Thông tư 47/2013/TT-BYT về quy trình giám định pháp y

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

Số: 47/2013/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Căn cứ Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Quy trình giám định pháp y.

Điều 1. Ban hành Quy trình giám định pháp y
Ban hành kèm theo Thông tư này Quy trình giám định pháp y, bao gồm:
Phần I: Quy trình giám định pháp y (54 quy trình);
Phần II: Quy trình giám định hóa pháp (29 quy trình);
Phần III: Quy trình giám định ADN (10 quy trình).
Điều 2. Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y
Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y, bao gồm:
1. Biểu mẫu bản kết luận giám định pháp y;
a) Mẫu số 1a: Bản kết luận giám định pháp y về thương tích;
b) Mẫu số 1b: Bản kết luận giám định pháp y về thương tích lại lần thứ hai;
c) Mẫu số 2a: Bản kết luận giám định pháp y về tử thi;
d) Mẫu số 2b: Bản kết luận giám định pháp y về tử thi lại lần thứ hai;
đ) Mẫu số 3a: Bản kết luận giám định pháp y về tình dục;
e) Mẫu số 3b: Bản kết luận giám định pháp y về tình dục lại lần thứ hai;
g) Mẫu số 4a: Bản kết luận giám định pháp y về giới tính;
h) Mẫu số 4b: Bản kết luận giám định pháp y về giới tính lại lần thứ hai;
i) Mẫu số 5a: Bản kết luận giám định pháp y về độ tuổi;
k) Mẫu số 5b: Bản kết luận giám định pháp y về độ tuổi lại lần thứ hai;
l) Mẫu số 6a: Bản kết luận giám định pháp y về hóa pháp;
m) Mẫu số 6b: Bản kết luận giám định pháp y về hóa pháp lại lần thứ hai;
n) Mẫu số 7a: Bản kết luận giám định pháp y về ADN;
o) Mẫu số 7b: Bản kết luận giám định pháp y về ADN lại lần thứ hai;
p) Mẫu số 8a: Bản kết luận giám định pháp y trên hồ sơ;
q) Mẫu số 8b: Bản kết luận giám định pháp y trên hồ sơ lại lần thứ hai;
r) Mẫu số 9a: Bản kết luận giám định pháp y về mô bệnh học;
s) Mẫu số 9b: Bản kết luận giám định pháp y về mô bệnh học lại lần thứ hai;
2. Mẫu số 10: Giấy chứng nhận thương tích.
3. Mẫu số 11: Biên bản lấy mẫu giám định ADN.
4. Mẫu số 12: Biên bản giao nhận đối tượng, mẫu giám định.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các Vụ, Cục liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Viện Pháp y quốc gia, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư này.
2. Viện Pháp y quốc gia hướng dẫn Viện Pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự của Bộ Công an, các Trung tâm Pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Vụ Pháp luật, Công báo, Cổng thông tin điện tử CP);
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ Y tế: Cục QLKCB, Vụ PC, Thanh tra Bộ, Viện PYQG, Cổng TTĐT BYT;
- Viện Pháp y Quân đội, Viện KHHS Bộ Công an;
- Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, KCB, PC;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------
Số: 47/2013/TT-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 
 
THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH PHÁP Y
 
 
Căn cứ Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Quy trình giám định pháp y.
 
 
Điều 1. Ban hành Quy trình giám định pháp y
Ban hành kèm theo Thông tư này Quy trình giám định pháp y, bao gồm:
Phần I: Quy trình giám định pháp y (54 quy trình);
Phần II: Quy trình giám định hóa pháp (29 quy trình);
Phần III: Quy trình giám định ADN (10 quy trình).
Điều 2. Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y
Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y, bao gồm:
1. Biểu mẫu bản kết luận giám định pháp y;
a) Mẫu số 1a: Bản kết luận giám định pháp y về thương tích;
b) Mẫu số 1b: Bản kết luận giám định pháp y về thương tích lại lần thứ hai;
c) Mẫu số 2a: Bản kết luận giám định pháp y về tử thi;
d) Mẫu số 2b: Bản kết luận giám định pháp y về tử thi lại lần thứ hai;
đ) Mẫu số 3a: Bản kết luận giám định pháp y về tình dục;
e) Mẫu số 3b: Bản kết luận giám định pháp y về tình dục lại lần thứ hai;
g) Mẫu số 4a: Bản kết luận giám định pháp y về giới tính;
h) Mẫu số 4b: Bản kết luận giám định pháp y về giới tính lại lần thứ hai;
i) Mẫu số 5a: Bản kết luận giám định pháp y về độ tuổi;
k) Mẫu số 5b: Bản kết luận giám định pháp y về độ tuổi lại lần thứ hai;
l) Mẫu số 6a: Bản kết luận giám định pháp y về hóa pháp;
m) Mẫu số 6b: Bản kết luận giám định pháp y về hóa pháp lại lần thứ hai;
n) Mẫu số 7a: Bản kết luận giám định pháp y về ADN;
o) Mẫu số 7b: Bản kết luận giám định pháp y về ADN lại lần thứ hai;
p) Mẫu số 8a: Bản kết luận giám định pháp y trên hồ sơ;
q) Mẫu số 8b: Bản kết luận giám định pháp y trên hồ sơ lại lần thứ hai;
r) Mẫu số 9a: Bản kết luận giám định pháp y về mô bệnh học;
s) Mẫu số 9b: Bản kết luận giám định pháp y về mô bệnh học lại lần thứ hai;
2. Mẫu số 10: Giấy chứng nhận thương tích.
3. Mẫu số 11: Biên bản lấy mẫu giám định ADN.
4. Mẫu số 12: Biên bản giao nhận đối tượng, mẫu giám định.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các Vụ, Cục liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Viện Pháp y quốc gia, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư này.
2. Viện Pháp y quốc gia hướng dẫn Viện Pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự của Bộ Công an, các Trung tâm Pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế để xem xét giải quyết./.
 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Vụ Pháp luật, Công báo, Cổng thông tin điện tử CP);
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ Y tế: Cục QLKCB, Vụ PC, Thanh tra Bộ, Viện PYQG, Cổng TTĐT BYT;
- Viện Pháp y Quân đội, Viện KHHS Bộ Công an;
- Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, KCB, PC;
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi