Lệnh 06/2019/L-CTN công bố Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

Số: 06/2019/L-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

HNội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT

----------

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều 88 vĐiều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều 80 ca Luật Ban hành văn bn quy phm pháp luật.

 

NAY CÔNG BỐ

 

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, khọp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Phú Trọng

 

 

Văn bản liên quan
Văn bản liên quan