Công văn 161/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc một số kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Bộ Chính trị

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 161/TTg-KTTH

V/v một số kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Bộ Chính trị

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Công an;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 6606/TTr-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2007, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7725/BKH-KTĐP&LT ngày 22 tháng 10 năm 2007 và số 7948/BKH-KTĐP&LT ngày 29 tháng 10 năm 2007, Tài chính tại văn bản số 15146/BTC-NSNN ngày 08 tháng 11 năm 2007, Giao thông vận tải tại văn bản số 6800/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 10 năm 2007, Quốc phòng tại văn bản số 5880/BQP-TM ngày 26 tháng 10 năm 2007, Công an tại các văn bản số 2277/CV-BCA (V11) ngày 16 tháng 11 năm 2007 và số 26/V11-P2 ngày 07 tháng 01 năm 2008 về một số kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Bộ Chính trị, các nhiệm vụ được giao và kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về trích khoảng 5% đến 10% tổng nguồn thu từ xuất nhập khẩu trên địa bàn để bổ sung vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh.

2. Về cho phép Thành phố giữ tỷ lệ điều tiết 26% ít nhất từ 3 đến 5 năm thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011 trở về sau:

Giao Bộ Tài chính căn cứ vào nhiệm vụ chi ngân sách Thành phố xác định được trên cơ sở định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ quyết định và các nguồn thu được phân cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để xác định tỷ lệ điều tiết cho thành phố Hồ Chí Minh và trình các cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Cho phép Hội đồng nhân dân Thành phố căn cứ cân đối ngân sách chung được Trung ương phân bổ cho Thành phố và căn cứ tình hình thực tế để bố trí, phân bổ chi ngân sách phù hợp; các Bộ, ngành không phân bổ chi ngân sách cụ thể cho Thành phố;

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh căn cứ dự toán đã được Thủ tướng Chính phủ giao và tình hình thực tế của Thành phố để trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định phân bổ dự toán chi ngân sách cho phù hợp; trong đó các lĩnh vực chi đã được Quốc hội quyết định và Thủ tướng Chính phủ giao phải đảm bảo theo đúng định hướng.

4. Về hỗ trợ Thành phố đầu tư các dự án trọng điểm quy mô lớn:

- Đầu tư xây dựng 5 tuyến metro còn lại và tuyến đường vành đai 2, vành đai 3 bằng vốn hỗ trợ phát triển (ODA):

Đồng ý về chủ trương đưa 5 tuyến metro vào danh mục các dự án ưu tiên vận động ODA; giao Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí vốn để lập dự án, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để khẩn trương triển khai kế hoạch vận động vốn ODA trong thời gian tới; riêng tuyến đường vành đai 3, Thành phố nghiên cứu đưa vào danh mục để kêu gọi vốn đầu tư theo hình thức BOT hoặc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm:

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ động xây dựng đề án để huy động vốn đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; cho phép phát hành trái phiếu Chính phủ để thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành.

- Về kinh phí để thực hiện dự án Khu công nghệ cao:

Đồng ý hỗ trợ vốn cho công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao, việc giải ngân thực hiện theo tiến độ triển khai dự án. Ủy ban nhân dân Thành phố làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư các định mức hỗ trợ cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

5. Bộ Giao thông vận tải thực hiện lập kế hoạch tổng thể về đầu tư hạ tầng giao thông kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo tinh thần Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Chính trị và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 123/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2006.

6. Về lập, phê duyệt các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu và quy hoạch chi tiết khu đô thị là lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Thành phố xem xét, quyết định, trên cơ sở quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

7. Về đề nghị tăng cường thêm lực lượng và mở rộng chức năng của lực lượng cảnh sát trật tự hiện nay, Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 1372/2007/QĐ-BCA(X13) ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Việc thành lập thêm lực lượng cảnh sát du lịch: Ủy ban nhân dân Thành phố làm việc cụ thể với Bộ Công an, trước mắt nghiên cứu bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát trật tự để có thể đáp ứng được yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong đô thị và du lịch.

8. Việc áp dụng thuế lũy tiến theo hạn mức đối với sử dụng đất ở tại đô thị; áp dụng thuế lũy tiến theo diện tích và thời gian (năm) đối với người mua đất nhưng bỏ hoang hoặc các dự án được giao đất nhưng chậm đưa vào sử dụng:

Giao Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan liên quan xây dựng phương án cụ thể báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

9. Về việc cho phép Thành phố được thực hiện thí điểm thu phí hạ tầng kỹ thuật đô thị đối với khu đô thị mới, khu vực chỉnh trang đô thị cũ và tổ chức thu khi có mua bán, chuyển nhượng, cho thuê nhà, đất ở tại các khu vực này nhằm điều tiết bớt giá trị lợi nhuận tăng thêm do được Nhà nước quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng:

Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng đề án cụ thể gửi Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

10. Việc Thành phố chủ động thí điểm ban hành thêm hoặc tăng ngoài khung giá quy định các loại phí, lệ phí phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lý Nhà nước ở địa phương:

Ủy ban nhân dân Thành phố rà soát các khoản phí trên địa bàn, đảm bảo nguyên tắc xác định mức thu phí theo quy định của Pháp lệnh phí, lệ phí; trường hợp mức thu phí nào không phù họp với điều kiện thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân Thành phố có văn bản trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính trước khi Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định.

11. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì cùng các Bộ, ngành liên quan làm việc với thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc quy hoạch, di dời cảng trên sông Sài Gòn đúng tiến độ đã đề ra. Bộ Tài chính sớm ban hành các cơ chế tài chính liên quan đến các đơn vị thuộc diện di dời để tạo điều kiện cho các đơn vị sớm triển khai.

12. Bộ Giao thông vận tải làm việc với Bộ Quốc phòng để thống nhất việc giao lại phần đất do Bộ Quốc phòng đang quản lý tại sân bay Tân Sơn Nhất cho Bộ Giao thông vận tải và Cụm cảng hàng không Tân Sơn Nhất để lập dự án đầu tư bãi đỗ xe và kho hàng hóa, nếu vướng mắc hoặc vượt quá thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Website CP, các Vụ: ĐP, CN, NN, NC, Vụ IV;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). Nguyên (30b).

THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Công văn 161/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc một số kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Bộ Chính trị
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 161/TTg-KTTH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/01/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Xây dựng , Giao thông
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!