Quyết định 51/2017/QĐ-UBND Long An sửa Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------------
Số: 51/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Long An, ngày 21 tháng   9   năm 2017
                      
           
QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019)
trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh
------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Nghị quyết số 171/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi điểm 2.2, khoản 2, mục I, phần A của Bảng giá các loại đất được ban hành kèm theo Nghị quyết số 171/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An và Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An;
Căn cứ văn bản số 4156/UBND-TH ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh về việc ủy quyền Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Được điều hành, xử lý công việc của UBND tỉnh từ ngày 18/9/2017 đến ngày 23/9/2017;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 645/TTr-STNMT ngày 03/8/2017 và ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 492/HĐND-KTNS ngày 21/8/2017,
 
QUYẾT  ĐỊNH:
 
Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh như sau:
I. Sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh:
1. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 2 như sau:
Bảng giá đất tại Điều 1 của quyết định này được sử dụng làm căn cứ để:
1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.
2. Tính thuế sử dụng đất.
2. Sửa đổi điểm 2.2 mục I, phần A như sau:
a) Bãi bỏ cụm từ “(thời hạn sử dụng 70 năm)” đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.
b) Sửa đổi tại tiết 2.2.2 điểm 2.2 Khoản 2 Mục I Phần A như sau:
 Thửa đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp áp dụng cách tính cụ thể như sau: Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, khi tính giá trị chênh lệch tiền thuê đất phải nộp, được xác định theo từng phạm vi tính và không được cấn trừ tiền thuê đất của phạm vi này sang tiền thuê đất của phạm vi tính khác. Đồng thời trong từng phạm vi tính nếu đơn giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (đã tính thời hạn sử dụng đất) thấp hơn đơn giá đất nông nghiệp thì được tính bằng giá đất nông nghiệp.
3. Sửa đổi đoạn thứ 2, khoản 3, mục I, phần A như sau:
Đối với đất chưa sử dụng, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để đưa vào sử dụng thì căn cứ phương pháp định giá đất và giá của loại đất cùng mục đích sử dụng đã được giao đất, cho thuê đất tại khu vực lân cận để xác định mức giá đất.
4. Sửa đổi điểm 7.2, mục II, phần A như sau:
Đối với trường hợp bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng thì thực hiện phân bổ tiền sử dụng đất cho các tầng như sau:

Nhà
Hệ số các tầng
Tầng 1
Tầng 2
Tầng 3
Tầng 4
Tầng 5
Tầng 6
trở lên
2 tầng
0,7
0,3
 
 
 
 
3 tầng
0,7
0,2
0,1
 
 
 
4 tầng
0,7
0,15
0,1
0,05
 
 
5 tầng trở lên
0,7
0,15
0,08
0,05
0,02
0,0
 
5. Bổ sung Phụ lục II BẢNG GIÁ ĐẤT Ở:
a) Tại phần 1. Thành phố Tân An: Bổ sung đoạn vào STT 12 của phường 2, bổ sung STT 17 của phường 5 tại khoản I, phần D và bổ sung STT 17, 18 vào Các khu dân cư tại mục E, phần I (nhóm đất có vị trí tiếp giáp với đường giao thông):

STT
TÊN ĐƯỜNG
ĐOẠN TỪ… ĐẾN HẾT
ĐƠN GIÁ (đồng/m2)
PHƯỜNG
D
CÁC ĐƯỜNG KHÁC
 
 
 
II
Các đường khác
 
 
 
2. Phường 2
12
Lê Văn Tao
Huỳnh Việt Thanh – Hết đường Lê Văn Tao
5.500.000
 
5. Phường 5:
17
Huỳnh Ngọc Mai
Đỗ Trình Thoại - Lê Văn Tưởng
900.000
 
E
CÁC KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG
 
 
 
*
CÁC KHU DÂN CƯ
 
 
 
17
Khu Đô thị Trung tâm hành chính tỉnh Long An do Công ty Cổ phần Đồng Tâm làm chủ đầu tư
- Đường BT 1, BT 2, BT 3, BT 4, BT 5, BT 6, BT 7, BT 8, BT 9, BT 10, BT 11, BT 13.
- Đường số 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 28.
- Đường phân khu phía Bắc, Đường phân khu phía Nam.
3.900.000
 
Đường đôi số 8, 22.
4.300.000
 
Đường Hùng Vương nối dài.
9.150.000
 
Đường tránh thành phố Tân An.
2.800.000
 
18
Khu dân cư, tái định cư Việt Hóa do Công ty TNHH MTV Việt Hóa Long An làm chủ đầu tư
- Đường số 01, 03, 07.
1.000.000
 
- Đường D3
1.200.000
 
- Đường cặp đường QH 1 (đường đôi)
1.200.000
 
 
b) Tại phần 3. Đức Hòa: Bổ sung STT 7, 8, 9, 10 vào mục E, phần I:

STT
TÊN ĐƯỜNG
ĐOẠN TỪ…
ĐẾN HẾT
ĐƠN GIÁ (đồng/m2)
 THỊ TRẤN
 XÃ
E
CÁC KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG
 
 
 
7
Đường nội bộ khu dân cư và tái định cư Toàn Gia Thịnh, xã Đức Hòa Hạ
 
 
1.000.000
8
Đường nội bộ khu dân cư - Phố chợ Cát Tường Đức Hòa, xã Hựu Thạnh
 
 
700.000
9
Đường nội bộ khu chợ, cửa hàng dịch vụ, nhà phố, chung cư (Công ty CP Địa Ốc Cát Tường Đức Hòa đầu tư), xã Mỹ Hạnh Nam
 
 
960.000
10
Đường nội bộ cụm dân cư ấp Mới 1 (Công ty CP Địa ốc Cát Tường Thảo Nguyên đầu tư), Đường nội bộ cụm dân cư ấp Mới 2 (Công ty CP Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa đầu tư), xã Mỹ Hạnh Nam
 
 
800.000
 
c)  Tại phần 4. Tân Trụ: Bổ sung STT 5 vào các xã tại khoản II, mục D, phần I:

STT
TÊN ĐƯỜNG
ĐOẠN TỪ ĐẾN HẾT
ĐƠN GIÁ (đồng/m²)
THỊ TRẤN
D
CÁC ĐƯỜNG KHÁC
 
 
 
II
Các đường chưa có tên
 
 
 
5
Đường vào Cống Nhựt Tảo
ĐT 833B - Đường Cao Thị Mai
 
550.000
 
d) Tại phần 6. Thủ Thừa: Bổ sung STT 6 vào mục C, STT 9 vào điểm a, STT 13 vào điểm b, khoản II, mục D, phần I:

STT
TÊN ĐƯỜNG
ĐOẠN TỪ ĐẾN HẾT
ĐƠN GIÁ (đồng/m²)
THỊ TRẤN
C
ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH)
 
 
 
6
Lộ ấp 2
QL N2-ĐT 817 - Sông vàm Cỏ Tây
 
400.000
D
CÁC ĐƯỜNG KHÁC
 
 
 
II
Các đường chưa có tên
 
 
 
a
Thị trấn Thủ Thừa
 
 
 
9
Đường dẫn vào cầu An Hòa
Ranh thị trấn Thủ Thừa -Cầu An Hòa
1.200.000
 
 
 
Cầu An Hòa - Đường Trương Công Định
1.500.000
 
 
 
Cầu An Hòa - Cụm dân cư thị trấn - Cụm dân cư xã Tân Thành
1.000.000
 
b
Các xã còn lại
 
 
 
13
Đường dẫn vào cầu An Hòa ( xã Bình Thạnh)
ĐT 834 – Ranh thị trấn Thủ Thừa
 
1.000.000
 
đ) Tại phần 7. Cần Đước: Bổ sung STT 28, STT 29 vào khoản II, mục D, phần I:

STT
TÊN ĐƯỜNG
ĐOẠN TỪ ĐẾN HẾT
ĐƠN GIÁ (đồng/m²)
THỊ TRẤN
D
CÁC ĐƯỜNG KHÁC
 
 
 
II
Các đường chưa có tên
 
 
 
28
Đường nội bộ Cụm công nghiệp Hoàng Long - Long Cang
 
 
800.000
29
Đường nội bộ Khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng
 
 
900.000
 
e) Tại phần 8. Cần Giuộc: Bổ sung STT 7 vào khoản II, mục D, phần I:

STT
TÊN ĐƯỜNG
ĐOẠN TỪ ĐẾN HẾT
ĐƠN GIÁ (đồng/m²)
THỊ TRẤN
D
CÁC ĐƯỜNG KHÁC
 
 
 
II
Các đường chưa có tên
 
 
 
7
Đường nội bộ Cụm công nghiệp Hải Sơn (xã Long Thượng)
 
 
800.000
 
g) Tại phần 10. Thạnh Hóa: Bổ sung mục IV, STT 1 vào mục IV, phần I:

STT
TÊN ĐƯỜNG
ĐOẠN TỪ ĐẾN HẾT
ĐƠN GIÁ (đồng/m2)
THỊ TRẤN
PHẦN I: NHÓM ĐẤT Ở CÓ VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG
IV
Các đường có tên bằng chữ hoặc bằng số khác
 
200.000
85.000
 
Riêng Đường lộ Thủy Tân
Khu phố 4 (thị trấn) - ấp Nước Trong, Bến Kè (xã Thủy Đông)
95.000
95.000
 
h) Tại phần 13. Mộc Hóa: Bổ sung đoạn vào STT 5 mục E, phần I:

STT
TÊN ĐƯỜNG
ĐOẠN TỪ ĐẾN HẾT
ĐƠN GIÁ (đồng/m²)
THỊ TRẤN
E
CÁC KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG
 
 
 
5
Xã Bình Phong Thạnh
Khu tái định cư - Nhà ở cho cán bộ, công chức
 
154.000
 
i) Tại phần 15. Tân Hưng: Bổ sung STT 56 vào khoản I, mục D, STT 3 vào khoản II mục E, STT 5 vào khoản III mục E, phần I:

STT
TÊN ĐƯỜNG
ĐOẠN TỪ ĐẾN HẾT
ĐƠN GIÁ (đồng/m²)
THỊ TRẤN
D
CÁC ĐƯỜNG KHÁC
 
 
 
I
Các đường có tên
 
 
 
56
Đường Nguyễn Thông
 
1.200.000
 
E
CÁC KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG
 
 
 
II
Xã Hưng Điền B
 
 
 
3
Tuyến dân cư cặp kênh Tân Thành-Lò Gạch
 
 
100.000
III
Xã Hưng Điền
 
 
 
5
Tuyến dân cư Công Binh
 
 
100.000
6. Sửa đổiPhụ lục II BẢNG GIÁ ĐẤT Ở:
a) Tại phần 6. Thủ Thừa: Sửa đổi tại STT 8 điểm b khoản II, mục D, phần I:

STT
TÊN ĐƯỜNG
ĐOẠN TỪ ĐẾN HẾT
ĐƠN GIÁ (đồng/m²)
THỊ TRẤN
D
CÁC ĐƯỜNG KHÁC
 
 
 
II
Các đường chưa có tên
 
 
 
b
Các xã còn lại
 
 
 
8
Lộ làng số 5
Đường dẫn vào cầu An Hòa - Ngã ba Bà Phổ
 
700.000
 
b) Tại phần 10. Thạnh Hóa: Sửa đổi 1, 3, 7, mục B; STT 5, mục C; STT 1, STT 5, khoản I, mục D, Phần I:

STT
TÊN ĐƯỜNG
ĐOẠN TỪ ĐẾN HẾT
ĐƠN GIÁ (đồng/m2)
THỊ TRẤN
PHẦN I: NHÓM ĐẤT Ở CÓ VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG
B
ĐƯỜNG TỈNH (ĐT)
 
 
 
1
Dương Văn Dương (ĐT 836)
QL 62 - Cầu sân bay
300.000
 
Cầu sân bay - đường Trần Văn Trà
350.000
 
3
ĐT 817 (Đường tỉnh Vàm Thủ - Bình Hòa Tây)
Đất cặp đường tỉnh
 
230.000
Đất tiếp giáp kênh Sáng phía Bắc cặp đường
 
150.000
7
ĐT 836B (Đường Bến Kè - Xã Thạnh An)
QL 62 – Ngã 5 Bắc Đông
 
190.000
Phía bên kia kênh
 
 65.000
C
ĐƯỜNG HUYỆN
 
 
 
5
Đường liên xã Thuỷ Tây - Thạnh Phú - Thạnh Phước
Cặp Lộ (Ấp 4, xã Thuỷ Tây - Ấp Ông Hiếu, xã Thạnh Phú - Ấp Thạnh Trung, Ông Quới, Đá Biên, Ấp Đình, xã Thạnh Phước)
 
 85.000
Tiếp giáp kênh Sáng phía Bắc cặp lộ
 
50.000
D
CÁC ĐƯỜNG KHÁC
 
 
 
I
Các đường có tên trong nội ô Thị trấn
 
 
 
1
Lê Duẩn (Đường số 1, Đường số 2)
 QL N2 – Hùng Vương
700.000
 
Trần Văn Trà - Nguyễn Đình Chiểu
260.000
 
5
Đường nội ô thị trấn
QL 62 – Cầu Bến Kè (Sông Vàm Cỏ)
 200.000
 
 
II. Sửa đổi Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh:
1. Bãi bỏ điểm 1, khoản I Điều 1: “Đối với nhóm đất nông nghiệp: Thời hạn được sử dụng 70 năm (áp dụng cho tổ chức được Nhà nước cho thuê đất)”.
2. Sửa đổi Điểm 3, khoản I, Điều 1:
 “2.3. Đối với đất nghĩa trang, nghĩa địa:Giá đất được xác định bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại khu vực lân cận.
2.5. Giá đất giao thông, đất thủy lợi, đất có di tích lịch sử - văn hóa, đất danh lam thắng cảnh, đất sinh hoạt cộng đồng, đất khu vui chơi, giải trí công cộng, đất công trình năng lượng, đất công trình bưu chính, viễn thông, đất chợ, đất bãi thải xử lý chất thải có mục đích kinh doanh áp dụng theo giá đất thương mại, dịch vụ tại khu vực lân cận.
2.6. Giá đất cơ sở tôn giáo, giá đất cơ sở tín ngưỡng áp dụng theo giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại khu vực lân cận.
2.7. Giá đất sông, ngòi, kênh, rạch và đất có mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản thì áp dụng mức giá đất nuôi trồng thủy sản tại khu vực lân cận. Nếu sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng khai thác thủy sản thì xác định riêng diện tích đất phi nông nghiệp và diện tích nuôi trồng khai thác thủy sản để áp dụng giá đất cho từng loại theo nguyên tắc quy định như trên.
2.8. Giá đất quốc phòng, giá đất an ninh áp dụng theo giá đất ở tại khu vực lân cận.
2.9. Đất phi nông nghiệp còn lại nhằm mục đích kinh doanh áp dụng theo giá đất thương mại, dịch vụ tại khu vực lân cận.
2.10. Đất phi nông nghiệp còn lại không nhằm mục đích kinh doanh áp dụng theo giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại khu vực lân cận”.
3. Sửa đổi điểm i, khoản 2, phần II Điều 1 (tại STT 33 và STT 34, khoản I, mục D và STT 11, mục E, phần I thị xã Kiến Tường):
 

STT
TÊN ĐƯỜNG
ĐOẠN TỪ ĐẾN HẾT
ĐƠN GIÁ (đồng/m²)
PHƯỜNG
D
CÁC ĐƯỜNG KHÁC
 
 
 
I
Các đường có tên
 
 
 
33
Đường Lý Thường Kiệt nối dài (khu đô thị Sân Bay giai đoạn 1)
Quốc lộ 62 – Đường Trần Văn Giàu
3.600.000
 
34
Đường Lê Duẩn (khu đô thị Sân Bay giai đoạn 1)
Quốc lộ 62 đến hết ranh giới khu đô thị Sân Bay (giai đoạn 1)
3.600.000
 
E
CÁC KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG
 
 
 
11
Khu Làng nghề - Cụm dân cư Cầu dây
 
1.800.000
 
 
Điều 2. GiaoGiám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/10/2017 và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014, Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 và thay thế Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thi hành quyết định này./.
 

Nơi nhận:           
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và MT “b/c”;
- Bộ Tư pháp – Cục kiểm tra văn bản “b/c”;
- BTV.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng: KT1, TH;
- Lưu: VT, STNMT, An.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(đã ký)
 
 
Nguyễn Văn Được
 
 

thuộc tính Quyết định 51/2017/QĐ-UBND

Quyết định 51/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định 60/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và Quyết định 61/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Long AnSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:51/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Được
Ngày ban hành:21/09/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở

tải Quyết định 51/2017/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi