Quyết định 124/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị Lahay về tư pháp quốc tế của Việt Nam trong ngành Tòa án nhân dân

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
---------------
Số: 124/QĐ-TANDTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN HỘI NGHỊ
LA HAY VỀ TƯ PHÁP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN
----------------------------------------
CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 1440/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ vviệc ban hành Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện khoa học xét xử,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam trong ngành Tòa án nhân dân.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các đồng chí Phó Chánh án TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);
-
Bộ Tư pháp (để phối hợp);
-
Bộ Ngoại giao (để phối hợp);
- Cổng TTĐT của TANDTC (để đăng);
- Lưu: VP, VKHXX (TANDTC).
KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN

Nguyễn Sơn

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN HỘI NGHỊ LA HAY
 VỀ TƯ PHÁP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN
(Kèm theo Quyết định số 124/QĐ-TANDTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chánh án Tòa án nhân dân ti cao ban hành Kế hoạch trin khai thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay v tư pháp quc tế của Việt Nam trong ngành Tòa án nhân dân)
 
 
I. BỐI CẢNH, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Bối cảnh
Ngày 10/4/2013, Việt Nam chính thức trở thành thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế. Để thực hiện Quy chế thành viên Hội nghị La Hay, ngày 16 tháng 8 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1440/QĐ-TTg “Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam” (sau đây viết tắt là Kế hoạch Hội nghị La Hay). Tại khoản 2 Mục III của Kế hoạch Hội nghị La Hay có quy định các cơ quan liên quan có trách nhiệm ban hành kế hoạch của Bộ, ngành mình và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao theo quy định tại mục II của Kế hoạch này.
Để triển khai thực hiện quy định nêu trên, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam trong ngành Tòa án nhân dân.
2. Mục tiêu
a) Mục tiêu dài hạn
- Xây dựng và nâng cao vị thế, vai trò của ngành Tòa án nhân dân trong hợp tác đa phương về tư pháp quốc tế, góp phần thiết thực thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về đa dạng hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực.
- Tham gia cùng các bộ, ngành hữu quan để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam; hỗ trợ việc hài hòa hóa pháp luật và thể chế trong nước về tư pháp quốc tế theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ cho tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.
b) Mục tiêu cụ thể
- Tăng cường vai trò chủ động của Tòa án nhân dân tối cao trong việc nghiên cứu khả năng gia nhập một số công ước cụ thể của Hội Nghị La Hay để hỗ trợ có hiệu quả và thiết thực công tác giải quyết, xét xử của Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu của ngành Tòa án nhân dân để hoàn thiện pháp luật về tư pháp quốc tế trong nước.
- Nâng cao năng lực và hiệu quả thực thi pháp luật về tư pháp quốc tế của Tòa án nhân dân trong công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài; thực hiện ủy thác tư pháp trong lĩnh vực dân sự và xem xét yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài.
- Chuẩn bị nguồn lực nhân sự để xử lý các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực tư pháp quốc tế và tham gia vào các hoạt động của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế.
2. Yêu cầu
Kế hoạch cần xác định rõ các nhiệm vụ chính và trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân địa phương trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình.
Việc triển khai thực hiện kế hoạch cần đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất giữa Tòa án nhân dân tối cao với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành hữu quan khác.
II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
1. Nâng cao nhận thc về tư pháp quốc tế và một số công ước của Hội nghị La Hay
a) Tăng cưng hoạt động nghiên cứu khoa học về tư pháp quốc tế, đặc biệt về một scông ước của Hội nghị La Hay có nội dung về trình tự, thủ tục ttụng dân sự, ủy thác tư pháp, thu thập chứng cứ ở nước ngoài và trợ giúp pháp lý cho đương sự tham gia tố tụng tại Tòa án nước ngoài
Cơ quan chủ trì: Viện khoa học xét xử.
Thời gian thực hiện: thường xuyên.
Kết quả đầu ra: các đề tài, chuyên đề nghiên cứu về một số công ước có nội dung về trình tự, thủ tục tố tụng dân sự, ủy thác tư pháp, thu thập chứng cứ ở nước ngoài và trợ giúp pháp lý cho đương sự tham gia tố tụng tại Tòa án nước ngoài; đề án nghiên cứu khả năng gia nhập một hoặc một số công ước cụ thể nêu trên.
b) Tuyên truyền, phổ biến về một scông ước của Hội nghị La Hay về ủy thác tư pháp, thu thập chứng cứ ở nước ngoài và miễn hợp pháp hóa giấy tờ công nước ngoài.
Cơ quan chủ trì: Viện khoa học xét xử.
Cơ quan phối hợp: Vụ Thống kê - Tổng hợp, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân.
Thời gian thực hiện: năm 2014 - 2015.
Kết quả đầu ra: tài liệu biên dịch, kết quả nghiên cứu đề tài, chuyên đề về các công ước cụ thể sau: Công ước về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự, thương mại, Công ước về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự, thương mại và Công ước về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công nước ngoài, được đăng tải, phát hành, phổ biến trong ngành Tòa án nhân dân.
2. Xây dựng nguồn nhân lực có đủ khả năng để xử lý các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực pháp quốc tế và tham gia vào các hoạt động của Hội nghị La Hay
a) Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có đủ năng lực chuyên môn, am hiểu pháp luật về tư pháp quc tế và ngoại ngữ đxử lý các vn đ pháp trong lĩnh vực tư pháp quốc tế và tham gia vào các hoạt động của Hội nghị La Hay
Cơ quan chủ trì: Vụ tổ chức-cán bộ.
Cơ quan phối hợp: Viện khoa học xét xử, Vụ hợp tác quốc tế.
Thời gian thực hiện: từ năm 2014 - 2017.
Kết quả đầu ra: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong đó xác định rõ đối tượng, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt. Những người đủ tiêu chuẩn được tham gia đào tạo theo Kế hoạch được phê duyệt. Sau khi được đào tạo, học viên có đủ khả năng tham mưu cho Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến tư pháp quốc tế phát sinh thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của pháp luật hoặc được các bộ, ngành đề nghị tham gia giải quyết.
b) Đưa nội dung của Hội nghị La Hay về tư pháp quc tế và một scông ước vào tài liệu giảng dạy của Trường cán bộ Tòa án
Cơ quan chủ trì: Trường cán bộ Tòa án.
Cơ quan phối hợp: Viện khoa học xét xử.
Thời gian thực hiện: từ Quý III năm 2014.
Kết quả đầu ra:
Tài liệu giảng dạy về Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế và một số công ước của Hội nghị như: Công ước về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự, thương mại, Công ước về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự, thương mại và Công ước về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công nước ngoài được xây dựng và đưa vào sử dụng tại Trường cán bộ Tòa án.
3. Rà soát, nghiên cứu gia nhập một số công ước của Hội nghị La Hay
a) Lựa chọn, rà soát, nghiên cứu sơ bộ khả năng gia nhập một scông ước của Hội nghị La Hay
Cơ quan chủ trì: Viện khoa học xét xử.
Thời gian thực hiện: từ năm 2014
Kết quả đầu ra: Báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao về những công ước cụ thể Việt Nam nên nghiên cứu gia nhập; dự kiến thời gian nghiên cứu gia nhập; đề xuất cơ quan chủ trì thực hiện việc nghiên cứu gia nhập.
b) Phối hp với Bộ Tư pháp trong việc nghiên cứu gia nhập Công ước về tng đạt ra nưc ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại
Cơ quan đầu mối: Viện khoa học xét xử.
Thời gian thực hiện: từ năm 2014.
Kết quả đầu ra: hoàn thành đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng các nội dung hoạt động theo đề nghị của Bộ Tư pháp; một số hội nghị, hội thảo lấy ý kiến của Tòa án nhân dân địa phương về việc gia nhập Công ước được tổ chức; văn bản đóng góp ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao về việc Việt Nam gia nhập Công ước.
c) Phi hợp với Bộ Ngoại giao trong việc nghiên cứu gia nhập Công ước về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công nước ngoài
Cơ quan đầu mối: Viện khoa học xét xử.
Thời gian thực hiện: từ năm 2014.
Kết quả đầu ra: hoàn thành đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng các nội dung hoạt động theo đề nghị của Bộ Ngoại giao; văn bản đóng góp ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao về việc Việt Nam gia nhập Công ước.
4. Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật về tư pháp quốc tế
a) Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc rà soát, đánh giá các quy định pháp luật trong nước và cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp quốc tế
Cơ quan đầu mối: Viện khoa học xét xử.
Thời gian thực hiện: năm 2014 - 2015.
Kết quả đầu ra: Báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao về kết quả rà soát pháp luật và cam kết quốc tế của Việt Nam có liên quan đến tư pháp quốc tế trong đó đánh giá về những hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật trong nước và các cam kết quốc tế hiện hành cũng như thực tiễn thực thi pháp luật về tư pháp quốc tế; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hay ban hành mới các văn bản pháp luật trong nước hoặc ký kết các điều ước quốc tế về tư pháp quốc tế.
b) Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc nghiên cứu về khả năng xây dựng Luật về tư pháp quốc tế
Cơ quan đầu mối: Viện khoa học xét xử.
Thời gian thực hiện: năm 2015 - 2016.
Kết quả đầu ra: Báo cáo nghiên cứu của Tòa án nhân dân tối cao về tư pháp quốc tế và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam, đề xuất khả năng xây dựng Luật về tư pháp quốc tế của Việt Nam.
III. PHÂN CÔNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1. Viện khoa học xét xử
Là cơ quan chủ trì, đầu mối, chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Mục II của Kế hoạch này. Viện khoa học xét xử có trách nhiệm cung cấp cho Vụ Thống kê - Tổng hợp các tài liệu về Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, một số công ước quan trọng của Hội nghị này để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao nhằm phục vụ việc tuyên truyền, phổ biến trong ngành Tòa án nhân dân.
2. Vtổ chc-cán bộ
Là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm a khoản 2 Mục II của Kế hoạch này.
3. Trường cán bộ Tòa án
Là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm b khoản 2 Mục II của Kế hoạch này.
4. Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Thống kê - Tổng hợp và các đơn vị khác thuộc Tòa án nhân dân tối cao
Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chủ trì trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Mục II của Kế hoạch này.
5. Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Tổ chức phổ biến trong cơ quan, đơn vị mình một số Công ước của Hội nghị La Hay như: Công ước về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự, thương mại, Công ước về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công nước ngoài; cử cán bộ tham gia các hoạt động hội nghị, hội thảo; cung cấp số liệu thống kê; đóng góp ý kiến theo yêu cầu đối với các dự thảo văn bản do Tòa án nhân dân tối cao xây dựng nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch này.
6. Về kinh phí thực hiện Kế hoạch
Viện khoa học xét xử căn cứ vào nhiệm vụ được giao chủ trì tại Kế hoạch này dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp vào dự toán hàng năm của đơn vị mình gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính. Đối với các đơn vị: Vụ Tổ chức - Cán bộ và Trường cán bộ Tòa án thì việc lập dự toán kinh phí thực hiện theo hướng dẫn của Vụ Kế hoạch - Tài chính./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Bộ Luật tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật tố tụng Dân sự

Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Bộ Luật tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật tố tụng Dân sự

Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch

×
×
×
Vui lòng đợi