Quyết định 798/QĐ-TTg 2019 công nhận các xã An toàn khu tại tỉnh Đắk Nông

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 798/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận các xã An toàn khu tại tỉnh Đắk Nông

-------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 6981/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 và ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2214/TTr-BNV ngày 20 tháng 5 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Công nhận 02 xã: xã Nâm Nung (huyện Krông Nô) và xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức), tỉnh Đắk Nông là xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Điều 2. Các xã nêu tại Điều 1 Quyết định này được thực hiện các chính sách ưu đãi do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông;

- VPCP:  BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, QHĐP (3b). Phg.

THỦ TƯỚNG

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOs. MIỄN PHÍ dùng thử 1 số tính năng dành cho khách hàng đóng phí...

Tải App tại đâytai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực