ
ĐÁP ỨNG ĐỦ TIÊU CHUẨN CHẾ BIẾN, BÀO CHẾ VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN, BÀO CHẾ THUỐC CỔ TRUYỀN TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Kính gửi: Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế / Sở Y tế tỉnh/thành phố ...

 

Tên cơ sở: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cơ sở: …………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………… Fax:………… …….. Email: …………………………………..

Người liên hệ:……… ………………………………..... Chức danh: ……………………………

Điện thoại:………………………… Fax:………… ……... Email: …………………………………..

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: ……………………………, năm sinh: …………………..

Số Chứng chỉ hành nghề: ………………………………………………………………………….

Nơi cấp ………………………; năm cấp …………….., có giá trị đến……………….. (nếu có)

Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh số: ………………

Cơ sở chúng tôi đã được thành lập theo Quyết định s ... ngày .../.../… của ……………………. quđịnh về chức năng, nhiệm vụ của ………….., trong đó có bao gồm phạm vi hoạt động chế biến, bào chế vị thuốc cổ truyền, bào chế thuốc cổ truyền, cụ thể như sau:

- Vị thuốc cổ truyền 

- Thuốc cổ truyền dạng bào chế truyền thống □ (làm sạch, thái phiến, sao, tẩm, ủ...)

- Thuốc cổ truyền dạng bào chế hiện đại □ (nêu cụ thể dạng bào chế)

Thực hiện quy định tại Luật Dược, Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngà31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, sau khi tiến hành tự đánh giá đạt yêu cầu; cơ sở chúng tôi xin công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến vị thuốc cổ truyền, bào chế thuốc cổ truyền theo quy định.

Chúng tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung báo cáo và các tài liệu kèm theo là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của chúng.

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Mu s 02

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ
________

Số: …../…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

….., ngày ….. tháng ….. năm 20…

 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN, BÀO CHẾ THUỐC CỔ TRUYỀN TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Kính gửi: Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế/ Sở Y tế tỉnh, thành phố

 

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

- Tên của Cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh: ……………………………………………………….

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………. Fax:……………….. Email: …………………………………….

- Địa chỉ cơ sở chế biến, bào chế thuốc cổ truyền: ……………………………………………….

Điện thoại:……………………….. Fax:………………. Email: …………………………………….

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh số: ……………………………………

- Người đại diện pháp luật: …………………………………………………………………………

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn: ……………………………………………………………

Chứng chỉ hành nghề số : …………….…………………………………………………………….

Phạm vi: ……………………………………………………………………………………………….

Cấp ngày:…………………………………… Tại: …………………………………………………..

II. HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN, BÀO CHẾ THUỐC CỔ TRUYỀN

1. Nhân sự

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Phụ trách chuyên môn

Chức năng, nhiệm vụ

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

2. CƠ SỞ HẠ TẦNG

* Cơ sở hạ tầng:

- Sơ đồ tổng thể mặt bằng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

- Sơ đồ bố trí khu vực chế biến, bào chế thuốc cổ truyền.

- Tổng diện tích của Cơ sở:

- Diện tích các khu vực sơ chế dược liệu, chế biến vị thuốc cổ truyền (m2)

Tên Khu vc

Din tích

Ghi chú

19. Khu vực sơ chế dược liệu

   

a. Khu vực loại tạp chất

   

b. Khu vực rửa

   

c. Khu vực thái, cắt

   

d. Khu vực sấy khô hoặc phơi

   

20. Khu vực phức chế dược liệu

   

e. Khu vực ngâm, tẩm, ủ

   

f. Khu vực nấu

   

g. Khu vực sao

   

h. Khu vực sấy

   

21. Khu vực đóng gói và dán nhãn

   

22. Khu vực bảo quản dược liệu đã chế biến

   

23. Khu vực kiểm tra chất lượng

   

24. Khu vực khác

   

Tổng Diện tích

   

- Diện tích các khu vực bào chế thuốc cổ truyền

Tên Khu vc

Diện tích

Ghi chú

25. Khu vực chiết xuất cao

   

26. Khu vực cô cao

   

27. Khu vực trộn bột, tạo cốm

   

28. Khu vực làm viên

   

29. Khu vực bào chế thuốc nước

   

30. Khu vực bào chế cồn thuốc, rượu thuốc

   

31. Khu vực bào chế các dạng khác (ghi tên cụ thể)

   

32. Khu vực đóng gói và dán nhãn

   

33. Khu vực bảo quản bán thành phẩm

   

34. Khu vực kiểm tra chất lượng

   

35. Khu vực bảo quản thành phẩm

   

36. Khu vực khác (nêu tên cụ thể)

   

Tổng Diện tích

   

- Danh mục các thiết bị chế biến, bào chế thuốc cổ truyền

STT

Tên thiết bị

Số lượng

Công suất

Nhà cung cấp

Mục đích sử dng

Tình trạng hoạt động của thiết bị

I.

Thiết bị bào chế, chế biến

         

II.

Thiết bị xử lý không khí

         

III.

Thiết bị xử lý nước

         

2. Chế biến, bào chế thuốc cổ truyền

2.1. Hoạt động chế biến bào chế vị thuốc cổ truyền:

Số lô sản phẩm thực hiện chế biến theo từng năm, phân theo các nhóm sản phẩm

TT

Tên dược liệu/vị thuốc

Phương pháp/Quy trình chế biến

Tiêu chuẩn chất lượng

Khối lượng (kg)

Cơ sở cung ứng dược liệu

Ghi chú (*)

 

Mã tiền

Rán dầu

TCCS

100

Công ty A

Dược liệu độc

             
             

* Ghi chú: Dược liệu độc

2.1. Hoạt động bào chế thuốc cổ truyền:

Số lô sản phẩm thực hiện bào chế theo từng năm, phân theo các nhóm sản phm

TT

Tên thuốc

Công thức

Nguồn gốc xuất xứ bài thuốc

Dạng bào chế

Tiêu chuẩn chất lượng

Lô SX, Hạn dùng

Đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Đường dùng

Số lượng

Ghi chú

 

Lục vị

Thục địa,...

Thương hàn luận

Hoàn cứng

TCCS

LV 01

100v/lọ

Uống

5000

 
                     
                     

3. Quản lý chất lượng

3.1. Các lô sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng được kiểm nghiệm:

Số lô sản phẩm thực hiện bào chế theo từng năm, phân theo các nhóm sản phẩm

TT

Tên thuốc

Công thức

Nguồn gốc xuất xứ bài thuốc

Dạng bào chế

Tiêu chuẩn chất lượng

Lô SX, Hạn dùng

Đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Đường dùng

Số lượng

Ghi chú

                     
                     
                     

* Ghi chú: Ghi rõ về thời gian, cơ sở tiến hành kiểm nghim sản phm

3.1. Các lô sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng:

Tên sản phm

Số lô, Hạn dùng

Lý do không đạt

Hình thức xử lý

   

Chỉ tiêu không đạt? kết quả?

Phát hiện: kiểm tra chất lượng trong quá trình bảo quản? Lấy mẫu trên thị trường? Lấy mẫu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

Đơn vị lấy mẫu? đơn vị kiểm nghiệm?

Hình thức thu hồi: tự nguyện? bắt buộc? Tình trạng xử lý (tiêu hủy, cách ly)?

Điều tra nguyên nhân? Hành động khắc phục phòng ngừa?

3.2. Các lô sản phm bị khiếu nại, trả v:

Tên sản phẩm

Số lô, Hạn dùng

Lý do khiếu nại, trả về

Hoạt động xử lý

     

Hình thức x lý?

Tình trạng xử lý (tiêu hủy, cách ly)?

Điều tra nguyên nhân?

Hành động khắc phục phòng ngừa?

4. Tự thanh tra (nếu có)

Số đợt tự thanh tra đã tiến hành qua các năm.

Số đợt thanh tra được tiến hành bởi các cơ quan quản lý khác tại cơ sở.

5. Thay đổi (nếu có)

5.1. Nhân sự:

Các thay đổi về nhân sự chủ chốt.

5.2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:

- Cơ sở vật chất chế biến, bào chế

- Công năng/mục đích sử dụng của các phòng/khu vực chế biến, bào chế;

- Trang thiết bị chế biến, bào chế;

5.3. Thiết bị:

Các thay đổi (nếu có) về số lượng, chủng loại, vị trí lắp đặt, mục đích sử dụng, hệ thống phụ trợ (xử lý không khí, xử lý nước...) của các thiết bị phục vụ cho hoạt động bảo quản;

Các biện pháp kiểm soát thay đổi đã áp dụng đối với những thay đổi đó (tái đánh giá, thay đi quy trình, đào tạo lại...).

6. Phụ lục đính kèm

Để cung cấp thông tin một cách đầy đủ, chi tiết, cập nhật về điều kiện hiện tại của cơ sở, chúng tôi xin gửi kèm theo báo cáo này Bản cập nhật Hồ sơ tổng thể của cơ sở.

III. KẾT LUẬN

Chúng tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung báo cáo và các tài liệu kèm theo là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của chúng.

Chúng tôi đồng ý và sẵn sàng để Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền/Sở Y tế tỉnh, thành phố tiến hành đánh giá tại cơ sở về việc đáp ứng và duy trì theo tiêu chun chế biến, bào chế thuốc cổ truyền được quy định tai Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi