Quyết định 178/QĐ-BTP Kế hoạch xây dựng Nghị định xử lý hành chính giáo dục cấp xã

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 178/QĐ-BTP

Quyết định 178/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường thị trấn
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:178/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành:05/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch xây dựng NĐ về biện pháp giáo dục tại địa phương

Ngày 05/02/2021, Bộ Tư pháp ra Quyết định 178/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường thị trấn.

Theo đó, trong năm 2021, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành xây dựng Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường thị trấn và trình Chính phủ xem xét, ban hành vào thời gian từ ngày 21/9/2021 đến ngày 30/9/2021. Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định này sẽ được thành lập trong khoảng thời gian từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021. Trước đó, Công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị cử người tham gia sẽ được xây dựng.

Trong quá trình thực hiện xây dựng Nghị định sẽ tiến hành họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập 03 lần để cho ý kiến, chỉnh lý, sửa đổi nội dung dự thảo. Việc thẩm định dự thảo Nghị định được thực hiện qua 02 bước: từ 09/8/2021-13/8/2021, chuẩn bị hồ sơ dự thảo Nghị định để gửi đi thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; từ 16/8/2021 - 27/8/2021 tiến hành thẩm định dự thảo Nghị định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 178/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
_______

Số: 178/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường thị trấn

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, bsung một sđiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sa đi, bsung một sđiều của Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch trin khai thi hành Luật sửa đi, bsung một s điu của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng
Hoàng Oanh

 

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-BTP ngày 05 tháng 2 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỜI HẠN

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

 

1

Lập Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định

1.1.

Lập Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

25/01/2021 -  29/01/2021

1.2.

Nghiên cứu, rà soát và xây dựng Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

01/02/2021 - 26/02/2021

2

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập

2.1.

Xây dựng Công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan cử đại diện tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

25/01/2021 - 29/01/2021

2.2.

Xây dựng Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

25/01/2021 - 29/01/2021

3.

Tổ chức tổng kết 08 năm thi hành nghị định số 111/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2016/NĐ-CP)

3.1.

Xây dựng Công văn gửi các bộ, ngành, địa phương về việc tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2016/NĐ-CP).

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

25/01/2021 - 29/01/2021

3.2.

Tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết 08 năm thi hành 111/2013/NĐ- CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2016/NĐ-CP).

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

01/02/2021 - 15/03/2021

4.

Xây dựng đề cương chi tiết dự thảo Nghị định

 

Xây dựng đề cương chi tiết dự thảo Nghị định trên cơ sở rà soát, nghiên cứu nội dung Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 111/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2016/NĐ-CP) và kết quả tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2016/NĐ-CP)

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

15/03/2021 - 19/03/2021

5.

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập (lần thứ nhất)

 

- Công bố Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định.

- Xem xét, thông qua Đề cương chi tiết dự thảo Nghị định.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

22/03/2021 - 26/3/2021

6.

Chuẩn bị hồ sơ dự thảo 1 Nghị định

 

- Xây dựng dự thảo Tờ trình.

- Xây dựng dự thảo 1 Nghị định.

- Tài liệu khác (nếu có).

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

29/3/2021 -  09/4/2021

7.

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập (lần thứ hai)

 

- Thảo luận về nội dung của dự thảo 1 Nghị định, dự thảo Tờ trình và các tài liệu khác có liên quan.

- Cho ý kiến về việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

12/4/2021 - 16/4/2021

8.

Xây dựng dự thảo 2 Nghị định

 

Chỉnh lý dự thảo 1 thành dự thảo 2 Nghị định và các tài liệu khác có liên quan theo ý kiến của Ban soạn thảo, Tổ biên tập tại cuộc họp lần thứ 2 để gửi xin ý kiến Bộ, ngành, địa phương.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

19/4/2021 - 29/4/2021

9.

Tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị định

9.1.

Đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị định trên Cng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

03/5/2021- 02/7/2021

9.2.

Gửi hồ sơ dự thảo Nghị định lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

03/5/2021 - 02/7/2021

9.3.

Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

05/7/2021 - 16/7/2021

10.

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập (lần thứ ba)

 

Cho ý kiến đối với dự thảo 2 Nghị định và các tài liệu khác có liên quan sau khi đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

19/7/2021 - 23/7/2021

11.

Tổ chức xây dựng dự thảo 3 Nghị định

 

Chỉnh lý dự thảo 2 Nghị định thành dự thảo 3 Nghị định sau khi đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, đối tượng chịu sự tác động của văn bản.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

26/7/2021 - 6/8/2021

12.

Tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định

12.1

Chuẩn bị hồ sơ dự thảo 3 Nghị định gửi thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

09/8/2021 - 13/8/2021

12.2

Thẩm định dự thảo Nghị định

Vụ CVĐCXDPL

Cục QLXLVPHC &TDTHPL, các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan

16/8/2021 - 27/8/2021

13.

Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định; trình Chính phủ xem xét, ban hành dự thảo Nghị định

13.1.

- Xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.

- Chỉnh lý dự thảo 3 Nghị định thành dự thảo 4 Nghị định theo ý kiến theo Báo cáo thẩm định

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

30/8/2021 - 20/9/2021

13.2.

Trình Chính phủ xem xét, ban hành dự thảo Nghị định

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

21/9/2021 - 30/9/2021

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi