Quyết định 3424/QĐ-BYT 2019 hóa chất diệt véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
-------

Số: 3424/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÓA CHẤT DIỆT VÉC TƠ TRUYỀN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT SỬ DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT GIAI ĐOẠN 2019-2021

---------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho phép sử dụng trong chương trình phòng chống sốt xuất huyết giai đoạn 2019-2021 các loại hóa chất diệt véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết thuộc nhóm:

1. Deltamethrine

2. Permethrine

3. Malathion (Sử dụng hạn chế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế)

4. Pyriproxyfen

5. Temephos

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng các Viện: Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Pasteur Nha trang, sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng/Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3424/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hóa chất diệt véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết sử dụng trong chương trình chống sốt xuất huyết giai đoạn 2019 - 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3424/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 05/08/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực