Quyết định 2153/QĐ-BYT Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
______

Số: 2153/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành và thay thế Quyết định số 4376/QĐ-BYT ngày 24/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế.

Điều 3. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam;
- Các Thứ trưởng BYT;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thanh Long

 

 

 

BỘ Y TẾ
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

QUY CHẾ

XÁC LẬP, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ MÃ ĐỊNH DANH Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2020 2020)

_____________

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế của người dân.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Mã định danh y tế (tên tiếng anh là Health Identification, viết tắt là HID) là nhóm dữ liệu được sử dụng để xác định danh tính một cá nhân tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe .

2. Mã số BHXH là số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp để ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định tại Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Điều 3. Nguyên tắc xác định mã định danh y tế

1. Sử dụng mã số bảo hiểm xã hội làm mã định danh y tế.

2. Mỗi người dân chỉ được cấp một mã định danh y tế duy nhất và mỗi mã định danh y tế chỉ được cấp cho một người dân và tồn tại suốt đời.

3. Các cơ sở y tế sử dụng mã định danh y tế để liên kết thông tin sức khỏe của người dân với Bệnh án điện tử, Hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm thông tin y tế khác.

Điều 4. Đặc tính cơ bản của mã định danh y tế

Mã định danh y tế có những đặc tính cơ bản sau đây:

1. Sẵn sàng: Luôn trong trạng thái sẵn sàng bất cứ khi nào, bất cứ đâu để các cơ sở y tế có thể truy vấn, sử dụng mã định danh y tế.

2. Nhận diện: Có khả năng xác định danh tính của một cá nhân gắn liền với một mã định danh hợp lệ. Thông tin định danh có thể bao gồm các thông tin sau: mã bảo hiểm xã hội, họ tên, ngày sinh, giới tính, số chứng minh nhân dân, địa chỉ khai sinh. Những thông tin này không được đưa vào việc sinh ra mã định danh y tế, nhưng được sử dụng gắn liền với mã định danh y tế và có thể được cập nhật trong trường hợp có yêu cầu thay đổi hợp lệ từ người dân.

3. Liên thông: mã định danh y tế có thể được sử dụng kết hợp với các thông tin khác để tạo ra mã liên kết các hồ sơ y tế trên các hệ thống thông tin khác nhau.

4. Ánh xạ: Có khả năng tạo liên kết với các mã định danh khác.

5. Xác thực: Có khả năng kiểm tra tính hợp lệ của mã định danh.

Điều 5. Cấu trúc mã định danh y tế

Mã định danh y tế gồm mười ký tự số là số định danh cá nhân của người tham gia BHXH, BHYT theo quy định tại Quyết định số 1263/QĐ-BHXH ngày 21/11/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành và quy định quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành BHXH

Điều 6. Bộ dữ liệu thông tin định danh

Bộ dữ liệu thông tin định danh gồm những thông tin: mã số BHXH, họ tên, ngày sinh, giới tính, mã tỉnh/huyện/xã nơi đăng ký khai sinh, mã thẻ BHYT (trường hợp người dân tham gia bảo hiểm y tế).

Điều 7. Cấp và sử dụng mã định danh y tế

1. Mỗi người tham gia BHXH, BHYT chỉ được cấp duy nhất một mã số BHXH và mỗi mã số BHXH chỉ được cấp duy nhất cho một người tham gia theo quy định tại Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Ban hành Quy chế quản lý và cấp mã số.

2. Các cơ sở y tế tra cứu mã số BHXH của người dân trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT.

3. Khi trích chuyển dữ liệu khám chữa bệnh của người bệnh, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng mã định danh y tế và các thông tin liên quan để liên kết các thông tin của người bệnh.

Điều 8. Quản lý mã định danh y tế

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế (Cục Công nghệ thông tin) cấp và quản lý mã số bảo hiểm xã hội của người dân bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin của người dân.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin tra cứu mã số BHXH và thông tin định danh liên quan của người dân phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

3. Các cơ sở y tế có trách nhiệm quản lý mã định danh y tế của người bệnh bảo đảm tính riêng tư, an toàn và bảo mật thông tin.

Điều 9. Tính riêng tư, an toàn và bảo mật thông tin định danh của người dân

1. Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng cơ chế, giải pháp nhằm đảm bảo tính riêng tư trong quá trình cung cấp, lưu giữ, sử dụng thông tin định danh của người dân.

2. Cơ quan BHXH, các cơ sở y tế và các bên liên quan có trách nhiệm bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin mạng đối với thông tin do mình xử lý.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Y tế

a) Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế

- Phối hợp với các cơ quan BHXH bảo đảm việc xác lập mã định danh y tế cho người dân không trùng lặp dữ liệu, đúng mục đích và đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện Quy chế này.

b) Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ Y tế

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ Y tế phối hợp với Cục Công nghệ thông tin chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị y tế thực hiện Quy chế này.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

a) Có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế trong việc liên thông kết nối giữa Hệ thống cấp mã định danh y tế với các hệ thống công nghệ thông tin y tế thuộc Bộ Y tế phù hợp với các quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

b) Phối hợp với Bộ Y tế trong việc xác minh thông tin định danh của người dân tham gia bảo hiểm xã hội.

c) Cung cấp phương thức kết nối giữa các hệ thống thông tin y tế với phần mềm Hộ gia đình phục vụ truy vấn, tra cứu thông tin định danh của người dân.

3. Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý thực hiện đúng theo Quy chế này.

4. Các cơ sở y tế

a) Các cơ sở y tế truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT để tra cứu, xác minh thông tin định danh của người bệnh.

b) Có trách nhiệm sử dụng và quản lý thông tin định danh của người bệnh bảo đảm tính toàn vẹn, riêng tư, an toàn và bảo mật.

Điều 11. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp văn bản tham chiếu thực hiện tại Quy chế này được bổ sung, thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo văn bản thay thế, bổ sung.

Trong quá trình thực hiện, nếu khó khăn, vướng mắc các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Công nghệ thông tin) để xem xét giải quyết kịp thời./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2153/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2153/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 25/05/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!