Quyết định 3400/QĐ-BYT 2019 kế hoạch triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

--------

Số: 3400/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại
của rượu, bia trong ngành Y tế
--------------
BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trướng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Các Thứ trưởng (để biết và thực hiện):

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;

- Lưu: VT, KTTH (3b)

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Tiến

 

 

BỘ Y TẾ

-----------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

 

 

 

KẾ HOẠCH
Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia
trong ngành y tế

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3400/QĐ-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (sau đây gọi là Luật), bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

b) Xác định trách nhiệm của các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật.

b) Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, tổ chức thuộc trách nhiệm được giao trong Luật, bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

c) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trọng việc triển khai thi hành Luật.

d) Có kế hoạch thực hiện chi tiết, cụ thể của từng cơ quan, tổ chức để bảo đảm Luật được triển khai đầy đủ, thống nhất và đồng bộ trên phạm vi cả nước.

đ) Thường xuyên kịp thời, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

1.  Phổ biến, tuyên truyền Luật và các văn bản quy định chi tiết

a) Ở trung ương

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Cục Y tế dự phòng, Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức quán triệt việc thi hành luật; tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế và Trang thông tin điện tử của các Vụ, Cục; Bản tin Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật y tế; thông qua các chuyên mục, chương trình, tập huấn, biên soạn tài liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng tổ chức đưa các hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc tổ chức thực hiện Luật vào các kế hoạch, hoạt động truyền thông hằng năm của Bộ Y tế, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí trong và ngoài ngành y tế thường xuyên, chủ động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc tổ chức thực hiện Luật.

- Cục Y tế dự phòng hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông về phòng chống tác hại của rượu, bia trong lĩnh vực y tế dự phòng.

- Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe Trung ương, các cơ quan thông tin, báo chí thuộc Bộ Y tế thường xuyên, chủ động thông tin, giáo dục, truyền thông về về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc tổ chức thực hiện Luật.

- Báo Sức khỏe và Đời sống, Báo Gia đình - Xã hội mở các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc tổ chức thực hiện Luật; tích cực phát hiện, tuyên truyền, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có sáng kiến và thành tích xuất sắc trong phòng, chống tác hại của của rượu, bia.

b) Ở địa phương

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huân, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật);

Tổ chức đưa các hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc tổ chức thực hiện Luật vào các kế hoạch, hoạt động truyền thông hằng năm của Sở Y tế, phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí trong và ngoài ngành y tế tại địa phương thường xuyên, chủ động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc tổ chức thực hiện Luật.

- Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng kế hoạch truyền thông hằng năm và thường xuyên, chủ động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc tổ chức thực hiện Luật.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền;

- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế và các Vụ, Cục, Tổng cục có liên quan trực tiếp thực hiện việc rà soát, gửi kết quả rà soát đến Vụ Pháp chế.

- Thời gian hoàn thành:

+ Kết quả rà soát của các Vụ, Cục, Tổng cục có liên quan trực tiếp gửi về Vụ Pháp chế trong tháng 9 năm 2019;

+ Vụ Pháp chế báo cáo Bộ trưởng trong tháng 12 năm 2019.

3. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

3.1. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (Khoản 2 Điều 9; Khoản 7 Điều 10; Điểm c Khoản 3 Điều 12; Khoản 6 Điều 12; Khoản 3 Điều 16: Khoản 3 Điều 26)

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế

- Cơ quan phối hợp: Cục Y tế dự phòng, các Vụ, Cục, đơn vị và bộ, ngành có liên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: tháng 11 năm 2019.

3.2. Nghị định sửa đổi Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/1/12013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia)

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế

- Cơ quan phối hợp: Cục Y tế dự phòng, các Vụ, Cục, đơn vị và bộ, ngành có liên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: tháng 9 năm 2019.

3.3. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc bổ sung chất chỉ thị màu vào các sản phẩm cồn không dùng trong thực phẩm để phân biệt với cồn thực phẩm và phòng, ngừa pha chế rượu từ sản phẩm cồn không được phép dùng trong thực phẩm (Khoản 3 Điều 20).

- Cơ quan chủ trì: Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

- Cơ quan phối hợp: Cục Quản lý dược, Cục Quản lý Y dược cổ truyền, Cục An toàn thực phẩm, Vụ Pháp chế và các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan.

- Thời gian ban hành: tháng 11 năm 2019.

3.4. Chỉ thị của Bộ trưởng về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành y tế

- Cơ quan chủ trì: Cục Y tế dự phòng

- Cơ quan phối hợp: Viện Sức khỏe tâm thần, Viện Dinh dưỡng, Vụ Pháp chế và các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan.

- Thời gian ban hành: Quý 1 năm 2020.

3.5. Các quy trình, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật trong phòng, ngừa, can thiệp và giảm tác hại của việc uống rượu, bia đối với sức khỏe

3.5.1. Quy trình (hướng dẫn) tư vấn về tác hại của rượu, bia tại y tế cơ sở (Điểm a Khoản 1 Điều 22)

- Cơ quan chủ trì: Cục Y tế dự phòng

- Cơ quan phối hợp: Viện Sức khỏe tâm thần và các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan.

- Thời gian ban hành: Quý II năm 2020.

3.5.2. Hướng dẫn sàng lọc, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe của người uống rượu, bia; can thiệp giảm tác hại cho người có yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe ở cộng đồng (các điểm b và c Khoản 1 Điều 22)

- Cơ quan chủ trì: Cục Y tế dự phòng

- Cơ quan phối hợp: Viện Sức khỏe tâm thần và các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan.

- Thời gian ban hành: Quý II năm 2020.

3.5.3. Hướng dẫn can thiệp giảm tác hại của rượu, bia cho phụ nữ mang thai có hội chứng hoặc nguy cơ ngộ độc ở thai nhi (Điểm c Khoản 1 Điều 22)

- Cơ quan chủ trì: Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em

- Cơ quan phối hợp: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Y tế dự phòng, Viện Sức khỏe tâm thần và các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan.

- Thời gian ban hành: Quý II năm 2020.

3.5.4. Rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy trình chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh, rối loạn chức năng có liên quan đến uống rượu, bia; phòng, chống nghiện, tái nghiện rượu, bia (các điểm c và d Khoản 1 Điều 22)

- Cơ quan chủ trì: Cục Quản lý Khám bệnh, chữa bệnh

- Cơ quan phối hợp: Viện Sức khỏe tâm thần và các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan.

- Thời gian ban hành: Quý IV năm 2019 đến Quý II năm 2020.

3.6. Đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật khác trên cơ sở kết qủa rà soát tại mục II.2

- Cơ quan chủ trì: Cục Y tế dự phòng

- Cơ quan phối hợp: các Vụ, Cục và đơn vị có liên quan.

- Thời gian ban hành: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

3.7. Đề xuất, xây dựng các văn bản, quy định khác về phòng chống tác hại của rượu, bia thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và thực hiện Luật hiệu quả.

- Cơ quan chu trì: Cục Y tế dự phòng

- Cơ quan phối hợp: các Vụ, Cục và đơn vị có liên quan.

- Thời gian ban hành: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

3.8. Phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành xây dựng các văn bán quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.

- Cơ quan chủ trì: Phân công các vụ, cục tùy theo nội dung văn bản

- Thời gian ban hành: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

4. Chủ trì hoặc phối hợp thống kê, thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu có liên quan đến sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ rượu, bia; thực trạng sử dụng rượu, bia và ảnh hưởng đối với sức khỏe, xã hội, kinh tế do sử dụng rượu, bia làm căn cứ xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự và các vấn đề xã hội khác.

a) Tổ chức xây dựng, duy trì hệ thống thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu về thực trạng sử dụng rượu, bia và ảnh hưởng đối với sức khỏe, xã hội, kinh tế do sử dụng rượu, bia theo chu kỳ 5 năm một lần (tỷ lệ uống, tỷ lệ uống ở mức nguy hại, tỷ lệ yếu tố nguy cơ, rối loạn có liên quan đến sử dụng rượu, bia trong số người có uống...)

- Đơn vị chủ trì Cục Y tế dự phòng.

- Đơn vị phối hợp: Viện Chiến lược và Chính sách y tế, các Vụ, Cục và đơn vị có liên quan, Sở Y tế.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020.

b) Phối hợp tham gia tổ chức thống kê, đánh giá thực trạng tiêu thụ rượu, bia tại Việt Nam theo chu kỳ 5 năm một lần (mức tiêu thụ rượu bia/năm/người từ 15 tuổi quy đổi ra lít cồn nguyên chất) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) thực hiện.

- Đơn vị chủ trì: Cục Y tế dự phòng.

- Đơn vị phối hợp: Viện Chiến lược và Chính sách y tế, các Vụ, Cục và đơn vị có liên quan, Sở Y tế.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020.

c) Phối hợp tham gia tổ chức thống kê, đánh giá thực trạng bạo lực gia đình liên quan đến rượu bia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện

- Đơn vị chu trì: Cục Y tế dự phòng.

- Đơn vị phối hợp: Viện Chiến lược và Chính sách y tế, các Vụ, Cục và đơn vị có liên quan, Sở Y tế.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020.

d) Phối hợp tham gia tổ chức thống kê, đánh giá thực trạng tai nạn giao thông do người khác uống rượu bia gây ra do Bộ Công an thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Cục Y tế dự phòng.

- Đơn vị phối hợp: Viện Chiến lược và Chính sách y tế, các Vụ, Cục và đơn vị có liên quan, Sở Y tế.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020.

5. Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện công tác tư vấn, sàng lọc, phát hiện sớm, dự phòng và điều trị can thiệp, phục hồi chức năng, phòng, chống nghiện, tái nghiện và chăm sóc sức khỏe cho người nghiện rượu, bia.

a) Công tác tư vấn về tác hại của rượu, bia, sàng lọc, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe của người uống rượu, bia; can thiệp giảm tác hại cho người có yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe tại y tế cơ sở, cộng đồng

- Đơn vị chủ trì: Cục Y tế dự phòng, Sở Y tế

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý Khám bệnh, chữa bệnh, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, các Vụ, Cục và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thục hiện: Từ năm 2020.

b) Công tác sàng lọc, phát hiện sớm, tư vấn, dự phòng và điều trị can thiệp, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh, rối loạn chức năng có liên quan đến uống rượu, bia, phòng, chống nghiện, tái nghiện và chăm sóc sức khỏe cho người nghiện rượu, bia tại cơ sơ khám bệnh, chữa bệnh

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý Khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế

- Đơn vị phối hợp: Cục Y tế dự phòng, các Vụ, Cục và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020.

6. Xây dựng mô hình điểm và hướng dẫn thực hiện các phong trào tại cộng đồng và trên toàn quốc tham gia phòng, chống tác hại của rượu, bia, giảm tiêu thụ rượu bia để nâng cao sức khỏe nhân dân; phát hiện, tôn vinh, khen thưởng các cộng đồng, đơn vị, địa phương tích cực, có thành tích xuất sắc

- Đơn vị chủ trì: Cục Y tế dự phòng, Sở Y tế

- Đơn vị phối hợp: Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Cục Quản lý Khám bệnh, chữa bệnh, các Vụ, Cục và đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020.

7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia

- Đơn vị chu trì: Cục Y tế dự phòng, Sở Y tế

- Đơn vị phối hợp: Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Cục Quản lý Khám bệnh, chữa bệnh, các Vụ, Cục và đơn vị có liên quan..

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020.

8. Nghiên cứu khoa học về phòng, chống tác hại của rượu, bia

Viện Chiến lược vả chính sách y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở nghiên cứu khoa học và các đơn vị liên quan chủ động tổ chức triển khai, tham gia nghiên cứu khoa học về phòng, chống tác hại của rượu, bia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hoạt động chuyên môn.

9. Các Vụ. Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Sở Y tế ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn, chương trình, kế hoạch và các văn bản khác để hướng dẫn và bảo đảm thực hiện Luật hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: tổ chức, tham gia .

10. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành kế hoạch, hướng dẫn, quy định quy chế áp dụng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện luật, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và khen thưởng, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm:

a) Chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

b) Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Luật của cơ quan, đơn vị và thực hiện lồng ghép các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia vào kế hoạch hoạt động hằng năm của đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt dộng.

2. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Thực hiện các nhiệm vụ tại các điểm a, b mục 1.III của Kế hoạch này.

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Luật tại địa phương; kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về phòng, chống tác hại của rượu, bia hoặc lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong nhiệm vụ của các Ban chỉ đạo liên ngành phù hợp hiện có tại địa phương.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn dốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Luật của các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

3. Kinh phí thực hiện:

a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành, nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

b) Cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập kế hoạch tài chính - ngân sách theo giai đoạn triển khai thi hành Luật và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện.

c) Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2019, các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện có trách nhiệm lập dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 để tổ chức thực hiện.

d) Vụ Kế hoạch tài chính bố trí kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế được phân công.

4. Cục Y tế dự phòng có trách nhiệm làm đầu mối giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia, tổ chức thực hiện Luật và theo dõi, đôn đốc các Vụ, Cục, Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này theo đúng nội dung, tiến độ; tổ chức đánh giá, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và định kỳ hằng năm báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện./.

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi