Quyết định 4695/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực y tế dự phòng

BỘ Y TẾ
-------
Số: 4695/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015

 
 
-------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, BTP;
- Cổng Thông tin điện tử - Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 
 
 

STT
Mã số thủ tục
Tên thủ tục hành chính
Cơ quan thực hiện
Ghi chú
I. Thủ tục hành chính cấp Trung ương
1.
B-BYT-255046-TT
Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp
Cục Phòng, chống HIV/AIDS;
TTHC được ban hành tại Thông tư 42/2013/TT- BYT ngày 29/12/2013
2.
B-BYT-255050-TT
Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV
Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế;
3.
B-BYT-255052-TT
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV đối với trường hợp giấy chứng nhận bị mất hoặc hư hỏng:
Cục Phòng, chống HIV/AIDS;
4.
B-BYT-255054-TT
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV do thay đổi người phụ trách hoặc nhân viên trực tiếp thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV hoặc thay đổi về vị trí cơ sở xét nghiệm
Cục Phòng, chống HIV/AIDS;
5.
B-BYT-255055-TT
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV do hết hạn, bổ sung kỹ thuật xét nghiệm HIV, bị thu hồi giấy chứng nhận
Cục Phòng, chống HIV/AIDS;
6.
B-BYT-255058-TT
Chỉ định phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV
Cục Phòng, chống HIV/AIDS;
7.
B-BYT-184610-TT
Đăng ký lưu hành chính thức hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được sản xuất trong nước
Cục Quản lý môi trường y tế
TTHC được ban hành tại Thông tư số 29/2011/TT- BYT ngày 30/6/2011
8.
B-BYT-184619-TT
Đăng ký lưu hành chính thức hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được nhập khẩu
Cục Quản lý môi trường y tế
9.
B-BYT-184681-TT
Đăng ký lưu hành bổ sung hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đối với trường hợp thay đổi quy cách đóng gói
Cục Quản lý môi trường y tế
10.
B-BYT-184685-TT
Đăng ký lưu hành bổ sung hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đối với trường hợp thay đổi về hình thức hoặc nội dung mẫu nhãn
Cục Quản lý môi trường y tế
11.
B-BYT-184691-TT
Đăng ký lưu hành bổ sung hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đối với trường hợp thay đổi địa chỉ đơn vị sản xuất, địa chỉ đơn vị đăng ký
Cục Quản lý môi trường y tế
12.
B-BYT-184763-TT
Đăng ký lưu hành lại đối với hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn không phải là nguyên liệu để sản xuất
Cục Quản lý môi trường y tế
13.
B-BYT-184769-TT
Cấp phép nhập khẩu đối với hóa chất, chế phẩm chưa có số đăng ký lưu hành nhập khẩu để làm khảo nghiệm, kiểm nghiệm.
Cục Quản lý môi trường y tế
14.
B-BYT-184700-TT
Đăng ký lưu hành bổ sung hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đối với trường hợp thay đổi về quyền sở hữu giấy chứng nhận đăng ký lưu hành
Cục Quản lý môi trường y tế
15.
B-BYT-184726-TT
Đăng ký lưu hành bổ sung hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đối với trường hợp bổ sung thêm cơ sở sản xuất mới ngoài cơ sở sản xuất theo đăng ký chính thức.
Cục Quản lý môi trường y tế
16.
B-BYT-184735-TT
Đăng ký lưu hành bổ sung hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đối với trường hợp thay đổi địa điểm sang chai, đóng gói hóa chất, chế phẩm tại nước ngoài thành sang chai, đóng gói tại Việt Nam
Cục Quản lý môi trường y tế
17.
B-BYT-184741-TT
Đăng ký lưu hành bổ sung hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đối với trường hợp thay đổi về tác dụng, chỉ tiêu chất lượng hoặc phương pháp sử dụng.
Cục Quản lý môi trường y tế
18.
B-BYT-184746-TT
Đăng ký lưu hành lại đối với hóa chất là nguyên liệu để sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn
Cục Quản lý môi trường y tế
19.
B-BYT-184832-TT
Cấp phép nhập khẩu đối với hóa chất, chế phẩm chưa có sổ đăng ký lưu hành nhập khẩu để nghiên cứu; viện trợ; sử dụng cho mục đích đặc thù khác (là quà biếu, cho, tặng hoặc trên thị trường không có các sản phẩm và phương pháp tương tự)
Cục Quản lý môi trường y tế
20.
B-BYT-184838-TT
Cấp phép nhập khẩu đối với hóa chất, chế phẩm chưa có số đăng ký lưu hành nhập khẩu với số lượng lớn để diệt côn trùng, diệt khuẩn trên máy bay (trên thị trường không có các sản phẩm và phương pháp tương tự).
Cục Quản lý môi trường y tế
21.
B-BYT-245126-TT
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III và cấp IV do hết hạn
Cục Y tế dự phòng;
TTHC được ban hành tại Thông tư số 29/2012/TT- BYT ngày 04/12/2012
22.
B-BYT-245083-TT
Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, IV
Cục Y tế dự phòng;
23.
B-BYT-245321-TT
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, IV do bị hỏng, bị mất.
Cục Y tế dự phòng;
24.
B-BYT-245324-TT
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, IV do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm
Cục Y tế dự phòng;
25.
B-BYT-262902-TT
Đề nghị nhập khẩu, xuất khẩu mẫu bệnh phẩm.
Cục Y tế dự phòng;
TTHC được ban hành tại Thông tư số 43/2011/TT- BYT ngày 05/12/2011
II. Thủ tục hành chính cấp địa phương
1.
B-BYT-184579-TT
Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
Sở Y tế; Cục Quân y; Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Cục phòng chống tệ nạn xã hội; Cục Y tế giao thông vận tải;
TTHC được ban hành tại Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008
2.
B-BYT-184585-TT
Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
Sở Y tế; Cục Quân y; Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Cục phòng chống tệ nạn xã hội; Cục Y tế giao thông vận tải;
3.
B-BYT-184587-TT
Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng
Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
4.
B-BYT-184597-TT
Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng
Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
5.
B-BYT-247994-TT
Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS.
Sở Y tế
Thông tư số 06/2012/TT- BYT
6.
B-BYT-253523-TT
Cấp phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
Sở Y tế;
TTHC được ban hành tại Thông tư số 12/2013/TT- BYT ngày 12/4/2013
7.
B-BYT-253519-TT
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi cơ sở thay đổi địa điểm hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động
Sở Y tế;
8.
B-BYT-253525-TT
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế bị mất giấy phép hoạt động hoặc có giấy phép hoạt động bị hư hỏng
Sở Y tế;
9.
B-BYT-253528-TT
Cho phép hoạt động lại sau khi bị đình chỉ hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
Sở Y tế;
10.
B-BYT-253531-TT
Chuyển tiếp điều trị bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện
Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện;
11.
B-BYT-253533-TT
Thay đổi cơ sở điều trị cho bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện
Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện;
12.
B-BYT-253532-TT
Đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;
13.
B-BYT-255043-TT
Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV thuộc thẩm quyền của Sở Y tế cấp
Sở Y tế;
TTHC được ban hành tại Thông tư 42/2013/TT- BYT ngày 29/12/2013
14.
B-BYT-279279-TT
Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Sở Y tế;
TTHC được ban hành tại Thông tư số 08/2012/TT- BYT
15.
B-BYT-245327-TT
Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I.
Sở Y tế;
TTHC được ban hành tại Thông tư số 29/2012/TT- BYT ngày 04/12/2012
16.
B-BYT-245331-TT
Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II
Sở Y tế;
17.
B-BYT-245332-TT
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I và II do hết hạn
Sở Y tế;
18.
B-BYT-245333-TT
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do bị hỏng, bị mất.
Sở Y tế;
19.
B-BYT-245334-TT
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm
Sở Y tế;
20.
B-BYT-259958-TT
Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm a, c, d Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT
Sở Y tế;
TTHC được ban hành tại Thông tư số 12/2014/TT- BYT ngày 20/3/2014
21.
B-BYT-259960-TT
Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm b Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT
Sở Y tế;
22.
B-BYT-259962-TT
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm a, Khoản 2, Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT
Sở Y tế;
23.
B-BYT-260026-TT
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm b Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT
Sở Y tế;
24.
B-BYT-260027-TT
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm c Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT
Sở Y tế;

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOs. MIỄN PHÍ dùng thử 1 số tính năng dành cho khách hàng đóng phí...

Tải App tại đâytai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực